அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1876 தொகை ருடல், மார்க்கம் (4) - சரியை, கிரியை, யோகம், கனி (5)- எலுமிச்சை, நாரத்தை, மாதுளை, ஞானம். தமரத்தை, குளசி. யுகம் (4) - கிரதம், திரேதம், துவாபரம், கன்னிகை (5) அகலிகை, திரௌபதி, கலி. சீதை, தாரை, மண்டோதரி. வெகுளி - உறுப்பறை, குடிகோள், அலை, தாவர் (5) - அரசன், உபாத்தியாயன், தக் கொலை. தை, தேசிகன், மூத்தோன். அக்கினி (5) இராகம், கோபம், காமம், குற்றம் (5) - கொட்டாவி, நெட்டை, குறு சடம், தீபனம். குறுப்பு, மூச்சிடல், அலமரல் அகிற்கூட்டு (5)- சந்தனம், கருப்பூரம், எரி கேள்வி (5) - அறம், பொருள் இன்பம், காசு, தேன், ஏலம். வீடு, வழிநிற்றல். அங்கம் (5) திதி, வாரம், நட்சத்திரம், கைத்தொழில் (5) -- எண்ணல், எழுதல், யோகம், கரணம். இலைகிள்ளல், பூத்தொடுத்திடல், யாழ்வ அரசர்க்குழ (5) மந்திரியர், புரோகிதர், சேனாபதியர், தூதர், சாரணர். சத்தி (5) - பராசத்தி, ஆதிசத்தி, இச்சா அபசர்க்குறுதிச்சுற்றம் (5) நட்பாளர், சத்தி, ஞானசத்தி, கிரியாசத்தி. அந்தணர், மடைத்தொழிலர், மருத்துவக் சுத்தி (5)- ஆன்மசுத்தி, தானசுத்தி, திர கலைஞர், நிமித்திகர். வியசுத்தி, மந்திரசுத்தி, இலிங்கசுத்தி. அவத்தை (5) சாக்கிரம், சொப்பனம், திராவிடம் (5) - துளுவம், மாந்திரம், கன் சுழுத்தி, துரியம், துரியா தீதம். னடம், மகாராட்டிரம், கூர்ச்சரம். அன்னுவயவிலக்கணம் (5) விசேடனம், திருவியம் உண்டாமீடம் (5) - மலை, காடு, விசேடியம், கருத்தா, சருமம், கிரியை. நாடு, நகர், கடல். இலக்கணம் (5) - எழுத்து, சொல், பொ திருமால் ஆயுதம் (5)-சக்கரம், தனு, வாள், ருள், யாப்பு, அணி. தண்டு, சங்கம். இலிங்கம் (5) - பிருதிவிலிங்கங் காஞ்சியில், துாககதி (5) - மல்லகதி, மயூரகதி, வியாக் அப்புவிங்கம் திருவானைக்காவில், தேயு கிரகதி, வானரகதி, இடபகதி. லிங்கந் திருவண்ணாமலையில், வாயுலிங் தூபம் (5) - பச்சைக்கருப்பூரம், குந்துருக் கஞ் சீகாளத்தியில், ஆகாயலிங்கஞ் சிதம் கம், காரகில், சந்தனம், சீதாரி. பரத்தில், இவையே பஞ்சபூதவடிவங்க தேவர் (5) - பிரமன், விட்டுணு, உருத்தி ளான பிரதான பஞ்சவிலிங்கம். ரன், மகேசுரன், சதாசிவன். ஈசான்ழகம் (5) ஈசானம், தற்புருடம், பஞ்சழலம் (5) செவ்வியம், சித்திரமூலம், அகோரம், வாமம், சத்தியோசாதம், கண்டுபாரங்கி, பேரரத்தை, சுக்கு. உரையிலக்கணம் (5) - பதம், பதப்பொ பட்சி (5) வல்லூறு, ஆந்தை, காகம், ருள், வாக்கியம், வினா, விடை. கோழி, மயில். இவற்றிற்கு முறையே உலோகம் (5)- பொன், வெள் செம்பு, எழுத்து அ, இ, உ, எ, ஒ, உண்டி, நடை, இரும்பு, ஈயம். அரசு, தூக்கம், சாவு, பிற்பக்கமாகில் எழத்துத்தானம் (5) பாலன், குமான் உண்டி, சாவு, தூக்கம், அரசு, நடை, சாவு. அரசன், விருத்தன், மரணம்; இவற்றிற்கு தூக்கமில்லாத பொழுதறிந்து செய்யுள் முறையே, அ, ஆ, இ, ஈ, ஐ, உ, ஊ, முதலியன செய்தல் நன்மை. ஔ, எ, ஏ, ஓ, ஒ. பாட்டுடைத் தலைவன், புலன் (5) - சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, பேரெழுத்தைப் பாலதானமாகக் கொண் நாற்றம். டெண்ணப்படும். இவற்றுள் முன்னைய மயிர்ப்பால் (5)-முடி, கொண்டை, சுருள், மூன்று நன்மை பயக்கும் ; பின்னையவிரண் குழல், பனிச்சை, டுந் தீமை பயக்கும். வெள்ளிடை மன்றம், இலஞ் ஐங்காயம் (5) - கடுகு, ஓமம், வெந்தயம், சிமன்றம், கன்னின்ற மன்றம், பூதசதுக் உள்ளி, பெருங்காயம். கம், பாவைமன்றம். ஐங்காரம் (5) சீனக்காரம், வெங்காரம், யாகம் (5) பிரமம், தெய்வம், பூதம், பொரிகாரம், சௌக்காரம், நவச்சாரம். பிதிர், மானுடம். ஐம்புலநுகர்ச்சியில் இறப்பன (5) - மீன், வண்ணம் (5)- வெண்மை, கருமை, செம் வண்டு, யானை, அசுணம், விட்டில், மை, பசுமை. மன்றம் (5)
அநுபந்தம் 1876 தொகை ருடல் மார்க்கம் ( 4 ) - சரியை கிரியை யோகம் கனி ( 5 ) - எலுமிச்சை நாரத்தை மாதுளை ஞானம் . தமரத்தை குளசி . யுகம் ( 4 ) - கிரதம் திரேதம் துவாபரம் கன்னிகை ( 5 ) அகலிகை திரௌபதி கலி . சீதை தாரை மண்டோதரி . வெகுளி - உறுப்பறை குடிகோள் அலை தாவர் ( 5 ) - அரசன் உபாத்தியாயன் தக் கொலை . தை தேசிகன் மூத்தோன் . அக்கினி ( 5 ) இராகம் கோபம் காமம் குற்றம் ( 5 ) - கொட்டாவி நெட்டை குறு சடம் தீபனம் . குறுப்பு மூச்சிடல் அலமரல் அகிற்கூட்டு ( 5 ) - சந்தனம் கருப்பூரம் எரி கேள்வி ( 5 ) - அறம் பொருள் இன்பம் காசு தேன் ஏலம் . வீடு வழிநிற்றல் . அங்கம் ( 5 ) திதி வாரம் நட்சத்திரம் கைத்தொழில் ( 5 ) -- எண்ணல் எழுதல் யோகம் கரணம் . இலைகிள்ளல் பூத்தொடுத்திடல் யாழ்வ அரசர்க்குழ ( 5 ) மந்திரியர் புரோகிதர் சேனாபதியர் தூதர் சாரணர் . சத்தி ( 5 ) - பராசத்தி ஆதிசத்தி இச்சா அபசர்க்குறுதிச்சுற்றம் ( 5 ) நட்பாளர் சத்தி ஞானசத்தி கிரியாசத்தி . அந்தணர் மடைத்தொழிலர் மருத்துவக் சுத்தி ( 5 ) - ஆன்மசுத்தி தானசுத்தி திர கலைஞர் நிமித்திகர் . வியசுத்தி மந்திரசுத்தி இலிங்கசுத்தி . அவத்தை ( 5 ) சாக்கிரம் சொப்பனம் திராவிடம் ( 5 ) - துளுவம் மாந்திரம் கன் சுழுத்தி துரியம் துரியா தீதம் . னடம் மகாராட்டிரம் கூர்ச்சரம் . அன்னுவயவிலக்கணம் ( 5 ) விசேடனம் திருவியம் உண்டாமீடம் ( 5 ) - மலை காடு விசேடியம் கருத்தா சருமம் கிரியை . நாடு நகர் கடல் . இலக்கணம் ( 5 ) - எழுத்து சொல் பொ திருமால் ஆயுதம் ( 5 ) -சக்கரம் தனு வாள் ருள் யாப்பு அணி . தண்டு சங்கம் . இலிங்கம் ( 5 ) - பிருதிவிலிங்கங் காஞ்சியில் துாககதி ( 5 ) - மல்லகதி மயூரகதி வியாக் அப்புவிங்கம் திருவானைக்காவில் தேயு கிரகதி வானரகதி இடபகதி . லிங்கந் திருவண்ணாமலையில் வாயுலிங் தூபம் ( 5 ) - பச்சைக்கருப்பூரம் குந்துருக் கஞ் சீகாளத்தியில் ஆகாயலிங்கஞ் சிதம் கம் காரகில் சந்தனம் சீதாரி . பரத்தில் இவையே பஞ்சபூதவடிவங்க தேவர் ( 5 ) - பிரமன் விட்டுணு உருத்தி ளான பிரதான பஞ்சவிலிங்கம் . ரன் மகேசுரன் சதாசிவன் . ஈசான்ழகம் ( 5 ) ஈசானம் தற்புருடம் பஞ்சழலம் ( 5 ) செவ்வியம் சித்திரமூலம் அகோரம் வாமம் சத்தியோசாதம் கண்டுபாரங்கி பேரரத்தை சுக்கு . உரையிலக்கணம் ( 5 ) - பதம் பதப்பொ பட்சி ( 5 ) வல்லூறு ஆந்தை காகம் ருள் வாக்கியம் வினா விடை . கோழி மயில் . இவற்றிற்கு முறையே உலோகம் ( 5 ) - பொன் வெள் செம்பு எழுத்து உண்டி நடை இரும்பு ஈயம் . அரசு தூக்கம் சாவு பிற்பக்கமாகில் எழத்துத்தானம் ( 5 ) பாலன் குமான் உண்டி சாவு தூக்கம் அரசு நடை சாவு . அரசன் விருத்தன் மரணம் ; இவற்றிற்கு தூக்கமில்லாத பொழுதறிந்து செய்யுள் முறையே முதலியன செய்தல் நன்மை . . பாட்டுடைத் தலைவன் புலன் ( 5 ) - சுவை ஒளி ஊறு ஓசை பேரெழுத்தைப் பாலதானமாகக் கொண் நாற்றம் . டெண்ணப்படும் . இவற்றுள் முன்னைய மயிர்ப்பால் ( 5 ) -முடி கொண்டை சுருள் மூன்று நன்மை பயக்கும் ; பின்னையவிரண் குழல் பனிச்சை டுந் தீமை பயக்கும் . வெள்ளிடை மன்றம் இலஞ் ஐங்காயம் ( 5 ) - கடுகு ஓமம் வெந்தயம் சிமன்றம் கன்னின்ற மன்றம் பூதசதுக் உள்ளி பெருங்காயம் . கம் பாவைமன்றம் . ஐங்காரம் ( 5 ) சீனக்காரம் வெங்காரம் யாகம் ( 5 ) பிரமம் தெய்வம் பூதம் பொரிகாரம் சௌக்காரம் நவச்சாரம் . பிதிர் மானுடம் . ஐம்புலநுகர்ச்சியில் இறப்பன ( 5 ) - மீன் வண்ணம் ( 5 ) - வெண்மை கருமை செம் வண்டு யானை அசுணம் விட்டில் மை பசுமை . மன்றம் ( 5 )