அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1585 நக்ஷத்திர - முதலியவை கால அளவு ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி முதல்-வரை இரவு இரவு இரவு இரவு இரவு இரவு இரவு லாபம் சுகம் விஷம் ரோகம் லாபம் சோரம் உத்தி விஷம் லாபம் சோரம் ரோகம் விஷம் ரோகம் கலகம் லாபம் அமிர் சோரம் விஷம் லாபம் சுகம் தனம் 6 - 71 தனம் 71- 9 சுகம் 9 -101 சோரம் 101-12 விஷம் 12 - 11 கலகம் 1+- 3 அமிர் 3 - 41 லாபம் 41- 6 ரோகம் அமிர் லாபம் சோரம் உத்தி சுகம் தனம் அமிர் சுகம் சுகம் தனம் அமிர் விஷம் சோரம் சோக தனம் சுகம் அமிர் தனம் உத்தி ரோகம் அமிர் லாபம் நக்ஷத்திர அதிதேவதை ரஜ்ஜு நாடி முதலியவை யோநி ரஜ்ஜு நக்ஷத்தி ரம் நாடி அதிதே வதை விரு கம் கணம் பக்ஷி தசை ம ம தேவம் நாபி ம பூசம் பாதம் தேவம் குதிரை பாதம் ப்ர-பா அசுவினி ஸரஸ்வதி எட்டி ராசாளி மானுஷ யானை ஊரு பரணி துர்க்கை நெல்லி காக்கை சுக் ராக்ஷஸ நாபி த்வி-பா கிருத்தி அக்னி அகத்தி மயில் மானுஷ ஸர்ப்பம் கண்டம் த்வி-பா ரோகணி பிரம்மா நாவல் ஆந்தை சந் தேவம் ஸர்ப்பம் மிருகசிரம் சந்திரன் கருங் கோழி குஜ மானுஷ நாய் கண்டம் ப்ர-பா ஆதிரை ருத்திரன் செகரு அன்றில் ரா பூனை ப்ர-பா புனர்பூசம் அதிதி மூங்கில் அன்னம் தேவம் ஊரு அரசு நீர்க்காக் சனி சாஸ பூனை பாதம் த்வி-பா ஆயில்யம் சேஷன் புன்னை கிச்சிலி ராக்ஷஸ எலி த்வி-பா மகம் பிதுர்தேவ ஆல் ஆண்கழு கே மானுவு எலி ஊரு பூரம் பகன் பலாசு பெண்கழு சுக் மானுவ பசு நாபி ப்ர-பா உத்திரம் சூரியன் அலரி கிளுவை சூரி தேவம் எருமை கண்டம் ப்ர-பா ஹஸ்தம் சாஸ்தா -அகத்தி பருந்து சந் ராக்ஷஸ புலி சிரசு சித்திரை துவஷ்டா வில்வம் மரங்கொ குஜ தேவம் எருமை கண்டம் த்வி-பா ஸ்வாதி வாயு மருதம் தேனீ சா ராக்ஷஸ புலி நாபி த்வி-பா விசாகம் சிவன் விளா செவ்வா தேவம் மான் ஊரு அனுஷம் லக்ஷ்மி மகிழ் வானம் ராக்ஷஸ கலைமான் பாதம் ப்ர-பா கேட்டை இந்திரன் பராய் சக்ரவா புத ராக்ஷஸ நாய் பாதம் ப்ர-பா மூலம் மரா செம்பரு கே மானுஷ குரங்கு ஊரு பூராடம் வருணன் வஞ்சி பகன் மானுஷ நாபி த்வி-பா உத்திரா விநாயகர் பலா வலியன் தேவம் குரங்கு கண்டம் தவி-பா சிரவணம் விஷ்ணு எருக்கு நாரை சந் ராக்ஷஸ் சிங்கம் சிரசு அவிட்டம் வசக்கள் வண்டு ராஷஸ குதிரை கண்டம் ப்ர-பா சதயம் யமன் கடம்பு அண்ட சா மானுஷ சிங்கம் நாபி ப்ர-பா பூரட்டாதி குபேரன் தேமா உள்ளா குரு மானுஷ பசு ஊரு ம உத்திரட் காமதேனுவேம்பு கோட் சனி தேவம் யானை பா தம் த்வி-பா ரேவதி சனி இலும் வல்லூ புத சனி அசுரர் சூரி 199 -
அநுபந்தம் 1585 நக்ஷத்திர - முதலியவை கால அளவு ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி முதல் - வரை இரவு இரவு இரவு இரவு இரவு இரவு இரவு லாபம் சுகம் விஷம் ரோகம் லாபம் சோரம் உத்தி விஷம் லாபம் சோரம் ரோகம் விஷம் ரோகம் கலகம் லாபம் அமிர் சோரம் விஷம் லாபம் சுகம் தனம் 6 - 71 தனம் 71- 9 சுகம் 9 -101 சோரம் 101-12 விஷம் 12 - 11 கலகம் 1 + - 3 அமிர் 3 - 41 லாபம் 41- 6 ரோகம் அமிர் லாபம் சோரம் உத்தி சுகம் தனம் அமிர் சுகம் சுகம் தனம் அமிர் விஷம் சோரம் சோக தனம் சுகம் அமிர் தனம் உத்தி ரோகம் அமிர் லாபம் நக்ஷத்திர அதிதேவதை ரஜ்ஜு நாடி முதலியவை யோநி ரஜ்ஜு நக்ஷத்தி ரம் நாடி அதிதே வதை விரு கம் கணம் பக்ஷி தசை தேவம் நாபி பூசம் பாதம் தேவம் குதிரை பாதம் ப்ர - பா அசுவினி ஸரஸ்வதி எட்டி ராசாளி மானுஷ யானை ஊரு பரணி துர்க்கை நெல்லி காக்கை சுக் ராக்ஷஸ நாபி த்வி - பா கிருத்தி அக்னி அகத்தி மயில் மானுஷ ஸர்ப்பம் கண்டம் த்வி - பா ரோகணி பிரம்மா நாவல் ஆந்தை சந் தேவம் ஸர்ப்பம் மிருகசிரம் சந்திரன் கருங் கோழி குஜ மானுஷ நாய் கண்டம் ப்ர - பா ஆதிரை ருத்திரன் செகரு அன்றில் ரா பூனை ப்ர - பா புனர்பூசம் அதிதி மூங்கில் அன்னம் தேவம் ஊரு அரசு நீர்க்காக் சனி சாஸ பூனை பாதம் த்வி - பா ஆயில்யம் சேஷன் புன்னை கிச்சிலி ராக்ஷஸ எலி த்வி - பா மகம் பிதுர்தேவ ஆல் ஆண்கழு கே மானுவு எலி ஊரு பூரம் பகன் பலாசு பெண்கழு சுக் மானுவ பசு நாபி ப்ர - பா உத்திரம் சூரியன் அலரி கிளுவை சூரி தேவம் எருமை கண்டம் ப்ர - பா ஹஸ்தம் சாஸ்தா -அகத்தி பருந்து சந் ராக்ஷஸ புலி சிரசு சித்திரை துவஷ்டா வில்வம் மரங்கொ குஜ தேவம் எருமை கண்டம் த்வி - பா ஸ்வாதி வாயு மருதம் தேனீ சா ராக்ஷஸ புலி நாபி த்வி - பா விசாகம் சிவன் விளா செவ்வா தேவம் மான் ஊரு அனுஷம் லக்ஷ்மி மகிழ் வானம் ராக்ஷஸ கலைமான் பாதம் ப்ர - பா கேட்டை இந்திரன் பராய் சக்ரவா புத ராக்ஷஸ நாய் பாதம் ப்ர - பா மூலம் மரா செம்பரு கே மானுஷ குரங்கு ஊரு பூராடம் வருணன் வஞ்சி பகன் மானுஷ நாபி த்வி - பா உத்திரா விநாயகர் பலா வலியன் தேவம் குரங்கு கண்டம் தவி - பா சிரவணம் விஷ்ணு எருக்கு நாரை சந் ராக்ஷஸ் சிங்கம் சிரசு அவிட்டம் வசக்கள் வண்டு ராஷஸ குதிரை கண்டம் ப்ர - பா சதயம் யமன் கடம்பு அண்ட சா மானுஷ சிங்கம் நாபி ப்ர - பா பூரட்டாதி குபேரன் தேமா உள்ளா குரு மானுஷ பசு ஊரு உத்திரட் காமதேனுவேம்பு கோட் சனி தேவம் யானை பா தம் த்வி - பா ரேவதி சனி இலும் வல்லூ புத சனி அசுரர் சூரி 199 -