அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1579 தொகை காந் பரிபாடல், கலித்தொகை, அகநானூறு, நிதி (9) - சங்கம், பதுமம், மகாபதுமம், மக புறநானூறு. ரம், கச்சபம், முகுந்தம், குந்தம், நீலம், எண்சுவைத்தமிழ் (6) சிங்காரம், வீரியம், வரம். பெருநகை, கருணை, ரௌத்திரம், குற்சை, அரசற்குரியதசாங்கம (10) - மல, யாறு, அற்புதம், பயம். நாடு, ஊர், மாலை, பரி, கரி, முரசு, கொடி, எண்பதம் (8) - நெல், புல், வாகு, தினை, செங்கோல்; இவை அரசற்குரிய தசாங்கம், சாமை, இறுங்கு, துவரை, இராகி, ஆண்பாற்பிள்ளைத்தமிழ் (10) காப்பு, எண்ணுவகைவீடை (8) சுட்டுவிடை, செங்கீரை, தால், சப்பாணி, முத்தம், மறைவிடை, நேர்விடை, ஏவல்விடை, வாரானை, அம்புலி, சிறுபறை, சிற்றில், வினாவிடை, உற்ற துரைத்தல்விடை, உறு சிறுதேர். வதுகூறல்விடை, இனமொழிவிடை. கமகம் (10) ஆரோகணம், அவரோக ஐசுவரியம் (8) - தனம், தானியம், நிதி, ணம், டாலு, ஆந்தோளம், ஸ்புரிதம், ஆக பசு, புத்திரர், வாகனம், சத்தம், தைரியம். தம், மூர்ச்சனை, திரியுச்சம், பிரத்தியாத குய்யதராட்டகபுவனம் (8) கயை, குருக் கம், கம்பிதம், கேத்திரம், நாகலம், நகலம், விமலம், கலியாணப்பொருத்தம் (10) - 1. நட்சத் அட்டகாசம், மகேந்திரம், பீமேசம். குறிஞ்சியாழ்த்திறம் (8) - நைவளம். திரப்பொருத்தம், கணப்பொருத்தம், மகே ந்திரப்பொருத்தம், ஸ்திரீ தீர்க்கப்பொருத் தாரம், படுமலை, பஞ்சுரம், மருள், அயிர் தம், யோனிப்பொருத்தம், இராசிப்பொரு ப்பு, அரற்று, செந்திறம். த்தம், இராசியதிபதிப்பொருத்தம், வசியப் சித்தி (8) - அணிமா, மகிமா, லகிமா, கரிமா, பொருத்தம், வேதைப்பொருத்தம், இரச் பிரார்த்தி, பிராகாமியம், ஈசத்துவம், வசித் சுப்பொருத்தம். துவம். மெய்ப்பாடு (8) நகை, அழுகை, இளி கனாகம் (10)--நாட்டை, சாசங்ககாட்டை, வால், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், கேதாரநாட்டை, வராளி, ஆரபி, பௌ வெகுளி, உவகை. னம், கௌளம், ரீதிகௌளம், நாராயண போகம் (8) -பெண், ஆடை, அணிகலன், கௌளம், நீராகம். உண்டி, தாம்பூலம், பரிமளம், பாட்டு, காவியகுணம் (10) - செறிவு, தெளிவு, சம பூவமளி. நிலை, இன்பம், ஒழுகிசை, உதாரம், உய்த் இரதம் (9) சிங்காரம், வீரியம், பெரு தலில் பொருண்மை, காந்தம், வலி, சமாதி. நகை, கருணை, இரௌத்திரம், குற்சை, சேனைத்தொகை (10) பதாதி, சேனா சாந்தம், அற்புதம், பயம். முகம், குமுதம், கணகம், வாகினி, பிரள இராட்சதகணம் (9) - கார்த்திகை, ஆயிலி யம், சமுத்திரம், சங்கம், அதிகம், அக் யம், மகம், சித்திரை, விசாகம், கேட்டை, கோணி. அவையாவன யானை, தேர், மூலம், அவிட்டம், சதயம். குதிரை, காலாள் இவை கூடியது பதாதி; கீழ்நோக்கு நாள் (9) உரோகிணி, திரு பதாதி மும்மடிகொண்டது சேனாமுகம்; வாதிரை, பூசம், உத்திரம், உத்திராடம், சேனாமுகம் மும்மடி குமுதம்; குமுதம் மும் திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், உத்தி முடி கணம்; கண மும்மடி வாகினி; வாகினி ரட்டாதி. மும்மடி பிரளயம் ; பிரளய மும்மடி சமுத் தாரணை (9) - நாமதாரணை, வச்சிரதாரணை, திரம். மாயா தாரணை, சித்திர தாரணை, செய்யுட் பத்துப்பாட்டு (10) குறிஞ்சிப்பாட்டு, டாரணை, ஒண்பொருட்டாரணை, சத்ததா சிறுபாணாற்றுப்படை, திருமுருகாற்றுப் ரணை, வத்துத்தாசணை, சதுரங்கதாரணை. படை, நெடுநல்வாடை, பட்டினப்பாலை, தாளம் (9) - அரிதாளம், அருமதாளம், சம பெரும்பாணாற்றுப்படை, மதுரைக்காஞ்சி, தாளம், சயதாளம், சித்திர தாளம், துருவ பொருநராற்றுப்படை, மலைபடுகடாம், முல் தாளம், நிவிர்த்தி தாளம், படிம தாளம், விட லைப்பாட்டு, தாளம்; இவையே நவசந்தி தாளம். பெண்பாற்பிள்ளைத்தமிழ் (10) திரவியம் (9) பிருதிவி, அப்பு, தேயு, செங்கீரை, தால், சப்பாணி, முத்தம், வாயு, ஆகாயம், காலம், திக்கு, ஆன்மா, வாரானை, அம்புலி, அம்மானை, நீராடல், ஊசல். காப்பு, மனம்.
அநுபந்தம் 1579 தொகை காந் பரிபாடல் கலித்தொகை அகநானூறு நிதி ( 9 ) - சங்கம் பதுமம் மகாபதுமம் மக புறநானூறு . ரம் கச்சபம் முகுந்தம் குந்தம் நீலம் எண்சுவைத்தமிழ் ( 6 ) சிங்காரம் வீரியம் வரம் . பெருநகை கருணை ரௌத்திரம் குற்சை அரசற்குரியதசாங்கம ( 10 ) - மல யாறு அற்புதம் பயம் . நாடு ஊர் மாலை பரி கரி முரசு கொடி எண்பதம் ( 8 ) - நெல் புல் வாகு தினை செங்கோல் ; இவை அரசற்குரிய தசாங்கம் சாமை இறுங்கு துவரை இராகி ஆண்பாற்பிள்ளைத்தமிழ் ( 10 ) காப்பு எண்ணுவகைவீடை ( 8 ) சுட்டுவிடை செங்கீரை தால் சப்பாணி முத்தம் மறைவிடை நேர்விடை ஏவல்விடை வாரானை அம்புலி சிறுபறை சிற்றில் வினாவிடை உற்ற துரைத்தல்விடை உறு சிறுதேர் . வதுகூறல்விடை இனமொழிவிடை . கமகம் ( 10 ) ஆரோகணம் அவரோக ஐசுவரியம் ( 8 ) - தனம் தானியம் நிதி ணம் டாலு ஆந்தோளம் ஸ்புரிதம் ஆக பசு புத்திரர் வாகனம் சத்தம் தைரியம் . தம் மூர்ச்சனை திரியுச்சம் பிரத்தியாத குய்யதராட்டகபுவனம் ( 8 ) கயை குருக் கம் கம்பிதம் கேத்திரம் நாகலம் நகலம் விமலம் கலியாணப்பொருத்தம் ( 10 ) - 1. நட்சத் அட்டகாசம் மகேந்திரம் பீமேசம் . குறிஞ்சியாழ்த்திறம் ( 8 ) - நைவளம் . திரப்பொருத்தம் கணப்பொருத்தம் மகே ந்திரப்பொருத்தம் ஸ்திரீ தீர்க்கப்பொருத் தாரம் படுமலை பஞ்சுரம் மருள் அயிர் தம் யோனிப்பொருத்தம் இராசிப்பொரு ப்பு அரற்று செந்திறம் . த்தம் இராசியதிபதிப்பொருத்தம் வசியப் சித்தி ( 8 ) - அணிமா மகிமா லகிமா கரிமா பொருத்தம் வேதைப்பொருத்தம் இரச் பிரார்த்தி பிராகாமியம் ஈசத்துவம் வசித் சுப்பொருத்தம் . துவம் . மெய்ப்பாடு ( 8 ) நகை அழுகை இளி கனாகம் ( 10 ) -- நாட்டை சாசங்ககாட்டை வால் மருட்கை அச்சம் பெருமிதம் கேதாரநாட்டை வராளி ஆரபி பௌ வெகுளி உவகை . னம் கௌளம் ரீதிகௌளம் நாராயண போகம் ( 8 ) -பெண் ஆடை அணிகலன் கௌளம் நீராகம் . உண்டி தாம்பூலம் பரிமளம் பாட்டு காவியகுணம் ( 10 ) - செறிவு தெளிவு சம பூவமளி . நிலை இன்பம் ஒழுகிசை உதாரம் உய்த் இரதம் ( 9 ) சிங்காரம் வீரியம் பெரு தலில் பொருண்மை காந்தம் வலி சமாதி . நகை கருணை இரௌத்திரம் குற்சை சேனைத்தொகை ( 10 ) பதாதி சேனா சாந்தம் அற்புதம் பயம் . முகம் குமுதம் கணகம் வாகினி பிரள இராட்சதகணம் ( 9 ) - கார்த்திகை ஆயிலி யம் சமுத்திரம் சங்கம் அதிகம் அக் யம் மகம் சித்திரை விசாகம் கேட்டை கோணி . அவையாவன யானை தேர் மூலம் அவிட்டம் சதயம் . குதிரை காலாள் இவை கூடியது பதாதி ; கீழ்நோக்கு நாள் ( 9 ) உரோகிணி திரு பதாதி மும்மடிகொண்டது சேனாமுகம் ; வாதிரை பூசம் உத்திரம் உத்திராடம் சேனாமுகம் மும்மடி குமுதம் ; குமுதம் மும் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் உத்தி முடி கணம் ; கண மும்மடி வாகினி ; வாகினி ரட்டாதி . மும்மடி பிரளயம் ; பிரளய மும்மடி சமுத் தாரணை ( 9 ) - நாமதாரணை வச்சிரதாரணை திரம் . மாயா தாரணை சித்திர தாரணை செய்யுட் பத்துப்பாட்டு ( 10 ) குறிஞ்சிப்பாட்டு டாரணை ஒண்பொருட்டாரணை சத்ததா சிறுபாணாற்றுப்படை திருமுருகாற்றுப் ரணை வத்துத்தாசணை சதுரங்கதாரணை . படை நெடுநல்வாடை பட்டினப்பாலை தாளம் ( 9 ) - அரிதாளம் அருமதாளம் சம பெரும்பாணாற்றுப்படை மதுரைக்காஞ்சி தாளம் சயதாளம் சித்திர தாளம் துருவ பொருநராற்றுப்படை மலைபடுகடாம் முல் தாளம் நிவிர்த்தி தாளம் படிம தாளம் விட லைப்பாட்டு தாளம் ; இவையே நவசந்தி தாளம் . பெண்பாற்பிள்ளைத்தமிழ் ( 10 ) திரவியம் ( 9 ) பிருதிவி அப்பு தேயு செங்கீரை தால் சப்பாணி முத்தம் வாயு ஆகாயம் காலம் திக்கு ஆன்மா வாரானை அம்புலி அம்மானை நீராடல் ஊசல் . காப்பு மனம் .