அபிதான சிந்தாமணி

இடவகன் 146 இடி றை இனர் எவருந்தி இரு தும் சசாத்தித் சன்னத்தனாக இருந்தவன். னுக்குத் துணையாகப் பல வீரர்களுடன் உதயணனுடைய மேம்பாட்டை அறிந்து சென்று போர்செய்து வெற்றியடையும் பொறாமையுற்றுத் தந்திரமாக அவனை படி செய்தவன். ஆருணியாசனைக் அடக்கப் பிரச்சோதனனுடைய தமர் கண் கொன்று கோசம்பியைக் கைப்பற்று தற்கு ணபிரானை அகப்படுத்து தற்காகத் துர்யோ வருடகாரனுட னாராய்ந்து இவன் செய்த தனன் அமைத்ததுபோலப்படைக்கலங்கள் உதவிகள் பல. ஆருணி இறந்தபின் "உத உள்ளே நிறுவப்பெற்ற பொய்ந்நிலமொன் யணனையன்றி வேறு யாரையும் உள்ளே றை அமைத்து அதனைக் காட்டி அவனை விடோம்" என்று கோட்டைவாயிலை வீழ்த்தினர் என்று பொய்மொழி யொன் அடைத்துக்கொண்டிருந்த கோசம்பி நக றைக் கேட்டு வருந்தி இச் செய்தி மெய் பத்தார் இவன் வந்தமை தெரிந்தவுடன் மையாயின் யானும் உயிர் துறப்பேன் மிக்க மரியாதையோடு அழைத்துக்கொ என்று நிச்சயித்துக்கொண்டு உடனே ண்டு உள்ளே சென்றார்கள். உதயணனால் உண்மை தெரிந்து வரும்படி உஞ்சைநகர் இவன் சீவிதமாகப் பெற்றவை புட்பக க்கு ஒரொற்றனை அனுப்ப நினைந்து புறப் மென்னும் நகரமும் சிறு நாடுகள் ஐம்ப பட்டுநின்ற பொழுதில் வந்த வயந் தகனைக் தும், பிறவருவாய்களும், இவன் புட்பகத் கண்டு உயிர்த்துணை த்தோழ னுளனென தையே தலைநகராக்கி அரசாட்சி செய்து வுவந்து பெயர்ச்சியி லுலகம் பெற்றான் கொண்டிருந்து அழைத்தபொழுது சென்று போலச் செந்தாமரைக்கட் காவலன் செவ் உதயணனுக்கு வேண்டியவைகளைச் செய் வியை முந்துறக்கேட்ட பின்றை உதய துவருபவனாக இருந்தான். (பெருங்-க), ணன் கூறிவிடுத்த அடையாளச் சொல் இடவயம் - காந்தார நாட்டுப் பூர்வ நகரம். லால் வயந்தகனை நம்பி அவனுடன் பெரும் | இதற்காசன் அத்திபதி. (மணிமேகலை). படை தொகுத்துக்கொண்டுபோய்த் தான் இடவாதபெயர் - இடத்தின் பெயர் அவ் இன்னானென்று அறியாத புளிஞ்சர் சவார் | விடத்திலுள்ள பொருளுக்க ஆகிவருவது. களால் வளைப்புண்டு துணையற்றுநின்ற (நன்னூல்) உதயணனை யும், வசவதத்தையையும் | இடவிவாம்- க, ச, எ, 40-கேந்திரம்; ரு, க- கண்டு மிக்க உபசாரத்தோடும் அழைத் திரிகோணம் சு, அ, ச-ஷஷ்டாஷ்டகம்; துச்சென்று சயந்திநகரிற் சேர்த்தியவன். வே, சு, அ, கஉ-மறைவிடம்; க-லக்னம்; அங்கனம் சேர்த்தியபொழுது "துன்பப் உ-கண், வாய், முகம், குடும்பம்; கூ- பெருங்கடற் றுறைகட்பொருந்திய வின் வெற்றி, சகோதரம்; ச-வாகனம், பூமி; பப்பெரும்புணை யாயினிரெமக்கு" என ரு - புத்ரஸ் தானம்; * - ரோகம், சத்ரு, மனங்குளிர்ந்து உதயணனாற் பாராட்டப் சோரம்; எ-களத்ரம்; அ-மாரகம், ஆயுள்; பெற்ற பெருமை வாய்ந்தவன், உஞ்சை க-பிதா, குரு, செல்வம்; க-உத்யோகம்; நகாத்திலிருந்து பிறரறியாதபடி நேரே கக-லாபஸ் தானம், தமயன்; கஉ-விரயம். தன்பால் தனியே வந்து வினவிய யூகிக்கு இடாகினி-பிணந்தின்னும் பேய், ஒரு வஞ்ச உதயணன் செய்தி முழுவதையுங் கூறிச் துஷ்டதேவதை. சயந்தியில் வாசவதத்தையை மணந்த | (இடி -- மழைபெய்யுங் காலத்தில் மேகங்கள் பின்பு, ''மாகவிசும்பின் மதியமும் ஞாயி பூமிக்கருகில் வருவதால் அம் மேகங்களி றும், எழுதலும் படுத்தலும் அறியாவின்ப லிருந்து மின்சாரம் பேரொளியாகப் பாய் மோடு அரசன் இருக்கின்றனன். ஆருணி வது. இந்த மின்னல், அதிக உஷ்ணமாக யாசன் கோசம்பியைக் கைப்பற்றிக்கொ இருப்பதால் இதன் வழியிலிருக்கும் எந் ண்டு ஆளுதலையும் அவனறிகிலன். தன் தப் பொருளையும் தகர்த்து எரித்து ஒடி னுயிரன்ன தம்பியரையும், நினைந்திலன் த்துவிடும். இம் மின்னலின் உஷ்ணத்தி பொன்னகர் புகுந்த நகுடன் போல்கின் னால் காற்றுள் பிளவு உண்டாகி உடனே றான், அவனது சமயம் யாருக்கும் கிடைத் 'சேருவதால் இடியெனும் ஒரு பேரோசை திலது என்று விளங்கச்சொல்லி மேலே உண்டாகிறது. இம் மின்சாரம், இரும்பு ஆகவேண்டியவற்றை யூகி ஆராய்ந்து கள், செப்புக் கம்பிகள், பெரிய கண்ணாடி செய்யும்படித் தூண்டியவன். தருசகன் கள், முதலியவற்றால் இழுக்கப்படுதலால் பொருட்டுப் பகைவரோடு போர்செய் இவைகளுள் உயர்ந்த இடங்களினடியி தற்கு உதயணன் சென்றபொழுது அவ லிருத்தல் அபாயத்தை விளைக்கும். இங்
இடவகன் 146 இடி றை இனர் எவருந்தி இரு தும் சசாத்தித் சன்னத்தனாக இருந்தவன் . னுக்குத் துணையாகப் பல வீரர்களுடன் உதயணனுடைய மேம்பாட்டை அறிந்து சென்று போர்செய்து வெற்றியடையும் பொறாமையுற்றுத் தந்திரமாக அவனை படி செய்தவன் . ஆருணியாசனைக் அடக்கப் பிரச்சோதனனுடைய தமர் கண் கொன்று கோசம்பியைக் கைப்பற்று தற்கு ணபிரானை அகப்படுத்து தற்காகத் துர்யோ வருடகாரனுட னாராய்ந்து இவன் செய்த தனன் அமைத்ததுபோலப்படைக்கலங்கள் உதவிகள் பல . ஆருணி இறந்தபின் உத உள்ளே நிறுவப்பெற்ற பொய்ந்நிலமொன் யணனையன்றி வேறு யாரையும் உள்ளே றை அமைத்து அதனைக் காட்டி அவனை விடோம் என்று கோட்டைவாயிலை வீழ்த்தினர் என்று பொய்மொழி யொன் அடைத்துக்கொண்டிருந்த கோசம்பி நக றைக் கேட்டு வருந்தி இச் செய்தி மெய் பத்தார் இவன் வந்தமை தெரிந்தவுடன் மையாயின் யானும் உயிர் துறப்பேன் மிக்க மரியாதையோடு அழைத்துக்கொ என்று நிச்சயித்துக்கொண்டு உடனே ண்டு உள்ளே சென்றார்கள் . உதயணனால் உண்மை தெரிந்து வரும்படி உஞ்சைநகர் இவன் சீவிதமாகப் பெற்றவை புட்பக க்கு ஒரொற்றனை அனுப்ப நினைந்து புறப் மென்னும் நகரமும் சிறு நாடுகள் ஐம்ப பட்டுநின்ற பொழுதில் வந்த வயந் தகனைக் தும் பிறவருவாய்களும் இவன் புட்பகத் கண்டு உயிர்த்துணை த்தோழ னுளனென தையே தலைநகராக்கி அரசாட்சி செய்து வுவந்து பெயர்ச்சியி லுலகம் பெற்றான் கொண்டிருந்து அழைத்தபொழுது சென்று போலச் செந்தாமரைக்கட் காவலன் செவ் உதயணனுக்கு வேண்டியவைகளைச் செய் வியை முந்துறக்கேட்ட பின்றை உதய துவருபவனாக இருந்தான் . ( பெருங் - ) ணன் கூறிவிடுத்த அடையாளச் சொல் இடவயம் - காந்தார நாட்டுப் பூர்வ நகரம் . லால் வயந்தகனை நம்பி அவனுடன் பெரும் | இதற்காசன் அத்திபதி . ( மணிமேகலை ) . படை தொகுத்துக்கொண்டுபோய்த் தான் இடவாதபெயர் - இடத்தின் பெயர் அவ் இன்னானென்று அறியாத புளிஞ்சர் சவார் | விடத்திலுள்ள பொருளுக்க ஆகிவருவது . களால் வளைப்புண்டு துணையற்றுநின்ற ( நன்னூல் ) உதயணனை யும் வசவதத்தையையும் | இடவிவாம் - 40 - கேந்திரம் ; ரு கண்டு மிக்க உபசாரத்தோடும் அழைத் திரிகோணம் சு - ஷஷ்டாஷ்டகம் ; துச்சென்று சயந்திநகரிற் சேர்த்தியவன் . வே சு கஉ - மறைவிடம் ; - லக்னம் ; அங்கனம் சேர்த்தியபொழுது துன்பப் - கண் வாய் முகம் குடும்பம் ; கூ பெருங்கடற் றுறைகட்பொருந்திய வின் வெற்றி சகோதரம் ; - வாகனம் பூமி ; பப்பெரும்புணை யாயினிரெமக்கு என ரு - புத்ரஸ் தானம் ; * - ரோகம் சத்ரு மனங்குளிர்ந்து உதயணனாற் பாராட்டப் சோரம் ; - களத்ரம் ; - மாரகம் ஆயுள் ; பெற்ற பெருமை வாய்ந்தவன் உஞ்சை - பிதா குரு செல்வம் ; - உத்யோகம் ; நகாத்திலிருந்து பிறரறியாதபடி நேரே கக - லாபஸ் தானம் தமயன் ; கஉ - விரயம் . தன்பால் தனியே வந்து வினவிய யூகிக்கு இடாகினி - பிணந்தின்னும் பேய் ஒரு வஞ்ச உதயணன் செய்தி முழுவதையுங் கூறிச் துஷ்டதேவதை . சயந்தியில் வாசவதத்தையை மணந்த | ( இடி - - மழைபெய்யுங் காலத்தில் மேகங்கள் பின்பு ' ' மாகவிசும்பின் மதியமும் ஞாயி பூமிக்கருகில் வருவதால் அம் மேகங்களி றும் எழுதலும் படுத்தலும் அறியாவின்ப லிருந்து மின்சாரம் பேரொளியாகப் பாய் மோடு அரசன் இருக்கின்றனன் . ஆருணி வது . இந்த மின்னல் அதிக உஷ்ணமாக யாசன் கோசம்பியைக் கைப்பற்றிக்கொ இருப்பதால் இதன் வழியிலிருக்கும் எந் ண்டு ஆளுதலையும் அவனறிகிலன் . தன் தப் பொருளையும் தகர்த்து எரித்து ஒடி னுயிரன்ன தம்பியரையும் நினைந்திலன் த்துவிடும் . இம் மின்னலின் உஷ்ணத்தி பொன்னகர் புகுந்த நகுடன் போல்கின் னால் காற்றுள் பிளவு உண்டாகி உடனே றான் அவனது சமயம் யாருக்கும் கிடைத் ' சேருவதால் இடியெனும் ஒரு பேரோசை திலது என்று விளங்கச்சொல்லி மேலே உண்டாகிறது . இம் மின்சாரம் இரும்பு ஆகவேண்டியவற்றை யூகி ஆராய்ந்து கள் செப்புக் கம்பிகள் பெரிய கண்ணாடி செய்யும்படித் தூண்டியவன் . தருசகன் கள் முதலியவற்றால் இழுக்கப்படுதலால் பொருட்டுப் பகைவரோடு போர்செய் இவைகளுள் உயர்ந்த இடங்களினடியி தற்கு உதயணன் சென்றபொழுது அவ லிருத்தல் அபாயத்தை விளைக்கும் . இங்