அபிதான சிந்தாமணி

அந்தய 1585 பொது ஆகந்தாதி யோகம் பா சுவா ஆயி ஞாயி. திங்க. செவ். புதன் வியா. வெள். சனி. யோகம். பலம். நாமநக்ஷத்திர எழுத்துக்கள். மிருக ஆயி (அத்த அது உத்ரா சதய ஆநந்தம் தனலாபம் சு-சே-சோ-ல மகம் சித்தி கேட் அபி பூரட் சாலதண்ட விக்கினம் லி-லு-லே-லோ கார்த் புனர் பூரம் சுவா மூலம் திருா உத்ர தர்மம் காரியசித்தி ஆ-இ-ஊ-எ சோகி பூசம் உத்தி விசா பூரா அபி ரேவ பிரஜாபதி சித்திகரம் ஓ-வ-வீ-வூ மிருக ஆயி அத்த அது உத்ரா சதய அசு சௌமியம் தனலாபம் வே-வோ-க-கி மகம் சித்தி கேட் அபி பூரட் பர துவாம்க்ஷ விக்கினம் கு-க-ந-ச்ச புனர் பூசம் மூலம் திருஓ உத்ர கார்த் துவஜம் வஸ்துலாப் கே-கோ-ஹ-ஹீ பூசம் உத்தி விசா பூரா அபி ரேவ ரோகி ஸ்ரீவற்சம் லக்ஷ்மீகரம் ஹ்-ஹே-ஹேர-ட- அத்த அது உத்ரா சதய அசு மிருக வஜ்ரம் கலகம் டி-டு-டே-டோ மகம் சித்தி கேட அபி பூரட் பா திரு. முத்கரம் காரியஹா ம-மி-மு-மே சுவா மூலம் திருஓ உத்ர கார்த் புனர் க்ஷத்திரம். சௌக்கிய மோ-ட-டி-டு உத்தி விசா பூரா அபி ரேவ ரோகி பூசம் மித்திரம் பூலாபம் டே-டோ-ப-பி அத்த அனு உத்ரா சதய அசு மிருக ஆயி மானஸம் ராஜபூஜ்யம் பு-ஷ-ண-ட்ட சித்தி கேட் அபி பூரட் பர மகம் பத்மம் மித்திரலா பே-போ-ர-ரி சுவா மூலம் திருஓ உத்ர கார்த புனர் பூரம் லம்பம் போசனலா ரு-ரே-ரோ-த அபி சேவ சோகி பூசம் உத்தி உற்பாதம் துக்ககரம் தீ-து-தெ-தோ உத்ரா சதய மிருக ஆயி அத்த மிருத்து அசுபகரம் ந-நி-நு-நே கேட் அபி மகம் சித்தி காரணம் சம்பத்கரம் நோ-ய-யி-யு மூலம் திருஓ உத்ர கார்த் புனர் பூசம் சுவா சித்தம் சகலசித்தி யே-யோ-பபி. பூரா அபி ரேவ சோகி பூசம் உத்தி விசா சுபம் சுபப்பிரதம் -- த-ப்பட்ட உத்ர சதய அசு மிருக ஆயி அத்த அது அமிர்தம் ஸ்திரலாப பே-போ-ஜ-ஜீ பூரட் பா சித்தி கேட் முசலம் அசுபகரம் திருஓ உத்ர கார்த் புனர் பூரம் மூலம் தண்டம் அசவுக்யம் க்கீ.க்கு-க்கே கோ அவி ரேவ ரோகி பூசம் உத்தி விசா பூரா மா தங்கம் கஷ்டம் க-கீ-கு-கே சதய அசு மிரு அத்த அநு உத்ரா ராக்ஷ தம் அபசகுனம் கோ-ஸ-ஸி - ஸு பூரட் பர மகம் சித்தி கேட் அபி சரம் சீக்கிரசித் ஸே-ஸோ-த-தீ உத்ர கார்த் புனர் பூரம் சுவா மூலம் திருா ஸ்திரம் தீர்க்கசித் த-த்த-ச-ஞ ரேவ ரோகி பூசம் உத்தி விசா பூரா அபி வர்த்தமான லாபகரம் தே-தோ-ச-சி விசா பூசா பூரட் பர மக சுவா ஆயி கௌரி பஞ்சாங்கம் கால அளவு ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி முதல்-வரை பகல் பகல் பகல் பகல் பகல் பகல் பகல் அமிர் விஷம் -6 - 71 உத்தி 71- 9 லாபம் 9 - 101 விஷம் 101-12 அமிர் 11 சுபம் 11. 3 தனம் 3) 41 அமிர் 6. ரோகம் விஷம் அமிர் சுகம் உத்தி சோரம் லாபம் ரோகம் சோரம் அமிர் விஷம் விஷம் அமிர் ரோக ரோகம் உத்தி சோரம் லாபம் அமிர் உத்தி விஷம் லாபம் சோரம் சுகம் 13 - விஷம் சோரம் லாபம் அமிர் ரோகம் கலகம் சோரம் சுகம் லாபம் தனம் லாபம் சுகம் தனம் அமிர் தினம் லாபம் தனம் லாபம் தனம் அமிர்
அந்தய 1585 பொது ஆகந்தாதி யோகம் பா சுவா ஆயி ஞாயி . திங்க . செவ் . புதன் வியா . வெள் . சனி . யோகம் . பலம் . நாமநக்ஷத்திர எழுத்துக்கள் . மிருக ஆயி ( அத்த அது உத்ரா சதய ஆநந்தம் தனலாபம் சு - சே - சோ - மகம் சித்தி கேட் அபி பூரட் சாலதண்ட விக்கினம் லி - லு - லே - லோ கார்த் புனர் பூரம் சுவா மூலம் திருா உத்ர தர்மம் காரியசித்தி - - - சோகி பூசம் உத்தி விசா பூரா அபி ரேவ பிரஜாபதி சித்திகரம் - - வீ - வூ மிருக ஆயி அத்த அது உத்ரா சதய அசு சௌமியம் தனலாபம் வே - வோ - - கி மகம் சித்தி கேட் அபி பூரட் பர துவாம்க்ஷ விக்கினம் கு - - - ச்ச புனர் பூசம் மூலம் திருஓ உத்ர கார்த் துவஜம் வஸ்துலாப் கே - கோ - - ஹீ பூசம் உத்தி விசா பூரா அபி ரேவ ரோகி ஸ்ரீவற்சம் லக்ஷ்மீகரம் ஹ் - ஹே - ஹேர - அத்த அது உத்ரா சதய அசு மிருக வஜ்ரம் கலகம் டி - டு - டே - டோ மகம் சித்தி கேட அபி பூரட் பா திரு . முத்கரம் காரியஹா - மி - மு - மே சுவா மூலம் திருஓ உத்ர கார்த் புனர் க்ஷத்திரம் . சௌக்கிய மோ - - டி - டு உத்தி விசா பூரா அபி ரேவ ரோகி பூசம் மித்திரம் பூலாபம் டே - டோ - - பி அத்த அனு உத்ரா சதய அசு மிருக ஆயி மானஸம் ராஜபூஜ்யம் பு - - - ட்ட சித்தி கேட் அபி பூரட் பர மகம் பத்மம் மித்திரலா பே - போ - - ரி சுவா மூலம் திருஓ உத்ர கார்த புனர் பூரம் லம்பம் போசனலா ரு - ரே - ரோ - அபி சேவ சோகி பூசம் உத்தி உற்பாதம் துக்ககரம் தீ - து - தெ - தோ உத்ரா சதய மிருக ஆயி அத்த மிருத்து அசுபகரம் - நி - நு - நே கேட் அபி மகம் சித்தி காரணம் சம்பத்கரம் நோ - - யி - யு மூலம் திருஓ உத்ர கார்த் புனர் பூசம் சுவா சித்தம் சகலசித்தி யே - யோ - பபி . பூரா அபி ரேவ சோகி பூசம் உத்தி விசா சுபம் சுபப்பிரதம் -- - ப்பட்ட உத்ர சதய அசு மிருக ஆயி அத்த அது அமிர்தம் ஸ்திரலாப பே - போ - - ஜீ பூரட் பா சித்தி கேட் முசலம் அசுபகரம் திருஓ உத்ர கார்த் புனர் பூரம் மூலம் தண்டம் அசவுக்யம் க்கீ.க்கு - க்கே கோ அவி ரேவ ரோகி பூசம் உத்தி விசா பூரா மா தங்கம் கஷ்டம் - கீ - கு - கே சதய அசு மிரு அத்த அநு உத்ரா ராக்ஷ தம் அபசகுனம் கோ - - ஸி - ஸு பூரட் பர மகம் சித்தி கேட் அபி சரம் சீக்கிரசித் ஸே - ஸோ - - தீ உத்ர கார்த் புனர் பூரம் சுவா மூலம் திருா ஸ்திரம் தீர்க்கசித் - த்த - - ரேவ ரோகி பூசம் உத்தி விசா பூரா அபி வர்த்தமான லாபகரம் தே - தோ - - சி விசா பூசா பூரட் பர மக சுவா ஆயி கௌரி பஞ்சாங்கம் கால அளவு ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி முதல் - வரை பகல் பகல் பகல் பகல் பகல் பகல் பகல் அமிர் விஷம் -6 - 71 உத்தி 71- 9 லாபம் 9 - 101 விஷம் 101-12 அமிர் 11 சுபம் 11. 3 தனம் 3 ) 41 அமிர் 6 . ரோகம் விஷம் அமிர் சுகம் உத்தி சோரம் லாபம் ரோகம் சோரம் அமிர் விஷம் விஷம் அமிர் ரோக ரோகம் உத்தி சோரம் லாபம் அமிர் உத்தி விஷம் லாபம் சோரம் சுகம் 13 - விஷம் சோரம் லாபம் அமிர் ரோகம் கலகம் சோரம் சுகம் லாபம் தனம் லாபம் சுகம் தனம் அமிர் தினம் லாபம் தனம் லாபம் தனம் அமிர்