அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1584 இருடிகளின் பரம்பரை சங்கன் முதலிய நாகங்களையும் பெற்றாள். அஷ்டவசுக்கள் 9. லச்சை (முகூர்த்தை) தனயுசுன் விஷரன், பலன், வீரன், விருத்ரா குமாரர் முகூர்த்த தேவதைகள். 10. மதி (சன் சுரன், என்பவர்களைப் பெற்றாள். காலை- கற்பை, வபு) குமாரர் சங்கல்பர். பின்னும் விசானன், குரோதன், குரோதஹந்தா, சாந்தி - க்ஷேமத்தையும், சித்தி-சுகத்தையும், குரோதசத்ரு, காலகேயர் முதலியவரைப் கீர்த்தி-யசசையும் பெற்றனர் எனச் சிலபுரா பெற்றாள். ணங்கள் கூறும். சுக்ராசாரியர் -(அசுரபுரோகிதர்) துவ ஷை தக்ஷன் இவர்களன்றி பூதன் (பூதா) ஷ்டா, அத்ரி, ரௌத்ரன், கர்மி முதலிய என்னும் பிரமபுத்ரனுக்கு சதருபா, சுரபி வரைப் பெற்றான். எனும் இரண்டுபெண்களைக் கொடுத்தனன். விநதை - தார்க்ஷன், அரிஷ்டன், நேமி, இவர்களுள் சதருபா, கோடிருத்ரரைப் பெற் கருடன், அருணன், ஆருணி, வாருணி முத றாள். சுரபி 1-ரைவ தன், 2-அசன், 3-பவன், லியவரைப் பெற்றாள். 4-வாமன், 5-உக்ரன், 6-விருஷாகபி, 7-அசை கத்ரு - சேஷன், அருந்தன், வாசுகி, கபாத், 8-அகிற்பு த்யன், 9-வெகுரூபன், 10- தக்ஷன், கூர்மன், குவிகன் முதலியவரைப் மகரன், 11-பாரிஷதாள், 12-கோரார் முத பெற்றள். லிய புத்ரரைப் பெற்றாள் பின்னும் இவன் முனியின் - குமாரர் பீமசேனன், உக்ர பஞ்ச தாமேஷ்டையிடம் பூதங்களைப் பெற் சேநன், சுபர்ணன், வருணன், கோபதி, திரு றான். தராஷ்டிரன், சூர்யவர்ச்சஸ், ஸத்யவாக், அர் தக்ஷனுக்குச் சூதிவயிற்றில் 5000 கும க்கபர்ணன், பிரயுதன், பீமன், சித்ராதன், சர் பிறந்தனர். இவர்கள் நாரத வுபதேசத் சாலிசிரஸ், பர்சன்யன், கலி, நாரதன். தால் தவமேற்கொண்டனர். ஷ தக்ஷனுக்கு (இது சுவாசிஷமன்வந்தர மென்று கூறப் வயிரினிடத்து அரியசுவர் என்கிற 5000 பட்டிருக்கிறது.) குமரர்; இவர்களும் நாரத உபதேசத்தால் காகி - கோட்டானகளைப் பெற்றாள். தவசிகள் ஆயினர். சேநி - பருந்துகளைப் பெற்றாள். பாசி - கள் அஷ்டவசுக்கள் இவர்கள் தருமன் ளிக்காக்கை, கழுகுகள், திருதராஷ்டரை அன் புத்தர், 1. ஆபன் (அயன்) புதல்வர், சிராந்த னங்கள், சக்ரவாகங்கள் இவைகளைப் பெற் கன். சிரமன், வை தாண்டி, முனி. 2. துரு றாள். சுக இளிகளைப் பெற்றாள். வன் (பு - i) காலன், லோகப்பிரபாவன். 4. சிரிசாசுவன் - (கிரிசுவா) இவன் 3. சோமன் (பு-ன்) வர்ச்சன். 4. தான் தேவியர் அர்ச்சிசு, திக்ஷிணா இவர்களில் (கு-ர்) சிசிரன், பிராணன், ரமணன், திரவி அர்ச்சிசிடம் கிரிசுவாச்சுவன், தூம்ரகேசனும்; ணன், ஊ தஹவ்யன். 5. அணிலன் தேவி திகரிணாவிடம், வேதசிரசி, தேவன், வயி சிவை (கு-ர்) அவிஞ்ஞா தகேதி, மனோஜவன், னன், மது என்பவர்களும் பிறந்தனர். புரோசவன். 6. பிரத்தியூஷன் (கு-ர்) தேவ 5. சந்திரன் - கிருத்திகை முதல் (27) லன், பிரஜாதான். 7. பிரபாசன், (கு-ன்) நக்ஷத்ரங்களை மணந்தனன். இவர்களுக்கு விச்வகர்மன்;விச்வகர்மன் குமாரன் துவஷ்டா; அநேக புத்ரர் பிறந்தனர். (தேவதச்சன்) குமரன் விச்வரூபன். 8. அந 6. தருமனுக்கு - 10 பெண்களைக்கொலன் இவன் தேவியர் கிர்த்திகையின் பெண் த்ெதனர். அவர்களுள் 1 பானு அல்லது கீர் கள் அறுவர். குமாரர் தெய்வ சேநாபதி, என்பவள் வேதபுருஷன, இந்திரசேனன் நைகமேயன், விசாகன், சாகன். (மற்றொரு எனுங் குமாரரைப் பெற்றாள். 2. லக்ஷ்மி புராணம்) 1. துரோணன் தேவி. அபிமதி, அல்லது அம்பை, சிரத்தை குமாரர் வித்யோ குர் அரிட்டம், சோகம், பயம். 2. பிராணன் தனன், மின்னல், இடி முதலியன. 3. திருதி தேவி, உற்சவதி, கு-ர், சகன், ஆயுசு, புரோ (அல்லது குபு) குமாரர் சங்கடன், கீகடன். சவன். 3. துருவன் தேவி, தரணி, கு-ன் 4. மேதை - (புஷ்டி, ஜாமி) கு-ர், துர்க் புராணங்கள். 4. அர்கள். தேவி, அசனை காபிமான தேவதைகள், சுவர்க்கன், நாக குமார் ஆசைமுதலியன. 5. அக்னி தேவியர் வீதி. 5. புஷ்டி - (துஷ்டி, விசுவா) குமா சோர்த்தாறை , கிருத்திகை, குர், திரவிண ரர் விசுவதேவர். 6. சிரத்தை (சாத்யா, கன், ஸ்கந்தன், விசாகன், 6. தோஷன் தேவி மேதை) குமாரர் சுருதம், சாத்யகணம் 7. சாவரி, கு-ன் சிஞ்சுமாரன். 7. வாஸ்து தேவி கிரியை (மருத்துவதி) தண்டம், மருத்துவான், அங்கிரசி, கு-ன் விசுவகர்மன், 8. விபாவச, மருத்துவர். 8. புத்தி - வசு, கு-ர் போதம், தேவி உஷா, குர் வியுஷ்டி, ரோசஸ், ஆத
அநுபந்தம் 1584 இருடிகளின் பரம்பரை சங்கன் முதலிய நாகங்களையும் பெற்றாள் . அஷ்டவசுக்கள் 9. லச்சை ( முகூர்த்தை ) தனயுசுன் விஷரன் பலன் வீரன் விருத்ரா குமாரர் முகூர்த்த தேவதைகள் . 10. மதி ( சன் சுரன் என்பவர்களைப் பெற்றாள் . காலை- கற்பை வபு ) குமாரர் சங்கல்பர் . பின்னும் விசானன் குரோதன் குரோதஹந்தா சாந்தி - க்ஷேமத்தையும் சித்தி - சுகத்தையும் குரோதசத்ரு காலகேயர் முதலியவரைப் கீர்த்தி - யசசையும் பெற்றனர் எனச் சிலபுரா பெற்றாள் . ணங்கள் கூறும் . சுக்ராசாரியர் - ( அசுரபுரோகிதர் ) துவ ஷை தக்ஷன் இவர்களன்றி பூதன் ( பூதா ) ஷ்டா அத்ரி ரௌத்ரன் கர்மி முதலிய என்னும் பிரமபுத்ரனுக்கு சதருபா சுரபி வரைப் பெற்றான் . எனும் இரண்டுபெண்களைக் கொடுத்தனன் . விநதை - தார்க்ஷன் அரிஷ்டன் நேமி இவர்களுள் சதருபா கோடிருத்ரரைப் பெற் கருடன் அருணன் ஆருணி வாருணி முத றாள் . சுரபி 1 - ரைவ தன் 2 - அசன் 3 - பவன் லியவரைப் பெற்றாள் . 4 - வாமன் 5 - உக்ரன் 6 - விருஷாகபி 7 - அசை கத்ரு - சேஷன் அருந்தன் வாசுகி கபாத் 8 - அகிற்பு த்யன் 9 - வெகுரூபன் 10 தக்ஷன் கூர்மன் குவிகன் முதலியவரைப் மகரன் 11 - பாரிஷதாள் 12 - கோரார் முத பெற்றள் . லிய புத்ரரைப் பெற்றாள் பின்னும் இவன் முனியின் - குமாரர் பீமசேனன் உக்ர பஞ்ச தாமேஷ்டையிடம் பூதங்களைப் பெற் சேநன் சுபர்ணன் வருணன் கோபதி திரு றான் . தராஷ்டிரன் சூர்யவர்ச்சஸ் ஸத்யவாக் அர் தக்ஷனுக்குச் சூதிவயிற்றில் 5000 கும க்கபர்ணன் பிரயுதன் பீமன் சித்ராதன் சர் பிறந்தனர் . இவர்கள் நாரத வுபதேசத் சாலிசிரஸ் பர்சன்யன் கலி நாரதன் . தால் தவமேற்கொண்டனர் . தக்ஷனுக்கு ( இது சுவாசிஷமன்வந்தர மென்று கூறப் வயிரினிடத்து அரியசுவர் என்கிற 5000 பட்டிருக்கிறது . ) குமரர் ; இவர்களும் நாரத உபதேசத்தால் காகி - கோட்டானகளைப் பெற்றாள் . தவசிகள் ஆயினர் . சேநி - பருந்துகளைப் பெற்றாள் . பாசி - கள் அஷ்டவசுக்கள் இவர்கள் தருமன் ளிக்காக்கை கழுகுகள் திருதராஷ்டரை அன் புத்தர் 1. ஆபன் ( அயன் ) புதல்வர் சிராந்த னங்கள் சக்ரவாகங்கள் இவைகளைப் பெற் கன் . சிரமன் வை தாண்டி முனி . 2. துரு றாள் . சுக இளிகளைப் பெற்றாள் . வன் ( பு - i ) காலன் லோகப்பிரபாவன் . 4. சிரிசாசுவன் - ( கிரிசுவா ) இவன் 3 . சோமன் ( பு - ன் ) வர்ச்சன் . 4. தான் தேவியர் அர்ச்சிசு திக்ஷிணா இவர்களில் ( கு - ர் ) சிசிரன் பிராணன் ரமணன் திரவி அர்ச்சிசிடம் கிரிசுவாச்சுவன் தூம்ரகேசனும் ; ணன் தஹவ்யன் . 5. அணிலன் தேவி திகரிணாவிடம் வேதசிரசி தேவன் வயி சிவை ( கு - ர் ) அவிஞ்ஞா தகேதி மனோஜவன் னன் மது என்பவர்களும் பிறந்தனர் . புரோசவன் . 6. பிரத்தியூஷன் ( கு - ர் ) தேவ 5. சந்திரன் - கிருத்திகை முதல் ( 27 ) லன் பிரஜாதான் . 7. பிரபாசன் ( கு - ன் ) நக்ஷத்ரங்களை மணந்தனன் . இவர்களுக்கு விச்வகர்மன் ; விச்வகர்மன் குமாரன் துவஷ்டா ; அநேக புத்ரர் பிறந்தனர் . ( தேவதச்சன் ) குமரன் விச்வரூபன் . 8. அந 6. தருமனுக்கு - 10 பெண்களைக்கொலன் இவன் தேவியர் கிர்த்திகையின் பெண் த்ெதனர் . அவர்களுள் 1 பானு அல்லது கீர் கள் அறுவர் . குமாரர் தெய்வ சேநாபதி என்பவள் வேதபுருஷன இந்திரசேனன் நைகமேயன் விசாகன் சாகன் . ( மற்றொரு எனுங் குமாரரைப் பெற்றாள் . 2. லக்ஷ்மி புராணம் ) 1. துரோணன் தேவி . அபிமதி அல்லது அம்பை சிரத்தை குமாரர் வித்யோ குர் அரிட்டம் சோகம் பயம் . 2. பிராணன் தனன் மின்னல் இடி முதலியன . 3. திருதி தேவி உற்சவதி கு - ர் சகன் ஆயுசு புரோ ( அல்லது குபு ) குமாரர் சங்கடன் கீகடன் . சவன் . 3. துருவன் தேவி தரணி கு - ன் 4. மேதை - ( புஷ்டி ஜாமி ) கு - ர் துர்க் புராணங்கள் . 4. அர்கள் . தேவி அசனை காபிமான தேவதைகள் சுவர்க்கன் நாக குமார் ஆசைமுதலியன . 5. அக்னி தேவியர் வீதி . 5. புஷ்டி - ( துஷ்டி விசுவா ) குமா சோர்த்தாறை கிருத்திகை குர் திரவிண ரர் விசுவதேவர் . 6. சிரத்தை ( சாத்யா கன் ஸ்கந்தன் விசாகன் 6. தோஷன் தேவி மேதை ) குமாரர் சுருதம் சாத்யகணம் 7. சாவரி கு - ன் சிஞ்சுமாரன் . 7. வாஸ்து தேவி கிரியை ( மருத்துவதி ) தண்டம் மருத்துவான் அங்கிரசி கு - ன் விசுவகர்மன் 8. விபாவச மருத்துவர் . 8. புத்தி - வசு கு - ர் போதம் தேவி உஷா குர் வியுஷ்டி ரோசஸ் ஆத