அபிதான சிந்தாமணி

அங்பந்தம் 1581 தொகை கம், மகாசங்கம் ஷோணி, மகாக்ஷோணி, பன், பிள்ளைத் திருமலைநம்பி, வங்கிபுரத்து கூதி, மகாக்ஷதி, ஷோபம், மகாஷோபம், நம்பி, சொட்டைநம்பி, முடும்பைநம்பி, பரார்த்தம், சாகரம், பரதம், அசிந்தியம், பராங்குசநம்பி, திருக்குறுங்குடிநம்பி, அத்தியந்தம், அனந்தம், பூரி, மகாபூரி, தொண்டனூர்நம்பி, அருணபுரத்துநம்பி, அப்பிரமேயம், அதுலம், அகம்மியம், அவ் மருதூர்நம்பி, மழையூர் நம்பி, வடுகநம்பி, வியத்தம். குரவிநம்பி, புண்டரிகாக்ஷர், முதலியாண் காவேரிக்கு வடகரையிலுள்ள சிவாலயங் டான், கந்தாடையாண்டான், மாருதி கள் (63) - தில்லை, திருவேட்களம், திரு யாண்டான், மதுரையாண்டான், ஈயுண்ணி நெல்வாயில், திருக்கழிப்பாலை, திருநல் யாண்டான், சோமாசி யாண்டான், ஸ்ரீய லூர்ப் பெருமணம், திருமயேந்திரப்பள்ளி, ராண்டான், ஈசாண்டான், பெரியாண் திருமுல்லைவாயில், திருக்கலிக்காமூர், திரு டான், சிறியாண்டான், அம்மங்கி யாண் ச்சாய்க்காடு, திருப்பல்லவனீச்சரம், திரு டான், ஆளவந்தாராண்டான், சுந்தரத் வெண்காடு, திருக்காட்டுப்பள்ளி, திருக்கு தோளுடை யார், உக்கலம்மாள், பரித்திக் ருகாவூர், சீர்காழி, திருக்கோலக்கா, புள் கொல்லையம்மாள், சொட்டையம்மாள், ளிருக்கு வேளூர், குருமாணக்குடி, திருக் முடும்பையம்மாள், வைத்தமாநிதியார், கடைமுடி, திருநின்றியூர், திருப்புன்கூர், பராசரபட்டர், சீராமபிள்ளைப்பட்டர், நீர்ே, அன்னியூர், வேள்விக்குடி, எதிர் சிறுப்பள்ளி தேவராஜ பட்டர், பிள்ளை கொள் பாடி, திருமணஞ்சேரி, குறுக்கை, புறந்தையுடையார், பிள்ளை திருவாய் கருப்பறியலூர், குரக்குக்கா, வாழ்கொளி மொழியரையர், பிள்ளை திருநாரையூரரை புற்றூர், திருப்பழமண்ணிப் படிக்கரை, யர், பிள்ளை ராஜமேகந்திரம் பெருமாள ஒமாம்புலியூர் , கானாட்டுமுள்ளூர், திருநா ரையர், அதிகாரிப்பிள்ளை, திருநகரிப் ரையூர், கடம்பூர், பந்தணைநல்லூர், கஞ்ச பிள்ளை, குமான் பேரப்பிள்ளை, ஆநந்த னூர், திருக்கோடிக்கா, திருமங்கலக்குடி, சோமயாஜியார், காஞ்சி சோமயாஜியார். திருப்பனந்தாள், திருவாய்ப்பாடி, திருச் அஷ்டோத்தாசதோபநிடதம் (108) - ஐத சேய்ஞலூர், திருந்துதேவன்குடி, திருவி ரேயம், கௌஷிதகி, நாதவிந்து, ஆத்மப் யலூர், கொட்டையூர், இன்னம்பர், திருப் பிரபோதம், நிருவாணம், முத்கலை, அட்ச புறம்பயம், விஜயமங்கை, திருவைகாவூர், மாலிகை, திரிபுரை, சௌபாக்கியம், பகு வடகுரங்காடுதுறை, திருப்பழனம், திரு விருசம், கடவல்லி, தைத்திரியம் பிரமம், வையாறு, திருநெய்த்தானம், பெரும்புலி கைவல்லியம், சுவேதாச்சுவதரம், கர்ப்பம், யூர், திருமழபாடி, திருவழுவூர், கானூர், நாராயணம், அமிர்தவிந்து, அமிர்தநாதம், அன்பிலாலந்துறை, மாந்துறை, திருப்பாற் காலாக்கினிருத்திரம், சூரிகை, சர்வ றுரை, திருவானைக்கா, திருப்பைஞ்ஜீலி, சாரம், சுகரகசியம், தேசோவிந்து, தியான திருப்பாச்சிலாச்சிராமம், ஈங்கோய்மலை. விந்து, பிரமவித்தியை, யோகதத்துவம், ஆசாரிய புருஷர்கள் (74) - திருக்குருகைப் கட்சணாமூர்த்தி, ஸ்கந்தம், சாரீரகம், பிரான், கூரத்தாழ்வான், நடாதூராழ்வான், யோகசிகை, ஏகாட்சரம், அட்சி, அவ எங்களாழ்வான், தெற்காழ்வான், இளையா தூதம், கடருத்திசம், உருத்திரனிருதயம், ழ்வான், கோமடத்தாழ்வான், சேட்டலூ யோககுண்டலினி, பஞ்சப்பிரமம், பிரா ராழ்வான், வேதாந்தியாழ்வான், அனந் ணாக்கினி கோத்திரம், வராகம், கலிசந் தாழ்வான், நடுவிலாழ்வான், மிள காழ் தரணம், சரசுவதி, ஈசாவாசியம், பிருக வான், நெய்யுண்டாழ்வான், உக்கலாழ் தாரணியம், ஜாபாலம், அம்சம், பாமகம் வான், திருக்கோவலூராழ்வான், திருமோ சம், சுபாலம், மந்தரிகை, நிராலம்பம், திரி கூராழ்வான், கோயிலாழ்வான், அருண சிகி, மண்டலம், அத்துவய தாரகம், பைம் புரத்தாழ்வான், கணியனூர் சிறியாழ்வான், கலம், பிட்சு, துரியாதீதம், தைத்தியாத் திருமலைநல்லான், கிடாம்பியாச்சான், வங்கி துமம், தாரசாரம், யாஞ்ஞவல்கியம், சாட் புரத்தரசன், ஈச்சம்பாடியாச்சான், கொங் டியாயனி, முத்திகம், கேளம், சாந்தோக் கிலாச்சான், திருக்கண்ணப்புரத்தாச்சான், கியம், ஆருணி, மைத்திராயணி, மைத்தி எம்பார், சிறிய கோவிந்தப்பெருமாள், ரேயி, வச்சிரஞ்சி, யோகசூடாமணி, வாசு கிடாம்பிப்பெருமாள், அம்மங்கிப் பெரு தேவம், மகத்து, சந்நியாசம், அவ்வியகம் மாள், ஆரூரிப் பெருமாள், பிள்ளையப் குண்டகை, சாவித்திரி, உருத்திராட்ச
அங்பந்தம் 1581 தொகை கம் மகாசங்கம் ஷோணி மகாக்ஷோணி பன் பிள்ளைத் திருமலைநம்பி வங்கிபுரத்து கூதி மகாக்ஷதி ஷோபம் மகாஷோபம் நம்பி சொட்டைநம்பி முடும்பைநம்பி பரார்த்தம் சாகரம் பரதம் அசிந்தியம் பராங்குசநம்பி திருக்குறுங்குடிநம்பி அத்தியந்தம் அனந்தம் பூரி மகாபூரி தொண்டனூர்நம்பி அருணபுரத்துநம்பி அப்பிரமேயம் அதுலம் அகம்மியம் அவ் மருதூர்நம்பி மழையூர் நம்பி வடுகநம்பி வியத்தம் . குரவிநம்பி புண்டரிகாக்ஷர் முதலியாண் காவேரிக்கு வடகரையிலுள்ள சிவாலயங் டான் கந்தாடையாண்டான் மாருதி கள் ( 63 ) - தில்லை திருவேட்களம் திரு யாண்டான் மதுரையாண்டான் ஈயுண்ணி நெல்வாயில் திருக்கழிப்பாலை திருநல் யாண்டான் சோமாசி யாண்டான் ஸ்ரீய லூர்ப் பெருமணம் திருமயேந்திரப்பள்ளி ராண்டான் ஈசாண்டான் பெரியாண் திருமுல்லைவாயில் திருக்கலிக்காமூர் திரு டான் சிறியாண்டான் அம்மங்கி யாண் ச்சாய்க்காடு திருப்பல்லவனீச்சரம் திரு டான் ஆளவந்தாராண்டான் சுந்தரத் வெண்காடு திருக்காட்டுப்பள்ளி திருக்கு தோளுடை யார் உக்கலம்மாள் பரித்திக் ருகாவூர் சீர்காழி திருக்கோலக்கா புள் கொல்லையம்மாள் சொட்டையம்மாள் ளிருக்கு வேளூர் குருமாணக்குடி திருக் முடும்பையம்மாள் வைத்தமாநிதியார் கடைமுடி திருநின்றியூர் திருப்புன்கூர் பராசரபட்டர் சீராமபிள்ளைப்பட்டர் நீர்ே அன்னியூர் வேள்விக்குடி எதிர் சிறுப்பள்ளி தேவராஜ பட்டர் பிள்ளை கொள் பாடி திருமணஞ்சேரி குறுக்கை புறந்தையுடையார் பிள்ளை திருவாய் கருப்பறியலூர் குரக்குக்கா வாழ்கொளி மொழியரையர் பிள்ளை திருநாரையூரரை புற்றூர் திருப்பழமண்ணிப் படிக்கரை யர் பிள்ளை ராஜமேகந்திரம் பெருமாள ஒமாம்புலியூர் கானாட்டுமுள்ளூர் திருநா ரையர் அதிகாரிப்பிள்ளை திருநகரிப் ரையூர் கடம்பூர் பந்தணைநல்லூர் கஞ்ச பிள்ளை குமான் பேரப்பிள்ளை ஆநந்த னூர் திருக்கோடிக்கா திருமங்கலக்குடி சோமயாஜியார் காஞ்சி சோமயாஜியார் . திருப்பனந்தாள் திருவாய்ப்பாடி திருச் அஷ்டோத்தாசதோபநிடதம் ( 108 ) - ஐத சேய்ஞலூர் திருந்துதேவன்குடி திருவி ரேயம் கௌஷிதகி நாதவிந்து ஆத்மப் யலூர் கொட்டையூர் இன்னம்பர் திருப் பிரபோதம் நிருவாணம் முத்கலை அட்ச புறம்பயம் விஜயமங்கை திருவைகாவூர் மாலிகை திரிபுரை சௌபாக்கியம் பகு வடகுரங்காடுதுறை திருப்பழனம் திரு விருசம் கடவல்லி தைத்திரியம் பிரமம் வையாறு திருநெய்த்தானம் பெரும்புலி கைவல்லியம் சுவேதாச்சுவதரம் கர்ப்பம் யூர் திருமழபாடி திருவழுவூர் கானூர் நாராயணம் அமிர்தவிந்து அமிர்தநாதம் அன்பிலாலந்துறை மாந்துறை திருப்பாற் காலாக்கினிருத்திரம் சூரிகை சர்வ றுரை திருவானைக்கா திருப்பைஞ்ஜீலி சாரம் சுகரகசியம் தேசோவிந்து தியான திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் ஈங்கோய்மலை . விந்து பிரமவித்தியை யோகதத்துவம் ஆசாரிய புருஷர்கள் ( 74 ) - திருக்குருகைப் கட்சணாமூர்த்தி ஸ்கந்தம் சாரீரகம் பிரான் கூரத்தாழ்வான் நடாதூராழ்வான் யோகசிகை ஏகாட்சரம் அட்சி அவ எங்களாழ்வான் தெற்காழ்வான் இளையா தூதம் கடருத்திசம் உருத்திரனிருதயம் ழ்வான் கோமடத்தாழ்வான் சேட்டலூ யோககுண்டலினி பஞ்சப்பிரமம் பிரா ராழ்வான் வேதாந்தியாழ்வான் அனந் ணாக்கினி கோத்திரம் வராகம் கலிசந் தாழ்வான் நடுவிலாழ்வான் மிள காழ் தரணம் சரசுவதி ஈசாவாசியம் பிருக வான் நெய்யுண்டாழ்வான் உக்கலாழ் தாரணியம் ஜாபாலம் அம்சம் பாமகம் வான் திருக்கோவலூராழ்வான் திருமோ சம் சுபாலம் மந்தரிகை நிராலம்பம் திரி கூராழ்வான் கோயிலாழ்வான் அருண சிகி மண்டலம் அத்துவய தாரகம் பைம் புரத்தாழ்வான் கணியனூர் சிறியாழ்வான் கலம் பிட்சு துரியாதீதம் தைத்தியாத் திருமலைநல்லான் கிடாம்பியாச்சான் வங்கி துமம் தாரசாரம் யாஞ்ஞவல்கியம் சாட் புரத்தரசன் ஈச்சம்பாடியாச்சான் கொங் டியாயனி முத்திகம் கேளம் சாந்தோக் கிலாச்சான் திருக்கண்ணப்புரத்தாச்சான் கியம் ஆருணி மைத்திராயணி மைத்தி எம்பார் சிறிய கோவிந்தப்பெருமாள் ரேயி வச்சிரஞ்சி யோகசூடாமணி வாசு கிடாம்பிப்பெருமாள் அம்மங்கிப் பெரு தேவம் மகத்து சந்நியாசம் அவ்வியகம் மாள் ஆரூரிப் பெருமாள் பிள்ளையப் குண்டகை சாவித்திரி உருத்திராட்ச