அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1595) புலத்தியர் மரபு பன். ஆதபன் குமரன் பஞ்சயாமம், தான், காசிபர் குமாரர் கருடன், சம்பாதி தாய் தூமரை, துருவன் தாய் பிரமவித் (கு-ன்) சுபார்சுவன், (கு-ன்) கும்பி, குமாரன் சோமன் தாய் மனஸ்வினி, அஹஸ்தாய்-ரதை, பிரலோபன், குமாரர் கங்கன், கந்தான். அகிலன் தாய் சுவாசை ; பிரத்யூஷன் தாய் சுக்கிரன் குமாரி ஜேஷ்டை, சுரை, பிரபாதை ; ப்ரபாஸன் தாய் யோகசித்தை, குமாரன் அதர்மன் ; தேவி நிருதி. குமாரர் இவ்வாறுங் கூறுப. ராக்ஷஸர் பயன், மகாபயன், மிருத்யு. வன்னி-தேவி, சுவாகை; குமாரர் பாவ தேவருஷி -தேவி சுபகை; இவள் கன், பவமானன், சுசி. இத்திக்கள் முறையே அதிபாகு, ஹாஹா, ஹூஹூ, தும்புரு அரிணித்தி, மின்னின் தீ, வடவைத்தீ. மேற் கேசி, வித்யு பாணை, திலோத்தமை, அவணை, முதலிய கந்தருவரையும், அலம்புசை, மிச்ர கூறிய தீக்கடவுளர் ஒவ்வொருவரும் (15) புத் ரராக (45) குமாரசைப் பெற்றனர். இவர்கள் ரக்ஷிதை, ரம்பை, மனோமை, கேசினி, பாட்டன்மாருடன் கூடி (49) அக்னி பேதம். சுபாஹு. சுரதை, சாசை, சுப்ரியை முதலிய அப்சரசுக்களையும் பெற்றாள். கௌதமர் - தேவி அகலிகை ; குமா ஷ தருமப்பிரசாபதிக்கு சாமன், காமன், ரன், சதாநந்தர். ஹர்ஷன் பிறந்தனர். இவர்களுள் சாமன் வெருகிடதர் - தேவி சுவதை ; குமரி தேவி பிராப்தி, காமன் தேவி ரதி, ஹர்ஷன் மேனை, வைதரணி. தேவி நந்தை, மலையாசன் - தேவி மேனை ; குமாரர் ருத்ரன் - புத்ரர், 1. மிருகவ்யா தர், மைநாகம், திரவுஞ்சம், கங்கை, உமை. 2. ஸர்ப்பர், 3. நிருருதி, 4. அஜைகபாத், மேரு-மனைவி தரணி ; குமார் மந்திரி, 5. அகிர்புத்னியர், 6. பினாதி, 7. தகனர், 10. ஆயதி, நியதி, வேலை, சமுத்திரம் தேவி 8. ஈச்வார், 9. கபாலி, 11. பகன். வேலை; குமரன் சாவன்னி. தாதா தேவி நியதி. பிராதை - இவள் குமரியர் அனவத்யை, வர்ச்சன் (கு-ர்) இப்பியன், நயித்ரு மனு, வம்சை, அசுரை, மார்க்கணப்ரியை, வன். இவர்களில் இப்பியன் கு-ர். இப்பியர், அரூபை, சுபகை, பாசி ; குமரர் சித்தன், நயித்ருவன் (கு-ன்) குண்டபயிரவன். வியாழன் - குமாரன் கஜன். சகோதரி ரதிகுணன், சுபர்ணன், விச்வாவசு, பானு, பூர்ணன், பர் ஹிஸ், பூர்ணாயுஷ், பிரம்மசாரி, யோகசித்தை சுசந்திரன். பிராசீன பரிசு -- தேவி சாவன்னி ; அருணன் - தேவி சேரி, குமார் சம் குமாரர் பிராசேதர் முதலிய பதின்மர். பாதி, சடாயு. ஸ்தானு, புலத்தியர் மரபு இராக்ஷ ஸோ ஸாற்பத்தி. பிரமன் - குமாரர் இயக்கர், இராக்கதர். சுமாலி கேதுமதி அல்லது வாசவி இயக்கனுக்குக் கேதி, பிரகேதி என லோசனையை மணந்து விகடன், பிரகத்தன், இரண்டு குமாரர். கேதி காலன் தங்கை காலகார்முகன், பாசகன்னன், செயகம்பன், யாகிய பயையை மணந்து வித்யுத்கேசனைப் தண்டகன், சங்கிருதி, தூம்ராக்ஷன், பிரசங் பெற்றான். (மின்னுக்கேசன்) இவன் சல கன், சுபாரிசன், கைகசி, கும்பீனசி, புஷ் கடக்கடையை மணந்து சுகேசனைப் பெற் போத்கடை முதலியவரைப் பெற்றான். மாலி றான். சுகேசன் (கிராமணி குமரியாகிய) வசுதை என்பவளை மணந்து நீலன், அனலன், தெய்வவதியை மணந்து மால்யவான், அரன், சம்பாதி முதலியவரைப் பெற்றான். சுமாலி, மாலி இவர்களைப் பெற்றான். இவர் பிரம புத்ரராகிய புலத்தியர் திரண களுள் மால்யவான் சுந்தரியை மணந்து வச் பிந்து முனிவர் குமாரியாகிய தேவவரு சிரமுட்டி, யஞ்ஞகோபன், காலன், நிருகன்,ணியை மணந்தனர். இவர்க்கு ஒளிபினை மத்தன், விரூபாக்ஷன், உன்மத்தன், துன் யென மற்றொரு தேவியு முண்டு. முகன், அன்லை, சுதகத்தன், நியாயகோபன் இவர் குமாரர் விச்சிரவா. விச்சிரவா முதலிய புதல்வரைப் பெற்றான். குமாரன் மயன். விச்சிரவா புட்போக்கடை,
அங்பந்தம் 1595 ) புலத்தியர் மரபு பன் . ஆதபன் குமரன் பஞ்சயாமம் தான் காசிபர் குமாரர் கருடன் சம்பாதி தாய் தூமரை துருவன் தாய் பிரமவித் ( கு - ன் ) சுபார்சுவன் ( கு - ன் ) கும்பி குமாரன் சோமன் தாய் மனஸ்வினி அஹஸ்தாய் - ரதை பிரலோபன் குமாரர் கங்கன் கந்தான் . அகிலன் தாய் சுவாசை ; பிரத்யூஷன் தாய் சுக்கிரன் குமாரி ஜேஷ்டை சுரை பிரபாதை ; ப்ரபாஸன் தாய் யோகசித்தை குமாரன் அதர்மன் ; தேவி நிருதி . குமாரர் இவ்வாறுங் கூறுப . ராக்ஷஸர் பயன் மகாபயன் மிருத்யு . வன்னி - தேவி சுவாகை ; குமாரர் பாவ தேவருஷி -தேவி சுபகை ; இவள் கன் பவமானன் சுசி . இத்திக்கள் முறையே அதிபாகு ஹாஹா ஹூஹூ தும்புரு அரிணித்தி மின்னின் தீ வடவைத்தீ . மேற் கேசி வித்யு பாணை திலோத்தமை அவணை முதலிய கந்தருவரையும் அலம்புசை மிச்ர கூறிய தீக்கடவுளர் ஒவ்வொருவரும் ( 15 ) புத் ரராக ( 45 ) குமாரசைப் பெற்றனர் . இவர்கள் ரக்ஷிதை ரம்பை மனோமை கேசினி பாட்டன்மாருடன் கூடி ( 49 ) அக்னி பேதம் . சுபாஹு . சுரதை சாசை சுப்ரியை முதலிய அப்சரசுக்களையும் பெற்றாள் . கௌதமர் - தேவி அகலிகை ; குமா தருமப்பிரசாபதிக்கு சாமன் காமன் ரன் சதாநந்தர் . ஹர்ஷன் பிறந்தனர் . இவர்களுள் சாமன் வெருகிடதர் - தேவி சுவதை ; குமரி தேவி பிராப்தி காமன் தேவி ரதி ஹர்ஷன் மேனை வைதரணி . தேவி நந்தை மலையாசன் - தேவி மேனை ; குமாரர் ருத்ரன் - புத்ரர் 1. மிருகவ்யா தர் மைநாகம் திரவுஞ்சம் கங்கை உமை . 2. ஸர்ப்பர் 3. நிருருதி 4. அஜைகபாத் மேரு - மனைவி தரணி ; குமார் மந்திரி 5. அகிர்புத்னியர் 6. பினாதி 7. தகனர் 10 . ஆயதி நியதி வேலை சமுத்திரம் தேவி 8. ஈச்வார் 9. கபாலி 11. பகன் . வேலை ; குமரன் சாவன்னி . தாதா தேவி நியதி . பிராதை - இவள் குமரியர் அனவத்யை வர்ச்சன் ( கு - ர் ) இப்பியன் நயித்ரு மனு வம்சை அசுரை மார்க்கணப்ரியை வன் . இவர்களில் இப்பியன் கு - ர் . இப்பியர் அரூபை சுபகை பாசி ; குமரர் சித்தன் நயித்ருவன் ( கு - ன் ) குண்டபயிரவன் . வியாழன் - குமாரன் கஜன் . சகோதரி ரதிகுணன் சுபர்ணன் விச்வாவசு பானு பூர்ணன் பர் ஹிஸ் பூர்ணாயுஷ் பிரம்மசாரி யோகசித்தை சுசந்திரன் . பிராசீன பரிசு -- தேவி சாவன்னி ; அருணன் - தேவி சேரி குமார் சம் குமாரர் பிராசேதர் முதலிய பதின்மர் . பாதி சடாயு . ஸ்தானு புலத்தியர் மரபு இராக்ஷ ஸோ ஸாற்பத்தி . பிரமன் - குமாரர் இயக்கர் இராக்கதர் . சுமாலி கேதுமதி அல்லது வாசவி இயக்கனுக்குக் கேதி பிரகேதி என லோசனையை மணந்து விகடன் பிரகத்தன் இரண்டு குமாரர் . கேதி காலன் தங்கை காலகார்முகன் பாசகன்னன் செயகம்பன் யாகிய பயையை மணந்து வித்யுத்கேசனைப் தண்டகன் சங்கிருதி தூம்ராக்ஷன் பிரசங் பெற்றான் . ( மின்னுக்கேசன் ) இவன் சல கன் சுபாரிசன் கைகசி கும்பீனசி புஷ் கடக்கடையை மணந்து சுகேசனைப் பெற் போத்கடை முதலியவரைப் பெற்றான் . மாலி றான் . சுகேசன் ( கிராமணி குமரியாகிய ) வசுதை என்பவளை மணந்து நீலன் அனலன் தெய்வவதியை மணந்து மால்யவான் அரன் சம்பாதி முதலியவரைப் பெற்றான் . சுமாலி மாலி இவர்களைப் பெற்றான் . இவர் பிரம புத்ரராகிய புலத்தியர் திரண களுள் மால்யவான் சுந்தரியை மணந்து வச் பிந்து முனிவர் குமாரியாகிய தேவவரு சிரமுட்டி யஞ்ஞகோபன் காலன் நிருகன் ணியை மணந்தனர் . இவர்க்கு ஒளிபினை மத்தன் விரூபாக்ஷன் உன்மத்தன் துன் யென மற்றொரு தேவியு முண்டு . முகன் அன்லை சுதகத்தன் நியாயகோபன் இவர் குமாரர் விச்சிரவா . விச்சிரவா முதலிய புதல்வரைப் பெற்றான் . குமாரன் மயன் . விச்சிரவா புட்போக்கடை