அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1586 பஞ்சபக்ஷி சாஸ்திரம் 3. சாவு, 2. 3. சாவு, 4. அரசு, 3. அரசு, 1. நடை, பூர்வபக்ஷம் பகல் பூர்வபக்ஷம் இரவு ஞாயிறு, செவ்வாய் ஞாயிறு, செவ்வாய் வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண், 2. நடை, காகம் 1. ஜாமம் - ஊண், 2. அரசு, 3. அரசு, 4. துயில், 5. சாவு. ஆந்தை 3. சாவு, 4. நடை, 5. துயில். கோழி 1. நடை, 2. அரசு, 3. துயில், 4. சாவு, 1. அரசு, 2. சாவு, 3. நடை, 4. துயில், 5. ஊண். காகம் 1. அரசு, 2. துயில், 5. ஊண். மயில் 1. சாவு, 2. நடை, 4. ஊண், 5. நடை. கோழி 3. துயில், 4. ஊண், 5. அரசு. வல்லூறு 1. துயில், 2. சாவு, 3. ஊண், 4. நடை, 1. நடை, 2. துயில், 3. ஊண், 4. அரசு, 5. அரசு. மயில் 1. சாவு, ஊண், 5. சாவு. ஆந்தை 1. துயில், 2. ஊண், 3. நடை, 4. அரசு, 5. துயில். 3. அரசு, 4. சாவு, 5. நடை. திங்கள், புதன் திங்கள், புதன் ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண், 2. நடை, கோழி 1. ஜாமம் - ஊண், 2. அரசு, 3. அரசு, 4. துயில், 5. சாவு. காகம் 3. சாவு, 4. நடை, 5. துயில். மயில் 1. நடை, 2. அரசு, 3. துயில், 4. சாவு, 1. அரசு, 2. சாவு, 3. நடை, 4. துயில், 5. ஊண். கோழி 1. அரசு, 2. துயில், 5 ஊண். வல்லூறு 1. சாவு, 2. நடை, 4. ஊண், 5. நடை. மயில் 3. துயில், 4 ஊண், 5. அரசு. ஆந்தை 1. துயில், 2. சாவு, 3. ஊண், 4. நடை, 1. நடை, 2. துயில், 3. ஊண், 4. அரசு 5. அரசு. வல்லூறு 1. சாவு, 2. ஊண், 5. சாவு. காகம் 1. துயில், 2. ஊண், 3. நடை, 5. துயில். 3. அரசு, 4. சாவு, 5. நடை. வியாழன் வியாழன் காகம் 1. ஜாமம் - ஊண், 2. நடை, மயில் 1. ஜாமம்-ஊண் 2. அரசு, 3. சாவு, 4. துயில், 5. சாவு. கோழி 4. நடை, 5. துயில். வல்லூறு 1. அரசு, 2. அரசு, 3. துயில், 4. சாவு, 2. சாவு, 3. நடை, 4. துயில், 5. ஊண். 5. ஊண். மயில் 1. அரசு, 2. துயில், ஆந்தை 1. சாவு, 2. நடை, 3. துயில், காகம் 1. நடை 4. ஊண், 5. நடை. வல்லூறு 4. ஊண், 5. அரசு. 1. துயில், 2. சாவு, 3. ஊண், 4. நடை, 2. துயில், 3. ஊண், 4. அரசு, 5. சாவு. 5. அரசு. ஆந்தை 1. சாவு, 2. ஊண், கோழி 1. துயில், 2. ஊண், 4. அரசு, 5. துயில். 4. சாவு, 5. நடை. வெள்ளி வெள்ளி கோழி 1. ஜாமம் - ஊண், 2. நடை, வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண், 2. அரசு, 3. அரசு, 4. துயில், 5. சாவு. மயில் 3. சாவு, 4. நடை, 5. துயில். ஆந்தை 1. நடை, 2. அரசு, 3. துயில், 4. சாவு, 1. அரசு, 2. சாவு, 3. நடை, 4. துயில், 5. ஊண். வல்லூறு 1. அரசு, 2. துயில், 5. ஊண். காகம் 1. சாவு, 2. நடை, 4. ஊண், கோழி 5. நடை. ஆந்தை 3. துயில், 4. ஊண், 5. அரசு. 1. துயில், 2. சாவு, 3. ஊண், 4. நடை, 1. நடை, 2. துயில், 3. ஊண், 4. அரசு, 5. அரசு, காகம் 1. சாவு, 2. ஊண், மயில் 1. துயில், 2. ஊண், 3. நடை, 4. அரசு, 5. துயில். 3. அரசு, 4. சாவு, 5. நடை. சனி மயில் 1. ஜாமம் - ஊண், ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண், 3. அரசு, 3. சாவு, 4. நடை, 3. அரசு, 4. துயில், 5. சாவு. வல்லூறு 5. துயில். 1. தடை, 2. அரசு, 3. துயில், 4. சாவு, 1. அரசு, 2. சாவு, 3. நடை, 4. துயில், 5. ஊண். ஆந்தை 1. அரசு, 2. துயில், 5. ஊண். கோழி 1. சாவு, 2. நடை, 3. சாவு, 4. ஊண், 5. நடை. காகம் 3. துயில், 4. ஊண், 5. அரசு. மயில் 1. துயில், 2. சாவு, 3. ஊண், 4. நடை, 1. நடை, 2. துயில், 3. ஊண், 4. அரசு, 5. அரசு. கோழி 1. சாவு, 2. ஊண், 5. சாவு. வல்லூறு 1. துயில், 2. ஊண், 4. அரசு, 5. துயில். 3. அரசு, 4. சாவு, 5. நடை. (அ) வல்லூறு. 2) ஆந்தை. (உ) காகம். (எ) கோழி. (2) மயில், 3. சாவு, 3 அரசு, 3. நடை, 3. சாவு, 5. சாவு. சனி 2. நடை, காகம் 3. கடை,
அநுபந்தம் 1586 பஞ்சபக்ஷி சாஸ்திரம் 3. சாவு 2 . 3. சாவு 4. அரசு 3. அரசு 1. நடை பூர்வபக்ஷம் பகல் பூர்வபக்ஷம் இரவு ஞாயிறு செவ்வாய் ஞாயிறு செவ்வாய் வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண் 2. நடை காகம் 1. ஜாமம் - ஊண் 2. அரசு 3. அரசு 4. துயில் 5. சாவு . ஆந்தை 3. சாவு 4. நடை 5. துயில் . கோழி 1. நடை 2. அரசு 3. துயில் 4. சாவு 1. அரசு 2. சாவு 3. நடை 4. துயில் 5. ஊண் . காகம் 1. அரசு 2. துயில் 5 . ஊண் . மயில் 1. சாவு 2. நடை 4. ஊண் 5. நடை . கோழி 3. துயில் 4. ஊண் 5. அரசு . வல்லூறு 1. துயில் 2. சாவு 3. ஊண் 4. நடை 1. நடை 2. துயில் 3. ஊண் 4. அரசு 5 . அரசு . மயில் 1. சாவு ஊண் 5. சாவு . ஆந்தை 1. துயில் 2. ஊண் 3. நடை 4. அரசு 5. துயில் . 3. அரசு 4. சாவு 5. நடை . திங்கள் புதன் திங்கள் புதன் ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண் 2. நடை கோழி 1. ஜாமம் - ஊண் 2. அரசு 3. அரசு 4. துயில் 5. சாவு . காகம் 3. சாவு 4. நடை 5. துயில் . மயில் 1. நடை 2. அரசு 3. துயில் 4. சாவு 1. அரசு 2. சாவு 3. நடை 4. துயில் 5. ஊண் . கோழி 1. அரசு 2. துயில் 5 ஊண் . வல்லூறு 1. சாவு 2. நடை 4. ஊண் 5. நடை . மயில் 3. துயில் 4 ஊண் 5. அரசு . ஆந்தை 1. துயில் 2. சாவு 3. ஊண் 4. நடை 1. நடை 2. துயில் 3. ஊண் 4. அரசு 5. அரசு . வல்லூறு 1. சாவு 2. ஊண் 5. சாவு . காகம் 1. துயில் 2. ஊண் 3. நடை 5. துயில் . 3. அரசு 4. சாவு 5. நடை . வியாழன் வியாழன் காகம் 1. ஜாமம் - ஊண் 2. நடை மயில் 1. ஜாமம் - ஊண் 2. அரசு 3. சாவு 4. துயில் 5. சாவு . கோழி 4. நடை 5. துயில் . வல்லூறு 1. அரசு 2. அரசு 3. துயில் 4. சாவு 2. சாவு 3. நடை 4. துயில் 5. ஊண் . 5. ஊண் . மயில் 1. அரசு 2. துயில் ஆந்தை 1. சாவு 2. நடை 3. துயில் காகம் 1. நடை 4. ஊண் 5. நடை . வல்லூறு 4. ஊண் 5. அரசு . 1. துயில் 2. சாவு 3. ஊண் 4. நடை 2. துயில் 3. ஊண் 4. அரசு 5. சாவு . 5. அரசு . ஆந்தை 1. சாவு 2. ஊண் கோழி 1. துயில் 2. ஊண் 4. அரசு 5. துயில் . 4. சாவு 5. நடை . வெள்ளி வெள்ளி கோழி 1. ஜாமம் - ஊண் 2. நடை வல்லூறு 1. ஜாமம் - ஊண் 2. அரசு 3. அரசு 4. துயில் 5. சாவு . மயில் 3. சாவு 4. நடை 5. துயில் . ஆந்தை 1. நடை 2. அரசு 3. துயில் 4. சாவு 1. அரசு 2. சாவு 3. நடை 4. துயில் 5. ஊண் . வல்லூறு 1. அரசு 2. துயில் 5. ஊண் . காகம் 1. சாவு 2. நடை 4. ஊண் கோழி 5. நடை . ஆந்தை 3. துயில் 4. ஊண் 5. அரசு . 1. துயில் 2. சாவு 3. ஊண் 4. நடை 1. நடை 2. துயில் 3. ஊண் 4. அரசு 5. அரசு காகம் 1. சாவு 2. ஊண் மயில் 1. துயில் 2. ஊண் 3. நடை 4. அரசு 5. துயில் . 3. அரசு 4. சாவு 5. நடை . சனி மயில் 1. ஜாமம் - ஊண் ஆந்தை 1. ஜாமம் - ஊண் 3. அரசு 3. சாவு 4. நடை 3. அரசு 4. துயில் 5. சாவு . வல்லூறு 5. துயில் . 1. தடை 2. அரசு 3. துயில் 4. சாவு 1. அரசு 2. சாவு 3. நடை 4. துயில் 5. ஊண் . ஆந்தை 1. அரசு 2. துயில் 5. ஊண் . கோழி 1. சாவு 2. நடை 3. சாவு 4. ஊண் 5. நடை . காகம் 3. துயில் 4. ஊண் 5. அரசு . மயில் 1. துயில் 2. சாவு 3. ஊண் 4. நடை 1. நடை 2. துயில் 3. ஊண் 4. அரசு 5. அரசு . கோழி 1. சாவு 2. ஊண் 5. சாவு . வல்லூறு 1. துயில் 2. ஊண் 4. அரசு 5. துயில் . 3. அரசு 4. சாவு 5. நடை . ( ) வல்லூறு . 2 ) ஆந்தை . ( ) காகம் . ( ) கோழி . ( 2 ) மயில் 3. சாவு 3 அரசு 3. நடை 3. சாவு 5. சாவு . சனி 2. நடை காகம் 3. கடை