அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1589 அம்சோற்பத்தி அம் சோற்பத்தி வியாசர் - பராசருக்கு மச்சகந்தியிடம் சூர்யன். பச்சிமார பகன் - மிருதபன். தரும பிறந்த விஷ்ணுவம்சம். விதுரர் - மாண்ட சேநன் - கவிஷ்டன். விச்வன் - மயூரன். வ்யர் சாபத்தால் பிறந்தயமாம்சம். சஞ்சயன் காலகீர்த்தி - சுபர்ணன். சுநகன் - சந்திர என்னும் சூதன் - கவல்கணனுக்குப் பிறந் ஹந்தா. ஜானகு - சந்திரபிரமர்த்தன், காசி தான். கர்ணன் - சூர்யனுக்குக் குந்தியிடம் ராஜன் - தீர்க்கஜிஹ்வன். கிராதன் - சந்தி பிறந்தவன். கிருஷ்ணன்-தேவகியிடம் அவ சார்க்கமர்த்தனன். வசுமித்ரன் - விக்ஷரன். தரித்த திருமால், சாத்யகி - சத்யகனுடைய பாண்டிய தேசாதிபதி - பலன். பௌண்டா குமாரன். கிருதவர்மா - ஹிருதிகன் குமாரன். மாத்சியகன் - வீரன். மணிமான் - விருத்ரன். துரோணர் - பரத்வாஜ வீர்யம் த்சோணி தண்டன் - குசோ தஹந்தா. . தண்டதரன் - யென்னும் பாத்திரத்தில் விழப் பிரகஸ்பதி குரோதவர்த்தனன். ஜயத்சோன் - காபேய யம்சமாகப் பிறந்தவர். கிருபரும் கிருபியும் - புத்ரன். அபராஜி தன் காலகேயபுத்ரன். கௌதம கோத்திரத்திற் பிறந்த சாத்வா நிஷாதன் - காலகேயபுத்ரன். சிரேணிமான் - னென்பவருக்கு நாணல் தண்டில் இரட்டை காலகேய புத்ரன். மஹோஜஸ் - அபீரு, யாகப் பிறந்த ஏகாதசருத்ராம்சம். திருஷ்ட ஸமுத்ரசோன், இவர்கள் காலகேயபுத்ரர்கள். த்யும்நன் - துரோணரை யழிக்கத் தனுசுடன் பார்வதியன் - குக்ஷி. ரூர்யாக்ஷன் - கிருத யாகத்திற் பிறந்த அக்னி. நக்னசித் - பிரக னன். (மத்ரகன், கர்ணவேஷ்டன், சித்தார்த் லாத சிஷ்யன். சுபலன் - நக்னசித்தின் குமா தன், கீடகன், சுவீரன், சுபாஹு, மகாவீரன், ரன். உதிஷ்டிரர் - பாண்டுவிற்குக் குந்தி பாஹ்லீகன், கிரதன், விசித்ரன், சுரதன், யிடம் பிறந்த தர்மதேவ தாம்சம். வீமன் - நீலன், சீரவாசஸ், ருக்மி, ஜனமேசயன், பாண்டுவிற்குக் குந்தியிடம் வாயு அம்சத்திற் ஆஷாடன், வாயுவேகன், பூரிதேஜஸ், ஏகல பிறந்தவன். அருச்சுநன் - பாண்டுவிற்குக் வ்யன், சுமித்ரன், வாடதானன், கோமுகன். குந்தியிடம் இந்திராம்சத்தாற் பிறந்தவன். கரூஷன், க்ஷேமதூர்த்தி, ச்ருதாயுஸ், உத்வ நகுலசகாதேவர் ஷ மைத்திரியிடம் அச்விங் ஹன், ப்ருஹத்சோன், க்ஷேமன், அக்ர தீர்த் தேவாம்சத்தாற் பிறந்தவர்கள், பிரதிவிந்தி தன், குஹான், மதிமான்,) இவர்கள் குரோத யன் - யுதிஷ்டிரருக்குப் புத்திரன். சுதசே வசர்கள் என்னும் அசுரக்கூட்டம். கம்சன் - நன் - வீமன் குமாரன். சுருதகீர்த்தி - அருச் காலநேமி. தேவகன் - கந்தர்வராஜன். சுநன் குமாரன். சதா நீகன் - நகுலன் குமாரன். அச்வத்தாமா - யமருத்ராம்சம். சந்தனு சுருதசோன் சகாதேவன் குமாரன். கடோற் புத்ரர் - அஷ்டவசுக்கள், சகுனி - த்வாபா கசன் - வீமன் குமாரன். யுகாம்சம். சாத்யகி - சப்தமாத்ருகாம்சம். சிசுபாலன் - இரண்யகசிபு. சல்லியன் - துருபதன், கிருதவர்மன், விராடன், இவர் ஸம் ஹிலாதன். திருஷ்டகேது - அநுஹ்லா மருத்துகணாம்சம். திருதராஷ்டிரன் தன். தருமன் - திதி புத்ரனாகிய சிபி. பகதத் அரிஷ்டையின் குமாரனான ஹம்சனென்னுங் தன் - பாஷ்கலன். கேகய தாசாதிபதிகள் - காந்தருவன். பாண்டு - சப்தமாத்ருகாம்சம். அயசிரன், அச்வசிரன், அயசங்கு, ககன விதுரர் - தர்மதேவதாம்சம். துர்யோ தனன் - மூர்த்த, வேகவான் முதலியோர். அமிதௌ கலியம்சம். யுயுத்சு, துர்முகன், துச்சகன், ஜஸ - கேதுமான். உக்ரசோன் - ஸ்வர்பானு. ராக்ஷஸாம்சம். அபிமன்யு - வர்ச்சஸ் என்னும் அசோகன் - அச்வன். ஹார்த்திக்யன் - அச் சந்திரபுத்ரன். சிகண்டி - ராக்ஷஸன். இளம் வபதி. . தீர்க்க பிரஞ்ஞன் - வ்ருஷபர்வா. பஞ்சபாண்டவர் - விச்வதேவர் கூட்டம். சாளுவன் - அஜகன். ரோசமாகன் - அச்வ ப்ரத்யும் நன் - சநத்குமாரரம்சம். கோபிகை க்ரீவன். பருகத்ரதன் - சூஷ்மன். சேநா கள் - அப்சரசு களினம்சம். ருக்மணி லக்ஷ்மி, பிந்து - துக்ஷண்டன். சுபாகு - ஹரன். திரௌபதி இந்திராணியம்சம். குந்தி பாஹ்லீகன் - அஹான். முஞ்சகேசன் - நிசந் சித்தி. மாத்ரி - த்ருதி. காந்தாரி - மதி . திரன். தேவாதிபன் - நிகும்பன். பௌர 1. விஷ்ணு சாக்ஷச மன்வந்தரத்தில் வன் - மஹாசுரன். சுபார்சவன் - குபடன். முதல் சதுர்யுக கிருதயுகத்தில் - தருமருக்குப் பார்வதேயன் - கபடன். பிரகலாதன் - சல புதல்வராய் நரநாராயணராகப்பிறந்தார். 2. பன். சந்திரவர்மா - சந்திரன். ரிஷிகன் - வைவசு தமன்வந்தரத்தில் முதல் சதுர்யுக கள்
அங்பந்தம் 1589 அம்சோற்பத்தி அம் சோற்பத்தி வியாசர் - பராசருக்கு மச்சகந்தியிடம் சூர்யன் . பச்சிமார பகன் - மிருதபன் . தரும பிறந்த விஷ்ணுவம்சம் . விதுரர் - மாண்ட சேநன் - கவிஷ்டன் . விச்வன் - மயூரன் . வ்யர் சாபத்தால் பிறந்தயமாம்சம் . சஞ்சயன் காலகீர்த்தி - சுபர்ணன் . சுநகன் - சந்திர என்னும் சூதன் - கவல்கணனுக்குப் பிறந் ஹந்தா . ஜானகு - சந்திரபிரமர்த்தன் காசி தான் . கர்ணன் - சூர்யனுக்குக் குந்தியிடம் ராஜன் - தீர்க்கஜிஹ்வன் . கிராதன் - சந்தி பிறந்தவன் . கிருஷ்ணன் - தேவகியிடம் அவ சார்க்கமர்த்தனன் . வசுமித்ரன் - விக்ஷரன் . தரித்த திருமால் சாத்யகி - சத்யகனுடைய பாண்டிய தேசாதிபதி - பலன் . பௌண்டா குமாரன் . கிருதவர்மா - ஹிருதிகன் குமாரன் . மாத்சியகன் - வீரன் . மணிமான் - விருத்ரன் . துரோணர் - பரத்வாஜ வீர்யம் த்சோணி தண்டன் - குசோ தஹந்தா . . தண்டதரன் - யென்னும் பாத்திரத்தில் விழப் பிரகஸ்பதி குரோதவர்த்தனன் . ஜயத்சோன் - காபேய யம்சமாகப் பிறந்தவர் . கிருபரும் கிருபியும் - புத்ரன் . அபராஜி தன் காலகேயபுத்ரன் . கௌதம கோத்திரத்திற் பிறந்த சாத்வா நிஷாதன் - காலகேயபுத்ரன் . சிரேணிமான் - னென்பவருக்கு நாணல் தண்டில் இரட்டை காலகேய புத்ரன் . மஹோஜஸ் - அபீரு யாகப் பிறந்த ஏகாதசருத்ராம்சம் . திருஷ்ட ஸமுத்ரசோன் இவர்கள் காலகேயபுத்ரர்கள் . த்யும்நன் - துரோணரை யழிக்கத் தனுசுடன் பார்வதியன் - குக்ஷி . ரூர்யாக்ஷன் - கிருத யாகத்திற் பிறந்த அக்னி . நக்னசித் - பிரக னன் . ( மத்ரகன் கர்ணவேஷ்டன் சித்தார்த் லாத சிஷ்யன் . சுபலன் - நக்னசித்தின் குமா தன் கீடகன் சுவீரன் சுபாஹு மகாவீரன் ரன் . உதிஷ்டிரர் - பாண்டுவிற்குக் குந்தி பாஹ்லீகன் கிரதன் விசித்ரன் சுரதன் யிடம் பிறந்த தர்மதேவ தாம்சம் . வீமன் - நீலன் சீரவாசஸ் ருக்மி ஜனமேசயன் பாண்டுவிற்குக் குந்தியிடம் வாயு அம்சத்திற் ஆஷாடன் வாயுவேகன் பூரிதேஜஸ் ஏகல பிறந்தவன் . அருச்சுநன் - பாண்டுவிற்குக் வ்யன் சுமித்ரன் வாடதானன் கோமுகன் . குந்தியிடம் இந்திராம்சத்தாற் பிறந்தவன் . கரூஷன் க்ஷேமதூர்த்தி ச்ருதாயுஸ் உத்வ நகுலசகாதேவர் மைத்திரியிடம் அச்விங் ஹன் ப்ருஹத்சோன் க்ஷேமன் அக்ர தீர்த் தேவாம்சத்தாற் பிறந்தவர்கள் பிரதிவிந்தி தன் குஹான் மதிமான் ) இவர்கள் குரோத யன் - யுதிஷ்டிரருக்குப் புத்திரன் . சுதசே வசர்கள் என்னும் அசுரக்கூட்டம் . கம்சன் - நன் - வீமன் குமாரன் . சுருதகீர்த்தி - அருச் காலநேமி . தேவகன் - கந்தர்வராஜன் . சுநன் குமாரன் . சதா நீகன் - நகுலன் குமாரன் . அச்வத்தாமா - யமருத்ராம்சம் . சந்தனு சுருதசோன் சகாதேவன் குமாரன் . கடோற் புத்ரர் - அஷ்டவசுக்கள் சகுனி - த்வாபா கசன் - வீமன் குமாரன் . யுகாம்சம் . சாத்யகி - சப்தமாத்ருகாம்சம் . சிசுபாலன் - இரண்யகசிபு . சல்லியன் - துருபதன் கிருதவர்மன் விராடன் இவர் ஸம் ஹிலாதன் . திருஷ்டகேது - அநுஹ்லா மருத்துகணாம்சம் . திருதராஷ்டிரன் தன் . தருமன் - திதி புத்ரனாகிய சிபி . பகதத் அரிஷ்டையின் குமாரனான ஹம்சனென்னுங் தன் - பாஷ்கலன் . கேகய தாசாதிபதிகள் - காந்தருவன் . பாண்டு - சப்தமாத்ருகாம்சம் . அயசிரன் அச்வசிரன் அயசங்கு ககன விதுரர் - தர்மதேவதாம்சம் . துர்யோ தனன் - மூர்த்த வேகவான் முதலியோர் . அமிதௌ கலியம்சம் . யுயுத்சு துர்முகன் துச்சகன் ஜஸ - கேதுமான் . உக்ரசோன் - ஸ்வர்பானு . ராக்ஷஸாம்சம் . அபிமன்யு - வர்ச்சஸ் என்னும் அசோகன் - அச்வன் . ஹார்த்திக்யன் - அச் சந்திரபுத்ரன் . சிகண்டி - ராக்ஷஸன் . இளம் வபதி . . தீர்க்க பிரஞ்ஞன் - வ்ருஷபர்வா . பஞ்சபாண்டவர் - விச்வதேவர் கூட்டம் . சாளுவன் - அஜகன் . ரோசமாகன் - அச்வ ப்ரத்யும் நன் - சநத்குமாரரம்சம் . கோபிகை க்ரீவன் . பருகத்ரதன் - சூஷ்மன் . சேநா கள் - அப்சரசு களினம்சம் . ருக்மணி லக்ஷ்மி பிந்து - துக்ஷண்டன் . சுபாகு - ஹரன் . திரௌபதி இந்திராணியம்சம் . குந்தி பாஹ்லீகன் - அஹான் . முஞ்சகேசன் - நிசந் சித்தி . மாத்ரி - த்ருதி . காந்தாரி - மதி . திரன் . தேவாதிபன் - நிகும்பன் . பௌர 1. விஷ்ணு சாக்ஷச மன்வந்தரத்தில் வன் - மஹாசுரன் . சுபார்சவன் - குபடன் . முதல் சதுர்யுக கிருதயுகத்தில் - தருமருக்குப் பார்வதேயன் - கபடன் . பிரகலாதன் - சல புதல்வராய் நரநாராயணராகப்பிறந்தார் . 2 . பன் . சந்திரவர்மா - சந்திரன் . ரிஷிகன் - வைவசு தமன்வந்தரத்தில் முதல் சதுர்யுக கள்