அபிதான சிந்தாமணி

இடையநெடுங்கீரனார் 151 இந்தியத்தீவுகள் இருக்கின்றனர். இவர்கள், கால்கட்டி, இணைக்கை - அஞ்சலி, பதுமாஞ்சவி, கபோ பாசி, பெண்டுக்குமேக்கி, சங்குகட்டி, சாம்) தம், கர்க்கடகம், சுவத்திகம், கடகாவருத் பன், புதுக்கநாட்டார், பெருந்தாலி, சிறு | தம், நிடதம், தோரம், உற்சங்கம், புட்ப தாலி, பஞ்சரம்கட்டி, மணியக்காரன், | புடம், மகரம், சயந்தம், அபயவத்தம், சோழியன், ஆனைக்கொம்பு, பெருமாள் வருத்தமானம். (சிலப்). மாட்டுக்காரன், பூ இடையன், புதுநாட்டி இணைத்தொடை - அளவடியுள் முதலிரு டையன், போண்டன், கோனார் என சீர்க்கண்ணும் மோனை முதலாயின வரத் வசைப்படுவர் (தர்ஸ்ட ன்). | தொடுப்பது. | இடையநெடுங்கீரனார் - கடைச்சங்க மருவிய இணைமோனை-ஓரடியின் முதலிரு சீரி புலவர். (அக-று.) னும் மோனை இயைந்து வருந்தொடை, இடையன் சேந்தன் கொற்றனர் - கடைச் (காரிகை). சங்கமருவிய புலவர். (அ 5-று.) இணையளபெடை - முதலிரு சீரினும் அள இடையாகெதுகை--அடிதோறும் இரண்டா| பெடை வருந்தொடை. (காரிகை), மெழுத்தொன்றே யொன்றிவரத் தொடுப் இணையாரமார்பன்- கம்பர் சோழநாட்டை பது. (காரிகை). வெறுத்துப் பாண்டி நாட்டிலிருந்தபோது இடையாலத்துமுதலியார் - தொண்டை அவரை அழைத்துவரப் பாண்டியன் மண்டலத்து இடையால மென்னும் ஊரி சமஸ்தானத்திற்குச் சென்றவர். இவர் லிருந்து, தமிழ்ப் புலவரை ஆதரித்து, சரராமமுதலியாருக் கிளையார். அடையாத வாயிலுடையான் எனக் கவி இணையியைபு ஓரடியின் ஈற்றுச் சீரிரண் பெற்றவர். டும் இணைந்து வருந்தொடை (காரிகை). இடையின மோனை- இடையினத்துள் யகா இணையெதுகை ஓரடியின் முதலிரு சீரி வகாரங்கள் ஒன்றற்கொன்று மோனையாக னும் எதுகையியைந்து வருந்தொடை. வருவது. (காரிகை) (காரிகை). I இடையின வெதுகை - இடையின த்துள் இதாவிதாம் - உவமைகளுள்ள இரண்டு வந்த எழுத்தன்றி அவ்வினத்து வேறெ வாக்கியங்களும், முதலாவ தன் உபமேய ழுத்து இரண்டாமெழுத்தாக நிற்கவரும் உபமானங்கள் முறையே இரண்டாவ.தன் எதுகை. (காரிகை) உபமான உபமேயங்களாகத் தொடர்ந்து இடையெண்- மூச்சீர் ஓரடியாக வரும். வருமாறு இரண்டு வாக்கியமாகச் சொல் அம்போதரங்கவகை. (காரிகை) லப்படும் ஒருவகை உவமையணி (தண்டி). இடையெழத்துக்கள் - இது மெய்யெழுத் இதமன் - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிட துக்களில் வன்மை, மென்மையெனும் | முதித்த குமரன் - ஓசைகொண்ட எழுத்துக்களுக்கு இடை இதிகாசம் - இராமாயணம், பாரதம், சிவ நிகரானவாக ஒலிக்கும் ய்,ர்,ல்,வ்,ழ், ரகசியம் முதலியனவாம். ள் எனும் ஆறுமாம். (நன்). இத்மசிக்கவன் - பிரியவிரதனுக்குப் பெரி இடைவள்ளல்கள் - அக்குரன், சந்திமான், கிஷ்மதியிட முதித்த குமரன். அந்திமான், சிசுபாலன் தந்தவக்கிரன். இத்மவாகன் -1. அகத்தியன் போன். கன்னன், சந்தன். 2. ஓர் இருடி. இவனுக்குத் தந்தை இட்சுச்மதி- ஒரு நதி. இந்த நதி தீரத்தில் மலயத்துவசன். இவனுக்குத் திரட்சு தன் எனவும் பெயர், சடபாதர் வசித்தனர். 3. துருவி நீதனுக்குத் தந்தை. இவன் இட்சுமான் - தேவசிர வசுவிற்குச் சங்கவதி தேவி, உருசி, யிட முதித்த குமரன், இந்தியத் தீவுகள் - லக்ஷத்தீவுகள், மாலத் இட்டசித்தி - ஒரு பொய்கை. அழகர் மலை தீவுகள் -இது, மலபாரிலிருந்து (50) யிலுள்ளது. நினைத்தவை யெல்லாந் தரத் மைல் தூரத்திலுள்ளது. இலங்கைத் தக்கது. (சிலப்பதிகாரம்). தீவு - இந்தியாவின் தென் கோடியிலுள் இடனக்குறளா சிரியப்பா - ஈற்றடியும், முத ளது. இராமேச்வரம் - இந்தியாவிற் லடியும் அளவடியாக இடையடிகள் பல கும் இலங்கைக்கும் நடுவிலுள்ள தீவு. குறளடியானும் சிந்தடியானும் வரும் அக அந்தமான் நைகோபார் - இது, வங் வல். (காரிகை). காளக்குடாக் கடலிலுள்ள இரண்டு தீவு
இடையநெடுங்கீரனார் 151 இந்தியத்தீவுகள் இருக்கின்றனர் . இவர்கள் கால்கட்டி இணைக்கை - அஞ்சலி பதுமாஞ்சவி கபோ பாசி பெண்டுக்குமேக்கி சங்குகட்டி சாம் ) தம் கர்க்கடகம் சுவத்திகம் கடகாவருத் பன் புதுக்கநாட்டார் பெருந்தாலி சிறு | தம் நிடதம் தோரம் உற்சங்கம் புட்ப தாலி பஞ்சரம்கட்டி மணியக்காரன் | புடம் மகரம் சயந்தம் அபயவத்தம் சோழியன் ஆனைக்கொம்பு பெருமாள் வருத்தமானம் . ( சிலப் ) . மாட்டுக்காரன் பூ இடையன் புதுநாட்டி இணைத்தொடை - அளவடியுள் முதலிரு டையன் போண்டன் கோனார் என சீர்க்கண்ணும் மோனை முதலாயின வரத் வசைப்படுவர் ( தர்ஸ்ட ன் ) . | தொடுப்பது . | இடையநெடுங்கீரனார் - கடைச்சங்க மருவிய இணைமோனை - ஓரடியின் முதலிரு சீரி புலவர் . ( அக - று . ) னும் மோனை இயைந்து வருந்தொடை இடையன் சேந்தன் கொற்றனர் - கடைச் ( காரிகை ) . சங்கமருவிய புலவர் . ( 5 - று . ) இணையளபெடை - முதலிரு சீரினும் அள இடையாகெதுகை - - அடிதோறும் இரண்டா | பெடை வருந்தொடை . ( காரிகை ) மெழுத்தொன்றே யொன்றிவரத் தொடுப் இணையாரமார்பன் - கம்பர் சோழநாட்டை பது . ( காரிகை ) . வெறுத்துப் பாண்டி நாட்டிலிருந்தபோது இடையாலத்துமுதலியார் - தொண்டை அவரை அழைத்துவரப் பாண்டியன் மண்டலத்து இடையால மென்னும் ஊரி சமஸ்தானத்திற்குச் சென்றவர் . இவர் லிருந்து தமிழ்ப் புலவரை ஆதரித்து சரராமமுதலியாருக் கிளையார் . அடையாத வாயிலுடையான் எனக் கவி இணையியைபு ஓரடியின் ஈற்றுச் சீரிரண் பெற்றவர் . டும் இணைந்து வருந்தொடை ( காரிகை ) . இடையின மோனை - இடையினத்துள் யகா இணையெதுகை ஓரடியின் முதலிரு சீரி வகாரங்கள் ஒன்றற்கொன்று மோனையாக னும் எதுகையியைந்து வருந்தொடை . வருவது . ( காரிகை ) ( காரிகை ) . I இடையின வெதுகை - இடையின த்துள் இதாவிதாம் - உவமைகளுள்ள இரண்டு வந்த எழுத்தன்றி அவ்வினத்து வேறெ வாக்கியங்களும் முதலாவ தன் உபமேய ழுத்து இரண்டாமெழுத்தாக நிற்கவரும் உபமானங்கள் முறையே இரண்டாவ . தன் எதுகை . ( காரிகை ) உபமான உபமேயங்களாகத் தொடர்ந்து இடையெண் - மூச்சீர் ஓரடியாக வரும் . வருமாறு இரண்டு வாக்கியமாகச் சொல் அம்போதரங்கவகை . ( காரிகை ) லப்படும் ஒருவகை உவமையணி ( தண்டி ) . இடையெழத்துக்கள் - இது மெய்யெழுத் இதமன் - யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணையிட துக்களில் வன்மை மென்மையெனும் | முதித்த குமரன் - ஓசைகொண்ட எழுத்துக்களுக்கு இடை இதிகாசம் - இராமாயணம் பாரதம் சிவ நிகரானவாக ஒலிக்கும் ய் ர் ல் வ் ழ் ரகசியம் முதலியனவாம் . ள் எனும் ஆறுமாம் . ( நன் ) . இத்மசிக்கவன் - பிரியவிரதனுக்குப் பெரி இடைவள்ளல்கள் - அக்குரன் சந்திமான் கிஷ்மதியிட முதித்த குமரன் . அந்திமான் சிசுபாலன் தந்தவக்கிரன் . இத்மவாகன் - 1 . அகத்தியன் போன் . கன்னன் சந்தன் . 2 . ஓர் இருடி . இவனுக்குத் தந்தை இட்சுச்மதி - ஒரு நதி . இந்த நதி தீரத்தில் மலயத்துவசன் . இவனுக்குத் திரட்சு தன் எனவும் பெயர் சடபாதர் வசித்தனர் . 3 . துருவி நீதனுக்குத் தந்தை . இவன் இட்சுமான் - தேவசிர வசுவிற்குச் சங்கவதி தேவி உருசி யிட முதித்த குமரன் இந்தியத் தீவுகள் - லக்ஷத்தீவுகள் மாலத் இட்டசித்தி - ஒரு பொய்கை . அழகர் மலை தீவுகள் - இது மலபாரிலிருந்து ( 50 ) யிலுள்ளது . நினைத்தவை யெல்லாந் தரத் மைல் தூரத்திலுள்ளது . இலங்கைத் தக்கது . ( சிலப்பதிகாரம் ) . தீவு - இந்தியாவின் தென் கோடியிலுள் இடனக்குறளா சிரியப்பா - ஈற்றடியும் முத ளது . இராமேச்வரம் - இந்தியாவிற் லடியும் அளவடியாக இடையடிகள் பல கும் இலங்கைக்கும் நடுவிலுள்ள தீவு . குறளடியானும் சிந்தடியானும் வரும் அக அந்தமான் நைகோபார் - இது வங் வல் . ( காரிகை ) . காளக்குடாக் கடலிலுள்ள இரண்டு தீவு