அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1571 அநுபந்தம அளவுகருவிகள் (1) அடிக்கோல், (2) ஆடலாசான் இலக்கணம், சேதம், அவி முழக்கோல், (3) இரண்டடிக்கோல், (4) கயம், நாடகம் என்றிவற்றாற் றக்கலன். கெஜக்கோல் (5) அடி நாடா, (6) சங்கிலி, ஆற்றின் அகடு ஆற்றில் வெள்ளம் ஓடும் (7) வட்டமிடுங் கருவி முதலியன; நீர்மட் பாகத்திற்கு ஆற்றின் அகடு என்று பெயர். - டப்பலகை, ரஸமட்டப் பலகை, சாராய (பூகோ). மட்ட யந்திரம், தூக்குண்டை, இது சம்பாரப் பொருள்களில் அறப்பளீசுரசதகம் சதகம் (100) செய் காரமுற்றது. மணற் பூமியில் நன்றாய்க் யுட்களாலாகிய நூல், இது வைப்புஸ் தல கிழங்கிடும். இது ஆறுமாதப் பயிர். இதன் மாகிய அறப்பள்ளி யென்னும் மலையிற் தாள்கள் பழுத்த பின் கிழங்குகளைத் கோயில் கொண் டெழுந்தருளிய சிவபெரு தோண்டி வெயிலில் உலர்த்தினால் சுக்கு மானை முன்னிலைப் படுத்திப் பாடிய சத ஆகும். கம். இதனை இயற்றியவர் அம்பலவாண இடம் - 2. வழக்கிடம், செய்யுளிடம், கவிராயர். இராயசிங்கு - வடநாட்டி லாசாண்ட மன் அறநெறிச்சாரம் - இது திருமுனைப் பாடி னன். அங்கதபூபதி காண்க. யாரால் இயற்றப்பட்டது. ஜைன மத இராயர் - விஜயநகரத் தரசருள் கிருஷ்ண சம்பந்தமான தருமங்களை வெண்பாவாற் தேவராயருக்கு வழங்கும் சிறப்புப்பெயர். கூறுவது. சிறந்த நடையுள்ளது. இதன் இராயர் அப்பாஜி கதைகளுள் வழங்கு செய்யுட்டொகை (226). வது இவரையே. அற்புதமணி இயற்றமிழ் - இலக்கண நூலமைதி பெற்ற மேகவாகனன் காண்க. செந்தமிழ். அணை இது தேகத்திற்கு ஆரோக்யம் இயைபின்மை நீக்கம் - தன்னோடு ஒற்று உண்டாம்படி பஞ்சு முதலியவற்றால் மையை நீக்கும் விசேடணம். செய்வித்த படுக்கை. அவை இலவம் பஞ்சு, செம்பஞ்சு, வெண்பஞ்சு, மயிர், இடைக்காடனர் - இவர் இடைக்காடென் அன்னத்தினிறகு இவற்றாற் செய்யப்பட் னும் ஊரிலுள்ளா ராதலின் இப் பெயர் பெற்றார். இவராற் பாடப்பட்டோன் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி அஹஸ் பகலின் அளவு. சாதாரணமாக வளவன். (புற - நா.) ஒருநாளில் சூரியன் காலை (83) மணிக்கு இயக்கன் உதித்து, மாலை (61) க்கு அஸ்தமித்தால் தமிழ் நாட்டரசருள் ஒருவன். அத்தினத்தில் அகவின் அளவு (12) மணி, ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன் வஞ் 55 நிமிஷம். சினக்காஞ்சி கூறுகையில் புகழ்படக் கூறப் பட்டவன். ஆதியப்பனார் இவரூர் களந்தை. கொண் டை கட்டி வேளாளர். காலம் பதினெட் இடையன் சேந்தன் கொற்றனார் டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி. திருக்களர், சாதியி லிடையராக இருத்தல் கூடும். திருக்கொள்ளம் பூதூர், பூளை வனம், பருதி இவர் இயற்பெயர் சேந்தன். கொற்றனார் வனம், வைகன்மாடக்கோயில் மாயூரம், என இருத்தல் கூடும். இவர் அகத்தில் இத்தலங்கட்குப் புராணம் பாடியவர். வடுகரை வென்ற இளம்பெருஞ் செந்தி இதனை 'பொன்னாருந் திருக்களரங் கொள் யைப் புகழ்ந்துள்ளார். இவர் அகத்தில் எம் பூதூர் பூளைவனம் பருதிவனம் போற் பாலையைப் பாடியுள்ளார். (375). றுந் தஞ்சைத், தென்னாருங் கொடிவீதிக் இடையனெடுங்கீரனார் இவர் சாதியில் கண்ணார் கோயில் சிறந்த வைகற்பதி இடையராக இருத்தல் கூடும். இவர் யிவைக்குஞ் சிவபுராணம், பன்னாளுந்தனி பெயர் கீரனார். உருவு நோக்கியோ பெரு யோங்குந் தமழாற் செய்தேன் பகர்த்த மை நோக்கியோ நெடுங் கீரனார் என னுரைத்தபடி பரன்பால் வைகு, மின்னா அழைக்கப் பட்டனர். இவர் கடைச்சங்க ருமாயூரப்பதிக்கு மின்றும் விளம்புகேன் மருவிய புலவருள் ஒருவர். அகத்தில் வழுவுறினும் விரும்புவாரே' என்பதனா மருதத்தைப் பாடினர். (166). லறியலாம். இருதலைப்பு-1. இதன் உரு, தலைகளிர செவ்வாயின் பெயர். அங்காரகன் ண்டு, உடல் ஒன்று, கால்களிரண்டு சிறகு சாண்க. கள் இரண்டு. இப் பறவையைப் பற்றித் டவை. ஆரல்
அநுபந்தம் 1571 அநுபந்தம அளவுகருவிகள் ( 1 ) அடிக்கோல் ( 2 ) ஆடலாசான் இலக்கணம் சேதம் அவி முழக்கோல் ( 3 ) இரண்டடிக்கோல் ( 4 ) கயம் நாடகம் என்றிவற்றாற் றக்கலன் . கெஜக்கோல் ( 5 ) அடி நாடா ( 6 ) சங்கிலி ஆற்றின் அகடு ஆற்றில் வெள்ளம் ஓடும் ( 7 ) வட்டமிடுங் கருவி முதலியன ; நீர்மட் பாகத்திற்கு ஆற்றின் அகடு என்று பெயர் . - டப்பலகை ரஸமட்டப் பலகை சாராய ( பூகோ ) . மட்ட யந்திரம் தூக்குண்டை இது சம்பாரப் பொருள்களில் அறப்பளீசுரசதகம் சதகம் ( 100 ) செய் காரமுற்றது . மணற் பூமியில் நன்றாய்க் யுட்களாலாகிய நூல் இது வைப்புஸ் தல கிழங்கிடும் . இது ஆறுமாதப் பயிர் . இதன் மாகிய அறப்பள்ளி யென்னும் மலையிற் தாள்கள் பழுத்த பின் கிழங்குகளைத் கோயில் கொண் டெழுந்தருளிய சிவபெரு தோண்டி வெயிலில் உலர்த்தினால் சுக்கு மானை முன்னிலைப் படுத்திப் பாடிய சத ஆகும் . கம் . இதனை இயற்றியவர் அம்பலவாண இடம் - 2. வழக்கிடம் செய்யுளிடம் கவிராயர் . இராயசிங்கு - வடநாட்டி லாசாண்ட மன் அறநெறிச்சாரம் - இது திருமுனைப் பாடி னன் . அங்கதபூபதி காண்க . யாரால் இயற்றப்பட்டது . ஜைன மத இராயர் - விஜயநகரத் தரசருள் கிருஷ்ண சம்பந்தமான தருமங்களை வெண்பாவாற் தேவராயருக்கு வழங்கும் சிறப்புப்பெயர் . கூறுவது . சிறந்த நடையுள்ளது . இதன் இராயர் அப்பாஜி கதைகளுள் வழங்கு செய்யுட்டொகை ( 226 ) . வது இவரையே . அற்புதமணி இயற்றமிழ் - இலக்கண நூலமைதி பெற்ற மேகவாகனன் காண்க . செந்தமிழ் . அணை இது தேகத்திற்கு ஆரோக்யம் இயைபின்மை நீக்கம் - தன்னோடு ஒற்று உண்டாம்படி பஞ்சு முதலியவற்றால் மையை நீக்கும் விசேடணம் . செய்வித்த படுக்கை . அவை இலவம் பஞ்சு செம்பஞ்சு வெண்பஞ்சு மயிர் இடைக்காடனர் - இவர் இடைக்காடென் அன்னத்தினிறகு இவற்றாற் செய்யப்பட் னும் ஊரிலுள்ளா ராதலின் இப் பெயர் பெற்றார் . இவராற் பாடப்பட்டோன் சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி அஹஸ் பகலின் அளவு . சாதாரணமாக வளவன் . ( புற - நா . ) ஒருநாளில் சூரியன் காலை ( 83 ) மணிக்கு இயக்கன் உதித்து மாலை ( 61 ) க்கு அஸ்தமித்தால் தமிழ் நாட்டரசருள் ஒருவன் . அத்தினத்தில் அகவின் அளவு ( 12 ) மணி ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன் வஞ் 55 நிமிஷம் . சினக்காஞ்சி கூறுகையில் புகழ்படக் கூறப் பட்டவன் . ஆதியப்பனார் இவரூர் களந்தை . கொண் டை கட்டி வேளாளர் . காலம் பதினெட் இடையன் சேந்தன் கொற்றனார் டாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி . திருக்களர் சாதியி லிடையராக இருத்தல் கூடும் . திருக்கொள்ளம் பூதூர் பூளை வனம் பருதி இவர் இயற்பெயர் சேந்தன் . கொற்றனார் வனம் வைகன்மாடக்கோயில் மாயூரம் என இருத்தல் கூடும் . இவர் அகத்தில் இத்தலங்கட்குப் புராணம் பாடியவர் . வடுகரை வென்ற இளம்பெருஞ் செந்தி இதனை ' பொன்னாருந் திருக்களரங் கொள் யைப் புகழ்ந்துள்ளார் . இவர் அகத்தில் எம் பூதூர் பூளைவனம் பருதிவனம் போற் பாலையைப் பாடியுள்ளார் . ( 375 ) . றுந் தஞ்சைத் தென்னாருங் கொடிவீதிக் இடையனெடுங்கீரனார் இவர் சாதியில் கண்ணார் கோயில் சிறந்த வைகற்பதி இடையராக இருத்தல் கூடும் . இவர் யிவைக்குஞ் சிவபுராணம் பன்னாளுந்தனி பெயர் கீரனார் . உருவு நோக்கியோ பெரு யோங்குந் தமழாற் செய்தேன் பகர்த்த மை நோக்கியோ நெடுங் கீரனார் என னுரைத்தபடி பரன்பால் வைகு மின்னா அழைக்கப் பட்டனர் . இவர் கடைச்சங்க ருமாயூரப்பதிக்கு மின்றும் விளம்புகேன் மருவிய புலவருள் ஒருவர் . அகத்தில் வழுவுறினும் விரும்புவாரே ' என்பதனா மருதத்தைப் பாடினர் . ( 166 ) . லறியலாம் . இருதலைப்பு -1 . இதன் உரு தலைகளிர செவ்வாயின் பெயர் . அங்காரகன் ண்டு உடல் ஒன்று கால்களிரண்டு சிறகு சாண்க . கள் இரண்டு . இப் பறவையைப் பற்றித் டவை . ஆரல்