அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1597 சூரிய வம்சம் வின், கும்பன், கு. சாங்க தாசுவன், கு. கிருதாச்வன், 71. உற்கன், கு. 72. வச்ரநாபன், கு. 73. அக்ஷரசுவன், திருஷத்வதி- இவர்களில் கிரு சங்கணன், கு. 74. வியுஷிதாசுவன், கு. 75. தாச்வன், கு. இரணாச்வன், கு. யுவனாசவன், விவசுவஹன், கு. 76. இரண்யநாபன், கு. கு. மாந்தாதா என்ப. 9-வது எண்ணில் பிரக 77. புஷ்யன், கு. 78. துருவசந்தி, கு. 79. தசவன் - கு. திருடாச்வன், கு. அப்பிரமே சுதரிசான், கு. 80. அக்னிவருணன், கு. 81. யன், கு. அரியச்வன், கு. நிகும்பன், கு. (சம்ப சீக்கிரகன், கு. 82. மரு, இவர் கலாபக் கிரா வாசவன்) கு. அகுணாச்வன், கு. யுவனாச்வன், மத்தில் இன்றுந் தவஞ்செய்து கொண்டிருக் கு. மாந்தாதா. இவ்வாறு ஒரு புராணம். கிறார். மரு குமாரர் 83. பிரசுசுகர், 5. 84, 16-வது எண்ணில் கிருதாச்சுவன்-கு. சுசந்தி, கு. 55. அமர்ஷன், கு. 66. சகஸ் 17. பிரீட தச்வன், கு. 18. அரியச்வன், கு. வான், கு. 87. விச்வ பவன், கு. 88. பிரகத் 19. விசுமன், கு. 20. திரிதன்வா. மாந்தாதா பலன், கு. 89. போக திரணன், கு. 90. உரு நான்காம் போனாகிய வயிட்டுவைப் ஷிதன், கு. 91. வச்சபிரீதன், கு. 92. பிரதி பிரன் அல்லது அரண்யன், குமாரன், திரி வியோமன், கு. 93. மனு, கு. 94. திலீகசு, தன்வா எனவும் ஒரு புராணம் கூறும். 95. வாக்னிபதி, கு. 96. சகதேவன், கு. 97. (சூரியவம்சத்தில்) திரிதன்வாவம்சம்-- பிரகதச்வன், 98. சுப்ர தீகன், 99. மேரு 20. திரிதன்வா, கு. 21. அருணன் அல்லது தேவன், கு. 100. சு தக்ஷன், கு. 101. இரக்ஷ சூரியலண்ணன், கு. 22. சத்தியவிரதன், கு. கன், கு. 102. அந்தரக்ஷகன், கு. 103. சுத 23. அரிச்சந்திரன், கு. 24. லோகிதன் அல் பசு, கு. 104. அமித்ரசிது கு. 105. பிரகத் லது ரோகிதாச்வன். இவனுக்கு உரோகி தன், வாசி, கு. 106. பேரிகசு, கு. 107. தனஞ் அரிதன் என இரண்டு குமாரர், அவர்களில் சயன், கு. 108. இரணஞ்சயன், கு. 109. உரோகி தன் குமாரன் 25. துந்து, இவனுக்கு சிரஞ்சயன், கு. 110. சக்கியன், கு. 111. வியசன், சுவேதன் என இரண்டு குமாரர். சுத்தாதரன், கு. 112. பிரசௌசித், கு. 113. அவர்களில் துந்துவின் குமாரன் 26. விசயன், க்ஷத்ரகன், கு. 114. இரணகன், கு. 115. கு. 27. குரு தன் அல்லது காருகன், கு. 28. சுரதன், கு. 116. சுமித்ரன். விரதன். அல்லது 29. விருகன், கு. வாகு, 19-வது எண்ணில் மாந்தாதா-- இவனு கு. 30. சகான், கு. 31. அசமஞ்சன், கு. 32. க்குப் புருகுச்சன், அம்பரீஷன், முசுகுந்தன் அஞ்சுமான், கு. 33. திலீபன், கு. 34. பகீ என மூவர் குமாரர். புருதச்சன் நருமதை ரதன், கு. 35. சுகதன், கு. 36. சுருதன், கு. யென்பவளை மணந்தனன். இவன் குமாரன் 37. நாபாகன், கு. 38. அம்பரீஷன், கு. 39. பிருக தச்வன் அல்லது திரிசதேசஸ். இந்தப் சிந்துத்தீபன், கு. 40. அடி தாயு, கு. 41. பிரகதசவனுக்குச் சம்பூதி, திரிதன் வா என்ற இரிதுபன்னன், கு. 42. சாருவபூமன், கு. இரண்டு குமாரர். அவர்களுள் சம்பூதி குமா 43. சுதாசன், கு. 44. சவுதாசன், கு. 45. என் விஷ்ணுபிரவன் அல்லது மாலவிருத் அசுமா தன், கு. 46. மூலகன், 47. சதாதன், தன். இவன் குமாரன் வைட்டுவைப்பிரன் கு. 48. இளிபிளன், கு. 49. விருத்தசருமா, அல்லது அரண்யன். திரி தன்வா. கு. திரயா 50. விச்சுவகன், கு. 51. திலீபன், கு. 52. ருணி, கு. சத்யவதன். மாந்தாதா குமாரனா கட்வாங்கன், கு. 53. தீர்க்கவாகு, கு. 54. அம்பரீஷனுக்கு ஆச்வான், குமாரர் ரகு, கு. 55. அஜன், கு. 56. தசரதன், கு. இரதன், அரிதன், கு.. அரீதன். 57. இராமன், லக்ஷ்மணன், பாதன், சத்துருக் வைவச்சுதமனு - குமாரர் 1. இக்ஷ னன் இராமன், கு. 58. குசன், லவன், கு. வான், 2. சிபி, 3. நாபாகன், 4. திருஷ்ணா, 59. அதிதி, கு. 60. நிடதன், கு. 61. அக 5. சையாதி, 6. நிரூகன், 7. நரிஷ்யந்தன், லன், கு. 62. நபசு, கு. 63. புண்டரீகாகன், 8. கருஷன், 9. இளை, 10. பிரியவிரதன். கு. 64. சேமதன்வா, கு. 65. தேவாநீகன், கு. 66. அகீனகு, கு. 67. சுகாசுவன், கு. 1. இவவாகு குமாரர் விருக்ஷி, அயோ 68. சுகன், கு. 69. சந்திரகிரி, கு. 70. பானு தன்; விருக்ஷகுமாரன், சகுனி. சித், கு. 71. சலுத்தாயு, கு. 72. வரதன், 2. சையாதி- குமாரர் உத்தானபாதன், (66-வது எண்ணில் அகீனதக்குப்) பின் பூரிசேனன், ஆகர்த்தன், இவனிடம் ஆனர்த்த (அயோத்யா நகரமான்மியம் கூறுவது.) வம்சும் பிறந்தது. நரிஷ்யத்தன் குமாரன் அவன் குமாரன் 67. குரு, கு. 68. பாரியாத் சித்ரசேகன்; இவன் குமாரன் அக்னிவேசன்; என், கு. 69. பலன், கு. 70. சலன், இவனிடம் அக்னிவேச்ய தலம் பிறந்தது.
அநுபந்தம் 1597 சூரிய வம்சம் வின் கும்பன் கு . சாங்க தாசுவன் கு . கிருதாச்வன் 71. உற்கன் கு . 72. வச்ரநாபன் கு . 73 . அக்ஷரசுவன் திருஷத்வதி- இவர்களில் கிரு சங்கணன் கு . 74. வியுஷிதாசுவன் கு . 75 . தாச்வன் கு . இரணாச்வன் கு . யுவனாசவன் விவசுவஹன் கு . 76. இரண்யநாபன் கு . கு . மாந்தாதா என்ப . 9 - வது எண்ணில் பிரக 77. புஷ்யன் கு . 78. துருவசந்தி கு . 79 . தசவன் - கு . திருடாச்வன் கு . அப்பிரமே சுதரிசான் கு . 80. அக்னிவருணன் கு . 81 . யன் கு . அரியச்வன் கு . நிகும்பன் கு . ( சம்ப சீக்கிரகன் கு . 82. மரு இவர் கலாபக் கிரா வாசவன் ) கு . அகுணாச்வன் கு . யுவனாச்வன் மத்தில் இன்றுந் தவஞ்செய்து கொண்டிருக் கு . மாந்தாதா . இவ்வாறு ஒரு புராணம் . கிறார் . மரு குமாரர் 83. பிரசுசுகர் 5. 84 16 - வது எண்ணில் கிருதாச்சுவன் - கு . சுசந்தி கு . 55. அமர்ஷன் கு . 66. சகஸ் 17. பிரீட தச்வன் கு . 18. அரியச்வன் கு . வான் கு . 87. விச்வ பவன் கு . 88. பிரகத் 19. விசுமன் கு . 20. திரிதன்வா . மாந்தாதா பலன் கு . 89. போக திரணன் கு . 90. உரு நான்காம் போனாகிய வயிட்டுவைப் ஷிதன் கு . 91. வச்சபிரீதன் கு . 92. பிரதி பிரன் அல்லது அரண்யன் குமாரன் திரி வியோமன் கு . 93. மனு கு . 94. திலீகசு தன்வா எனவும் ஒரு புராணம் கூறும் . 95. வாக்னிபதி கு . 96. சகதேவன் கு . 97 . ( சூரியவம்சத்தில் ) திரிதன்வாவம்சம்-- பிரகதச்வன் 98. சுப்ர தீகன் 99. மேரு 20. திரிதன்வா கு . 21. அருணன் அல்லது தேவன் கு . 100. சு தக்ஷன் கு . 101. இரக்ஷ சூரியலண்ணன் கு . 22. சத்தியவிரதன் கு . கன் கு . 102. அந்தரக்ஷகன் கு . 103. சுத 23. அரிச்சந்திரன் கு . 24. லோகிதன் அல் பசு கு . 104. அமித்ரசிது கு . 105. பிரகத் லது ரோகிதாச்வன் . இவனுக்கு உரோகி தன் வாசி கு . 106. பேரிகசு கு . 107. தனஞ் அரிதன் என இரண்டு குமாரர் அவர்களில் சயன் கு . 108. இரணஞ்சயன் கு . 109 . உரோகி தன் குமாரன் 25. துந்து இவனுக்கு சிரஞ்சயன் கு . 110. சக்கியன் கு . 111 . வியசன் சுவேதன் என இரண்டு குமாரர் . சுத்தாதரன் கு . 112. பிரசௌசித் கு . 113 . அவர்களில் துந்துவின் குமாரன் 26. விசயன் க்ஷத்ரகன் கு . 114. இரணகன் கு . 115 . கு . 27. குரு தன் அல்லது காருகன் கு . 28. சுரதன் கு . 116. சுமித்ரன் . விரதன் . அல்லது 29. விருகன் கு . வாகு 19 - வது எண்ணில் மாந்தாதா-- இவனு கு . 30. சகான் கு . 31. அசமஞ்சன் கு . 32. க்குப் புருகுச்சன் அம்பரீஷன் முசுகுந்தன் அஞ்சுமான் கு . 33. திலீபன் கு . 34. பகீ என மூவர் குமாரர் . புருதச்சன் நருமதை ரதன் கு . 35. சுகதன் கு . 36. சுருதன் கு . யென்பவளை மணந்தனன் . இவன் குமாரன் 37. நாபாகன் கு . 38. அம்பரீஷன் கு . 39. பிருக தச்வன் அல்லது திரிசதேசஸ் . இந்தப் சிந்துத்தீபன் கு . 40. அடி தாயு கு . 41. பிரகதசவனுக்குச் சம்பூதி திரிதன் வா என்ற இரிதுபன்னன் கு . 42. சாருவபூமன் கு . இரண்டு குமாரர் . அவர்களுள் சம்பூதி குமா 43. சுதாசன் கு . 44. சவுதாசன் கு . 45 . என் விஷ்ணுபிரவன் அல்லது மாலவிருத் அசுமா தன் கு . 46. மூலகன் 47. சதாதன் தன் . இவன் குமாரன் வைட்டுவைப்பிரன் கு . 48. இளிபிளன் கு . 49. விருத்தசருமா அல்லது அரண்யன் . திரி தன்வா . கு . திரயா 50. விச்சுவகன் கு . 51. திலீபன் கு . 52 . ருணி கு . சத்யவதன் . மாந்தாதா குமாரனா கட்வாங்கன் கு . 53. தீர்க்கவாகு கு . 54 . அம்பரீஷனுக்கு ஆச்வான் குமாரர் ரகு கு . 55. அஜன் கு . 56. தசரதன் கு . இரதன் அரிதன் கு .. அரீதன் . 57. இராமன் லக்ஷ்மணன் பாதன் சத்துருக் வைவச்சுதமனு - குமாரர் 1. இக்ஷ னன் இராமன் கு . 58. குசன் லவன் கு . வான் 2. சிபி 3. நாபாகன் 4. திருஷ்ணா 59. அதிதி கு . 60. நிடதன் கு . 61. அக 5. சையாதி 6. நிரூகன் 7. நரிஷ்யந்தன் லன் கு . 62. நபசு கு . 63. புண்டரீகாகன் 8. கருஷன் 9. இளை 10. பிரியவிரதன் . கு . 64. சேமதன்வா கு . 65. தேவாநீகன் கு . 66. அகீனகு கு . 67. சுகாசுவன் கு . 1. இவவாகு குமாரர் விருக்ஷி அயோ 68. சுகன் கு . 69. சந்திரகிரி கு . 70. பானு தன் ; விருக்ஷகுமாரன் சகுனி . சித் கு . 71. சலுத்தாயு கு . 72. வரதன் 2. சையாதி- குமாரர் உத்தானபாதன் ( 66 - வது எண்ணில் அகீனதக்குப் ) பின் பூரிசேனன் ஆகர்த்தன் இவனிடம் ஆனர்த்த ( அயோத்யா நகரமான்மியம் கூறுவது . ) வம்சும் பிறந்தது . நரிஷ்யத்தன் குமாரன் அவன் குமாரன் 67. குரு கு . 68. பாரியாத் சித்ரசேகன் ; இவன் குமாரன் அக்னிவேசன் ; என் கு . 69. பலன் கு . 70. சலன் இவனிடம் அக்னிவேச்ய தலம் பிறந்தது .