அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1622 காண்வ வம்சம் னவன். காந்ததேவன், சத்தியவாக்யன், குணலுத்த துரத்தி மகத ராஜ்யத்தை விருத்தி செய்தான் . மன், வல்லதேவன், கலிங்கராயன் முதலிய கி-மு. (322) வரை யாண்டான். இவன் வர்களாம். குமாரன் பிந்துசாரன். பிந்துசாரன் - சந்திரகுப்தன் குமாரன். மகத வம்சம். இவன் காலம் கி.மு. (297-272). இவன் தன் பிருகத்ரதன்- இவன் குருவின் இரண் தேசத்தை விருத்தி செய்து கிரேக்கருடன் டாமவனான சுதனுசின் வம்சத்தவனான உபரி நட்புப் பாராட்டிய மௌர்ய வம்சத்தவன். சாவசுவின் மூத்த குமாரன். இந்த வம்சத் இவன் குமாரன் அசோகவர்த்தனன். தவர் பார் த்சர் எனப்படுவர். இவர்களில் அசோகவர்த்தனன் - அல்லது அசோ கடைசியானவன் ரிபுஞ்சயன். இந்த வம் கன். காலம் கி.மு. (272-231). இவன் களிங் சத்தில் சராசந்தன், இவன் குமாரன் சக கரைச் சயித்தவன். இவன் முதலில் ஆர்ய தேவன், இவன் வம்சத்தவர் (21)வர் பாரத மதத்தை அவலம்பித்துப் பிறகு பௌத்தனா யுத்தத்திற்குப் பிறகு 1000 இராஜ்ய சிலர் ஆரியனாகவே இருந்தனன் மாண்டனர். இவர்களுக்குப் பிறகு பிரத் என்பர். பௌத்த தர்மத்தைப் பாவச்செய்து யோதன், ரிபுஞ்சயன் மந்திரியான சுக்ரீவன் பல சிலாசாசனங்கள் ஏற்படுத்தியவன். பிறகு புத்ரன்; இவன் வம்சத்தவர் எழுவர் 138D இவன் மருமகன் தசரதன் பட்டமடைந்தான். ஆண்டனர். இவனுக்குப் பின் சிசுநாகன், இவன் குமாரர் தர்மவிவர்த்தன், சுபார் இவன் வம்சத்தவர் பதின்மர் சைசுநாகர் சவன். எனப்பட்டு 362 அரசாண்டனர். இவர் சுங்க வம்சம். கள் க்ஷத்ரபந்துக்கள். இவர்களுக்குப் பிறகு நந்தன். இந்துக்களாகிய சூர்ய சந்திர வம்சத் புஷ்பமித்ரன் - இவன் மௌர்ய வம்ச தரசர்களுக்குப்பின் மகாவீரன், இவன் கி-மு. சேநாதிபதி. இவன் தன் அரசனைக் கொன்று (555)ல் இருந்தவன். புத்தன் காலத்தவன். அரசனானவன். கி-மு. (184)ல் அரசனானான். ஜைனன். வைசாலிபுரத்திற் பிறந்தவன். இவனுக்கு அக்னிமித்ரன் குமாரன். இந்த இது பாட்னாவிற்குச் சமீபமாக வுள்ளது. அக்னிமித்ரன் குமாரன் வசுமித்ரன் ; இவன் இவன் முப்பதாம் வயல் சந்நியாசமடை அச்வமேதயாகஞ் செய்தவன். ந்து அநேக சைநமடங்களைக் கட்டுவித்தான். இவன் இரண்டாங் குமாரன் சுஜ்யேஷ் புத்தன் சரிதத்தைப் புத்தனிற் காண்க. டன்; இவனுக்குப்பின் வசுமித்சன், இவனுக் புத்தகோஷன் - கி.பி. (450) இல் குப் பிறகு இவன் தம்பி சுமித்ரன் ; இவன் புத்த தர்மத்தைச் சிங்களத்திலும் பர்மாவிலும் நாடகப்பிரியன். இவன் கூத்துப் பார்க்கையில் பாவச் செய்தவன். இவனை மித்ரதேவன் கொன்றான். இந்த விம்பசாரன் - கௌதமபுத்தன் காலத் வம்சத்தில் பத்தாவதான தேவபூதியை வசு தரசன். இவனைப்பற்றி பிம்பசாரக் கதை தேவன் கொன்று சிம்மாசனம் அடைந்தான். என்று ஒரு நூலுண்டு. இவன் குமாரன் காண்வ வம்சம் அஜாதசத்ரு. நந்தன் - இவன் மகத தேசாதிபதி சுங்க வம்சத்துக் அரசனை யாகிய சந்திரகுப்தனை முதலில் துரத்த, வென்று சிம்மாசனமேறிய வசுதேவன் பிராம் இவனைச் சாணக்யனு தவியால் நந்தன் ஒட் மணன். காலம் கி.மு. (63-27). இவன் டினான், கண்வகோத்திரத்தா னாதலால் இவனுக்கு சந்திரகுப்தன்- இவன் மௌர்ய வம்ச இப்பெயர் வந்தது. இந்த வம்சத்தில் (45) மூல புருஷன். இவன் தாயின் பெயர் முரை; அரசர் அரசாண்டன ரென்றும் தந்தையின் பெயர் சர்வார்த்தசித்தி. இவ அரசனை ஆந்திர தேசாதிபதி கொன்ற னுக்கு இரண்டு தேவியர் ; முதல் தேவிக்கு னென்றும் தெரியவருகிறது. நவநந்தர் என ஒன்பது குமாரர். அவர்கள் வம்சாச்யம் - இது கௌசாம்பிபட் ஒன்பதின்மரும் இவனிடம் விரோதம்கொ டண மாண்ட பாந்தபன் இராஜ்யம், இவன் ண்டு இவனை ராஜ்யத்திலிருந்து ஒட்டினர். புத்தனுக்கு முன் ஆண்டவன். இவன் குமா இவன் வம்சத்திற்கு மௌர்ய வம்சமென்று ரன் உதயணன். இவன் யுஜ்ஜயனி யரச பெயர். இவனுக்குச் சாணக்யன் என்பவன் னாகிய பிரத்யோதன் குமாரியை மணந்தான். சகாயன். இவன் கிரேக்கர் முதலியவ ரத்' இவனை பிரத்யோதன் வெல்ல எண்ணி கடைசி கடைசி
அங்பந்தம் 1622 காண்வ வம்சம் னவன் . காந்ததேவன் சத்தியவாக்யன் குணலுத்த துரத்தி மகத ராஜ்யத்தை விருத்தி செய்தான் . மன் வல்லதேவன் கலிங்கராயன் முதலிய கி - மு . ( 322 ) வரை யாண்டான் . இவன் வர்களாம் . குமாரன் பிந்துசாரன் . பிந்துசாரன் - சந்திரகுப்தன் குமாரன் . மகத வம்சம் . இவன் காலம் கி.மு. ( 297-272 ) . இவன் தன் பிருகத்ரதன்- இவன் குருவின் இரண் தேசத்தை விருத்தி செய்து கிரேக்கருடன் டாமவனான சுதனுசின் வம்சத்தவனான உபரி நட்புப் பாராட்டிய மௌர்ய வம்சத்தவன் . சாவசுவின் மூத்த குமாரன் . இந்த வம்சத் இவன் குமாரன் அசோகவர்த்தனன் . தவர் பார் த்சர் எனப்படுவர் . இவர்களில் அசோகவர்த்தனன் - அல்லது அசோ கடைசியானவன் ரிபுஞ்சயன் . இந்த வம் கன் . காலம் கி.மு. ( 272-231 ) . இவன் களிங் சத்தில் சராசந்தன் இவன் குமாரன் சக கரைச் சயித்தவன் . இவன் முதலில் ஆர்ய தேவன் இவன் வம்சத்தவர் ( 21 ) வர் பாரத மதத்தை அவலம்பித்துப் பிறகு பௌத்தனா யுத்தத்திற்குப் பிறகு 1000 இராஜ்ய சிலர் ஆரியனாகவே இருந்தனன் மாண்டனர் . இவர்களுக்குப் பிறகு பிரத் என்பர் . பௌத்த தர்மத்தைப் பாவச்செய்து யோதன் ரிபுஞ்சயன் மந்திரியான சுக்ரீவன் பல சிலாசாசனங்கள் ஏற்படுத்தியவன் . பிறகு புத்ரன் ; இவன் வம்சத்தவர் எழுவர் 138D இவன் மருமகன் தசரதன் பட்டமடைந்தான் . ஆண்டனர் . இவனுக்குப் பின் சிசுநாகன் இவன் குமாரர் தர்மவிவர்த்தன் சுபார் இவன் வம்சத்தவர் பதின்மர் சைசுநாகர் சவன் . எனப்பட்டு 362 அரசாண்டனர் . இவர் சுங்க வம்சம் . கள் க்ஷத்ரபந்துக்கள் . இவர்களுக்குப் பிறகு நந்தன் . இந்துக்களாகிய சூர்ய சந்திர வம்சத் புஷ்பமித்ரன் - இவன் மௌர்ய வம்ச தரசர்களுக்குப்பின் மகாவீரன் இவன் கி - மு . சேநாதிபதி . இவன் தன் அரசனைக் கொன்று ( 555 ) ல் இருந்தவன் . புத்தன் காலத்தவன் . அரசனானவன் . கி - மு . ( 184 ) ல் அரசனானான் . ஜைனன் . வைசாலிபுரத்திற் பிறந்தவன் . இவனுக்கு அக்னிமித்ரன் குமாரன் . இந்த இது பாட்னாவிற்குச் சமீபமாக வுள்ளது . அக்னிமித்ரன் குமாரன் வசுமித்ரன் ; இவன் இவன் முப்பதாம் வயல் சந்நியாசமடை அச்வமேதயாகஞ் செய்தவன் . ந்து அநேக சைநமடங்களைக் கட்டுவித்தான் . இவன் இரண்டாங் குமாரன் சுஜ்யேஷ் புத்தன் சரிதத்தைப் புத்தனிற் காண்க . டன் ; இவனுக்குப்பின் வசுமித்சன் இவனுக் புத்தகோஷன் - கி.பி. ( 450 ) இல் குப் பிறகு இவன் தம்பி சுமித்ரன் ; இவன் புத்த தர்மத்தைச் சிங்களத்திலும் பர்மாவிலும் நாடகப்பிரியன் . இவன் கூத்துப் பார்க்கையில் பாவச் செய்தவன் . இவனை மித்ரதேவன் கொன்றான் . இந்த விம்பசாரன் - கௌதமபுத்தன் காலத் வம்சத்தில் பத்தாவதான தேவபூதியை வசு தரசன் . இவனைப்பற்றி பிம்பசாரக் கதை தேவன் கொன்று சிம்மாசனம் அடைந்தான் . என்று ஒரு நூலுண்டு . இவன் குமாரன் காண்வ வம்சம் அஜாதசத்ரு . நந்தன் - இவன் மகத தேசாதிபதி சுங்க வம்சத்துக் அரசனை யாகிய சந்திரகுப்தனை முதலில் துரத்த வென்று சிம்மாசனமேறிய வசுதேவன் பிராம் இவனைச் சாணக்யனு தவியால் நந்தன் ஒட் மணன் . காலம் கி.மு. ( 63-27 ) . இவன் டினான் கண்வகோத்திரத்தா னாதலால் இவனுக்கு சந்திரகுப்தன்- இவன் மௌர்ய வம்ச இப்பெயர் வந்தது . இந்த வம்சத்தில் ( 45 ) மூல புருஷன் . இவன் தாயின் பெயர் முரை ; அரசர் அரசாண்டன ரென்றும் தந்தையின் பெயர் சர்வார்த்தசித்தி . இவ அரசனை ஆந்திர தேசாதிபதி கொன்ற னுக்கு இரண்டு தேவியர் ; முதல் தேவிக்கு னென்றும் தெரியவருகிறது . நவநந்தர் என ஒன்பது குமாரர் . அவர்கள் வம்சாச்யம் - இது கௌசாம்பிபட் ஒன்பதின்மரும் இவனிடம் விரோதம்கொ டண மாண்ட பாந்தபன் இராஜ்யம் இவன் ண்டு இவனை ராஜ்யத்திலிருந்து ஒட்டினர் . புத்தனுக்கு முன் ஆண்டவன் . இவன் குமா இவன் வம்சத்திற்கு மௌர்ய வம்சமென்று ரன் உதயணன் . இவன் யுஜ்ஜயனி யரச பெயர் . இவனுக்குச் சாணக்யன் என்பவன் னாகிய பிரத்யோதன் குமாரியை மணந்தான் . சகாயன் . இவன் கிரேக்கர் முதலியவ ரத் ' இவனை பிரத்யோதன் வெல்ல எண்ணி கடைசி கடைசி