அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் *4593 இருடிசளின் பரம்பரை கடை, பின்னும் இவனுக்கு அகஸ்தியன், விசிரவசு வர்க்கு 2, சந்திரனுக்கு 17. தருமனுக்கு 10, இரண்டு குமாரர். அகஸ்தியனுக்கு தந்தோ வெகுபுத்ரர்க்கு 2 கொடுத்தனன். கனி யெனவும் பெயர். அகஸ்தியன் குமாரன் 1. அங்கிரா - சுதா, சதி இவ்விருவ திரிதசி; கு-ன்-சந்து தன் ரும் தேவியர். கு-ர் பிதுர்க்கள், அதர்வ ஆங்கி 5. விசிரவசுவிற்கு கைகசி, புஷ்போத் ரசு எனும் வேதத்தவர். இராகை இவர்கள் தேவிமார். இவர் 2. அரிட்டநேமி - அல்லது தாடிபன். களில் கைகசியிடம் இராவணன், கும்பகர் இவன் தக்ஷனுடைய 4-பெண்களை மணந்த ணன், விபீஷணனும், புஷ்போத்கடையிடம் னன். குமாரர் 16-பெயர்கள், மகோதரனும், மகாபாரீசுவனும், இராகை 3. காசிபர் - இவர் தக்ஷனது (13) யிடம் கான், தூஷணன், திரிசிரன் என்ற பெண்களை மணந்தனர். அவர்கள் 1. திமி, 2- மூவரும் பிறந்தனர். சாமை, 3-சுரபி 4- தாமரை, 5-முனி அல்லது 3. புலகன் தேவி க்ஷமை. புத்ரர் கவி சனி, 6-குரோ தவசி, 7-இளா, அல்லது அது, லாசன், சருட்ணு, கருத்தமன், ஆசூரியன், 8-சுரசை, 9-அரிஷ்டை அல்லது வரை, 10- கிம்புருஷர், பேய், பூதம், சாபம், சிங்கம், வது கத்துரு, 12-அதிதி, 13-நிதி என்பவர் காஷ்டை அல்லது விநதை, 11-தனு அல் புலி, ஒநாய், கரடி முதலியன 7. பிருத தேவி கியாதி, குமாரன் தாதா; ஜலசந்துகளைப் பெற்றாள். 2-சாமை-சுவா களாம். மேற்கூறிய மனைவியரில் 1-திமீ - கு-ன், பிராணன், கு-ன், வேதசிரசு. ஷ பிரு பதங்களையும், 3-சுரபி - பசுக்கள் எருமை குக்கு மற்றொரு தேவி புலோமிசை, குமாரன் களையும் 4-தாமரை வல்லூறு, பாசி, திருத பிரமதிசுவன், கு-ன் குரு, கு-ன் சநகன், ராஷ்டரி, கழுகு, சுகி, சேரி, அநுசி, சுக்ரீவி கு-ன் உரூரவன். இவன் சர்ப்பயாகஞ் செய்த முதலியவரையும், 5-முனி அமரர், முனி வன். ஷ பிருகு குமாரன் சியவனன், இவன்வர், அப்சாசுக்களையும், 6-கு போதவசி. தேவி ஆருஷி, குமாரர் ஒளரவர், கு-ன் ருசி கழுதை, கடம்பை, தந்தசூக முதலிய சர்ப்பங் கன், கு-ன் சமதக்னி, கு-ன் பரசுராமன், களையும், 7-இளா-50-புத்திரர்களையும், விரு 8. வசிட்டர் தேவியர் ஊற்சை, அருந் க்ஷம் செடி கொடிகளையும், 8-சுாதை - அரக் ததி. குமாரர் சக்ரன், சவான், அங்கன், சுகோ கர், நாகங்களையும், 9-அரிஷ்டை- கந்தருவர் த்ரன், ஊர்த்தவாகன், பயன், தாசன், இரா கின்னார், பசு, பக்ஷிகளையும், 10-காஷ்டை ஜன், காத்ரன்; பெண்கள், சுதபாவை, புண்ட அல்லது விநதை ஒரு குளம்புள்ளவைகளை ரீகை. ஷ வசிட்ட கு-ன் சத்தி, பௌத்ரர் யும், 11-தநு-100 தானவரையும், கத்ரு சேஷன் முதலிய பாம்புகளையும், 12-அதிதி 9. சுகர் குமாரன் கிட்டினன், பூதிச் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களையும், த்வாத சிரவா, சம்பு, கவுரவன், பிரபு, பெண், சாதித்தரையும், 13-FF-66 கோடி அசுர கீர்த்திமதி, ஷ வசிட்டர் தேவியாகிய அருந்ரையும் பெற்றார்கள். தருமப்பிரஜாபதியின் ததிக்கு (100) பிள்ளைகள். இவர் குமாரரா தேவியரில் சுரபி என்பவள் ரோஹணி, கந் கிய சத்தியின் தேவி திரிசந்தி, குமாரன் பரா தர்வி, விமலை, அநலையென்னும் பெண்களைப் சர், தேவி காளி. இ-கு-ன் வியாசர்; தேவி இர பெற்றாள். அவர்களுள் ரோஹணிக்குப் பசுக் ணியை, குமாரன் சுகர் ; தேவி வீரி. இச் கள் பிறந்தன. கந்தர்வி குதிரைகளைப் பெற் சுகர்க்கு ஐந்து புதல்வர், ஒருபெண் கீர்த்தி சாள். அநலை உருண்டையான பழம் பழுக் மதி. கீர்த்திமதி அணுகனை மணந்து பிரம கும் 7-வகை விருக்ஷங்களைப் பெற்றாள். தத்தனைப் பெற்றாள், பின்னும் வசிட்ட இரை- 3 பெண்கள் ; லதை, ருஹை, இவர் ருக்கு இஷர், ஊர்சாதர், ஊர்ஜர், மது, மாத கள் செடி, கொடி, புல், மூங்கில்களைப் பெற்ற வர், சுசி, சக்ரவகர், நபசர், நபர் குமாரர்கள். னர். குரோதவசை மிருகி, மிருமந்தா, பிரமதேவர் புத்திரனாகிய தக்ஷனுக்கு ஹரி, பத்ரமனஸ், மாதங்கி, சார்த்தூலி, சவே அசிக்னி அல்லது பிரசூதி, அல்லது வைாணி தை, சுரசை என்பவர்களில், மரு-மிருகங்களை தேவிமார். இவனுக்கு அரியசுவர், அபளா யும், மிருகமந்தா - கரடி கவரிமான்களையும், சுவர் முதலிய (1000) குமாரர், (6) பெண் ஹரி-குரங்குகளையும், பத்ரமனஸ் - ஐராவதத் கள். அந்த அறுபது பெண்களில் அங்கிரா தினையும், மாதங்கி - யானைகளையும், சார்த் வுக்கு 2, அரிட்டநேமி அல்லது தாட்சபர்க்கு தூலி-சிங்கம் புலி சிறுத்தை முதலியவற்றை 4, காசிபர்க்கு 13, கிரிசுவா அல்லது கிரிசாசு யும், ச்வேதை, திக்கஜங்களையும், 200 சுகர். சுரசை.
அநுபந்தம் * 4593 இருடிசளின் பரம்பரை கடை பின்னும் இவனுக்கு அகஸ்தியன் விசிரவசு வர்க்கு 2 சந்திரனுக்கு 17. தருமனுக்கு 10 இரண்டு குமாரர் . அகஸ்தியனுக்கு தந்தோ வெகுபுத்ரர்க்கு 2 கொடுத்தனன் . கனி யெனவும் பெயர் . அகஸ்தியன் குமாரன் 1. அங்கிரா - சுதா சதி இவ்விருவ திரிதசி ; கு - ன் - சந்து தன் ரும் தேவியர் . கு - ர் பிதுர்க்கள் அதர்வ ஆங்கி 5. விசிரவசுவிற்கு கைகசி புஷ்போத் ரசு எனும் வேதத்தவர் . இராகை இவர்கள் தேவிமார் . இவர் 2. அரிட்டநேமி - அல்லது தாடிபன் . களில் கைகசியிடம் இராவணன் கும்பகர் இவன் தக்ஷனுடைய 4 - பெண்களை மணந்த ணன் விபீஷணனும் புஷ்போத்கடையிடம் னன் . குமாரர் 16 - பெயர்கள் மகோதரனும் மகாபாரீசுவனும் இராகை 3. காசிபர் - இவர் தக்ஷனது ( 13 ) யிடம் கான் தூஷணன் திரிசிரன் என்ற பெண்களை மணந்தனர் . அவர்கள் 1. திமி 2 மூவரும் பிறந்தனர் . சாமை 3 - சுரபி 4- தாமரை 5 - முனி அல்லது 3. புலகன் தேவி க்ஷமை . புத்ரர் கவி சனி 6 - குரோ தவசி 7 - இளா அல்லது அது லாசன் சருட்ணு கருத்தமன் ஆசூரியன் 8 - சுரசை 9 - அரிஷ்டை அல்லது வரை 10 கிம்புருஷர் பேய் பூதம் சாபம் சிங்கம் வது கத்துரு 12 - அதிதி 13 - நிதி என்பவர் காஷ்டை அல்லது விநதை 11 - தனு அல் புலி ஒநாய் கரடி முதலியன 7. பிருத தேவி கியாதி குமாரன் தாதா ; ஜலசந்துகளைப் பெற்றாள் . 2 - சாமை - சுவா களாம் . மேற்கூறிய மனைவியரில் 1 - திமீ - கு - ன் பிராணன் கு - ன் வேதசிரசு . பிரு பதங்களையும் 3 - சுரபி - பசுக்கள் எருமை குக்கு மற்றொரு தேவி புலோமிசை குமாரன் களையும் 4 - தாமரை வல்லூறு பாசி திருத பிரமதிசுவன் கு - ன் குரு கு - ன் சநகன் ராஷ்டரி கழுகு சுகி சேரி அநுசி சுக்ரீவி கு - ன் உரூரவன் . இவன் சர்ப்பயாகஞ் செய்த முதலியவரையும் 5 - முனி அமரர் முனி வன் . பிருகு குமாரன் சியவனன் இவன்வர் அப்சாசுக்களையும் 6 - கு போதவசி . தேவி ஆருஷி குமாரர் ஒளரவர் கு - ன் ருசி கழுதை கடம்பை தந்தசூக முதலிய சர்ப்பங் கன் கு - ன் சமதக்னி கு - ன் பரசுராமன் களையும் 7 - இளா - 50 - புத்திரர்களையும் விரு 8. வசிட்டர் தேவியர் ஊற்சை அருந் க்ஷம் செடி கொடிகளையும் 8 - சுாதை - அரக் ததி . குமாரர் சக்ரன் சவான் அங்கன் சுகோ கர் நாகங்களையும் 9 - அரிஷ்டை- கந்தருவர் த்ரன் ஊர்த்தவாகன் பயன் தாசன் இரா கின்னார் பசு பக்ஷிகளையும் 10 - காஷ்டை ஜன் காத்ரன் ; பெண்கள் சுதபாவை புண்ட அல்லது விநதை ஒரு குளம்புள்ளவைகளை ரீகை . வசிட்ட கு - ன் சத்தி பௌத்ரர் யும் 11 - தநு -100 தானவரையும் கத்ரு சேஷன் முதலிய பாம்புகளையும் 12 - அதிதி 9. சுகர் குமாரன் கிட்டினன் பூதிச் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களையும் த்வாத சிரவா சம்பு கவுரவன் பிரபு பெண் சாதித்தரையும் 13 - FF - 66 கோடி அசுர கீர்த்திமதி வசிட்டர் தேவியாகிய அருந்ரையும் பெற்றார்கள் . தருமப்பிரஜாபதியின் ததிக்கு ( 100 ) பிள்ளைகள் . இவர் குமாரரா தேவியரில் சுரபி என்பவள் ரோஹணி கந் கிய சத்தியின் தேவி திரிசந்தி குமாரன் பரா தர்வி விமலை அநலையென்னும் பெண்களைப் சர் தேவி காளி . - கு - ன் வியாசர் ; தேவி இர பெற்றாள் . அவர்களுள் ரோஹணிக்குப் பசுக் ணியை குமாரன் சுகர் ; தேவி வீரி . இச் கள் பிறந்தன . கந்தர்வி குதிரைகளைப் பெற் சுகர்க்கு ஐந்து புதல்வர் ஒருபெண் கீர்த்தி சாள் . அநலை உருண்டையான பழம் பழுக் மதி . கீர்த்திமதி அணுகனை மணந்து பிரம கும் 7 - வகை விருக்ஷங்களைப் பெற்றாள் . தத்தனைப் பெற்றாள் பின்னும் வசிட்ட இரை- 3 பெண்கள் ; லதை ருஹை இவர் ருக்கு இஷர் ஊர்சாதர் ஊர்ஜர் மது மாத கள் செடி கொடி புல் மூங்கில்களைப் பெற்ற வர் சுசி சக்ரவகர் நபசர் நபர் குமாரர்கள் . னர் . குரோதவசை மிருகி மிருமந்தா பிரமதேவர் புத்திரனாகிய தக்ஷனுக்கு ஹரி பத்ரமனஸ் மாதங்கி சார்த்தூலி சவே அசிக்னி அல்லது பிரசூதி அல்லது வைாணி தை சுரசை என்பவர்களில் மரு - மிருகங்களை தேவிமார் . இவனுக்கு அரியசுவர் அபளா யும் மிருகமந்தா - கரடி கவரிமான்களையும் சுவர் முதலிய ( 1000 ) குமாரர் ( 6 ) பெண் ஹரி - குரங்குகளையும் பத்ரமனஸ் - ஐராவதத் கள் . அந்த அறுபது பெண்களில் அங்கிரா தினையும் மாதங்கி - யானைகளையும் சார்த் வுக்கு 2 அரிட்டநேமி அல்லது தாட்சபர்க்கு தூலி - சிங்கம் புலி சிறுத்தை முதலியவற்றை 4 காசிபர்க்கு 13 கிரிசுவா அல்லது கிரிசாசு யும் ச்வேதை திக்கஜங்களையும் 200 சுகர் . சுரசை .