அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1572 அநுபந்தம் அநேக வட தமிழ்க் கதைகளில் கூறுவதன்றி இதனி சாடுஞ் சதாசிவ சற்குரு வேமுன்னுன் ருப்பு முதலியவற்றை யெங்கும் கூற றந்தை தம்மாற், பாடும் புலவர்களானோ வில்லை. சிம்புட் பறவைக்கும் இரண்டு மின்றிச் செம்மற் பட்டியெங்கும், காடுஞ் தலைகளுண்டு. ஆயினும் உருவம் வேறு. செடியுமென்னோ தமிழ்க்காரிகை கற்ற 2. மாதர் அணிகலன்களில் ஒன்று, துவே.' என்று படிக்காசுப் புலவரால் ஈசானதேசிகர் திருவாவடுதுறை ஆதீ புகழப்பட்டவர். னத்தவர். கடம்பர் கோயிற் புராணம் பாடி சத்தியஞானி - இவரூர் நெல்லை. குலம் அபி பவர், டிக்தர் குலம். பாபநாசப் புராணம் நாலு உத்தமசோழன் திருவிசைப்பா பாடிய டையாருக்கும் திருக்காளத்திப் புராண கண்டராதித்தர் மகனார். இரண்டாம் பராந் மியற்றிய வீரை ஆனந்தக்கூத்தருக்கும் தகனான சுந்தரசோழன் அரசாண்ட பிறகு ஆசிரியரும் ஞானாசிரியருமாவர். சோழராச்சியத்தில் கி. பி. 970 முதல் 986 சந்தானசாரியார் சைவசித்தாந்த சாத் வரை அரசு செலுத்தியவன். திரங்களை முதன் முதல் தமிழில் செய்த கோயில்களைப் புதுப்பித்தவன், பெரியோர்களான நால்வர். மெய்கண்ட உபநதிகள் - ஆறு ஒடும்போது அங்கங்கே தேவர், அருணந்தி சிவாசாரியார், மறை பல சிற்றாறுகள் வந்து பெரிய ஆற்றில் ஞானசம்பந்தர், உமாபதி சிவம் என்ற கலக்கும். அந்தச் சிற்றாறுகளுக்கு உபநதி நால்வர். இவர்களைக் குறித்து திருவாரூர் கள் என்று பெயர். (பூகோளம்). சுவாமிநாத தேசிகர், சந்தானாசாரியார் ஒப்பிலாமணிதேசிகர் - இவர் ஊர் திரு புராணம் என ஒரு நூல் இயற்றியுள்ளார். வாரூர். அபிடிக்தர்குலம். சிவரகசியம் கவி சிறியகாரிரத்ன கவிராயர் ஊர் தென் யொகப்பாடியவர். காலம் 17-ம் நூற்றாண்டு. திருப்பேரை. சமயம் வைஷ்ணவம். கபர்கள் - சியவனரைக் காண்க. மலையப்பையன் சமஸ்தான வித்வானாக காலம் - 12, சிறுபொழு தாறும், பெரும் இருந்தவர். பொழு தாறுமாம். சுசி - அக்னி வசிஷ்டர் சாபத்தால் சிக காரிப்பிள்ளை, காரிப்புள் கரிக்குருவி ண்டி வயிற்றிற் பிறந்தவன். அக்னி 10 காண்க. காரிரத்னக்கவிராயர் இவரூர் தென் சேறைக்கவிராஜபிள்ளை -- இவர தூர் திருச் திருப்பேரை, சமயம் வைஷ்ணவம். காலம் சமயம் சைவம். இவர் இயற் பதினாறாம் நூற்றாண்டு. இவர் மாறனலங் றிய நூல்கள் திருக்காளத்தி நாதருலா, காரம் இயற்றிய திருக்குருகூர் பெருமாள் ஷ கட்டளைக் கலித்துறைமாலை, சேயூர் கவிராயரிடம் கல்வி பயின்றவர். மாற முருகனுலா, திருவாட்போக்கி நாதருலா, னலங்கார உரையாசிரியரும் இவரேயாவர். திருவண்ணாமலையார் வண்ணம். இஃதன்றி, தொல்காப்பிய நுண்பொருண் சொருபாசித்தன் சத்தமநித்யம் காணப் மாலை, திருக்குறள் நுண்பொருண்மாலை, படுகையாலே இதில் அநித்தியத்தைச் சாத் பா பாவினம் முதலியன இயற்றியுள்ளார். தியமாயிருக்கிற சத்தத்திலே காணப்படு ததும் - ஒருநாளிலுள்ள (15) முகூர்த்தத் கையென்கிற எது எவரூபமாகவில்லை சத் தில் எட்டாவது முகூர்த்தம். இது பித் தம் சிரவணமாகையால். (சிவ-சித்) ருக்களுக்குரிய முகூர்த்தம். இதில் பிதுர் ஞானக்கூத்தசிவப்பிரகாசதேசிகர் இவர் சிரார்த்தம் செயின் பிதுர்க்கள் களிப்புறு செங்கல்பட்டுஜில்லா சிவன்பாக்கம் கிரா வர். (ஏமாத்ரி) மத்தவர். திருவையாற்று ஜபேச புராணம் அக்கினியின் புத்திரன். அக்னி பாடியவர். காண்க. 2. இவர் துறையூராதீனத்தவர். கவி SB -செவ்வாயின் பெயர். அங்காரகன் வல்லவர். விருத்தாசலபுராணம் பாடியவர் . ஞானவான்- பசுமையாயும் முதிர்ந்து முள்ள சதாசிவதேசிகர் - இவரது ஊர் திருவா (31) தருப்பையினால் மயிர்ப்பின்னல் ரூர். இலக்கண விளக்கம் முதலிய நூல் போல் பின்னப்பட்டு வாட்பிடிபோல் அடி கள் இயற்றிய வைத்தியநாத தேசிகரின் யும், நுனி (4) அங்குல நீளமும், முடி (1) மூத்த புதல்வர். நல்ல கவி. கூடுஞ்சபை அங்குல நீளமுமாக பவித்திரமுடிபோல யிற் கவிவர ரணங்களைக் கோளரிபோம், வலமாக முடியப்பட்டுள்ளது. இதனீளம் வகை. - சேறை. குவின் சாணக.
அநுபந்தம் 1572 அநுபந்தம் அநேக வட தமிழ்க் கதைகளில் கூறுவதன்றி இதனி சாடுஞ் சதாசிவ சற்குரு வேமுன்னுன் ருப்பு முதலியவற்றை யெங்கும் கூற றந்தை தம்மாற் பாடும் புலவர்களானோ வில்லை . சிம்புட் பறவைக்கும் இரண்டு மின்றிச் செம்மற் பட்டியெங்கும் காடுஞ் தலைகளுண்டு . ஆயினும் உருவம் வேறு . செடியுமென்னோ தமிழ்க்காரிகை கற்ற 2. மாதர் அணிகலன்களில் ஒன்று துவே . ' என்று படிக்காசுப் புலவரால் ஈசானதேசிகர் திருவாவடுதுறை ஆதீ புகழப்பட்டவர் . னத்தவர் . கடம்பர் கோயிற் புராணம் பாடி சத்தியஞானி - இவரூர் நெல்லை . குலம் அபி பவர் டிக்தர் குலம் . பாபநாசப் புராணம் நாலு உத்தமசோழன் திருவிசைப்பா பாடிய டையாருக்கும் திருக்காளத்திப் புராண கண்டராதித்தர் மகனார் . இரண்டாம் பராந் மியற்றிய வீரை ஆனந்தக்கூத்தருக்கும் தகனான சுந்தரசோழன் அரசாண்ட பிறகு ஆசிரியரும் ஞானாசிரியருமாவர் . சோழராச்சியத்தில் கி . பி . 970 முதல் 986 சந்தானசாரியார் சைவசித்தாந்த சாத் வரை அரசு செலுத்தியவன் . திரங்களை முதன் முதல் தமிழில் செய்த கோயில்களைப் புதுப்பித்தவன் பெரியோர்களான நால்வர் . மெய்கண்ட உபநதிகள் - ஆறு ஒடும்போது அங்கங்கே தேவர் அருணந்தி சிவாசாரியார் மறை பல சிற்றாறுகள் வந்து பெரிய ஆற்றில் ஞானசம்பந்தர் உமாபதி சிவம் என்ற கலக்கும் . அந்தச் சிற்றாறுகளுக்கு உபநதி நால்வர் . இவர்களைக் குறித்து திருவாரூர் கள் என்று பெயர் . ( பூகோளம் ) . சுவாமிநாத தேசிகர் சந்தானாசாரியார் ஒப்பிலாமணிதேசிகர் - இவர் ஊர் திரு புராணம் என ஒரு நூல் இயற்றியுள்ளார் . வாரூர் . அபிடிக்தர்குலம் . சிவரகசியம் கவி சிறியகாரிரத்ன கவிராயர் ஊர் தென் யொகப்பாடியவர் . காலம் 17 - ம் நூற்றாண்டு . திருப்பேரை . சமயம் வைஷ்ணவம் . கபர்கள் - சியவனரைக் காண்க . மலையப்பையன் சமஸ்தான வித்வானாக காலம் - 12 சிறுபொழு தாறும் பெரும் இருந்தவர் . பொழு தாறுமாம் . சுசி - அக்னி வசிஷ்டர் சாபத்தால் சிக காரிப்பிள்ளை காரிப்புள் கரிக்குருவி ண்டி வயிற்றிற் பிறந்தவன் . அக்னி 10 காண்க . காரிரத்னக்கவிராயர் இவரூர் தென் சேறைக்கவிராஜபிள்ளை -- இவர தூர் திருச் திருப்பேரை சமயம் வைஷ்ணவம் . காலம் சமயம் சைவம் . இவர் இயற் பதினாறாம் நூற்றாண்டு . இவர் மாறனலங் றிய நூல்கள் திருக்காளத்தி நாதருலா காரம் இயற்றிய திருக்குருகூர் பெருமாள் கட்டளைக் கலித்துறைமாலை சேயூர் கவிராயரிடம் கல்வி பயின்றவர் . மாற முருகனுலா திருவாட்போக்கி நாதருலா னலங்கார உரையாசிரியரும் இவரேயாவர் . திருவண்ணாமலையார் வண்ணம் . இஃதன்றி தொல்காப்பிய நுண்பொருண் சொருபாசித்தன் சத்தமநித்யம் காணப் மாலை திருக்குறள் நுண்பொருண்மாலை படுகையாலே இதில் அநித்தியத்தைச் சாத் பா பாவினம் முதலியன இயற்றியுள்ளார் . தியமாயிருக்கிற சத்தத்திலே காணப்படு ததும் - ஒருநாளிலுள்ள ( 15 ) முகூர்த்தத் கையென்கிற எது எவரூபமாகவில்லை சத் தில் எட்டாவது முகூர்த்தம் . இது பித் தம் சிரவணமாகையால் . ( சிவ - சித் ) ருக்களுக்குரிய முகூர்த்தம் . இதில் பிதுர் ஞானக்கூத்தசிவப்பிரகாசதேசிகர் இவர் சிரார்த்தம் செயின் பிதுர்க்கள் களிப்புறு செங்கல்பட்டுஜில்லா சிவன்பாக்கம் கிரா வர் . ( ஏமாத்ரி ) மத்தவர் . திருவையாற்று ஜபேச புராணம் அக்கினியின் புத்திரன் . அக்னி பாடியவர் . காண்க . 2. இவர் துறையூராதீனத்தவர் . கவி SB -செவ்வாயின் பெயர் . அங்காரகன் வல்லவர் . விருத்தாசலபுராணம் பாடியவர் . ஞானவான்- பசுமையாயும் முதிர்ந்து முள்ள சதாசிவதேசிகர் - இவரது ஊர் திருவா ( 31 ) தருப்பையினால் மயிர்ப்பின்னல் ரூர் . இலக்கண விளக்கம் முதலிய நூல் போல் பின்னப்பட்டு வாட்பிடிபோல் அடி கள் இயற்றிய வைத்தியநாத தேசிகரின் யும் நுனி ( 4 ) அங்குல நீளமும் முடி ( 1 ) மூத்த புதல்வர் . நல்ல கவி . கூடுஞ்சபை அங்குல நீளமுமாக பவித்திரமுடிபோல யிற் கவிவர ரணங்களைக் கோளரிபோம் வலமாக முடியப்பட்டுள்ளது . இதனீளம் வகை . - சேறை . குவின் சாணக .