அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1577 தோகை விரை (5) தல், யௌவனா வாசம் (5) இலவங்கம், ஏலம், கருப்பூ பருவகாலம் (6) - கார், கூதிர், முன்பனி, சம், சாதிக்காய், தக்கோலம், பின்பனி, இளவேனில், முதுவேனில். கோட்டம், துருக்கம், தகரம், புறச்சமயம் (6) - உலகாயதம், பௌத் அகில், சந்தனம். தம், ஆருகதம், மீமாம்சம், மாயாவாதம், வினு (5) அறியான் வினா, அறிவு ஒப்புக் பாஞ்சராத்திரம். காண்டல், ஐயமறுத்தல், அறிவுகோடல், வைசியர் தொழில் (6) - ஓதல், வேட்டல, மெய்யவற்குக்காட்டல், ஈதல், ஈட்டல், பசுவைக்காக்தல், ஏருழு அகசீசமயம் (6) - சைவம், பாசுபதம், மா விரதம், காளாமுகம், வாமம், வைரவம். ருதுக்கள் (6) - சித்திரையும் வைகாசியும் அங்கம் (6) - படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, வசந் தருது. ஆனியும் ஆடியும் கிரீஷ் நட்பு, அரண். மருது. ஆவணியும் புரட்டாசியும். வருஷ அந்தணர்தொழில் (6) - ஓதல், ஓதுவித் ருது. ஐப்பசியும் கார்த்திகையும் சாத்ருது, தல், வேட்டல், வேட்பித்தல், ஈதல், மார்கழியும் தையும் ஏமந்தருது. மாசியும் ஏற்றல், பங்குனியும் சிசிரருது. அரசர்தொழில் (6) ஓதல், வேட்டல், அகத்திணை (7) - குறிஞ்சி, முல்லை, மரு ஈதல், ஒம்பல், படையைப் பயிற்றல், தம், நெய்தல், பாலை, கைக்கிளை, பெருந் போர்செய்தாட்டல். திணை. அரசியல் (6) அறநிலைய றம், மறநிலை அவஸ்தை (7) - கர்ப்பாவஸ்தை, ஜன்மா யறம், அறநிலைப்பொருள், மறநிலைப்பொ வஸ்தை, பாலியாவஸ்தை, ருள், அறநிலையின்பம், மறநிலையின்பம். வஸ்தை, ஜராவஸ்தை, மரணாவஸ்தை, நா ஆதாரம் (6) மூலம், சுவாதிட்டானம், காவஸ்தை மணிபூரகம், அனாகதம், விசுத்தி, ஆக்ஞை. இசை (7) குரல், துத்தம், கைக்கிளை, ஈச்சுான் முக்கியதணம் (6) - சருவஞ்ஞத்து உழை, இளி, விளரி, தாரம். வம், சருவேச்சுரத்துவம், சருவநியந்திருத் இடையெழவள்ளல்கள் (7) - அக்குரன், துவம், சருவாந்தரியாமித்துவம், சருவகன் சந்திமான், அந்திமான், சிசுபாலன், தந்த மத்துவம், சருவசத்தித்துவம். அன்றி வக்கிரன், கன்னன், சந்தன். யும் தன்வயத்தனாதல், முதலிலனாதல், உலகம் (7) - பூலோகம், புவலோகம், சுவ உடம்பிலனாதல், எல்லா நலமு முளனாதல், லோகம், மகாலோகம், சனலோகம், தவ எங்கும் வியாபகனாதல், எவற்றிற்குங் கார லோகம், சத்தியலோகம். ணனாதல். உலோகம் (7) - செம்பொன், வெண் உட்பகை (6) - காமம், குரோதம், உலோ பொன், இரும்பு, ஈயம், வெண்கலம், தரா. பம், மோகம், மதம், மாற்சரியம். உவர்ப்பு (6) ஆசியம், இரதி, ஆரதி, எழுமத நீர் (7) 1. கன்னமிரண்டு, கண் சோகம், பயம், குற்சிதம். ணிரண்டு, கரத்துவாரமிரண்டு, கோசம் சக்கரவர்த்திகள் (6) அரிச்சந்திரன், ஒன்று என்னும் எழிடத்திலிருந்து யானை நளன், முசுகுந்தன், புருகுச்சன், புரூர க்கு தோன்றும் மதநீ வன், கார்த்தவீரியன். 2. உடம்படல், மறுத்தல், பிறர் தம்மத சாத்திரம் (6) - வேதாந்தம், வைசேடிகம், மேற்கொண்டு களைவு, தாஅனாட்டித் பாட்டம், பிரபாகரம், பூர்வ மீமாஞ்சை, தனாதுகிறுப்பு, இருவர் மாறுகோளொரு உத்தரமீமாஞ்சை. தலைதுணிவு, பிறர் நூற்குற்றங்காட்டல், சிறுபொழது (6) - மாலை, யாமம், வைக பிறிதொடுபடாஅன் றன்மதங்கொளல். றை, விடியல், நண்பகல், எற்பாடு. எழவகையளவை (7) நிறுத்தளத்தல், சுவை (6) கைப்பு, தித்திப்பு, புளிப்பு, பெய்தளத்தல், சார்த்தியளத்தல், நீட்டி உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு. யளத்தல், தெறித்தளத்தல், தேங்கமுகம் தானை (6) - தேர், பரி, கரி, ஆள். வில், தளத்தல், எண்ணியளத்தல், வேல், கடல் (7) - உவர்நீர், நன்னீர், பால், தயிர், நாட்டமைதி (6) - செல்வம், விளைவு, செங் நெய், கருப்பஞ்சாறு, தேன். கோல், வளம், குறும்பின்மை, நோயி கடையெழவள்ளல் (7) எழினி, ஒரி, காரி, நள்ளி, பாரி, பேகன், மலையன், ன்மை, 198
அநுபந்தம் 1577 தோகை விரை ( 5 ) தல் யௌவனா வாசம் ( 5 ) இலவங்கம் ஏலம் கருப்பூ பருவகாலம் ( 6 ) - கார் கூதிர் முன்பனி சம் சாதிக்காய் தக்கோலம் பின்பனி இளவேனில் முதுவேனில் . கோட்டம் துருக்கம் தகரம் புறச்சமயம் ( 6 ) - உலகாயதம் பௌத் அகில் சந்தனம் . தம் ஆருகதம் மீமாம்சம் மாயாவாதம் வினு ( 5 ) அறியான் வினா அறிவு ஒப்புக் பாஞ்சராத்திரம் . காண்டல் ஐயமறுத்தல் அறிவுகோடல் வைசியர் தொழில் ( 6 ) - ஓதல் வேட்டல மெய்யவற்குக்காட்டல் ஈதல் ஈட்டல் பசுவைக்காக்தல் ஏருழு அகசீசமயம் ( 6 ) - சைவம் பாசுபதம் மா விரதம் காளாமுகம் வாமம் வைரவம் . ருதுக்கள் ( 6 ) - சித்திரையும் வைகாசியும் அங்கம் ( 6 ) - படை குடி கூழ் அமைச்சு வசந் தருது . ஆனியும் ஆடியும் கிரீஷ் நட்பு அரண் . மருது . ஆவணியும் புரட்டாசியும் . வருஷ அந்தணர்தொழில் ( 6 ) - ஓதல் ஓதுவித் ருது . ஐப்பசியும் கார்த்திகையும் சாத்ருது தல் வேட்டல் வேட்பித்தல் ஈதல் மார்கழியும் தையும் ஏமந்தருது . மாசியும் ஏற்றல் பங்குனியும் சிசிரருது . அரசர்தொழில் ( 6 ) ஓதல் வேட்டல் அகத்திணை ( 7 ) - குறிஞ்சி முல்லை மரு ஈதல் ஒம்பல் படையைப் பயிற்றல் தம் நெய்தல் பாலை கைக்கிளை பெருந் போர்செய்தாட்டல் . திணை . அரசியல் ( 6 ) அறநிலைய றம் மறநிலை அவஸ்தை ( 7 ) - கர்ப்பாவஸ்தை ஜன்மா யறம் அறநிலைப்பொருள் மறநிலைப்பொ வஸ்தை பாலியாவஸ்தை ருள் அறநிலையின்பம் மறநிலையின்பம் . வஸ்தை ஜராவஸ்தை மரணாவஸ்தை நா ஆதாரம் ( 6 ) மூலம் சுவாதிட்டானம் காவஸ்தை மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆக்ஞை . இசை ( 7 ) குரல் துத்தம் கைக்கிளை ஈச்சுான் முக்கியதணம் ( 6 ) - சருவஞ்ஞத்து உழை இளி விளரி தாரம் . வம் சருவேச்சுரத்துவம் சருவநியந்திருத் இடையெழவள்ளல்கள் ( 7 ) - அக்குரன் துவம் சருவாந்தரியாமித்துவம் சருவகன் சந்திமான் அந்திமான் சிசுபாலன் தந்த மத்துவம் சருவசத்தித்துவம் . அன்றி வக்கிரன் கன்னன் சந்தன் . யும் தன்வயத்தனாதல் முதலிலனாதல் உலகம் ( 7 ) - பூலோகம் புவலோகம் சுவ உடம்பிலனாதல் எல்லா நலமு முளனாதல் லோகம் மகாலோகம் சனலோகம் தவ எங்கும் வியாபகனாதல் எவற்றிற்குங் கார லோகம் சத்தியலோகம் . ணனாதல் . உலோகம் ( 7 ) - செம்பொன் வெண் உட்பகை ( 6 ) - காமம் குரோதம் உலோ பொன் இரும்பு ஈயம் வெண்கலம் தரா . பம் மோகம் மதம் மாற்சரியம் . உவர்ப்பு ( 6 ) ஆசியம் இரதி ஆரதி எழுமத நீர் ( 7 ) 1. கன்னமிரண்டு கண் சோகம் பயம் குற்சிதம் . ணிரண்டு கரத்துவாரமிரண்டு கோசம் சக்கரவர்த்திகள் ( 6 ) அரிச்சந்திரன் ஒன்று என்னும் எழிடத்திலிருந்து யானை நளன் முசுகுந்தன் புருகுச்சன் புரூர க்கு தோன்றும் மதநீ வன் கார்த்தவீரியன் . 2. உடம்படல் மறுத்தல் பிறர் தம்மத சாத்திரம் ( 6 ) - வேதாந்தம் வைசேடிகம் மேற்கொண்டு களைவு தாஅனாட்டித் பாட்டம் பிரபாகரம் பூர்வ மீமாஞ்சை தனாதுகிறுப்பு இருவர் மாறுகோளொரு உத்தரமீமாஞ்சை . தலைதுணிவு பிறர் நூற்குற்றங்காட்டல் சிறுபொழது ( 6 ) - மாலை யாமம் வைக பிறிதொடுபடாஅன் றன்மதங்கொளல் . றை விடியல் நண்பகல் எற்பாடு . எழவகையளவை ( 7 ) நிறுத்தளத்தல் சுவை ( 6 ) கைப்பு தித்திப்பு புளிப்பு பெய்தளத்தல் சார்த்தியளத்தல் நீட்டி உவர்ப்பு துவர்ப்பு கார்ப்பு . யளத்தல் தெறித்தளத்தல் தேங்கமுகம் தானை ( 6 ) - தேர் பரி கரி ஆள் . வில் தளத்தல் எண்ணியளத்தல் வேல் கடல் ( 7 ) - உவர்நீர் நன்னீர் பால் தயிர் நாட்டமைதி ( 6 ) - செல்வம் விளைவு செங் நெய் கருப்பஞ்சாறு தேன் . கோல் வளம் குறும்பின்மை நோயி கடையெழவள்ளல் ( 7 ) எழினி ஒரி காரி நள்ளி பாரி பேகன் மலையன் ன்மை 198