அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1609 சோழ வம்சம் முன், 10-முத்தைய சுவாமிகள், இந்த மடங்களன்றி கங்காபுரி புரந்த சோழன், 18. இலவத்தரை வீரசைவ மடங்கள் பல இடையிடையே கொண்ட சோழன், 19. கயிலாயவாயிற்கசம் தோன்றி மறைந்தன. அவைகளைத் தெரி கண்டசோழன், 20. அரைத்தசையீர்த சோ வித்தல் பயனின்றென விட்டனன். சாரங்க ழன், 21. கலிங்கன் தரைகண்ட சோழன், தேவர் மடம், குகைநமசிவாயர் மடம், பச்சை 22. பூகாருண்ய சோழன், 23. சேரத்துறந்த பாலையர் மடம், திருப்போரூர் சிதம்பர சுவா சோழன், 24. சீலைகடிந்தசோழன், 25. மற மிகள் மடம், பொம்மய பாளையம் சிவஞான களில் அக்கமாறித்திய சோழன், 26. அனத் பாலையர் மடம் முதலியன பலவுள், தீக்குறுகொண்டசோழன், 27. அபயங்கா சோழன், 28. விக்ரமசோழன், 29. ஏகசக் சுத்தசைவ பதினெண் ஆதீனங்கள் கிராதிப்சோழன், 30. பிராததக்கசோழன், 31. உத்துங்க சோழன், 32. குலோத்துங்க -திரு ஆவடு துறை, 2-காஞ்சிபுரம், 3- தருமபுரம், 4-சூனா கோவில் (ஆடுதுறை), சேயுக்கொண்ட சோழன், 35. கருவன்னஞ் சோழன், 33. இராஜேந்திரசோழன் 34. 5-ஆகமசிவப்பிரகாசாதீனம் (சிதம்பரம்), 6- செங்கோலாதீனம் (பெருங்குளம் - திருநெல் 37. திருநீற்றுச் சோழன், 38. வீரசோழன், சுரியிட்டசோழன், 36. யாகுணசோழன், வேலி), 7-திருஞானசம்பந்தரா தீனம் (மது ரை), '3-திருவண்ணாமலை ஆதீனம் (குன்றக் சோழன், 41. ஆறிலொரு கடமைகொண்ட 39. வசுதேவசோழன், 40. விட்ட சிறைச் குடி), 9-இராமேச்வராதீனம், 10-நீலப்பாடி சோழன், 42. மனுநெறி தரித்தசோழன், 43. (தஞ்சாவூர்), 11- தாயுமான சுவாமிகளாதீனம், 12-சாரமாமுனி ஆதீனம் (திரிசிராப்பள்ளி), சோழன், 45. தாசைமுத்திரசோழன், 46. வருணநிலையிட்ட சோழன், 44. திண்வசத்த 13-சொர்க்கபுர ஆதீனம் (அம்பர் திருமாகா சம்பிரதாய சோழன், 47. நித்தியோச்சவசோ ளம்), 14-வேளாகுறிச்சி ஆதீனம் (திருவாரூர்), 15-வள்ளலார் ஆதீனம் (சீகாழி), 16-வருணை 48. கரிகாலச்சோழன். ஆதீனம் (வேதாரண்யம்), 17-நாய்ச்சியார் கலியுகத்தில் ஆண்ட சோழ ராசாக்கள் கோவில் ஆதீனம் (கும்பகோணம்), 18-நிரம்ப அழகிய தேசிகர் ஆதீனம் (மதுரை - துழாவூர்). 1. பௌண்டரிகசோழன், 2. நீலமேக சாமளவர்ணசோழன், 3. தானவாரீசசோழன், Arohaelogical Survey of Southern 4. பூபாரந் தீர்த்தசோழன், 5. பூவலம்வந்த India, vol II. சோழன், 6. பற்றாசபயக்கசோழன், 7. பார்க் ரமசோழன், 8. மனுநிலையிட்டசோழன், 9. சோழ வம்சம் சந்திரகுலாதிக்கசோழன், 10. சோசூடாமணி சோழன், 11. நாகலோகங்கண்டசோழன், சூர்யவம்சத்தில் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி 12. ஆடகேசுரசோழன், 13. கனகபீதாம்பா மாபில் சோழன் எனப் பெயரடைந்த ஒரு சோழன், 14. கனகசூடாமணிசோழன், 15. அரசனிருந்தான். இவனே திருவாரூரில் பசு உத்தரக்கான சோழன், 16. ஜகத்ரக்ஷயசோ வின் கன்றின் பொருட்டுத் தன் குமாரன் மீது முன், 17. திருநீற்றுச்சோழன், 18. காம்பீர்ய தேரோட்டியவன், இவன் தேரூர்ந்தசோ சோழன், ழன். இவன் முதலாக இவ்வம்சம் தொடக்கம். மற்றொரு பிரதி 1. தேரூர்ந்தசோழன், 2. விசுவசேரு சோழன், 3. இந்திரவிமான சோழன், 4. போக 1. உத்துங்கசோழன், 2. குலோத்துங்க பக்தி புரந்தரசோழன், 5. மனுகாதலன் லோக சோழன், 3. ராஜராஜேந்திரசோழன், 4. திரு ளித்தசோழன், 6. மக்கட்சாடி வகுத்த சோ முடிகண்டசோழன், 5. கரிகாலச்சோழன், ழன், 7. ஏதறிந்தசோழன், 8. புநலியுடுத்த 6. அருந்தவச்சோழன், 7. உறையூர்ச்சோழன், சோழன், 9. நாககன்னி கைபிடித்த சோழன், 8. செங்கட்சோழன், 9. மண்ணளந் தசோழன், 10. தன்னுயிரில் மன்னுயிரளித்த சோழன், 10. மனுநீதி கண்டசோழன், 11. வாகுண 11. கங்கைகொண்டசோழன், 12. காவிரி சோழன், 12. ஆளப்பி றந்தசோழன், 13. திரு கரைகண்ட சோழன், 13. வில்லவன் கவி நீற்றுச்சோழன், ஆறிலொருகடமை கண்ட சோழன், 14. புகைக்கண்ட சோழன், கொண்ட சோழன், 15. ஜெயங்கொண்டசோ 15. கம்பனார்கோயில் செம்பொனால் மேய்ந்த முன், 16. கிருமிகண்டசோழன், 17. தொண் சோழன், 16. மறநாடு கண்டசோழன், 17. டமான் சோழன், 18. ஆதொண்டைச்சக்கிர 14. 202
அநுபந்தம் 1609 சோழ வம்சம் முன் 10 - முத்தைய சுவாமிகள் இந்த மடங்களன்றி கங்காபுரி புரந்த சோழன் 18. இலவத்தரை வீரசைவ மடங்கள் பல இடையிடையே கொண்ட சோழன் 19. கயிலாயவாயிற்கசம் தோன்றி மறைந்தன . அவைகளைத் தெரி கண்டசோழன் 20. அரைத்தசையீர்த சோ வித்தல் பயனின்றென விட்டனன் . சாரங்க ழன் 21. கலிங்கன் தரைகண்ட சோழன் தேவர் மடம் குகைநமசிவாயர் மடம் பச்சை 22. பூகாருண்ய சோழன் 23. சேரத்துறந்த பாலையர் மடம் திருப்போரூர் சிதம்பர சுவா சோழன் 24. சீலைகடிந்தசோழன் 25. மற மிகள் மடம் பொம்மய பாளையம் சிவஞான களில் அக்கமாறித்திய சோழன் 26. அனத் பாலையர் மடம் முதலியன பலவுள் தீக்குறுகொண்டசோழன் 27. அபயங்கா சோழன் 28. விக்ரமசோழன் 29. ஏகசக் சுத்தசைவ பதினெண் ஆதீனங்கள் கிராதிப்சோழன் 30. பிராததக்கசோழன் 31. உத்துங்க சோழன் 32. குலோத்துங்க -திரு ஆவடு துறை 2 - காஞ்சிபுரம் 3 தருமபுரம் 4 - சூனா கோவில் ( ஆடுதுறை ) சேயுக்கொண்ட சோழன் 35. கருவன்னஞ் சோழன் 33. இராஜேந்திரசோழன் 34 . 5 - ஆகமசிவப்பிரகாசாதீனம் ( சிதம்பரம் ) 6 செங்கோலாதீனம் ( பெருங்குளம் - திருநெல் 37. திருநீற்றுச் சோழன் 38. வீரசோழன் சுரியிட்டசோழன் 36. யாகுணசோழன் வேலி ) 7 - திருஞானசம்பந்தரா தீனம் ( மது ரை ) ' 3 - திருவண்ணாமலை ஆதீனம் ( குன்றக் சோழன் 41. ஆறிலொரு கடமைகொண்ட 39. வசுதேவசோழன் 40. விட்ட சிறைச் குடி ) 9 - இராமேச்வராதீனம் 10 - நீலப்பாடி சோழன் 42. மனுநெறி தரித்தசோழன் 43 . ( தஞ்சாவூர் ) 11- தாயுமான சுவாமிகளாதீனம் 12 - சாரமாமுனி ஆதீனம் ( திரிசிராப்பள்ளி ) சோழன் 45. தாசைமுத்திரசோழன் 46 . வருணநிலையிட்ட சோழன் 44. திண்வசத்த 13 - சொர்க்கபுர ஆதீனம் ( அம்பர் திருமாகா சம்பிரதாய சோழன் 47. நித்தியோச்சவசோ ளம் ) 14 - வேளாகுறிச்சி ஆதீனம் ( திருவாரூர் ) 15 - வள்ளலார் ஆதீனம் ( சீகாழி ) 16 - வருணை 48. கரிகாலச்சோழன் . ஆதீனம் ( வேதாரண்யம் ) 17 - நாய்ச்சியார் கலியுகத்தில் ஆண்ட சோழ ராசாக்கள் கோவில் ஆதீனம் ( கும்பகோணம் ) 18 - நிரம்ப அழகிய தேசிகர் ஆதீனம் ( மதுரை - துழாவூர் ) . 1. பௌண்டரிகசோழன் 2. நீலமேக சாமளவர்ணசோழன் 3. தானவாரீசசோழன் Arohaelogical Survey of Southern 4. பூபாரந் தீர்த்தசோழன் 5. பூவலம்வந்த India vol II . சோழன் 6. பற்றாசபயக்கசோழன் 7. பார்க் ரமசோழன் 8. மனுநிலையிட்டசோழன் 9 . சோழ வம்சம் சந்திரகுலாதிக்கசோழன் 10. சோசூடாமணி சோழன் 11. நாகலோகங்கண்டசோழன் சூர்யவம்சத்தில் முசுகுந்த சக்கரவர்த்தி 12. ஆடகேசுரசோழன் 13. கனகபீதாம்பா மாபில் சோழன் எனப் பெயரடைந்த ஒரு சோழன் 14. கனகசூடாமணிசோழன் 15 . அரசனிருந்தான் . இவனே திருவாரூரில் பசு உத்தரக்கான சோழன் 16. ஜகத்ரக்ஷயசோ வின் கன்றின் பொருட்டுத் தன் குமாரன் மீது முன் 17. திருநீற்றுச்சோழன் 18. காம்பீர்ய தேரோட்டியவன் இவன் தேரூர்ந்தசோ சோழன் ழன் . இவன் முதலாக இவ்வம்சம் தொடக்கம் . மற்றொரு பிரதி 1. தேரூர்ந்தசோழன் 2. விசுவசேரு சோழன் 3. இந்திரவிமான சோழன் 4. போக 1. உத்துங்கசோழன் 2. குலோத்துங்க பக்தி புரந்தரசோழன் 5. மனுகாதலன் லோக சோழன் 3. ராஜராஜேந்திரசோழன் 4. திரு ளித்தசோழன் 6. மக்கட்சாடி வகுத்த சோ முடிகண்டசோழன் 5. கரிகாலச்சோழன் ழன் 7. ஏதறிந்தசோழன் 8. புநலியுடுத்த 6. அருந்தவச்சோழன் 7. உறையூர்ச்சோழன் சோழன் 9. நாககன்னி கைபிடித்த சோழன் 8. செங்கட்சோழன் 9. மண்ணளந் தசோழன் 10. தன்னுயிரில் மன்னுயிரளித்த சோழன் 10. மனுநீதி கண்டசோழன் 11. வாகுண 11. கங்கைகொண்டசோழன் 12. காவிரி சோழன் 12. ஆளப்பி றந்தசோழன் 13. திரு கரைகண்ட சோழன் 13. வில்லவன் கவி நீற்றுச்சோழன் ஆறிலொருகடமை கண்ட சோழன் 14. புகைக்கண்ட சோழன் கொண்ட சோழன் 15. ஜெயங்கொண்டசோ 15. கம்பனார்கோயில் செம்பொனால் மேய்ந்த முன் 16. கிருமிகண்டசோழன் 17. தொண் சோழன் 16. மறநாடு கண்டசோழன் 17. டமான் சோழன் 18. ஆதொண்டைச்சக்கிர 14 . 202