அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1500 சுவதேசாசார விவகாரம் கம் கிருத யுகத்தில் அத்திரி முனிவர்க்கும் கங்காம்சம். தேவகர் - கந்தர்வ ராஜாம்சம். அநசூயைக்கும் தத்தாத்ரேயராகப் பிறந் பீஷ்மர் - வசு அம்சம். விராடன் - சப்தம தனர். 3. நான்காவது சதுர்யுக கிருதயுகத் ருத்துக்களம்சம். துரியோ தனன் - கலி அம் தில் நாசிங்காவதாரம். 4. திரேதாயுகத்தில் சம். சராசந்தன் - விப்ரசித்தி அம்சம். வாமனாவதாரம். 5. பத்தொன்பதாவது சதுர் சன் - காலநேமி அம்சம். கேசி - அயசிரசி யுகத்தில் வரும் திரேதாயுகத்தில் பாசுராமர், னம்சம், அரிஷ்டன் - பாணாசுரனுடைய இராமர். 6. இருபத்தெட்டாவது சதுர்யுக அம்சம், சுவர்ச்சாக்கியன் - புதனம்சம். சிக துவாபரயுகத்தில் கிரீஷ்ணார்ச்சுநர்கள். பல ண்டி - இராக்ஷசாம்சம். பிரத்யும்நன் - சநற் தேவர் - ஆதிசேஷன். அருச்சுநன் - நரன் குமாராம்சம். துருபதன் - வருணம்சம். சந்தனு - சமுத்திராம்சம். சந்தனுதேவி - திரௌபதி - இலக்ஷ்மி அம்சம். சுவதேசாசார விவகாரம் இவை தற்காலத்தில் நடப்பதாகிய ஜாதிப் பட்டப்பெயர்கள. பொந்திலியர், இராஜபுத்ரர், சித்திர குயவர்க்கும் உடையார் பட்டம். தமிழ்நாட் காரர், மொச்சிகள், மசாட்டியர், மாத்வ இச்சைநரில் ஆச்சாரியருக்கு நயினர் பட்டம். வேதியர், கவரைகள், இவர்களுக்கு சாவு மற்றவர்கட்கு செட்டியார் முதலியார் பட் பட்டம். கர்நாடக, மஹாராஷ்டிர மார்த்தவர் டம். தமிழ் இடையர்க்குக் கோனூர், பிள்ளை களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும், சாத்தாத யென்பன பட்டம். வண்ணாருக்கு மேஸ்திரி வைஷ்ணவர்களுக்கும், ஆசார்ய பட்டம். பட்டம். சித்தர்க்கு, மூர்த்தி யென்பதும், கவரைகள், தெலுங்கு வேளாளர் கம்மவாரு, சித்தர் என்பதும் பட்டம். மலையாள நாட்டுச் வடுகிடையர், வடுக தாசிபுத்தர் இவர்களுக்கு சூத்திரர்க்கு நாயர் என்பது பட்டம். நாயுடு பட்டம். அகமுடையார், தமிழ் சுவதேசத்தவர் தொழில்கள் - பிராம் இடையர், கணக்கர், வன்னியர், பறையர் மணர்க்கு வேதம் ஓதல், ஓதுவித்தல், வேட் இவர்களுக்கு பிள்ளை பட்டம். சிலவேதியர்,டல், வேட்பித்தல், ஈதல், ஏற்றல். தற் சாத்தாத வைஷ்ணவர், ஜங்கமர், வீரசைவர், காலத்திலே உழுவித்துண்ணல், சேவகாவி இவர்களுக்கு ஐயர் பட்டம். தென்னாட்டு ருத்தி. க்ஷத்ரியர்க்கு அரச சேவக விருத்தி. வைசியர், கோமட்டிகள், பேரிசாதியர், பவிஜ இச்சாதியார் தற்காலத்திலரியர். வைசியர்க்கு கவரைகள், தெலுங்கு குயவர், நாட்டுக் வாணிகம், பசுக்காத்தல், உழுது பயிரிடல். கோட்டையார், சாலியர், சேண்டிரவர், சணப் சூத்திரர்க்கு முக்குலத் துளோர்க்கும் எவற் பர், உப்புரவர், பரதவர், இவர்களுக்குச் றொழில் செய்தல் என்பர். வேளாளர்க்கு செட்டிப் பட்டம். தெலுங்கரில் வேளாண் உழுவித்துண்ணல், உழுதுண்ணல். ஊர்ப் மரபினர் சிலர்க்கும், தமிழ் வேளாளர் சிலர்க் புரோகிதன் பஞ்சாங்கம் சொல்லுதல், பூசாரி கும் பெட்டிகள் பட்டம். வன்னியர் சில காளிகோவில், கிராமதேவதை பூசை செய் இடங்களில் கௌண்டர், நாயகர், படை பவன். கணக்கன் கிராமக்கணக் கெழுது யாச்சி, பிள்ளை, ராவு முதலியார் எனவும் வோன். பணிச்சவன் ஊரில் பணிசெய் பட்டம் வகிக்கின்றனர். கொண்டைகட்டி பவன். கம்புகட்டி எரி ஆறு முதலியவற்றி கள், துளுவவேளாளர், பூவிருந்தவல்லி, லுள்ள நீரைக் கழனிகளுக்குப் பாய்ச்சு பொன்னேரி வேளாண் குலத்தவர்க்கும், வோன். வெட்டியாவான்-பறையறைபவன், கைக்கோளருக்கும் சில தாசிபுத்திரருக்கும் பிணஞ் சுபெவன். இராஜ தண்டனைப்படி முதலியார் பட்டமுண்டு, சோழியர், கார்காத் கொலை செய்பவன். வண்ணான் ஊரிலுள்ளார் தார் இவர்களுக்குப் பிள்ளை என்ற பட்டம். துணிகளை வெளுப்பவன். நாவிதன் நியோகிப் பிராமணர், க்ஷத்திரியர் முத க்ஷெளாஞ் செய்து சில இடங்களில் சுபா லியோர்க்கு ராஜு பட்டம். வடகலை, தென் சுபங்களில் மங்கலவாத்யஞ் வாசிப்பவன். கலை வைஷ்ணவர்க்கும், பட்டு நூற்காரருக் மாலைகாரன் பூத்தொடுப்பவன். இடையன் கும் ஐயங்கார்பட்டம். அகமுடையார்க்கும் ஆடுமாடுகள் மேய்த்துத் தயிர் பால் நெய்
அங்பந்தம் 1500 சுவதேசாசார விவகாரம் கம் கிருத யுகத்தில் அத்திரி முனிவர்க்கும் கங்காம்சம் . தேவகர் - கந்தர்வ ராஜாம்சம் . அநசூயைக்கும் தத்தாத்ரேயராகப் பிறந் பீஷ்மர் - வசு அம்சம் . விராடன் - சப்தம தனர் . 3. நான்காவது சதுர்யுக கிருதயுகத் ருத்துக்களம்சம் . துரியோ தனன் - கலி அம் தில் நாசிங்காவதாரம் . 4. திரேதாயுகத்தில் சம் . சராசந்தன் - விப்ரசித்தி அம்சம் . வாமனாவதாரம் . 5. பத்தொன்பதாவது சதுர் சன் - காலநேமி அம்சம் . கேசி - அயசிரசி யுகத்தில் வரும் திரேதாயுகத்தில் பாசுராமர் னம்சம் அரிஷ்டன் - பாணாசுரனுடைய இராமர் . 6. இருபத்தெட்டாவது சதுர்யுக அம்சம் சுவர்ச்சாக்கியன் - புதனம்சம் . சிக துவாபரயுகத்தில் கிரீஷ்ணார்ச்சுநர்கள் . பல ண்டி - இராக்ஷசாம்சம் . பிரத்யும்நன் - சநற் தேவர் - ஆதிசேஷன் . அருச்சுநன் - நரன் குமாராம்சம் . துருபதன் - வருணம்சம் . சந்தனு - சமுத்திராம்சம் . சந்தனுதேவி - திரௌபதி - இலக்ஷ்மி அம்சம் . சுவதேசாசார விவகாரம் இவை தற்காலத்தில் நடப்பதாகிய ஜாதிப் பட்டப்பெயர்கள . பொந்திலியர் இராஜபுத்ரர் சித்திர குயவர்க்கும் உடையார் பட்டம் . தமிழ்நாட் காரர் மொச்சிகள் மசாட்டியர் மாத்வ இச்சைநரில் ஆச்சாரியருக்கு நயினர் பட்டம் . வேதியர் கவரைகள் இவர்களுக்கு சாவு மற்றவர்கட்கு செட்டியார் முதலியார் பட் பட்டம் . கர்நாடக மஹாராஷ்டிர மார்த்தவர் டம் . தமிழ் இடையர்க்குக் கோனூர் பிள்ளை களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் சாத்தாத யென்பன பட்டம் . வண்ணாருக்கு மேஸ்திரி வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஆசார்ய பட்டம் . பட்டம் . சித்தர்க்கு மூர்த்தி யென்பதும் கவரைகள் தெலுங்கு வேளாளர் கம்மவாரு சித்தர் என்பதும் பட்டம் . மலையாள நாட்டுச் வடுகிடையர் வடுக தாசிபுத்தர் இவர்களுக்கு சூத்திரர்க்கு நாயர் என்பது பட்டம் . நாயுடு பட்டம் . அகமுடையார் தமிழ் சுவதேசத்தவர் தொழில்கள் - பிராம் இடையர் கணக்கர் வன்னியர் பறையர் மணர்க்கு வேதம் ஓதல் ஓதுவித்தல் வேட் இவர்களுக்கு பிள்ளை பட்டம் . சிலவேதியர் டல் வேட்பித்தல் ஈதல் ஏற்றல் . தற் சாத்தாத வைஷ்ணவர் ஜங்கமர் வீரசைவர் காலத்திலே உழுவித்துண்ணல் சேவகாவி இவர்களுக்கு ஐயர் பட்டம் . தென்னாட்டு ருத்தி . க்ஷத்ரியர்க்கு அரச சேவக விருத்தி . வைசியர் கோமட்டிகள் பேரிசாதியர் பவிஜ இச்சாதியார் தற்காலத்திலரியர் . வைசியர்க்கு கவரைகள் தெலுங்கு குயவர் நாட்டுக் வாணிகம் பசுக்காத்தல் உழுது பயிரிடல் . கோட்டையார் சாலியர் சேண்டிரவர் சணப் சூத்திரர்க்கு முக்குலத் துளோர்க்கும் எவற் பர் உப்புரவர் பரதவர் இவர்களுக்குச் றொழில் செய்தல் என்பர் . வேளாளர்க்கு செட்டிப் பட்டம் . தெலுங்கரில் வேளாண் உழுவித்துண்ணல் உழுதுண்ணல் . ஊர்ப் மரபினர் சிலர்க்கும் தமிழ் வேளாளர் சிலர்க் புரோகிதன் பஞ்சாங்கம் சொல்லுதல் பூசாரி கும் பெட்டிகள் பட்டம் . வன்னியர் சில காளிகோவில் கிராமதேவதை பூசை செய் இடங்களில் கௌண்டர் நாயகர் படை பவன் . கணக்கன் கிராமக்கணக் கெழுது யாச்சி பிள்ளை ராவு முதலியார் எனவும் வோன் . பணிச்சவன் ஊரில் பணிசெய் பட்டம் வகிக்கின்றனர் . கொண்டைகட்டி பவன் . கம்புகட்டி எரி ஆறு முதலியவற்றி கள் துளுவவேளாளர் பூவிருந்தவல்லி லுள்ள நீரைக் கழனிகளுக்குப் பாய்ச்சு பொன்னேரி வேளாண் குலத்தவர்க்கும் வோன் . வெட்டியாவான் - பறையறைபவன் கைக்கோளருக்கும் சில தாசிபுத்திரருக்கும் பிணஞ் சுபெவன் . இராஜ தண்டனைப்படி முதலியார் பட்டமுண்டு சோழியர் கார்காத் கொலை செய்பவன் . வண்ணான் ஊரிலுள்ளார் தார் இவர்களுக்குப் பிள்ளை என்ற பட்டம் . துணிகளை வெளுப்பவன் . நாவிதன் நியோகிப் பிராமணர் க்ஷத்திரியர் முத க்ஷெளாஞ் செய்து சில இடங்களில் சுபா லியோர்க்கு ராஜு பட்டம் . வடகலை தென் சுபங்களில் மங்கலவாத்யஞ் வாசிப்பவன் . கலை வைஷ்ணவர்க்கும் பட்டு நூற்காரருக் மாலைகாரன் பூத்தொடுப்பவன் . இடையன் கும் ஐயங்கார்பட்டம் . அகமுடையார்க்கும் ஆடுமாடுகள் மேய்த்துத் தயிர் பால் நெய்