அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம 1582 தொகை சாபாலம், தரிசனம், ஜாபாலி, பிரச்சினம், தான்றோன்றிமாடம், திருக்கடவூர், திருக் முண்டகம், மாண்க்ேகியம், அதர்வசிரசு, கடவூர்மயானம், திருவேட்டக்குடி, தெளிச் அதர்வசிகை, பிருகச்சாபாலம், நிருசிம்ம சேரி, தருமபுரம், திருநள்ளாறு, கோட் தாபினி, நாரதபரிவிராசகம், சீதை, சர டாறு, திருவம்பர் பெருந்திருக்கோயில், பம், திரிபாத்விபூதி, மகாநாராயணம், இரா திருவம்பர்மாகாளம், திருமீயச்சூர், தில மரகசியம், இராமதாபினி, சாண்டில்லியம், தைப்பதி, திருப்பாம்புரம், சிறுகுடி, திரு பரமகம்ச பரிவிராசகம், அன்னபூரணை, வீழிமிழலை, வன்னியூர், கருவிலி, பேணு சூரியன், ஆத்மம், பாசுபதம், பரப்பிரமம், பெருந்துறை, திருநறையூர், அரிசிற்கரைப் திரிபுரா தாபினி, தேவி, பாவனை, பஸ்ம புத்தூர், சிவ புரம், கலையநல்லூர், கருக்குடி, ஜாபாலம், கணபதி, மகாவாக்கியம், கோ திருவாஞ்சியம், திருநன்னிலத்துப்பெருங் பால தாபனம், கிருஷ்ணம், அயக்கீரிவம், கோயில், திருக்கொண்டீச்சரம், திருப்பனை தத்தாத்திரேயம், காருடம். யூர், திருவிற்குடி, திருப்புகலூர், திருப்புக காவிரிக்குத்தென்கரையிலுள்ள சிவாலயங் லூர்வர்த்தமானீச்சரம், திருக்கண்ணபுரம், கள் (127)- வாட்போக்கி, கடம்பந்துறை, திருப்பயற்றூர், திருச்செங்காடு, திருமரு திருப்பராய்த்துறை, கற்குடி - முக்கீச்சரம், கல், திருச்சாத்தமங்கை அயவந்தி, நாகைக் திருச்சிராப்பள்ளி, எறும்பியூர், நெடுங்க காசோணம், சிக்கல், கீழ்வேளூர், தேவூர், ளம், மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி, ஆலம் திருவாரூர், பள்ளியின் முக்கூடல், திரு பொழில், திருப்பூந்துருத்தி, கண்டியூர், வாருசரநெறி, திருவிளமர், திருவாரூர் சோற்றுத்துறை, திருவேதிகுடி, தென் பாவையுண்மண்டளி, கரவீரம், பெருவே குடித்திட்டை, புள்ளமங்கை, சக்கிராப் ளூர், தலையாலங்காடு, குடவாயில், திருச் பள்ளி, திருக்குருகாவூர், திருப்பாலைத் சேறை, நாலூர்மயானம், கடுவாய்க்கரைப் துறை, நல்லூர், ஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம், திரு புத்தூர், இரும்பூளை, அரதைப்பெரும் ச்சத்திமுற்றம், பட்டீச்சரம், திருப்பழை பாழி, அவளிவணல்லூர், பரிதிநியமம், யாறைவடதளி, திருவலஞ்சுழி, குடமூக்கு, வெண்ணியூர், பூவனூர், பாதாளீச்சரம், குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம், திருக்குடந் திருக்களர், சிற்றேமம், திருவுசாத்தா தைக் காரோணம், திருநாகேச்சுரம், திரு னம், இடும்பாவனம், கடிக்குளம், தண் விடைமருதூர், தென்குரங்காடுதுறை, திரு டலைநீணெறி, கோட்டூர், வெண்டுறை, நீலக்குடி, வைகன்மாடக்கோயில், திருநல் கொள்ளம்பூதூர், பேரெயில், கொள்ளிக் லம், திருக்கோழம்பம், திருவாவடுதுறை, காடு, தெங்கூர், நெல்லிக்கா, நாட்டியத் திருத்துருத்தி, திருவிடைமருதூர், திருமயி தான்குடி, காறாயல், கன்றாப்பூர், வலி லாடுதுறை, விளநகர், திருப்பறியலூர், திருச் வலம், கைச்சினம், கோளிலி, திருவாய் சொம்பொன்பள்ளி, திருநனிபள்ளி, திரு மூர், திருமறைக்காடு, அகத்தியான் பள்ளி, வலம்புரம், தலைச்சங்காடு, திருவாக்கூர்த் கோடிக்குழகூர்.
அநுபந்தம 1582 தொகை சாபாலம் தரிசனம் ஜாபாலி பிரச்சினம் தான்றோன்றிமாடம் திருக்கடவூர் திருக் முண்டகம் மாண்க்ேகியம் அதர்வசிரசு கடவூர்மயானம் திருவேட்டக்குடி தெளிச் அதர்வசிகை பிருகச்சாபாலம் நிருசிம்ம சேரி தருமபுரம் திருநள்ளாறு கோட் தாபினி நாரதபரிவிராசகம் சீதை சர டாறு திருவம்பர் பெருந்திருக்கோயில் பம் திரிபாத்விபூதி மகாநாராயணம் இரா திருவம்பர்மாகாளம் திருமீயச்சூர் தில மரகசியம் இராமதாபினி சாண்டில்லியம் தைப்பதி திருப்பாம்புரம் சிறுகுடி திரு பரமகம்ச பரிவிராசகம் அன்னபூரணை வீழிமிழலை வன்னியூர் கருவிலி பேணு சூரியன் ஆத்மம் பாசுபதம் பரப்பிரமம் பெருந்துறை திருநறையூர் அரிசிற்கரைப் திரிபுரா தாபினி தேவி பாவனை பஸ்ம புத்தூர் சிவ புரம் கலையநல்லூர் கருக்குடி ஜாபாலம் கணபதி மகாவாக்கியம் கோ திருவாஞ்சியம் திருநன்னிலத்துப்பெருங் பால தாபனம் கிருஷ்ணம் அயக்கீரிவம் கோயில் திருக்கொண்டீச்சரம் திருப்பனை தத்தாத்திரேயம் காருடம் . யூர் திருவிற்குடி திருப்புகலூர் திருப்புக காவிரிக்குத்தென்கரையிலுள்ள சிவாலயங் லூர்வர்த்தமானீச்சரம் திருக்கண்ணபுரம் கள் ( 127 ) - வாட்போக்கி கடம்பந்துறை திருப்பயற்றூர் திருச்செங்காடு திருமரு திருப்பராய்த்துறை கற்குடி - முக்கீச்சரம் கல் திருச்சாத்தமங்கை அயவந்தி நாகைக் திருச்சிராப்பள்ளி எறும்பியூர் நெடுங்க காசோணம் சிக்கல் கீழ்வேளூர் தேவூர் ளம் மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி ஆலம் திருவாரூர் பள்ளியின் முக்கூடல் திரு பொழில் திருப்பூந்துருத்தி கண்டியூர் வாருசரநெறி திருவிளமர் திருவாரூர் சோற்றுத்துறை திருவேதிகுடி தென் பாவையுண்மண்டளி கரவீரம் பெருவே குடித்திட்டை புள்ளமங்கை சக்கிராப் ளூர் தலையாலங்காடு குடவாயில் திருச் பள்ளி திருக்குருகாவூர் திருப்பாலைத் சேறை நாலூர்மயானம் கடுவாய்க்கரைப் துறை நல்லூர் ஆவூர்ப்பசுபதீச்சரம் திரு புத்தூர் இரும்பூளை அரதைப்பெரும் ச்சத்திமுற்றம் பட்டீச்சரம் திருப்பழை பாழி அவளிவணல்லூர் பரிதிநியமம் யாறைவடதளி திருவலஞ்சுழி குடமூக்கு வெண்ணியூர் பூவனூர் பாதாளீச்சரம் குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம் திருக்குடந் திருக்களர் சிற்றேமம் திருவுசாத்தா தைக் காரோணம் திருநாகேச்சுரம் திரு னம் இடும்பாவனம் கடிக்குளம் தண் விடைமருதூர் தென்குரங்காடுதுறை திரு டலைநீணெறி கோட்டூர் வெண்டுறை நீலக்குடி வைகன்மாடக்கோயில் திருநல் கொள்ளம்பூதூர் பேரெயில் கொள்ளிக் லம் திருக்கோழம்பம் திருவாவடுதுறை காடு தெங்கூர் நெல்லிக்கா நாட்டியத் திருத்துருத்தி திருவிடைமருதூர் திருமயி தான்குடி காறாயல் கன்றாப்பூர் வலி லாடுதுறை விளநகர் திருப்பறியலூர் திருச் வலம் கைச்சினம் கோளிலி திருவாய் சொம்பொன்பள்ளி திருநனிபள்ளி திரு மூர் திருமறைக்காடு அகத்தியான் பள்ளி வலம்புரம் தலைச்சங்காடு திருவாக்கூர்த் கோடிக்குழகூர் .