அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1603 மத்வாசாரிய மடம் வடக்குத்திருவீதிப்பிள்ளை, பிள்ளைலோகாசாங்குசலஷ்மணசுவாமி, ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசவே தாந்த ரியர், திருவாய்மொழிப்பிள்ளை, மணவாளமா சுவாமி, ஸ்ரீமந்நாராயணவே தாந்தசுவாமி, ஸ்ரீ முனிகள். வீரராகவ சுவாமி, ஸ்ரீசடகோபசுவாமி. ரகஸ்ய கிரந்த பரம்பரை பரகாலசுவாமி மடம் அல்லது உடையவர், எம்பார், பட்டர், நஞ்சீயர், பிரமதந்திரசுவாமி மடம் நம்பிள்ளை, வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை, பிரமதந்திரசுவ தந்திரசுவாமி, வேதாந்த பிள்ளை லோகாசாரியர், கூறகுலோத்தம ராமாநுஜசுவாமி, பிரமதந்திரசுவாமி, ஸ்ரீகி தாசர், திருவாய்மொழிப்பிள்ளை . வாசசுவாமி, பாகாலசுவாமி, வேதாந்தசுவாமி, பெரிய ஜீயர் ஸ்ரீநிவாசபரகாலசுவாமி, ஸ்ரீமந்நாராயணசு வாமி, ஸ்ரீரங்காராஜசுவாமி, பிரமதந்திரசுவாமி, திவ்யபிரபந்த வியாக்கியான பரம்பரை யதிராஜ பிரமதந்திரசுவாமி, வாதராஜசுவாமி, உடையவர். திருக்குருகைப்பிரான் பிள் பராங்குசசுவாமி, கவிதார்க்கிகசிம்மசுவாமி, ளான், எம்பார், பட்டர், நஞ்சீயர், நம்பிள்ளை, வேதாந்தபிரமதந்திரசுவாமி, ஞானசாகாபிரம் ஈயுண்ணிமா தவர், ஈயுண்ணிபத்மநாபர், கோ தந்திரசுவாமி, வீரராகவசுவாமி, வரதவே தா லவராகநயினார், நாலூர் தேவராஜர், திருந்தசுவாமி, வீரராகவ சுவாமி, வேதாந்தலம் வாய்மொழிப்பிள்ளை, பெரியஜீயர். மணசுவாமி, வேதாந்தபிரமதந்திரசுவாமி, பர காலசுவாமி, ஸ்ரீநிவாசபாகாலசுவாமி, ஸ்ரீநி ஸ்ரீ பாஷ்ய பரம்பரை வாசகண்டாவதாரசுவாமி, வேதாந்தபரகால உடையவர், எம்பார், பட்டர், நஞ்சீயர், சுவாமி, ஸ்ரீநிவாசபரகாலசுவாமி, ராமாநுஜ நம்பிள்ளை, வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை, பரகாலசுவாமி, கண்டாவதார பிரமதந்திரபா பிள்ளை லோகாசாரியர். காலசுவாமி, வேதாந்த பிரமதந்திரபாகால சுவாமி, ஸ்ரீநிவாசபிரமதந்திரபாகாலசுவாமி. தென்கலை மடம் வானமாமலை மடம் முனித்திரயசாம்பிரதாய பரம்பரை வடகலை பிரமதந்திரசுவாமிக்குப் பின், கடிகாசத வடகலைசாம்பிரதாயம், ஸ்ரீ பாஷ்யகா கம் அம்மாள், ஸ்ரீமத்வரவிஷ்ணுவாசாரியர், வரையில் தென்னாசாரிய சாம்பிரதா மகா தயா தீசாசாரியர், ஸ்ரீநரசிம்மாசாரியர், யத்தை யொத்திருக்கிறது. அவருக்குப் பிறகு வாத்சயவர தாசாரியர், ஸ்ரீமத்ஷஷ்டபராங்குச இரண்டுமடமும் பரம்பரைகளால் பேதப்படு சுவாமி, ஸ்ரீபஞ்சம தபஞ்சானனம் தா ததேசி கன், ஸ்ரீமத் அருந்தாசாரியன், ஸ்ரீராமாநுஜ அகோபிலமடத்து முதலாசிரியர் ஸ்வாமி, ஸ்ரீவேங்கடேசாசாரியர், ஸ்ரீவீரராக வாசாரியர், ஸ்ரீரங்கபதிதேசிகர், ஸ்ரீரங்கநாத (அழகியசிம்மர் மடம்) சுவாமி, ஸ்ரீமத்வே தாந்தராமா துஜஸ்வாமி, ஸ்ரீ ஆதிவண்சடகோபசுவாமி, ஸ்ரீமந்நாரா கோபாலதேசிகன். யணசுவாமி, ஸ்ரீபராங்குசசுவாமி, ஸ்ரீநிவாச சலாமி, ஸ்ரீசடகோபசுவாமி, ஸ்ரீமத்வஷ்ட மத்வாசாரிய பரம்பரையும் மடமும் பரங்குசர், ஸ்ரீசடகோபசுவாமி, ஸ்ரீபராங் 1. நாராயணன், 2. பிரமன், 3. சங்க குசசுவாமி, ஸ்ரீமந்நாராயணசுவாமி, ஸ்ரீவண் நந்தநாதிகள், 4. துர்வாஸர், 5. கருடவாஹா சடகோபசுவாமி, ஸ்ரீநிவாசசுவாமி, ஸ்ரீமந் தீர்த்தர், 6. கைவல்யநாத தீர்த்தர், 7. ஞானி நாராயணசுவாமி, ஸ்ரீவீரராகவ சுவாமி, ஸ்ரீ சதீர்த்தர், 8. பர தீர்த்தர், 9. சத்யப்பஞ்ஞ மக்காராயணசுவாமி, ஸ்ரீகல்யாணவீரராகவர், தீர்த்தர், 10. பிராஞ்ஞதீர்த்தர், 11. அச்யுத ஸ்ரீசடகோபசுவாமி, ஸ்ரீவீரராகவவேதாந்த பிரேக்ஷ தீர்த்தர், 12. ஆகந்ததீர்த்தாசாரியர், சவாமி, பாரீமந்நாராயணசுவாமி, ஸ்ரீவாச இவரே பாஷ்யகாரர். சவாமி, ஸ்ரீவீரராகவசுவாமி, ஸ்ரீபராங்குச 1. ஆநந்த தீர்த்தர், 2. பத்மநாபதீர்த்தர், சுவாமி, ஸ்ரீமந்நாராயணசுவாமி, ஸ்ரீவீரராகவ 3. நரஹரிதீர்த்தர், - 4. மாதவ தீர்த்தர், 5. சவாமி, ஸ்ரீபராங்குசராமாநுஜசுவாமி, ஸ்ரீ அஷோப்ய தீர்த்தர், 6. ஜய தீர்த்தர், 7. வித் வாசசுவாமி, ஸ்ரீரங்கநாதசுவாமி, ஸ்ரீவீரராகவ யாதிராஜதீர்த்தர், 8. கவீந்தரதீர்த்தர், 9. சவாமி, ஸ்ரீரங்கமாதசடளே பசவாமி, ஸ்ரீபாவாகீச தீர்த்தர், 10. ராமச்சந்திர தீர்த்தர், 11. கிறது.
அநுபந்தம் 1603 மத்வாசாரிய மடம் வடக்குத்திருவீதிப்பிள்ளை பிள்ளைலோகாசாங்குசலஷ்மணசுவாமி ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாசவே தாந்த ரியர் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை மணவாளமா சுவாமி ஸ்ரீமந்நாராயணவே தாந்தசுவாமி ஸ்ரீ முனிகள் . வீரராகவ சுவாமி ஸ்ரீசடகோபசுவாமி . ரகஸ்ய கிரந்த பரம்பரை பரகாலசுவாமி மடம் அல்லது உடையவர் எம்பார் பட்டர் நஞ்சீயர் பிரமதந்திரசுவாமி மடம் நம்பிள்ளை வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை பிரமதந்திரசுவ தந்திரசுவாமி வேதாந்த பிள்ளை லோகாசாரியர் கூறகுலோத்தம ராமாநுஜசுவாமி பிரமதந்திரசுவாமி ஸ்ரீகி தாசர் திருவாய்மொழிப்பிள்ளை . வாசசுவாமி பாகாலசுவாமி வேதாந்தசுவாமி பெரிய ஜீயர் ஸ்ரீநிவாசபரகாலசுவாமி ஸ்ரீமந்நாராயணசு வாமி ஸ்ரீரங்காராஜசுவாமி பிரமதந்திரசுவாமி திவ்யபிரபந்த வியாக்கியான பரம்பரை யதிராஜ பிரமதந்திரசுவாமி வாதராஜசுவாமி உடையவர் . திருக்குருகைப்பிரான் பிள் பராங்குசசுவாமி கவிதார்க்கிகசிம்மசுவாமி ளான் எம்பார் பட்டர் நஞ்சீயர் நம்பிள்ளை வேதாந்தபிரமதந்திரசுவாமி ஞானசாகாபிரம் ஈயுண்ணிமா தவர் ஈயுண்ணிபத்மநாபர் கோ தந்திரசுவாமி வீரராகவசுவாமி வரதவே தா லவராகநயினார் நாலூர் தேவராஜர் திருந்தசுவாமி வீரராகவ சுவாமி வேதாந்தலம் வாய்மொழிப்பிள்ளை பெரியஜீயர் . மணசுவாமி வேதாந்தபிரமதந்திரசுவாமி பர காலசுவாமி ஸ்ரீநிவாசபாகாலசுவாமி ஸ்ரீநி ஸ்ரீ பாஷ்ய பரம்பரை வாசகண்டாவதாரசுவாமி வேதாந்தபரகால உடையவர் எம்பார் பட்டர் நஞ்சீயர் சுவாமி ஸ்ரீநிவாசபரகாலசுவாமி ராமாநுஜ நம்பிள்ளை வடக்குத் திருவீதிப்பிள்ளை பரகாலசுவாமி கண்டாவதார பிரமதந்திரபா பிள்ளை லோகாசாரியர் . காலசுவாமி வேதாந்த பிரமதந்திரபாகால சுவாமி ஸ்ரீநிவாசபிரமதந்திரபாகாலசுவாமி . தென்கலை மடம் வானமாமலை மடம் முனித்திரயசாம்பிரதாய பரம்பரை வடகலை பிரமதந்திரசுவாமிக்குப் பின் கடிகாசத வடகலைசாம்பிரதாயம் ஸ்ரீ பாஷ்யகா கம் அம்மாள் ஸ்ரீமத்வரவிஷ்ணுவாசாரியர் வரையில் தென்னாசாரிய சாம்பிரதா மகா தயா தீசாசாரியர் ஸ்ரீநரசிம்மாசாரியர் யத்தை யொத்திருக்கிறது . அவருக்குப் பிறகு வாத்சயவர தாசாரியர் ஸ்ரீமத்ஷஷ்டபராங்குச இரண்டுமடமும் பரம்பரைகளால் பேதப்படு சுவாமி ஸ்ரீபஞ்சம தபஞ்சானனம் தா ததேசி கன் ஸ்ரீமத் அருந்தாசாரியன் ஸ்ரீராமாநுஜ அகோபிலமடத்து முதலாசிரியர் ஸ்வாமி ஸ்ரீவேங்கடேசாசாரியர் ஸ்ரீவீரராக வாசாரியர் ஸ்ரீரங்கபதிதேசிகர் ஸ்ரீரங்கநாத ( அழகியசிம்மர் மடம் ) சுவாமி ஸ்ரீமத்வே தாந்தராமா துஜஸ்வாமி ஸ்ரீ ஆதிவண்சடகோபசுவாமி ஸ்ரீமந்நாரா கோபாலதேசிகன் . யணசுவாமி ஸ்ரீபராங்குசசுவாமி ஸ்ரீநிவாச சலாமி ஸ்ரீசடகோபசுவாமி ஸ்ரீமத்வஷ்ட மத்வாசாரிய பரம்பரையும் மடமும் பரங்குசர் ஸ்ரீசடகோபசுவாமி ஸ்ரீபராங் 1. நாராயணன் 2. பிரமன் 3. சங்க குசசுவாமி ஸ்ரீமந்நாராயணசுவாமி ஸ்ரீவண் நந்தநாதிகள் 4. துர்வாஸர் 5. கருடவாஹா சடகோபசுவாமி ஸ்ரீநிவாசசுவாமி ஸ்ரீமந் தீர்த்தர் 6. கைவல்யநாத தீர்த்தர் 7. ஞானி நாராயணசுவாமி ஸ்ரீவீரராகவ சுவாமி ஸ்ரீ சதீர்த்தர் 8. பர தீர்த்தர் 9. சத்யப்பஞ்ஞ மக்காராயணசுவாமி ஸ்ரீகல்யாணவீரராகவர் தீர்த்தர் 10. பிராஞ்ஞதீர்த்தர் 11. அச்யுத ஸ்ரீசடகோபசுவாமி ஸ்ரீவீரராகவவேதாந்த பிரேக்ஷ தீர்த்தர் 12. ஆகந்ததீர்த்தாசாரியர் சவாமி பாரீமந்நாராயணசுவாமி ஸ்ரீவாச இவரே பாஷ்யகாரர் . சவாமி ஸ்ரீவீரராகவசுவாமி ஸ்ரீபராங்குச 1. ஆநந்த தீர்த்தர் 2. பத்மநாபதீர்த்தர் சுவாமி ஸ்ரீமந்நாராயணசுவாமி ஸ்ரீவீரராகவ 3. நரஹரிதீர்த்தர் - 4. மாதவ தீர்த்தர் 5 . சவாமி ஸ்ரீபராங்குசராமாநுஜசுவாமி ஸ்ரீ அஷோப்ய தீர்த்தர் 6. ஜய தீர்த்தர் 7. வித் வாசசுவாமி ஸ்ரீரங்கநாதசுவாமி ஸ்ரீவீரராகவ யாதிராஜதீர்த்தர் 8. கவீந்தரதீர்த்தர் 9 . சவாமி ஸ்ரீரங்கமாதசடளே பசவாமி ஸ்ரீபாவாகீச தீர்த்தர் 10. ராமச்சந்திர தீர்த்தர் 11 . கிறது .