அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1600 பரத வம்சம் யது கு. யது வம்சம் அநிருதன். ததான், கு. விருஷ்ணி, கு. அபி ஜித், கு. ஆஹகன், குமாரர் தேவகுரு, உக்ர யது குமாரர் 1-சகத்ரசித், 2-குரோ சேநன், தேவகுகு, குமாரி தேவகி. உக்ர ட்டு, 3-நீலன், 4-சிகன், 5-ரகு. சேநன் கு. கம்சன். சகத்ரசித் கு. சதசித், கு. ஏகயன், அல் கிருஷ்ணன் தேவியர்--ருக்மணி, மித்ர லது கேகயன், கு. தருமன், கு. தருமநேத் விந்தை அல்லது காளிந்தி, சத்தியை, சாம்ப என், கு. கிருதவீரியன்; இவனுக்கு 500 புத் வதி, சோகணி, சுசீலை, சத்திய பாமை, லக்ஷ் ரர். கு. சயத்துவசன், கு. தாலசங்கன்; இவ மணை. குமாரர், பிரத்யும்நன், சாருதேஷ்ணன் ரன், விருடன், கு. விருடணன். வீதிகோத் பத்ரசாரு, சகுவிந்தன், சுசாரு, என், கு. அநந்தன், கு. துச்சயன். சாரு; ஒருபெண் சாருமதி. தருமநேத்திரன் - (ய துவம்சம்) கு. கீர்த்தி, கு. சஞ்ஞக்கினன், கு. அயிட்டு, கு. (யதுவம்சம் மற்றொருவிதம்) பத்திரசிரோமணி, கு. துத்தமன், கு. தன குரோட்டு, கு. துவசமி, கு. கன், கு. கிருதவீரியன், கு. கார்த்தவீர்யன், மூர்த்தி, கு. விசங்கன், கு. சித்திராதன், கு- இவன் குமாரர் சூரன், சூரசேநன், விட்டுணி, சசிபிந்து, கு. பிரதிவியச்சு, கு. பிருதுகன் கீட்டினன், சயத்துவசன. மன், கு. பார்க்கவன், கு. பிருது, கு. பிருது கீட்டினன் -கு. மது, கு.வசணன் சத்தமன், கு. உசன், சிதரு, கு. கவசன், கு. முதல் (100) குமாரர்; அருந்தன், கு. துர்ச் சாரவிருதன், கு. உறுவியன், கு. விதர்ப்பன், சயன். கு. சுப்பிரீதன். குமாரர் உரோமபதன், கிருதன், கேசிகன். தசோட்டு - (யது குமாரன்) கு. பிரச உரோமபதன் கு. பப்புரு, கு. விருத்தி, நாபன், கு. சித்திராதன், கு. சசிபிந்து; இவ கு. சந்தன், கு. விருதிசேய், கு விச்சுவசமன், னுக்கு (100) பிள்ளைகள், அந்தகன்; கு. சுயச் கு. சுமந்து, கு. நளன், கு. சோதி, கு. சோதி சயன், கு. இருதி, கு. உசன், கு. திரிதன், ட்டுமன், கு. வபுஷ்மோன், கு. பிரமமேதி, கு. சுதேஷு, கு. மருங்கு, கு. மருத்து, கு. சீதான், கு. விகா தன், கு. கிருது, கு. கு. உருக்குமகவசன், கு. விருத்து, கு. சியா குணி, கு. விருட்டுணி, கு. நிருவிருதி, கு. யகன், கு. விதர்ப்பன், குமாரர், காதன், தெசாகுனன், கு. ஆரோகன், கு சீமூதன், கௌசிகன். உரோமபதன். காதன், கு. குந்தி, கு, விகுதி, கு. பலாசுவன், கு. நாவாசன், கு. விருஷ்ணி, கு. திருஷ்டு, கு. நிதி, கு. கு. தயான், கு. சகுனி, கு. காந்தி, கு, தேவ சாருகன், கு. வியோமன், ஏ. சீமூதன், ரதன், கு. தேவபக்ஷன், மது, கு. குரவ கு. விதருதி, கு. வீமரதன், கு. நிவா தனன், சன், கு. மனு, கு- புருகுச்சன், கு. அஞ்சன், கு. திரிரதன், கு. சகுநன், கு. நிரம்பன், கு. சாத்துதன், கு. விருஷணி. கு. தேவர்தன், கு. தேவன் அல்லது சுக கேத்ரன், கு. புருஷன், த. புருஷோத்தமன், கு. சாத்தன்வா (இவன் இக்ஷவான் குமா பூரு (இவன் யயாத குமாரன்), கு. பிரா ரியை மணந்தவன்). உரோமபதன் கு. பப் சீனன், கு. அந்திசாரன், குமாரர், சுமதி, புரு, கு. பூதி. யயாதி குமாரன் யது. யது எருது, அப்ரதிர தன், சுமதி கு. துஷ்யந் கு. கோஷ்டன், கு. சசிபிந்து, கு. பிரத தன், கு. பாதன், கு. பமன்யன், குமாரர், சாபன், கு. ஜாமகன் கு. விதர்ப்பன். விதர்ப் பிருகக்ஷத்ரன், மகாவீர்யன், நான், கர்க்கன். பன், குமாரர் குசன், கீருதன் உரோமபதன். பிருகக்ஷத்ரன் கு. அத்தி, குமாரர், அஜமி கிருதன் கு. சாத்வதன், சாத்வதன் குமாரர் என், திவீமன், பருமீளன். அஜமினன் குமா போஜன், அந்தகன், தேவாப்ருதன், விரு சர் பிருதிஷன், நீலன், இருடன், (இவனிடம் ஷ்ணி, திவ்யன், பஜி, பஜமாகன். அந்தகன் கௌரவவம்ச உற்பத்தி). பிருகனிஷன் கு. குமாரர் சுசி. பஜமாதன், கம்பளஹர்ஷன், பல்லா தன், நீலன், கு. பர்மாசுவன், இவன். ததான். பஜமானன், கு. போஜன், கு. ஹிரு குமாரர் முத்கலன், சிருஞ்சயன், காம்பிலன், திகன், குமாரர் சத்தனு, இருதவர்மா. தேவ பிருகதிஷன், யவீரன். மக்களின் குமார் மீடன், தேவமீடன், கு. ஞான், கு வசுதே திவோதாசன், அகலிகை, திவோதமன், கு. வன், கு. கிருஷ்ணன், ரு. பிரத்யும் கண்புக. விருதைன், ச திருபர்ன். பரத வம்சம்
அநுபந்தம் 1600 பரத வம்சம் யது கு . யது வம்சம் அநிருதன் . ததான் கு . விருஷ்ணி கு . அபி ஜித் கு . ஆஹகன் குமாரர் தேவகுரு உக்ர யது குமாரர் 1 - சகத்ரசித் 2 - குரோ சேநன் தேவகுகு குமாரி தேவகி . உக்ர ட்டு 3 - நீலன் 4 - சிகன் 5 - ரகு . சேநன் கு . கம்சன் . சகத்ரசித் கு . சதசித் கு . ஏகயன் அல் கிருஷ்ணன் தேவியர் -- ருக்மணி மித்ர லது கேகயன் கு . தருமன் கு . தருமநேத் விந்தை அல்லது காளிந்தி சத்தியை சாம்ப என் கு . கிருதவீரியன் ; இவனுக்கு 500 புத் வதி சோகணி சுசீலை சத்திய பாமை லக்ஷ் ரர் . கு . சயத்துவசன் கு . தாலசங்கன் ; இவ மணை . குமாரர் பிரத்யும்நன் சாருதேஷ்ணன் ரன் விருடன் கு . விருடணன் . வீதிகோத் பத்ரசாரு சகுவிந்தன் சுசாரு என் கு . அநந்தன் கு . துச்சயன் . சாரு ; ஒருபெண் சாருமதி . தருமநேத்திரன் - ( துவம்சம் ) கு . கீர்த்தி கு . சஞ்ஞக்கினன் கு . அயிட்டு கு . ( யதுவம்சம் மற்றொருவிதம் ) பத்திரசிரோமணி கு . துத்தமன் கு . தன குரோட்டு கு . துவசமி கு . கன் கு . கிருதவீரியன் கு . கார்த்தவீர்யன் மூர்த்தி கு . விசங்கன் கு . சித்திராதன் கு இவன் குமாரர் சூரன் சூரசேநன் விட்டுணி சசிபிந்து கு . பிரதிவியச்சு கு . பிருதுகன் கீட்டினன் சயத்துவசன . மன் கு . பார்க்கவன் கு . பிருது கு . பிருது கீட்டினன் -கு . மது கு.வசணன் சத்தமன் கு . உசன் சிதரு கு . கவசன் கு . முதல் ( 100 ) குமாரர் ; அருந்தன் கு . துர்ச் சாரவிருதன் கு . உறுவியன் கு . விதர்ப்பன் சயன் . கு . சுப்பிரீதன் . குமாரர் உரோமபதன் கிருதன் கேசிகன் . தசோட்டு - ( யது குமாரன் ) கு . பிரச உரோமபதன் கு . பப்புரு கு . விருத்தி நாபன் கு . சித்திராதன் கு . சசிபிந்து ; இவ கு . சந்தன் கு . விருதிசேய் கு விச்சுவசமன் னுக்கு ( 100 ) பிள்ளைகள் அந்தகன் ; கு . சுயச் கு . சுமந்து கு . நளன் கு . சோதி கு . சோதி சயன் கு . இருதி கு . உசன் கு . திரிதன் ட்டுமன் கு . வபுஷ்மோன் கு . பிரமமேதி கு . சுதேஷு கு . மருங்கு கு . மருத்து கு . சீதான் கு . விகா தன் கு . கிருது கு . கு . உருக்குமகவசன் கு . விருத்து கு . சியா குணி கு . விருட்டுணி கு . நிருவிருதி கு . யகன் கு . விதர்ப்பன் குமாரர் காதன் தெசாகுனன் கு . ஆரோகன் கு சீமூதன் கௌசிகன் . உரோமபதன் . காதன் கு . குந்தி கு விகுதி கு . பலாசுவன் கு . நாவாசன் கு . விருஷ்ணி கு . திருஷ்டு கு . நிதி கு . கு . தயான் கு . சகுனி கு . காந்தி கு தேவ சாருகன் கு . வியோமன் . சீமூதன் ரதன் கு . தேவபக்ஷன் மது கு . குரவ கு . விதருதி கு . வீமரதன் கு . நிவா தனன் சன் கு . மனு கு- புருகுச்சன் கு . அஞ்சன் கு . திரிரதன் கு . சகுநன் கு . நிரம்பன் கு . சாத்துதன் கு . விருஷணி . கு . தேவர்தன் கு . தேவன் அல்லது சுக கேத்ரன் கு . புருஷன் . புருஷோத்தமன் கு . சாத்தன்வா ( இவன் இக்ஷவான் குமா பூரு ( இவன் யயாத குமாரன் ) கு . பிரா ரியை மணந்தவன் ) . உரோமபதன் கு . பப் சீனன் கு . அந்திசாரன் குமாரர் சுமதி புரு கு . பூதி . யயாதி குமாரன் யது . யது எருது அப்ரதிர தன் சுமதி கு . துஷ்யந் கு . கோஷ்டன் கு . சசிபிந்து கு . பிரத தன் கு . பாதன் கு . பமன்யன் குமாரர் சாபன் கு . ஜாமகன் கு . விதர்ப்பன் . விதர்ப் பிருகக்ஷத்ரன் மகாவீர்யன் நான் கர்க்கன் . பன் குமாரர் குசன் கீருதன் உரோமபதன் . பிருகக்ஷத்ரன் கு . அத்தி குமாரர் அஜமி கிருதன் கு . சாத்வதன் சாத்வதன் குமாரர் என் திவீமன் பருமீளன் . அஜமினன் குமா போஜன் அந்தகன் தேவாப்ருதன் விரு சர் பிருதிஷன் நீலன் இருடன் ( இவனிடம் ஷ்ணி திவ்யன் பஜி பஜமாகன் . அந்தகன் கௌரவவம்ச உற்பத்தி ) . பிருகனிஷன் கு . குமாரர் சுசி . பஜமாதன் கம்பளஹர்ஷன் பல்லா தன் நீலன் கு . பர்மாசுவன் இவன் . ததான் . பஜமானன் கு . போஜன் கு . ஹிரு குமாரர் முத்கலன் சிருஞ்சயன் காம்பிலன் திகன் குமாரர் சத்தனு இருதவர்மா . தேவ பிருகதிஷன் யவீரன் . மக்களின் குமார் மீடன் தேவமீடன் கு . ஞான் கு வசுதே திவோதாசன் அகலிகை திவோதமன் கு . வன் கு . கிருஷ்ணன் ரு . பிரத்யும் கண்புக . விருதைன் திருபர்ன் . பரத வம்சம்