அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1825 கங்க வமிசாவள் சிங்கா தனமேறினான். இவன் கௌடதே தேசாதி டன. (10-வது) காகத்திரிப்போல்ராஜன்; பன் குமாரியாகிய கல்யாணி தேவியை மணந் இவன் ஒரு கண்டி துர்க்கம் கட்டினான். இவன் தான். இவன் தன் பெயரால் அவந்திபுர குமாரன் பிரதாபருத்ரன் 1, இவன் (1187) மென்னும் பட்டணங் கட்டினவன். இவன் வரையில் அரசாண்டு பல சிவாலய திருப் பதஞ்சலிபாஷ்யம் சிதிலமானதைப் பல இட பணி செய்வித்தனன். இவன் தம்பி மஹா ங்களிலிருந்து வருவித்துச் செம்மைசெய் தேவராஜன் தமயனைக் கொன்று இராஜ்ய தான். இவனுக்குப் பிறகு ராஜ்யம் கெட்டது. மாண்டான். கணபதிராஜன் 1, பிரதாபமா ரன் குமாரன். இவன் தேவகிரி யாதவருடன் கூர்ஜர ராஜ்யம் போரிடத் தோற்ற யாதவர் தங்கள் ராஜ கி.பி. (643)-இல் போஜன் 1 கனோஜ் புத்ரியாகும் ருத்ரமாதேவியை மணம் புணர்த் ராஜ்யத்தைச் செயித்தான். பிறகு கி. பி. திச் சமாதானமாக்கினர். இவன் ஜைந சமயத் (913)-ல் போஜன் II யசோவர்மன். இவன் தைக் கெடுத்துச் சைவமதத்தை நாட்டின தேசத்தில் பண்டல்கண்டைச் செயித் தர வன். இவனுக்குப் பிறகு இவன் தௌஹித் சாண்டான். கி. பி. (1009) கிஜினிமகமது ரன் பிரதாபருத்ரன் 11 அரசாண்டான். இவன் கனோஜ் பட்டணத்தைக் கொளுத்தினான். மாலிகாபுர் எனும் டில்லி சக்ரவர்த்தியின் கி. பி. (1040)-இல் திரிலோசனபாலனைச் சேநாதிபதியைப் பலமுறை தோல்வி செய் சந்திரதேவன் செயித்தான். இதனோடு கூர்ச் வித்துக் கடைசியில் அவனிடம் சிறைப்பட் சரவம்சம் முடிந்தது. டனன். இவன் குமாரன் துருக்கரை வென் பாலும் பாமினி யென்னுந் துருக்கனல் வெல் வேங்கிதேசம் லப்பட்டான். இந்த வம்சத்தவர் கிருஷ்ண இது கிருஷ்ணா கோதாவரிகளுக்கு மத்தி குமாரன் விநாயகன் அல்லது நாகதேவன். யிலுள்ள தேசம். இதை இரண்டாங்குலோத் துங்கன் அரசாண்டான். பின் விஜயாதித் காகதீயவம்சம் வருமாறு யன் குமாரன் சத்யாச்ரயன். இவன் குமா 1. புரோலன் 1, 2. பேதன், 3. புரோ என் விஜயாதித்யன். இவன் குமாரன் விஷ் லன் II, 3. ருத்திரன் - 1158-1195, 4. மகா ணுவர்த்தனன். இவன் குமாரன் மல்லப்ப தேவன் - 1195-1198, 5. கணபதி - 1198- தேவன், இவன் குமாரன் விஜயாதித்யன், 1261, 6. ருத்ராம்பாள் - 1258-1296, 7. பிர (1278)-இல் வேங்தி தேசம் கணபதிராஜ தாபருத்ரன் - 1290-1326. இவனை மாலிக்கா வம்ச ஆதீனமாயிற்று. குலோத்துங்கதேவன் பூர் முறியடித்துச் சிறையிடவே, ராஜ்யம் சித காலத்திருந்து சாளுக்கி ராஜாக்கள் சோழ அண்டது. பட்ட மடைந்தனர். கங்க வமிசாவளி (மைசூர்) ஒரங்கல் கணபதி ராஜவம்சம் இக்ஷவாகு வமிசத்துத்தனஞ்செயன், கீழைச்சாளுக்ய அரசர்களுக்குப் பிறகு அரிச்சந்திரன் (அயோத்தி) ; பத்மநாபன்; ஆந்திரதேசாதிபதிகளாயிருந்தவர் கணபதி ததிகன்; 1. மாதவன் 1 (கொங்குனிவர்மன்); வம்சத்தவர். இவர்களுக்குக் காகதீயவம்சத் 2. மாதவன் 11. (கிரியமா தவன்); 3. ஹரிவர் தவர் எனவும் பெயர். இவர்களுடைய இராஜ மன் 247-266; 4. விஷ்ணுகோபன் பிருதிவி தானி ஓரங்கல். இது தற்காலம் நைஜாம் கங்கன்; 5. மாதவன் III. 357-370; 6. அவ இராஜ்யத்திலுள்ளது. இவர்களைச் சிலர் னீ தன் 430-482; 7. துர்வினீ தன் 482.517; சோழவம்சத்தவர் எனவும், சிலர் கங்கைவம் 8. முஷ்கரன்; 9. ஸ்ரீவிக்கிரமன்; 10. பூவிக் சத்தவர் எனவும் கூறுவர். இவ்வம்சத்திற்கு கிரமன் ஸ்ரீவல்லபன் 670; 11. சிவமாறன் 1. மூலபுருஷன் சோமதேவராஜன் குமாரனா 670-713 (நவகாமன், சிஷ்டப்பிரியன், முதற் கிய மாதவவர்மன். இந்தவம்சத்தில் ஐந்த- பிருதிவி முகாங்கனி); எரியங்கன்; 12. ஸ்ரீ புரு வதானவன் பெண்டி குண்டமராஜனாகும் கட ஷன் 726-776 [முத்தராசா, பிருதிவிகொங் கவல்லபன். இவன் துருஷ்கரால் வெல்லப் கனி II. பெருமானடி); 13. சைகோத்தசி பட்டான். (7-வது) எருகதேவராஜன் தேவ சிவமாறன் 11. 815 மாறசிம்மன், 797. கிரியைத் தன்வசப்படுத்தித் திறைகொண் லோகாத்திரி நேத்சன்), பிருதிவி 1 மா றசிம் டான். (8-வது) புவனேகமல்லன்; இவன் மன், அத்திமல்லன், பிருதிவீபதி 11. 910 காலத்துப் பல சிவாலயங்கள் புதுக்கப்பட் விஜயாதித்யரணவிக்ரமன்; 14. ராஜமல்லசத் 204
அநுபந்தம் 1825 கங்க வமிசாவள் சிங்கா தனமேறினான் . இவன் கௌடதே தேசாதி டன . ( 10 - வது ) காகத்திரிப்போல்ராஜன் ; பன் குமாரியாகிய கல்யாணி தேவியை மணந் இவன் ஒரு கண்டி துர்க்கம் கட்டினான் . இவன் தான் . இவன் தன் பெயரால் அவந்திபுர குமாரன் பிரதாபருத்ரன் 1 இவன் ( 1187 ) மென்னும் பட்டணங் கட்டினவன் . இவன் வரையில் அரசாண்டு பல சிவாலய திருப் பதஞ்சலிபாஷ்யம் சிதிலமானதைப் பல இட பணி செய்வித்தனன் . இவன் தம்பி மஹா ங்களிலிருந்து வருவித்துச் செம்மைசெய் தேவராஜன் தமயனைக் கொன்று இராஜ்ய தான் . இவனுக்குப் பிறகு ராஜ்யம் கெட்டது . மாண்டான் . கணபதிராஜன் 1 பிரதாபமா ரன் குமாரன் . இவன் தேவகிரி யாதவருடன் கூர்ஜர ராஜ்யம் போரிடத் தோற்ற யாதவர் தங்கள் ராஜ கி.பி. ( 643 ) -இல் போஜன் 1 கனோஜ் புத்ரியாகும் ருத்ரமாதேவியை மணம் புணர்த் ராஜ்யத்தைச் செயித்தான் . பிறகு கி . பி . திச் சமாதானமாக்கினர் . இவன் ஜைந சமயத் ( 913 ) -ல் போஜன் II யசோவர்மன் . இவன் தைக் கெடுத்துச் சைவமதத்தை நாட்டின தேசத்தில் பண்டல்கண்டைச் செயித் தர வன் . இவனுக்குப் பிறகு இவன் தௌஹித் சாண்டான் . கி . பி . ( 1009 ) கிஜினிமகமது ரன் பிரதாபருத்ரன் 11 அரசாண்டான் . இவன் கனோஜ் பட்டணத்தைக் கொளுத்தினான் . மாலிகாபுர் எனும் டில்லி சக்ரவர்த்தியின் கி . பி . ( 1040 ) -இல் திரிலோசனபாலனைச் சேநாதிபதியைப் பலமுறை தோல்வி செய் சந்திரதேவன் செயித்தான் . இதனோடு கூர்ச் வித்துக் கடைசியில் அவனிடம் சிறைப்பட் சரவம்சம் முடிந்தது . டனன் . இவன் குமாரன் துருக்கரை வென் பாலும் பாமினி யென்னுந் துருக்கனல் வெல் வேங்கிதேசம் லப்பட்டான் . இந்த வம்சத்தவர் கிருஷ்ண இது கிருஷ்ணா கோதாவரிகளுக்கு மத்தி குமாரன் விநாயகன் அல்லது நாகதேவன் . யிலுள்ள தேசம் . இதை இரண்டாங்குலோத் துங்கன் அரசாண்டான் . பின் விஜயாதித் காகதீயவம்சம் வருமாறு யன் குமாரன் சத்யாச்ரயன் . இவன் குமா 1. புரோலன் 1 2. பேதன் 3. புரோ என் விஜயாதித்யன் . இவன் குமாரன் விஷ் லன் II 3. ருத்திரன் - 1158-1195 4. மகா ணுவர்த்தனன் . இவன் குமாரன் மல்லப்ப தேவன் - 1195-1198 5. கணபதி - 1198 தேவன் இவன் குமாரன் விஜயாதித்யன் 1261 6. ருத்ராம்பாள் - 1258-1296 7. பிர ( 1278 ) -இல் வேங்தி தேசம் கணபதிராஜ தாபருத்ரன் - 1290-1326 . இவனை மாலிக்கா வம்ச ஆதீனமாயிற்று . குலோத்துங்கதேவன் பூர் முறியடித்துச் சிறையிடவே ராஜ்யம் சித காலத்திருந்து சாளுக்கி ராஜாக்கள் சோழ அண்டது . பட்ட மடைந்தனர் . கங்க வமிசாவளி ( மைசூர் ) ஒரங்கல் கணபதி ராஜவம்சம் இக்ஷவாகு வமிசத்துத்தனஞ்செயன் கீழைச்சாளுக்ய அரசர்களுக்குப் பிறகு அரிச்சந்திரன் ( அயோத்தி ) ; பத்மநாபன் ; ஆந்திரதேசாதிபதிகளாயிருந்தவர் கணபதி ததிகன் ; 1. மாதவன் 1 ( கொங்குனிவர்மன் ) ; வம்சத்தவர் . இவர்களுக்குக் காகதீயவம்சத் 2. மாதவன் 11. ( கிரியமா தவன் ) ; 3. ஹரிவர் தவர் எனவும் பெயர் . இவர்களுடைய இராஜ மன் 247-266 ; 4. விஷ்ணுகோபன் பிருதிவி தானி ஓரங்கல் . இது தற்காலம் நைஜாம் கங்கன் ; 5. மாதவன் III . 357-370 ; 6. அவ இராஜ்யத்திலுள்ளது . இவர்களைச் சிலர் னீ தன் 430-482 ; 7. துர்வினீ தன் 482.517 ; சோழவம்சத்தவர் எனவும் சிலர் கங்கைவம் 8. முஷ்கரன் ; 9. ஸ்ரீவிக்கிரமன் ; 10. பூவிக் சத்தவர் எனவும் கூறுவர் . இவ்வம்சத்திற்கு கிரமன் ஸ்ரீவல்லபன் 670 ; 11. சிவமாறன் 1 . மூலபுருஷன் சோமதேவராஜன் குமாரனா 670-713 ( நவகாமன் சிஷ்டப்பிரியன் முதற் கிய மாதவவர்மன் . இந்தவம்சத்தில் ஐந்த- பிருதிவி முகாங்கனி ) ; எரியங்கன் ; 12. ஸ்ரீ புரு வதானவன் பெண்டி குண்டமராஜனாகும் கட ஷன் 726-776 [ முத்தராசா பிருதிவிகொங் கவல்லபன் . இவன் துருஷ்கரால் வெல்லப் கனி II . பெருமானடி ) ; 13. சைகோத்தசி பட்டான் . ( 7 - வது ) எருகதேவராஜன் தேவ சிவமாறன் 11. 815 மாறசிம்மன் 797 . கிரியைத் தன்வசப்படுத்தித் திறைகொண் லோகாத்திரி நேத்சன் ) பிருதிவி 1 மா றசிம் டான் . ( 8 - வது ) புவனேகமல்லன் ; இவன் மன் அத்திமல்லன் பிருதிவீபதி 11. 910 காலத்துப் பல சிவாலயங்கள் புதுக்கப்பட் விஜயாதித்யரணவிக்ரமன் ; 14. ராஜமல்லசத் 204