அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1616 பாண்டியர் மரபு 1 பாண்டியர் மரபு இந்தச் சந்திரகுமார பாண்டியனை விஜய சேகாசோழன் செயிக்கப் பாண்டியன் தப்பி A. S. S. INDIA. Vol II. ஆனைகொந்தி ஸமஸ்தானத்து இசாயாவர் கலியுகத்தில் ஆண்ட பாண்டியர்கள். களையடைய, இராயர் சோழனுக்கு விரோத மாய்க் கோடிகன்னாகமநாய்க்கனைச் சேனை 1. சோமசுந்தர பாண்டியன், 2. கற் யுடன் அனுப்ப, அவன் சோழனைத் துரத்திப் பூரசந்தர பாண்டியன், 3. குமாரசேகா பாண்டியனையும் வெட்டி இராயனுக்குத் பாண்டியன், 4. குமாரசுந்தர பாண்டியன், தெய்வீகமாய்ப் பாண்டியனிறந்தானென்று 5. ஷண்முகராஜ பாண்டியன், 6. சுவர்ண எழுதிவிட்டுத் தான் மதுரையை யாண்டான். பாண்டியன், 7. சருவமித்திர பாண்டியன், அது முதல் மதுரையை நாய்க்கபரம்பரையார் 8. பற்றார்ச்சிம்ம பாண்டியன், 9. மகரத்து அரசாண்டனர். கடைசியில் (16) வது-பட் வச பாண்டியன், 10. சத்துருபீகர பாண் டம் ராஜா விஜயகுமார தீர திருமலைநாய்க்கன் டியன், 11. சத்துருசம்மார பாண்டியன், இறுதியாக நாயகர் அரசு முடிந்தது. 12. கொடுங்கோற் பாண்டியன். இந்தப் சோமசேகர பாண்டியன், A. D. பன்னிரண்டாவதான கொடுங்கோற் பாண் 1100. 2, கற்பூரசுந்தரபாண்டியன், 3. குமார டியன் கோவலனைக் கொலைசெய்வித்த கார சேகரபாண்டியன், 4. குமாரசுந்தரபாண்டி ணத்தால் கன்னகையின் கோபத்தீயால் யன், 5. சுந்தரராஜபாண்டியன், 6. ஷண் மதுரை தீப்பட அழிந்தனன். இது கலி முகராஜபாண்டியன், 7. மேருசுந்தரபாண்டி (305)-இல். பிறகு பாண்டிய வம்சமிலாமை யன், 8. இந்திரவர்மபாண்டியன்; இவன் யால் பிராமணனுக்கும் வேசைக்கும் பிறந்த சோழனைச் சிறையிட்டவன், 9. சந்திரகுல ஒரு சூரன் பாண்டியர் சிங்காசனத்தைப் தீபபாண்டியன், 10. மீனகேதன பாண்டியன், பெற்றுப் பாண்டியனானான். 11. மீனத்துவசபாண்டியன்; இவன் சோழ 1. சந்திரகுலபதீப பாண்டியன், 2. நாட்டையாண்டான், 12. மகரத்துவசபாண் புவிக்கொடி பரித்த பாண்டியன், 3. மீனக் டியன், 13. மார்த்தாண்டபாண்டியன், 14. கொடி பிடித்த பாண்டியன், 4. மகரத்துவச குவலயாநந்த பாண்டியன்; இவன் கப்பல் பாண்டியன், 5. மார்த்தாண்ட பாண்டியன், யாத்திரை செய்து கடலில் மூழ்கினான். இவ 6. குவலயாகந்த பாண்டியன், 7. குணாலய னுக்குப்பின் ஒரு பெண் அரசாண்டாள். பாண்டியன், 8. வீரவாகு பாண்டியன், இவள் குந்தல பாண்டியனை மணந்தாள். 15. 9. சத்துருசம்மார பாண்டியன், 10. வீர குந்தல பாண்டியன், 16. சத்ருபீகரபாண்டி வர்ம பாண்டியன், 11. வருணகுலோத்துங்க யன், 17. சத்ருசம்மாரபாண்டியன், 18. வீர பாண்டியன், 12. இராஜீய மார்த்தாண்ட வர்ம பாண்டியன், 19. வீரபாகுபாண்டியன், பாண்டியன், 13. குலவர்த்தன பாண்டியன், 20. மகுடவர்த்தன பாண்டியன், 21. வச்ர 14. வரைப்பெண்ணைச் சிறையெடுத்த பாண் சிம்மபாண்டியன், 22. வர்மகுலோத்துங்க டியன், 15. குலவர்த்த.. பாண்டியன். பாண்டியன், 23. அதிவீரராமபாண்டியன், குலவர்த்தன பாண்டியன், இவன் காலத் 24. குலவர்த்தன பாண்டியன், 25. சோம் திலே துருக்கர் மதுரைமேல் படையெடுக்க சேகரபாண்டியன், 26. சோமசுந்தர பாண்டி மேனாட்டார் அவனுக்கு உதவி செய்து அவன் யன், 27. இராஜாராஜபாண்டியன், 28. இராஜ வம்சத்தில் சோமசேகரனுக்குப் பட்டமளித் சேகரபாண்டியன், 29. இராஜவர்மபாண்டி தனர். 1. சோமசேகரபாண்டியன், 2. சோம யன், 30. இராமவர்மபாண்டியன், 31. வாத சந்தரபாண்டியன், 3. இராஜராஜபாண்டி ராஜபாண்டியன், 32. குமாரசிம்மபாண்டி யன், 4. இராஜகுஞ்சரபாண்டியன், 5. இராஜயன், 33. வீரசேநபாண்டியன், 34. பிரதாப சேகரபாண்டியன், 6. இராஜவர்ணபாண்டி ராஜபாண்டியன், 35. வீரகுண ராஜபாண்டி யன், 7. பக்தராஜபாண்டியன், 8. குமார யன், 36. குமாரசந்திரபாண்டியன், 37. வர சிம்மபாண்டியன், 9. பீமசேநபாண்டியன், துங்கபாண்டியன், 38. சந்திரசேகரபாண்டி 10. பிரதாபராசபாண்டியன், 11. வரகுண யன், 39. சோமசேகரபாண்டியன், 40. பரா பாண்டியன், 12. குமாரசந்திரபாண்டியன், க்ரமபாண்டியன்; இவன் துருக்கரையோட்டி 13, வாதுங்கபாண்டியன், 14. குலோத்துங்க யாசாண்டான். இவன் காலத்திலே மாலிகா பாண்டியன், 15. சந்திரசேகர பாண்டியன், பர் படையெடுத்து மதுரையை நிலைகலக்கி 16. சந்திரகுமாரபாண்டியன். னான். (1311) கி. பி. 2
அநுபந்தம் 1616 பாண்டியர் மரபு 1 பாண்டியர் மரபு இந்தச் சந்திரகுமார பாண்டியனை விஜய சேகாசோழன் செயிக்கப் பாண்டியன் தப்பி A. S. S. INDIA . Vol II . ஆனைகொந்தி ஸமஸ்தானத்து இசாயாவர் கலியுகத்தில் ஆண்ட பாண்டியர்கள் . களையடைய இராயர் சோழனுக்கு விரோத மாய்க் கோடிகன்னாகமநாய்க்கனைச் சேனை 1. சோமசுந்தர பாண்டியன் 2. கற் யுடன் அனுப்ப அவன் சோழனைத் துரத்திப் பூரசந்தர பாண்டியன் 3. குமாரசேகா பாண்டியனையும் வெட்டி இராயனுக்குத் பாண்டியன் 4. குமாரசுந்தர பாண்டியன் தெய்வீகமாய்ப் பாண்டியனிறந்தானென்று 5. ஷண்முகராஜ பாண்டியன் 6. சுவர்ண எழுதிவிட்டுத் தான் மதுரையை யாண்டான் . பாண்டியன் 7. சருவமித்திர பாண்டியன் அது முதல் மதுரையை நாய்க்கபரம்பரையார் 8. பற்றார்ச்சிம்ம பாண்டியன் 9. மகரத்து அரசாண்டனர் . கடைசியில் ( 16 ) வது - பட் வச பாண்டியன் 10. சத்துருபீகர பாண் டம் ராஜா விஜயகுமார தீர திருமலைநாய்க்கன் டியன் 11. சத்துருசம்மார பாண்டியன் இறுதியாக நாயகர் அரசு முடிந்தது . 12. கொடுங்கோற் பாண்டியன் . இந்தப் சோமசேகர பாண்டியன் A. D. பன்னிரண்டாவதான கொடுங்கோற் பாண் 1100. 2 கற்பூரசுந்தரபாண்டியன் 3. குமார டியன் கோவலனைக் கொலைசெய்வித்த கார சேகரபாண்டியன் 4. குமாரசுந்தரபாண்டி ணத்தால் கன்னகையின் கோபத்தீயால் யன் 5. சுந்தரராஜபாண்டியன் 6. ஷண் மதுரை தீப்பட அழிந்தனன் . இது கலி முகராஜபாண்டியன் 7. மேருசுந்தரபாண்டி ( 305 ) -இல் . பிறகு பாண்டிய வம்சமிலாமை யன் 8. இந்திரவர்மபாண்டியன் ; இவன் யால் பிராமணனுக்கும் வேசைக்கும் பிறந்த சோழனைச் சிறையிட்டவன் 9. சந்திரகுல ஒரு சூரன் பாண்டியர் சிங்காசனத்தைப் தீபபாண்டியன் 10. மீனகேதன பாண்டியன் பெற்றுப் பாண்டியனானான் . 11. மீனத்துவசபாண்டியன் ; இவன் சோழ 1. சந்திரகுலபதீப பாண்டியன் 2. நாட்டையாண்டான் 12. மகரத்துவசபாண் புவிக்கொடி பரித்த பாண்டியன் 3. மீனக் டியன் 13. மார்த்தாண்டபாண்டியன் 14 . கொடி பிடித்த பாண்டியன் 4. மகரத்துவச குவலயாநந்த பாண்டியன் ; இவன் கப்பல் பாண்டியன் 5. மார்த்தாண்ட பாண்டியன் யாத்திரை செய்து கடலில் மூழ்கினான் . இவ 6. குவலயாகந்த பாண்டியன் 7. குணாலய னுக்குப்பின் ஒரு பெண் அரசாண்டாள் . பாண்டியன் 8. வீரவாகு பாண்டியன் இவள் குந்தல பாண்டியனை மணந்தாள் . 15 . 9. சத்துருசம்மார பாண்டியன் 10. வீர குந்தல பாண்டியன் 16. சத்ருபீகரபாண்டி வர்ம பாண்டியன் 11. வருணகுலோத்துங்க யன் 17. சத்ருசம்மாரபாண்டியன் 18. வீர பாண்டியன் 12. இராஜீய மார்த்தாண்ட வர்ம பாண்டியன் 19. வீரபாகுபாண்டியன் பாண்டியன் 13. குலவர்த்தன பாண்டியன் 20. மகுடவர்த்தன பாண்டியன் 21. வச்ர 14. வரைப்பெண்ணைச் சிறையெடுத்த பாண் சிம்மபாண்டியன் 22. வர்மகுலோத்துங்க டியன் 15. குலவர்த்த .. பாண்டியன் . பாண்டியன் 23. அதிவீரராமபாண்டியன் குலவர்த்தன பாண்டியன் இவன் காலத் 24. குலவர்த்தன பாண்டியன் 25. சோம் திலே துருக்கர் மதுரைமேல் படையெடுக்க சேகரபாண்டியன் 26. சோமசுந்தர பாண்டி மேனாட்டார் அவனுக்கு உதவி செய்து அவன் யன் 27. இராஜாராஜபாண்டியன் 28. இராஜ வம்சத்தில் சோமசேகரனுக்குப் பட்டமளித் சேகரபாண்டியன் 29. இராஜவர்மபாண்டி தனர் . 1. சோமசேகரபாண்டியன் 2. சோம யன் 30. இராமவர்மபாண்டியன் 31. வாத சந்தரபாண்டியன் 3. இராஜராஜபாண்டி ராஜபாண்டியன் 32. குமாரசிம்மபாண்டி யன் 4. இராஜகுஞ்சரபாண்டியன் 5. இராஜயன் 33. வீரசேநபாண்டியன் 34. பிரதாப சேகரபாண்டியன் 6. இராஜவர்ணபாண்டி ராஜபாண்டியன் 35. வீரகுண ராஜபாண்டி யன் 7. பக்தராஜபாண்டியன் 8. குமார யன் 36. குமாரசந்திரபாண்டியன் 37. வர சிம்மபாண்டியன் 9. பீமசேநபாண்டியன் துங்கபாண்டியன் 38. சந்திரசேகரபாண்டி 10. பிரதாபராசபாண்டியன் 11. வரகுண யன் 39. சோமசேகரபாண்டியன் 40. பரா பாண்டியன் 12. குமாரசந்திரபாண்டியன் க்ரமபாண்டியன் ; இவன் துருக்கரையோட்டி 13 வாதுங்கபாண்டியன் 14. குலோத்துங்க யாசாண்டான் . இவன் காலத்திலே மாலிகா பாண்டியன் 15. சந்திரசேகர பாண்டியன் பர் படையெடுத்து மதுரையை நிலைகலக்கி 16. சந்திரகுமாரபாண்டியன் . னான் . ( 1311 ) கி . பி . 2