அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1626 விஜயநகரம் யவாக்கியன் 1. பல்லவகுமாரி; 15. நீதிமார்க் 1529-1564. இவன் மகன் குமார கிருஷ் கன் 1. (சணவிக்ரயமய்யன்); 16. ராஜமல்ல ணப்ப நாயக்கன் 1564-1572. இவன் மகன் சத்தியவாக்கியன் 11.770-907 பூதுகேந்திரன்; வீரப்ப நாயக்கன் 1572-1595. இவன் மகன் ராஷ்டிரகூடகுமாரி; 17. எரியபமா 836-913 கிருஷ்ணப்ப நாயக்கன் 1595-1691. இவன் [நீதிமார்க்கன் II. சத்தியவாக்கியன் மஹேந் தம்பி மகன் முத்துக்கிருஷ்ணப்ப நாயக்கன் திராந்தகன்); 18. ராசமல்ல சத்தியவாக்கி இவனுக்குப்பின் ஆண்டான். 1601-1609. யன் III. 920 கச்சேயகங்கன்; 19. பூதுகன் இவன் மகன் முத்து வீரப்பநாயக்கன் 1609- 138-953 * மருளதேவி சோமதேவி ; 20. 1623. இவனது தம்பி திருமலை நாயக்கன் மாறசிம்மன் 961-974; 21. ராசமல்லசத்திய இவனுக்குப்பின் ஆண்டான். 1623-1659. வாக்கியன் IV. 917; 22. ரக்கஸகங்கன் 984 இவன் மகன் முத்துவீரப்பன் ஒரே ஆண்டு அருமொழிதேவன் ; 23. நீதிமார்க்கன் III. அரசாட்சி செய்தான். இவன் மகன் சொக்க களிங்கநாட்டுக் கங்கர் நாத நாயக்கன் 1659-1682. இவன் மகன் சங்ககிருஷ்ண முத்துவீரப்ப நாயக்கன் 1682- சூரிய வமிசத்து இக்ஷவாகு, ஆயூஸ், 1689. இவன் இறந்தபோது இவனுடைய நகுஷன், யயாதி, தூர்வசு, காங்கிகயன் இராணி கரு உற்றிருந்ததால் இவன் தாய் சித்ராங்கதன், கோலாகலன், வீரசிம்மன், மங்கம்மாள் இராச்சியபாரம் 1680-1706 காமார்ணவன் 11-36 ஆண்டு, தானார்ணவன் வரை தாங்கினாள். இவளுடைய போனும் 40y, காமார்ணவன் II-50, ரணார்ண அரங்ககிருஷ்ண முத்துவீரப்ப நாயக்காது வன்-5u, வஜ்ரஹஸ்தன்-15, காமார் மகனுமான விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கன் ணவன் III-19u, குணார்ணவன்-27u, 1706 முதல் 1732 வரை ஆண்டான். இவ போத்மகுசன் - 15, கலிங்காலங்குசன் - னுக்குப்பின் இவனுடைய இராணி மீனாட்சி 12, குண்டமன் V-7D, காமார்ணவன் பம்மாள் 1732 முதல் 1736 வரை அரசாண் TV-25u, வினயாதித்யன் -3ளு, வஜ்ரஹஸ் டாள். இவள் சந்தாசாகிப்பால் ஏமாற்றப் தன்-35, காமார்ணவன் V-6" , குண்ட பட்டு உயிர்விட்டாள். இவளோடு மதுரை மன் VI-3w, மதுகாமார்ணவன்-19u, நாயக்க வமிசம் ஒழிந்தது. திரிகலிங்கநாத வஜ்ரஹஸ்தன் -33u, இராஜ ராஜன்-18u, அருந்தவர்ம சோழகங்கன் விஜயநகரம். கி.பி. 1076ல் சிங்கா தன மேறினான். இவனே மேற்கூறிய விஜய நகரத்தரசர்களில் சோழசளுக்கி முதற் குலோத்துங்கனால் ஒருவனாகிய விஜ்ஜலன் அல்லது விஜயராஜன் தோற்கடிக்கப் பட்டவன். இதனை யாதார (கி.பி. 1118) துங்கபத்திரை நதிக்கரையி மாகக் கொண்டு தான் சயங்கொண்டார் கலிங் லிருந்த ஆனைகுந்தி தக்க இடமென அறிந்து கத்துப்பாணி பாடினார். இவன் புரியிலுள்ள தன் பெயரால் விஜயநகர மென்று ஒரு பட் ஜகன்னாத ஆலயம் புதுப்பித்தவன். இவனுக் ட்ணங்கட்டி ஆண்டு வருகையில் (கி-பி- குப்பின் காமார்ணவன் VII-10p, ராகவன் - 1325) இல் மாலிகாபுர் என்பவன் கலகத்தில் 14u, இராஜராஜன் VIII-24m, அனியங் விஜயநகரம் பாழ்பட்டது. இந்த சமஸ்தா கவீமன்-4u, இராஜராஜன் 1x-13, னத்து மந்திரிகளா யிருந்த ஹரிஹரனும், அனங்கவீமன் - 34, நரசிம்மதேவன் 1. புக்கனும் வித்யாரண்ய சுவாமிகளை யடைக் 19u, பானுதேவன் 1-15u, நாசிம்ம கலம்புக்கு மகம்மதியரால் நடக்கும் அக்சமங் தேவன் II-17u, பானுதேவன் 1-21u, களைக் கூறினர். இதைக்கேட்ட சுவாமிகள் நாசிம்மதேவன் III-26y, பானுதேவன் தம்மைப் பிணக்கோல மிட்டுத் துங்கபத் III-25u, நரசிம்மதேவன் IV-46, பானு திரைக்குத் தூக்கிச்செல்லக் கட்டளையிட, தேவன் IV-10u. அவர்கள் அவ்வாறு செய்து அங்குத் தங் கினர். தங்கியிருக்கையில் முயல் ஒன்று மதுரை நாயகவமிசம். சிங்கத்தைத் துரத்த வியப்படைந்து பார்க் விஜயநகரத்தரசர் கிருஷ்ண தேவ கையில் ஆங்கிருந்த மலைமீது ஒரு சிவாலய ராயர் தென்னாட்டை வென்றபோது பாண் மிருக்கக் கண்டு அங்கிருந்த அருச்சகரால் அது டிய நாட்டைப் பாதுகாக்க நாகமநாயக்கரை ராமரால் பூஜிக்கப் பட்டதென்ற வுண்மை நிறுத்திவந்தார். இவன் தானே அரசனா யறிந்து அவ்விடம் ஒரு நகரம் உண்டாக்க னான். இவன் மகன் விசுவநாத நாயக்கன் எண்ணித் திருமகனைத் தியானித்தனர். இவ்
அநுபந்தம் 1626 விஜயநகரம் யவாக்கியன் 1. பல்லவகுமாரி ; 15. நீதிமார்க் 1529-1564 . இவன் மகன் குமார கிருஷ் கன் 1. ( சணவிக்ரயமய்யன் ) ; 16. ராஜமல்ல ணப்ப நாயக்கன் 1564-1572 . இவன் மகன் சத்தியவாக்கியன் 11.770-907 பூதுகேந்திரன் ; வீரப்ப நாயக்கன் 1572-1595 . இவன் மகன் ராஷ்டிரகூடகுமாரி ; 17. எரியபமா 836-913 கிருஷ்ணப்ப நாயக்கன் 1595-1691 . இவன் [ நீதிமார்க்கன் II . சத்தியவாக்கியன் மஹேந் தம்பி மகன் முத்துக்கிருஷ்ணப்ப நாயக்கன் திராந்தகன் ) ; 18. ராசமல்ல சத்தியவாக்கி இவனுக்குப்பின் ஆண்டான் . 1601-1609 . யன் III . 920 கச்சேயகங்கன் ; 19. பூதுகன் இவன் மகன் முத்து வீரப்பநாயக்கன் 1609 138-953 * மருளதேவி சோமதேவி ; 20 . 1623. இவனது தம்பி திருமலை நாயக்கன் மாறசிம்மன் 961-974 ; 21. ராசமல்லசத்திய இவனுக்குப்பின் ஆண்டான் . 1623-1659 . வாக்கியன் IV . 917 ; 22. ரக்கஸகங்கன் 984 இவன் மகன் முத்துவீரப்பன் ஒரே ஆண்டு அருமொழிதேவன் ; 23. நீதிமார்க்கன் III . அரசாட்சி செய்தான் . இவன் மகன் சொக்க களிங்கநாட்டுக் கங்கர் நாத நாயக்கன் 1659-1682 . இவன் மகன் சங்ககிருஷ்ண முத்துவீரப்ப நாயக்கன் 1682 சூரிய வமிசத்து இக்ஷவாகு ஆயூஸ் 1689. இவன் இறந்தபோது இவனுடைய நகுஷன் யயாதி தூர்வசு காங்கிகயன் இராணி கரு உற்றிருந்ததால் இவன் தாய் சித்ராங்கதன் கோலாகலன் வீரசிம்மன் மங்கம்மாள் இராச்சியபாரம் 1680-1706 காமார்ணவன் 11-36 ஆண்டு தானார்ணவன் வரை தாங்கினாள் . இவளுடைய போனும் 40y காமார்ணவன் II - 50 ரணார்ண அரங்ககிருஷ்ண முத்துவீரப்ப நாயக்காது வன் -5 u வஜ்ரஹஸ்தன் -15 காமார் மகனுமான விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கன் ணவன் III - 19u குணார்ணவன் -27 u 1706 முதல் 1732 வரை ஆண்டான் . இவ போத்மகுசன் - 15 கலிங்காலங்குசன் - னுக்குப்பின் இவனுடைய இராணி மீனாட்சி 12 குண்டமன் V - 7D காமார்ணவன் பம்மாள் 1732 முதல் 1736 வரை அரசாண் TV - 25u வினயாதித்யன் -3 ளு வஜ்ரஹஸ் டாள் . இவள் சந்தாசாகிப்பால் ஏமாற்றப் தன் -35 காமார்ணவன் V - 6 குண்ட பட்டு உயிர்விட்டாள் . இவளோடு மதுரை மன் VI - 3w மதுகாமார்ணவன் -19 u நாயக்க வமிசம் ஒழிந்தது . திரிகலிங்கநாத வஜ்ரஹஸ்தன் -33u இராஜ ராஜன் -18 u அருந்தவர்ம சோழகங்கன் விஜயநகரம் . கி.பி. 1076 ல் சிங்கா தன மேறினான் . இவனே மேற்கூறிய விஜய நகரத்தரசர்களில் சோழசளுக்கி முதற் குலோத்துங்கனால் ஒருவனாகிய விஜ்ஜலன் அல்லது விஜயராஜன் தோற்கடிக்கப் பட்டவன் . இதனை யாதார ( கி.பி. 1118 ) துங்கபத்திரை நதிக்கரையி மாகக் கொண்டு தான் சயங்கொண்டார் கலிங் லிருந்த ஆனைகுந்தி தக்க இடமென அறிந்து கத்துப்பாணி பாடினார் . இவன் புரியிலுள்ள தன் பெயரால் விஜயநகர மென்று ஒரு பட் ஜகன்னாத ஆலயம் புதுப்பித்தவன் . இவனுக் ட்ணங்கட்டி ஆண்டு வருகையில் ( கி - பி குப்பின் காமார்ணவன் VII - 10p ராகவன் - 1325 ) இல் மாலிகாபுர் என்பவன் கலகத்தில் 14u இராஜராஜன் VIII - 24m அனியங் விஜயநகரம் பாழ்பட்டது . இந்த சமஸ்தா கவீமன் -4 u இராஜராஜன் 1x - 13 னத்து மந்திரிகளா யிருந்த ஹரிஹரனும் அனங்கவீமன் - 34 நரசிம்மதேவன் 1. புக்கனும் வித்யாரண்ய சுவாமிகளை யடைக் 19u பானுதேவன் 1-15u நாசிம்ம கலம்புக்கு மகம்மதியரால் நடக்கும் அக்சமங் தேவன் II - 17u பானுதேவன் 1-21u களைக் கூறினர் . இதைக்கேட்ட சுவாமிகள் நாசிம்மதேவன் III - 26y பானுதேவன் தம்மைப் பிணக்கோல மிட்டுத் துங்கபத் III - 25u நரசிம்மதேவன் IV - 46 பானு திரைக்குத் தூக்கிச்செல்லக் கட்டளையிட தேவன் IV - 10u . அவர்கள் அவ்வாறு செய்து அங்குத் தங் கினர் . தங்கியிருக்கையில் முயல் ஒன்று மதுரை நாயகவமிசம் . சிங்கத்தைத் துரத்த வியப்படைந்து பார்க் விஜயநகரத்தரசர் கிருஷ்ண தேவ கையில் ஆங்கிருந்த மலைமீது ஒரு சிவாலய ராயர் தென்னாட்டை வென்றபோது பாண் மிருக்கக் கண்டு அங்கிருந்த அருச்சகரால் அது டிய நாட்டைப் பாதுகாக்க நாகமநாயக்கரை ராமரால் பூஜிக்கப் பட்டதென்ற வுண்மை நிறுத்திவந்தார் . இவன் தானே அரசனா யறிந்து அவ்விடம் ஒரு நகரம் உண்டாக்க னான் . இவன் மகன் விசுவநாத நாயக்கன் எண்ணித் திருமகனைத் தியானித்தனர் . இவ்