அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1611 சோழ் வமசம சோழர் வம்சாவளி கேசரிவர்மன் அல்லது வீரநாராயணசோழன், விஜயாலய சோழன், ஆதித்யவர்ம சோ முன். அரிஞ்ஜய சோழன், இராஜராஜாதித்த இராஜாதித்த சோழன், கண்டராதித்த சோ ழன், வீரசோழ நாராயண தேவ சோழன், சோழன், கண்டராதித்த சோழன், ஆதித்ய ஹரிஞ்சய சோழன், தசோதிதியராயசோழன், வரும் சோழன், மதுராந்தக சோழன், பாகே பராந்தகராய சோழன், திவியராயசோழன், சரிவர்ம சோழன், குலோத்துங்க சோழன், இராஜ ராஜேந்திர சோழன், இராஜேந்திர இராஜராஜ குலோத்துங்க சோழன், விக்ரம சோழன், கரிகாலச்சோழன், இராஜ ராஜ சோழன், திருநீற்றுச் சோழன். சோழன், வீரசோழன், விக்ரமசோழன், விஜயாலன், பின் ஆதித்த சோழன், குலோத்துங்கன், விக்ரமதேவன். பின் பரகேசரிவன்மன் அல்லது சங்கிராமரா கவன் அல்லது பராந்தகன் அல்லது வீரநாரா திருத்தணிகை சாசனப்படி யணன், திருமுறைகண்ட இராஜராஜ அபய கரிகாலச்சோழன், சக்ரவர்த்திசோழன், குலசேகரன், புத்ரன் கங்கைகொண்ட சோ சூடமசோழன், ருசிகசோழன், நாராயண ழன், மகள் வயிற்றில் கீழைச் சாளுக்கிய அர சோழன், யாவ தீயசோழன், இராஜ ராஜசோ சர்களுக்குப் புத்திரன் இராஜராஜேந்திரன் ழன், விஜயாதித்தியசோழன், விக்ரமாதித்ய அல்லது உபயகுலோத்துங்கன் அல்லது அப சோழன், குலோத்துங்க சோழன், கங்கை யன். குலோத்துங்க சோழன். இவன் வீர கொண்டசோழன், குண்டலசோழன், சாரங் பாண்டியனை வென்றவன். இவன் தம்பி கங் கதாசோழன், விக்ரமசோழன், ஆதொண்ட கைகொண்ட சோழன் ; இவன் பாண்டி நாடு சோழன், இராஜசிங்கசோழன், விப்ரதேவ கொண்டதால் சுந்தரபாண்டியனானான். சோழன், ஆகந்தவர்மசோழன், இராஜேந்திர ஆதித்தசோழன் அல்லது ராஜாதிரா சோழன், குலோத்துங்க சோழன், பராக்ரம ஜன், குமாரன் பராந்தகன்; இவன் தேவி கோள சோழன். புத்திரியாகிய கோக்கிழானடிகள், குமாரர் இராஜாதித்தன கண்டராதித்தன், அரிஞ் தஞ்சை பிருகதீசர் கோயில் ஜயன். மஹாத்மிய வம்சாவளிப்படி சோழர் வரலாறு குலோத்துங்க சோழன், தேவசோ சோழராஜ்யத்தை முதலில் ஸ்தாபித்த முன், சசிசேகரசோழன், சிவலிங்கசோழன், வன் சுபாதிராஜன் என்பர். அவன் மகன் கரிகாலசோழன், பீமசோழன், இராஜராஜ விஜயாலயன் கி.பி 830 வரையில் அரசாண் சோழன், சூரமார்த்தாண்டசோழன், கீர்த்தி டான். இவன் கொடும்பையெனும் எரிக் வர்த்தன சோழன், ஜயசோழன், கனக்சோ கரைக்கண் இருந்த கொடும்பாளூர்க்கு அரச ழன், சுந்தரசோழன், காலகாலசோழன், கலி னாவான். இவன் இடங்கழியார் வழித்தோன்றி யாண சோழன், பாதிரசோழன். னவன், இவன் வரகுணனுடன் போரிட்ட வன். திருவிடைமருதூர்க் கோபுரம் எடுப் காஞ்சீபுர சாசனப்படி பித்தவன், இவன் காலத்திலே அமோக விஜயசோழன், வினை நீக்கிய சோழன், வருஷனால் ஆதரிக்கப்பெற்ற சமணமுனி உத்தண்டசோழன், சுகுணசோழன், பிரபாக மகாபுராணத்தின் முதற்பாகமாகிய ஆதிபுரா ரசோழன், குணகரசோழன், சுதீமணிசோணத்தை எழுதிமுடித்தனர். விஜயாலயனுக்குப்பின் அவன் குமாரன் முன், ஏகாம்பரசோழன், மனோஹரசோழன், கற்பூர ராஜாகா சோழன், விஜயகாந்த கோபா ஆதித்தசோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான். இவனுக்குக் கோவிராஜ கேசரிவர்மன், இரா லசோழன், இராஜகுமார பங்கப்பசோழன். ஜேந்தியன் என்ற பெயர்கள் வழங்கிவந்தன. தில்லை, திரிசிராப்பள்ளி, இவன் கொங்கு நாட்டுத் தலைக்காட்டின் அரச னும் பிருதுவிபதியின் குமாரனுமாகிய சிவ கரூர் சாசனப்படி ராமனோடு சமர்செய்து வென்று இரண்மயசோழன், தாயுமான சோழன், யூறைத் தனது இராஜதானியாகக் கொண் டான். இவன் காஞ்சிபுரத்தையாண்ட பல். தருமவருமசோழன், விஜயாலய சோழன், ஆதித்தசோழன், பராந்தகன் அல்லது கோபவராஜனாகும் நிருபதுங்கவர்மனுடைய மகளை உறை
அநுபந்தம் 1611 சோழ் வமசம சோழர் வம்சாவளி கேசரிவர்மன் அல்லது வீரநாராயணசோழன் விஜயாலய சோழன் ஆதித்யவர்ம சோ முன் . அரிஞ்ஜய சோழன் இராஜராஜாதித்த இராஜாதித்த சோழன் கண்டராதித்த சோ ழன் வீரசோழ நாராயண தேவ சோழன் சோழன் கண்டராதித்த சோழன் ஆதித்ய ஹரிஞ்சய சோழன் தசோதிதியராயசோழன் வரும் சோழன் மதுராந்தக சோழன் பாகே பராந்தகராய சோழன் திவியராயசோழன் சரிவர்ம சோழன் குலோத்துங்க சோழன் இராஜ ராஜேந்திர சோழன் இராஜேந்திர இராஜராஜ குலோத்துங்க சோழன் விக்ரம சோழன் கரிகாலச்சோழன் இராஜ ராஜ சோழன் திருநீற்றுச் சோழன் . சோழன் வீரசோழன் விக்ரமசோழன் விஜயாலன் பின் ஆதித்த சோழன் குலோத்துங்கன் விக்ரமதேவன் . பின் பரகேசரிவன்மன் அல்லது சங்கிராமரா கவன் அல்லது பராந்தகன் அல்லது வீரநாரா திருத்தணிகை சாசனப்படி யணன் திருமுறைகண்ட இராஜராஜ அபய கரிகாலச்சோழன் சக்ரவர்த்திசோழன் குலசேகரன் புத்ரன் கங்கைகொண்ட சோ சூடமசோழன் ருசிகசோழன் நாராயண ழன் மகள் வயிற்றில் கீழைச் சாளுக்கிய அர சோழன் யாவ தீயசோழன் இராஜ ராஜசோ சர்களுக்குப் புத்திரன் இராஜராஜேந்திரன் ழன் விஜயாதித்தியசோழன் விக்ரமாதித்ய அல்லது உபயகுலோத்துங்கன் அல்லது அப சோழன் குலோத்துங்க சோழன் கங்கை யன் . குலோத்துங்க சோழன் . இவன் வீர கொண்டசோழன் குண்டலசோழன் சாரங் பாண்டியனை வென்றவன் . இவன் தம்பி கங் கதாசோழன் விக்ரமசோழன் ஆதொண்ட கைகொண்ட சோழன் ; இவன் பாண்டி நாடு சோழன் இராஜசிங்கசோழன் விப்ரதேவ கொண்டதால் சுந்தரபாண்டியனானான் . சோழன் ஆகந்தவர்மசோழன் இராஜேந்திர ஆதித்தசோழன் அல்லது ராஜாதிரா சோழன் குலோத்துங்க சோழன் பராக்ரம ஜன் குமாரன் பராந்தகன் ; இவன் தேவி கோள சோழன் . புத்திரியாகிய கோக்கிழானடிகள் குமாரர் இராஜாதித்தன கண்டராதித்தன் அரிஞ் தஞ்சை பிருகதீசர் கோயில் ஜயன் . மஹாத்மிய வம்சாவளிப்படி சோழர் வரலாறு குலோத்துங்க சோழன் தேவசோ சோழராஜ்யத்தை முதலில் ஸ்தாபித்த முன் சசிசேகரசோழன் சிவலிங்கசோழன் வன் சுபாதிராஜன் என்பர் . அவன் மகன் கரிகாலசோழன் பீமசோழன் இராஜராஜ விஜயாலயன் கி.பி 830 வரையில் அரசாண் சோழன் சூரமார்த்தாண்டசோழன் கீர்த்தி டான் . இவன் கொடும்பையெனும் எரிக் வர்த்தன சோழன் ஜயசோழன் கனக்சோ கரைக்கண் இருந்த கொடும்பாளூர்க்கு அரச ழன் சுந்தரசோழன் காலகாலசோழன் கலி னாவான் . இவன் இடங்கழியார் வழித்தோன்றி யாண சோழன் பாதிரசோழன் . னவன் இவன் வரகுணனுடன் போரிட்ட வன் . திருவிடைமருதூர்க் கோபுரம் எடுப் காஞ்சீபுர சாசனப்படி பித்தவன் இவன் காலத்திலே அமோக விஜயசோழன் வினை நீக்கிய சோழன் வருஷனால் ஆதரிக்கப்பெற்ற சமணமுனி உத்தண்டசோழன் சுகுணசோழன் பிரபாக மகாபுராணத்தின் முதற்பாகமாகிய ஆதிபுரா ரசோழன் குணகரசோழன் சுதீமணிசோணத்தை எழுதிமுடித்தனர் . விஜயாலயனுக்குப்பின் அவன் குமாரன் முன் ஏகாம்பரசோழன் மனோஹரசோழன் கற்பூர ராஜாகா சோழன் விஜயகாந்த கோபா ஆதித்தசோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் . இவனுக்குக் கோவிராஜ கேசரிவர்மன் இரா லசோழன் இராஜகுமார பங்கப்பசோழன் . ஜேந்தியன் என்ற பெயர்கள் வழங்கிவந்தன . தில்லை திரிசிராப்பள்ளி இவன் கொங்கு நாட்டுத் தலைக்காட்டின் அரச னும் பிருதுவிபதியின் குமாரனுமாகிய சிவ கரூர் சாசனப்படி ராமனோடு சமர்செய்து வென்று இரண்மயசோழன் தாயுமான சோழன் யூறைத் தனது இராஜதானியாகக் கொண் டான் . இவன் காஞ்சிபுரத்தையாண்ட பல் . தருமவருமசோழன் விஜயாலய சோழன் ஆதித்தசோழன் பராந்தகன் அல்லது கோபவராஜனாகும் நிருபதுங்கவர்மனுடைய மகளை உறை