அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1592 இருடிகளின் பரம்பரை பசுக்களுக்கு - வயிற்றில் கோரோச பாவம். பூனைகளில் கடுவன் பெண் பூனை னம் உண்டு; கஸ்தூரி மீருகத்தின் வயிற்றில் போட்ட குட்டிகளைத் தின்றுவிடும். கஸ்தூரி யுண்டாம். புழகுப் பூனையினால் பச்சோந்தி பலவி தமான வர்ணங் புனுகு என்னும் வாசனைப்பொரு ளுண்டாம். களை யடையும், பூரான் தோலுரிக்கும். முய பல பிராணிகளின் வயிற்றிலும் கோரோச லுக்குக் கண்ணிமைகள் கிடையா. பிராணி) னத்தை யொத்த ஒருவிதப் பொருள் உண்டு. களில் பல மூத்திரம் விடினும் மலவிசர்ச்ச ஒட்டகத்திற்கு முதுகில் கொழுப்பு னம் செய்யினும் மண்ணால் மறைக்கும். நிறைந்த ஒரு மோட்டுறுப்புண்டு, அன்றியும் தவளை வாய் திறந்திருக்கையில் சுவாசம் குடிக்க நீர்வேண்டாது பலநாள் பிரயாணம் விடாது. கொக்கு பக்ஷிகளில் கபடமுள் பண்ணும். கோட்டான் கண்களை அசைக் ளது. ஆமைக்குப் பற்கள் கிடையா. கழதை காது. தலையை பல பக்கங்களிலும் திருப்பிக் பொறுமையுள்ள செந்து. குதிரைகளுக்குச் காணும். நாய்க்கு ஸ்வஜாதி வயிரம் ஸ்வ கண்களில் கண்பாவை இல்லை, இருடிகளின் பரம்பரை வன். பிரமன் குமரர்-1, மரீசி, 2. அத்திரி, | கண்டு, கு-ன், மார்க்கண்டேயன் ; விதாதா 3. ஆங்கீரஸன், 4. புலத்தியன், 5. புலகன், குமரன் பிராணன், சன், வேதசிரசு, குமான் 6. கிருது, 7. பிருகு, 8. நாரதன், 10. தக் உசோன். பிருகுவிற்கு இருசிகர் குமாரர்; கன், 11. ருசி, 12. சநபதி, 13. தரும் தேவி கௌசிகை, மற்றொரு குமாரன் ஒளா தேவதை. 1. மரீசி குமார் காசியபர், தேவி அதி 8. வசிட்டன் குமாரன், சத்தி, கு - ன், தி, காச்யபருக்குத் துவாதசாதித்தர் பிறந்த பராசர்-குன்-வியாசர், குன், சுகர். னர். 1. தாதா, 2. மித்ரன், 3. அர்யமா, 9. நாரதன் இவனுக்கு தக்கன் சாபத் 4. சக்ரன், 5. வருணன், 5. அம்சன், தால் புத்தர் இல்லை. 7. பகன், 8. விவச்வான், 9. பூஷா, 10. ஸ 10. தக்கன் இவன் வம்சம் பின்னர்க் விதா, 11. த்வஷ்டா, 12. விஷ்ணு, ஷ காண்க. காச்யபருக்கு - விவச்வான் குமாரன். விவச் 11. ருசி இவன் குமாரி தக்ஷிணை. இவள் வான் குமாரன் வைவச்சுதமனு. (12) புத்திரரைப் பெற்றாள். ஷ ருசிக்கு, 2. அத்திரி குமாரன் சந்திரன் - கு - ன், கு-ன். எச்சன். புதன், கு - ன், புரூரவன். 1. மரீசி இவன் தேவி சம்பூதி, இவன் 3. ஆங்கீரசன் - குமாரர் பிரகஸ்பதி, குமாரியர் சிரேட்டை, பூரணை, திருட்டி, உதத்தியன். உதத்தியனுக்கு தீர்க்க தமன், கிரிசி, காச்யபன். பூரணைக்கு விசயன், பர்வ பரத்தாசன் குமாரர். தீர்க்கதமன் குமாரன் தன இரண்டு குமாரர். இவர்களுள் காசிபரு கௌதமன் (அவன்-கு-ன்) சதாநந்தன், கு-ன் க்கு 66 கோடி இராக்கதர். சாத்வந்தன், கு-ன் கிருபன். பாத்வாசன், 2. அத்திரிக்கு தேவி அநசூயை; இவன் கு-ன், துரோணன், கு-ன், அசுவத்தாமன். மக்கள் சுருதி, முன்பு, மாபன், பாவசுருதி, 4. புலத்தியன், கு-ன், விச்சிரவா. சரி, சோமன், சங்கதாவளன், தத்தாத்ரேயன், 5. புலகன், குமார் கின்னரர், கிம்புரு துருவாசன். சத்யநேத்ரன், அவ்வியன், டர், கர்த்தமன். ஆபோமூர்த்தி. 6. கிருது குமார் வாலகில்லியர் 60,000 3. ஆங்கீரசன் தேவி ஸ்மிருதி; இவன் குமரியர் அநுமதி, சிவாலி, கீர்த்தி, 7. பிருது குமார், கவி, தாதா, விதாதா, இராகை, குகு. குமாரர் ஆக்னீத்சர், பரதன், கமலை, கவி யின் குமாரன் சுக்ரன் - சுக்ரன் சாபன். குமரர் சண்டமார்க்கன், துவஷ்டா, பத்திர 4. புலத்தியன் தேவி (பிரதி அல்லது கருமன்; சுக்ரன் குமரியர் ஜேஷ்டை, தம்ஷ் சந்ததி) குமாரர் வேதவாகு, தங்காக்னி, (தந் டிரி, தேவயானி, அரசை. ஜேஷ்டைக்கு தோத்னி) திருடத்துதி, சந்ததி, கருத்தமன், பலன் என்பவனும் சுரை யென்னும் ஒரு சயிட்ணு, வன்கபீவாசன். கருத்தமன் குமா குமரியும் பிறந்தனர். விதாதா குமரன் மிரு ரன் இளன். விச்சிரவாவும் இவன் குமாரன். வர்.
அஙபந்தம் 1592 இருடிகளின் பரம்பரை பசுக்களுக்கு - வயிற்றில் கோரோச பாவம் . பூனைகளில் கடுவன் பெண் பூனை னம் உண்டு ; கஸ்தூரி மீருகத்தின் வயிற்றில் போட்ட குட்டிகளைத் தின்றுவிடும் . கஸ்தூரி யுண்டாம் . புழகுப் பூனையினால் பச்சோந்தி பலவி தமான வர்ணங் புனுகு என்னும் வாசனைப்பொரு ளுண்டாம் . களை யடையும் பூரான் தோலுரிக்கும் . முய பல பிராணிகளின் வயிற்றிலும் கோரோச லுக்குக் கண்ணிமைகள் கிடையா . பிராணி ) னத்தை யொத்த ஒருவிதப் பொருள் உண்டு . களில் பல மூத்திரம் விடினும் மலவிசர்ச்ச ஒட்டகத்திற்கு முதுகில் கொழுப்பு னம் செய்யினும் மண்ணால் மறைக்கும் . நிறைந்த ஒரு மோட்டுறுப்புண்டு அன்றியும் தவளை வாய் திறந்திருக்கையில் சுவாசம் குடிக்க நீர்வேண்டாது பலநாள் பிரயாணம் விடாது . கொக்கு பக்ஷிகளில் கபடமுள் பண்ணும் . கோட்டான் கண்களை அசைக் ளது . ஆமைக்குப் பற்கள் கிடையா . கழதை காது . தலையை பல பக்கங்களிலும் திருப்பிக் பொறுமையுள்ள செந்து . குதிரைகளுக்குச் காணும் . நாய்க்கு ஸ்வஜாதி வயிரம் ஸ்வ கண்களில் கண்பாவை இல்லை இருடிகளின் பரம்பரை வன் . பிரமன் குமரர் -1 மரீசி 2. அத்திரி | கண்டு கு - ன் மார்க்கண்டேயன் ; விதாதா 3. ஆங்கீரஸன் 4. புலத்தியன் 5. புலகன் குமரன் பிராணன் சன் வேதசிரசு குமான் 6. கிருது 7. பிருகு 8. நாரதன் 10. தக் உசோன் . பிருகுவிற்கு இருசிகர் குமாரர் ; கன் 11. ருசி 12. சநபதி 13. தரும் தேவி கௌசிகை மற்றொரு குமாரன் ஒளா தேவதை . 1. மரீசி குமார் காசியபர் தேவி அதி 8. வசிட்டன் குமாரன் சத்தி கு - ன் தி காச்யபருக்குத் துவாதசாதித்தர் பிறந்த பராசர் - குன் - வியாசர் குன் சுகர் . னர் . 1. தாதா 2. மித்ரன் 3. அர்யமா 9. நாரதன் இவனுக்கு தக்கன் சாபத் 4. சக்ரன் 5. வருணன் 5. அம்சன் தால் புத்தர் இல்லை . 7. பகன் 8. விவச்வான் 9. பூஷா 10. 10. தக்கன் இவன் வம்சம் பின்னர்க் விதா 11. த்வஷ்டா 12. விஷ்ணு காண்க . காச்யபருக்கு - விவச்வான் குமாரன் . விவச் 11. ருசி இவன் குமாரி தக்ஷிணை . இவள் வான் குமாரன் வைவச்சுதமனு . ( 12 ) புத்திரரைப் பெற்றாள் . ருசிக்கு 2. அத்திரி குமாரன் சந்திரன் - கு - ன் கு - ன் . எச்சன் . புதன் கு - ன் புரூரவன் . 1. மரீசி இவன் தேவி சம்பூதி இவன் 3. ஆங்கீரசன் - குமாரர் பிரகஸ்பதி குமாரியர் சிரேட்டை பூரணை திருட்டி உதத்தியன் . உதத்தியனுக்கு தீர்க்க தமன் கிரிசி காச்யபன் . பூரணைக்கு விசயன் பர்வ பரத்தாசன் குமாரர் . தீர்க்கதமன் குமாரன் தன இரண்டு குமாரர் . இவர்களுள் காசிபரு கௌதமன் ( அவன் - கு - ன் ) சதாநந்தன் கு - ன் க்கு 66 கோடி இராக்கதர் . சாத்வந்தன் கு - ன் கிருபன் . பாத்வாசன் 2. அத்திரிக்கு தேவி அநசூயை ; இவன் கு - ன் துரோணன் கு - ன் அசுவத்தாமன் . மக்கள் சுருதி முன்பு மாபன் பாவசுருதி 4. புலத்தியன் கு - ன் விச்சிரவா . சரி சோமன் சங்கதாவளன் தத்தாத்ரேயன் 5. புலகன் குமார் கின்னரர் கிம்புரு துருவாசன் . சத்யநேத்ரன் அவ்வியன் டர் கர்த்தமன் . ஆபோமூர்த்தி . 6. கிருது குமார் வாலகில்லியர் 60 3. ஆங்கீரசன் தேவி ஸ்மிருதி ; இவன் குமரியர் அநுமதி சிவாலி கீர்த்தி 7. பிருது குமார் கவி தாதா விதாதா இராகை குகு . குமாரர் ஆக்னீத்சர் பரதன் கமலை கவி யின் குமாரன் சுக்ரன் - சுக்ரன் சாபன் . குமரர் சண்டமார்க்கன் துவஷ்டா பத்திர 4. புலத்தியன் தேவி ( பிரதி அல்லது கருமன் ; சுக்ரன் குமரியர் ஜேஷ்டை தம்ஷ் சந்ததி ) குமாரர் வேதவாகு தங்காக்னி ( தந் டிரி தேவயானி அரசை . ஜேஷ்டைக்கு தோத்னி ) திருடத்துதி சந்ததி கருத்தமன் பலன் என்பவனும் சுரை யென்னும் ஒரு சயிட்ணு வன்கபீவாசன் . கருத்தமன் குமா குமரியும் பிறந்தனர் . விதாதா குமரன் மிரு ரன் இளன் . விச்சிரவாவும் இவன் குமாரன் . வர் .