அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1618 பல்லவர் வரலாறு வந்து குறைய (100) வது ஏற்றாண்டிலிருந்த வர்மன் II,35. பரமேசுவரவர்மன் II,36. நந்தி தாகத் தெரிகிறது. மாவலிபுரமாண்ட பல்ல வர்மன் 11, 37. தந்திவர்மன், 38. நந்திவர் வர்-நாசிங்கள், அத்யந்தகாமன், பணஜ மன் III, 39. நிருபதுங்கன், 40. அபராஜித யன், ஸ்ரீநிதி, ஸ்ரீபான், பராபான், புவனபா வர்மன், விஜயகம்பவர்மன், வயிரமேகவர்மன். ஜன், ஸ்ரீமீகபல்லவன், சர்வதோபத்ரபல் பல்லவர் வரலாறு லவன். ரணபான், ரணஜயனுக்குச் சைவ சூடாமணிபல்லவன் என்று ஒருபெயர். அதி முற்காலத்திலே தொண்டைநாடு குறும் பன்சண்டேச்சுான், காமராகள், தனபிரா பர் வசப்பட்டிருந்தது. அது சோழரிடம் வந்த மன், தீரிலோக்யவர்த்தனன். காஞ்சியாண் பின் வேளாளர் துளுவநாட்டினின்றும் வந்து டபல்லவன்-இராஜசிங்கன், மஹேந்திரவரு அதில் குடியேறினர். இதன் பிறகு வடநாட்டி மன் முதலியோர். பல்லவர் குலத்தில் உக்ர லிருந்த பல்லவர்கள் சளுக்கியவேந்தர்களால் தண்டன் பிறந்து ரண ரசிகனைச் செயித்தான். முறியடிக்கப்பட்டுத் தென்றிசை நோக்கி தொண்டை நாட்டைக் கைப்பற்றி பல்லவர் மற்றொரு விதம் னர். இவர்கள் முதன் முதல் வந்தகாலம் சற் மூன்றாவது சகாத்தத்தில் இவர் ஆந்திர றேறக்குறைய கி. பி. ஐந்தாம்சகாப்தமென் தேசத்தில் வேகிபட்டணத்தையும், தொண் பர். இதுகாறும் வெளிப்பட்டுள்ள சில தாய் டைநாட்டில் காஞ்சிநகரத்தையும் இராஜதா களின் பாரம்பர்யம் வருமாறு, (1) உக்ர ரசாசனங்களால் தெரிந்த அளவு பல்லவர் னியாகக் கொண்டனர். மூன்றாவது சகாத் தம்வரையில் மாதவவர்மன், தலகேதனன், சிங்கன் என்கிற சிங்கவிஷ்ணு. (3) குண தண்டன் என்கிற லோகாதித்தன். (2) ராஜ நீலகண்டன், முக்கண்ணன் என்பவர் அர சாண்டனர். நாலாஞ்சகாத்தத்தில் சந்திரவர் கொண்ட நாசிம்மவர்மன் (5) மகேந்திரவர் பான் என்கிற மகேந்திரவர்மன். (4) வாதாபி மன், விஜயநந்திவர்மன், விஜயபுத்தவர்மன், மன். (5) பாமேச்சுரவர்மன். (7) நரசிம்மவர் கந்தவர்மன், திரிலோசனபல்லவன் வம்சத் மன். (8) பாமேச்சுரவர்மன் II. (9) நந்திவர் தவர் அரசாண்டனர். இந்தக்காலத்தில் சாளு மன். (10) நந்திவர்மப் பல்லவமல்லன். இவர் க்கிய வம்சத்தவனான ஜயசிங்கவிஜயாதித்யன் கள் காலம் சற்றேறக்குறைய கி.பி. 6-முதல் பல்லவர் மீது படைகொண்டு சென்று இறந் 8-ஆம் சகாப்தம் வரையிலுமாம். காஞ்சி தான். இவன் குமாரன் விஷ்ணுவர்த்தனன் யிலும், மகாபலிபுரத்திலும், காணப்படும். பல்லவர்களைத் துரத்தி யவர்கள் பெண்ணை கருங்கல் வேலைகளும் திருப்பணிகளும் இவர் மணந்தான். 5-வது, 6-வது சகாத்தத்தில் கள் செய்தனவாம். இவர்கள் சைவ வைஷ் பல்லவராசு ஆந்திர திராவிட கர்னாடக ணவ மதங்களை ஆதரித்தவர்கள். இவர்கள் தேசங்கள் முழுதினும் பரவியது. ஜாதியில் கத்ரியரெனவும், பரத்வாஜ கோத் பல்லவர்கள் பரம்பரை திரந்தவரெனவும் கூறப்படுகின் றனர். இவர் களைத் தமிழரசர் போத்தாகர் என்பர். 1 விமலன், 2. கொங்காணிகள், 3. காள மொழியில் பல்லவர் எனினும் தென்மொழி பர்த்திரி, 4. சூதபல்லவன், 5. வீரகூர்ச்சன்,யில் போத்து எனினும் தளிர் ডল 6. சந்திரவர்மன், 7. காரணன், 3. விஷ்ணு பொருள் படும். இக்காலத்துச் சிலர் தங்களைப் கோபன், 9. ஸ்கந்தமூலன், 10. கானகோபன், பல்லவர்களின் வம்சத்தவர் எனக் கூறிக் 11. வீரகூர்ச்சன் 11, 12. சிவஸ்கந்தவர்மன், கொள்கின்றனர். இந்தப் பல்லவர்க்கு வடக் 13. குமாரவிஷ்ணு, 14. புதவர்மன், 15. குமார கில் சளுக்கிய அரசர்களும், தெற்கில் சோழ விஷ்ணு, 16. விஷ்ணுகோபன், 17. குமார பாண்டியர்களும் மாற்றாராக இருந்தனர். விஷ்ணு, 18. ஸ்கந்தவர்மன், 19, சிம்மவர் ஈழத்தரசர்கள் மாத்திரம் மித்திரர்களாக மன், 20. வீரவர்மன், 21. ஸ்கந்தவர்மன், இருந்தனர். பல்லவர் தலைவன் 22. சிம்மவர்மன், 23. ஸ்கந்தவர்மன், 24, நா (1) உதிரதண்டன் என்கிற லோதாதித் திவர்மன், 25. சிம்மவர்மன், 26. சிம்மவர்மன், தன் சற்றேறக்குறைய 1400 வருடங்களுக்கு 27. விஷ்ணுகோபவர்மன், 28. சிம்மவர்மன், முன்னிருந்தவன், வல்லபராஜனான - ஞச் 29. சிம்மவிஷ்ணு, 30. மஹேந்திரவர்மன் 1, இய வேந்தனாகிய சணசிங்கனுடன் -- பல 31. சசிம்மவர்மன் 1, 32. மகேந்திரவர்மன் போரிட்டான், இவன் குமாரன் (2) சங்க * பாமேசுவரவர்மன் 1, 34. சாரிம்ம விஷ்னு என்ன சாஜசிங்கள். எஞ்சி
அநுபந்தம் 1618 பல்லவர் வரலாறு வந்து குறைய ( 100 ) வது ஏற்றாண்டிலிருந்த வர்மன் II 35 . பரமேசுவரவர்மன் II 36 . நந்தி தாகத் தெரிகிறது . மாவலிபுரமாண்ட பல்ல வர்மன் 11 37. தந்திவர்மன் 38. நந்திவர் வர் - நாசிங்கள் அத்யந்தகாமன் பணஜ மன் III 39. நிருபதுங்கன் 40. அபராஜித யன் ஸ்ரீநிதி ஸ்ரீபான் பராபான் புவனபா வர்மன் விஜயகம்பவர்மன் வயிரமேகவர்மன் . ஜன் ஸ்ரீமீகபல்லவன் சர்வதோபத்ரபல் பல்லவர் வரலாறு லவன் . ரணபான் ரணஜயனுக்குச் சைவ சூடாமணிபல்லவன் என்று ஒருபெயர் . அதி முற்காலத்திலே தொண்டைநாடு குறும் பன்சண்டேச்சுான் காமராகள் தனபிரா பர் வசப்பட்டிருந்தது . அது சோழரிடம் வந்த மன் தீரிலோக்யவர்த்தனன் . காஞ்சியாண் பின் வேளாளர் துளுவநாட்டினின்றும் வந்து டபல்லவன் - இராஜசிங்கன் மஹேந்திரவரு அதில் குடியேறினர் . இதன் பிறகு வடநாட்டி மன் முதலியோர் . பல்லவர் குலத்தில் உக்ர லிருந்த பல்லவர்கள் சளுக்கியவேந்தர்களால் தண்டன் பிறந்து ரண ரசிகனைச் செயித்தான் . முறியடிக்கப்பட்டுத் தென்றிசை நோக்கி தொண்டை நாட்டைக் கைப்பற்றி பல்லவர் மற்றொரு விதம் னர் . இவர்கள் முதன் முதல் வந்தகாலம் சற் மூன்றாவது சகாத்தத்தில் இவர் ஆந்திர றேறக்குறைய கி . பி . ஐந்தாம்சகாப்தமென் தேசத்தில் வேகிபட்டணத்தையும் தொண் பர் . இதுகாறும் வெளிப்பட்டுள்ள சில தாய் டைநாட்டில் காஞ்சிநகரத்தையும் இராஜதா களின் பாரம்பர்யம் வருமாறு ( 1 ) உக்ர ரசாசனங்களால் தெரிந்த அளவு பல்லவர் னியாகக் கொண்டனர் . மூன்றாவது சகாத் தம்வரையில் மாதவவர்மன் தலகேதனன் சிங்கன் என்கிற சிங்கவிஷ்ணு . ( 3 ) குண தண்டன் என்கிற லோகாதித்தன் . ( 2 ) ராஜ நீலகண்டன் முக்கண்ணன் என்பவர் அர சாண்டனர் . நாலாஞ்சகாத்தத்தில் சந்திரவர் கொண்ட நாசிம்மவர்மன் ( 5 ) மகேந்திரவர் பான் என்கிற மகேந்திரவர்மன் . ( 4 ) வாதாபி மன் விஜயநந்திவர்மன் விஜயபுத்தவர்மன் மன் . ( 5 ) பாமேச்சுரவர்மன் . ( 7 ) நரசிம்மவர் கந்தவர்மன் திரிலோசனபல்லவன் வம்சத் மன் . ( 8 ) பாமேச்சுரவர்மன் II . ( 9 ) நந்திவர் தவர் அரசாண்டனர் . இந்தக்காலத்தில் சாளு மன் . ( 10 ) நந்திவர்மப் பல்லவமல்லன் . இவர் க்கிய வம்சத்தவனான ஜயசிங்கவிஜயாதித்யன் கள் காலம் சற்றேறக்குறைய கி.பி. 6 - முதல் பல்லவர் மீது படைகொண்டு சென்று இறந் 8 - ஆம் சகாப்தம் வரையிலுமாம் . காஞ்சி தான் . இவன் குமாரன் விஷ்ணுவர்த்தனன் யிலும் மகாபலிபுரத்திலும் காணப்படும் . பல்லவர்களைத் துரத்தி யவர்கள் பெண்ணை கருங்கல் வேலைகளும் திருப்பணிகளும் இவர் மணந்தான் . 5 - வது 6 - வது சகாத்தத்தில் கள் செய்தனவாம் . இவர்கள் சைவ வைஷ் பல்லவராசு ஆந்திர திராவிட கர்னாடக ணவ மதங்களை ஆதரித்தவர்கள் . இவர்கள் தேசங்கள் முழுதினும் பரவியது . ஜாதியில் கத்ரியரெனவும் பரத்வாஜ கோத் பல்லவர்கள் பரம்பரை திரந்தவரெனவும் கூறப்படுகின் றனர் . இவர் களைத் தமிழரசர் போத்தாகர் என்பர் . 1 விமலன் 2. கொங்காணிகள் 3. காள மொழியில் பல்லவர் எனினும் தென்மொழி பர்த்திரி 4. சூதபல்லவன் 5. வீரகூர்ச்சன் யில் போத்து எனினும் தளிர் ডল 6. சந்திரவர்மன் 7. காரணன் 3. விஷ்ணு பொருள் படும் . இக்காலத்துச் சிலர் தங்களைப் கோபன் 9. ஸ்கந்தமூலன் 10. கானகோபன் பல்லவர்களின் வம்சத்தவர் எனக் கூறிக் 11. வீரகூர்ச்சன் 11 12. சிவஸ்கந்தவர்மன் கொள்கின்றனர் . இந்தப் பல்லவர்க்கு வடக் 13. குமாரவிஷ்ணு 14. புதவர்மன் 15. குமார கில் சளுக்கிய அரசர்களும் தெற்கில் சோழ விஷ்ணு 16. விஷ்ணுகோபன் 17. குமார பாண்டியர்களும் மாற்றாராக இருந்தனர் . விஷ்ணு 18. ஸ்கந்தவர்மன் 19 சிம்மவர் ஈழத்தரசர்கள் மாத்திரம் மித்திரர்களாக மன் 20. வீரவர்மன் 21. ஸ்கந்தவர்மன் இருந்தனர் . பல்லவர் தலைவன் 22. சிம்மவர்மன் 23. ஸ்கந்தவர்மன் 24 நா ( 1 ) உதிரதண்டன் என்கிற லோதாதித் திவர்மன் 25. சிம்மவர்மன் 26. சிம்மவர்மன் தன் சற்றேறக்குறைய 1400 வருடங்களுக்கு 27. விஷ்ணுகோபவர்மன் 28. சிம்மவர்மன் முன்னிருந்தவன் வல்லபராஜனான - ஞச் 29. சிம்மவிஷ்ணு 30. மஹேந்திரவர்மன் 1 இய வேந்தனாகிய சணசிங்கனுடன் -- பல 31. சசிம்மவர்மன் 1 32. மகேந்திரவர்மன் போரிட்டான் இவன் குமாரன் ( 2 ) சங்க * பாமேசுவரவர்மன் 1 34. சாரிம்ம விஷ்னு என்ன சாஜசிங்கள் . எஞ்சி