அபிதான சிந்தாமணி

வைப்புத்தலங்கள் 1566 வைப்புத்தலங்கள் (டினம். கொல்லி அரைப்பள்ளிகுணவாயில். இடைத்தானம். மாகோணம். பாப்பள்ளி. அண்ணல்வாயில். நாற்றானம். சரியல். பொருப்பள்ளி ஞாழல்வாயில். தஞ்சரக்ககை. காலம். வதப்பள்ளி. இடைக்குளம். பஞ்சரக்ககை. வரந்தை. சிவப்பள்ளி, தஞ்சைத்தளிக்குளம். குருக்கேந்திரம். எச்சிளமர். அறப்பள்ளி. பாற்குளம். விராடபுரம். உண்ணீர். சிறப்பள்ளி. திருக்குளம், மாநிருபம். கோத்திட்டை. நெடுவாயில்,' வளைக்குளம், சித்தவடம். கரபுரம். நெய்தல்வாயில். கஞ்சாறு. கொங்கணம். கீழையில். வெள்ளாறு. புலிவலம். காளிங்கம். கீழையம். தெள்ளாறு. மகாநதி, குமாரி. உஞ்சேனைமாகாளம். திருவாதிரையான்பட் காலாறு. சூலமங்கை. இடவை. கீழைவழி. பழையயாறு. புரிசை.. பாம்பில். தேவன்குடி. பூந்துறை. சீக்காலி. மணற்கால், கொடுமுடி. தவத்துறை. திருவேட்டி. கருமாரி. தென்கோடி. கோட்டுக்காடு. மணிமுத்தம். களப்பாழ். கொங்கு. பனங்காடு, கச்சிமயானம். காம்பீலி. கொழுநல். நிறைக்காடு. விளத்தொட்டி, நாட்டுத்தஞ்சை. பட்டி. மிறைக்காடு. உருத்திரகோடி. தஞ்சை. கருகற்குரல். இறைக்காடு, பாவநாசம். காரிகரை. பருத்திநியமம். தண்டலையாலங்காடு, கொண்டல். இரையான் சேரி. நல்லேமம். ஞாழற்கோயில், கண்ணை. வாரணாசி. மாகாளம். மாணிக்கோயில். காறை. அசோகந்தி. பெருந்துறை. கச்சிப்பல தளி. வளளி. தண்டந்தோட்டம். வடமாகறல், குரக்குத்தளி. நல்லாளை. தண்டங்குறை. படம்பக்கம். ஆறைமேற்றளி. திரிபுராந்தகம். சடைமுடி. அங்கணம். மாதானம். கோட்டுக்கா. அரிச்சந்திரம். ஆறை. திருவாசகம் பெற்ற சிவத்தலங்கள் 16. விராலிமலை, 17. விநாயகமலை, 18. திருச் திருப்பெருந்துறை. திரு உத்தரகோசமங்கை. செங்கோடு, 19. கொல்லிமலை, 20. இராஜ திருவாசகவைப்புத்தலங்கள் கல் முகப்பிரவள நாட்டுமலை, 21. ஞானமலை, லாடம். பஞ்சப்பள்ளி. நந்தம்பாடி. வேலம் 22. ஊதிமலை, 23. குருடிமலை, 24. தென் புத்தூர். தர்ப்பணம். சாந்தம்புத்தூர். மொக் சேரிகிரி, 25. கொங்கணகிரி, 25. கொடுங் கனி. பூவலம். பட்டமங்கை. ஓரியூர். பாண் குன்றம், 27. குன்றக்குடி, 28. பொதியமலை, டூர். மந்திரமாமலை. 29. கழுகுமலை, 30. வள்ளியூர், 31. கதிர்கா திருவிசைப்பாப்பெற்றதலங்கள் - திருமம், 32. அருக்கொணாமலை, 33. திருக்கோண விடைக்கழி. திருக்களந்தை யாதிதேச்சுரம். மலை, 34. பழமுதிர்சோலை, 35. காஞ்சி திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம். திருமுகத் புரம், 36. திருவானைக்கா, 37. திருவருணை, தலை. திரைலோக்ய சுந்தரம். கங்கை கொண் 38. திருக்காளத்தி, 39. சிதம்பரம், 40. புகழி டசோளேச்சுரம். திருச்சாட்டியக்குடி. தஞ் மலை, 41. தனிச்சயம், 42. காசி, 43. வயிரவ சையிராசராசேச்சுரம். வனம், 44. அத்திப்பட்டு, 45. திருஒற்றியூர், திருப்புகழ் பாடல் பெற்ற தலங்கள் - 46. திருவேற்காடு, 47. பாக்கம், 48. ளேசை 1. திருப்பரங்குன்றம், 2. திருச்செந்தூர், நகர் (கோயம்பேடு), 49. திருவலிதாயம் 3. திருவாவினன்குடி-பழனி, 4. திருவோகம் (பாடி), 50. குறட்டி (குறட்டூர்), 51. வட (சுவாமிமலை), 5. குன்றுதோறாடல், 6. கைலை முல்லைவாயில், 52. திருவாலங்காடு, 53. மலை, 7. ஸ்ரீ சைலம், 8. திருவேங்கடம், 9. வெள்ளிங்கர், 54. திருவல்லம், 55. வேலூர், திருத்தணிகை, 10. வள்ளிமலை, 11. திருக் 56. திருவிரிஞ்சை, 57. திருடித்தார், 58. திரு கழுக்குன்றம், 13. மயிலம், 13. திரிசிராப் மயிலை, 59. திருவான்மியூர், 60. மாடையம் பள்ளி, 14. திருக்கற்குடி, 15. இரத்னகிரி, பதி (மாடம்பாக்கம்), 61. திருப்போரூர்,
வைப்புத்தலங்கள் 1566 வைப்புத்தலங்கள் ( டினம் . கொல்லி அரைப்பள்ளிகுணவாயில் . இடைத்தானம் . மாகோணம் . பாப்பள்ளி . அண்ணல்வாயில் . நாற்றானம் . சரியல் . பொருப்பள்ளி ஞாழல்வாயில் . தஞ்சரக்ககை . காலம் . வதப்பள்ளி . இடைக்குளம் . பஞ்சரக்ககை . வரந்தை . சிவப்பள்ளி தஞ்சைத்தளிக்குளம் . குருக்கேந்திரம் . எச்சிளமர் . அறப்பள்ளி . பாற்குளம் . விராடபுரம் . உண்ணீர் . சிறப்பள்ளி . திருக்குளம் மாநிருபம் . கோத்திட்டை . நெடுவாயில் ' வளைக்குளம் சித்தவடம் . கரபுரம் . நெய்தல்வாயில் . கஞ்சாறு . கொங்கணம் . கீழையில் . வெள்ளாறு . புலிவலம் . காளிங்கம் . கீழையம் . தெள்ளாறு . மகாநதி குமாரி . உஞ்சேனைமாகாளம் . திருவாதிரையான்பட் காலாறு . சூலமங்கை . இடவை . கீழைவழி . பழையயாறு . புரிசை .. பாம்பில் . தேவன்குடி . பூந்துறை . சீக்காலி . மணற்கால் கொடுமுடி . தவத்துறை . திருவேட்டி . கருமாரி . தென்கோடி . கோட்டுக்காடு . மணிமுத்தம் . களப்பாழ் . கொங்கு . பனங்காடு கச்சிமயானம் . காம்பீலி . கொழுநல் . நிறைக்காடு . விளத்தொட்டி நாட்டுத்தஞ்சை . பட்டி . மிறைக்காடு . உருத்திரகோடி . தஞ்சை . கருகற்குரல் . இறைக்காடு பாவநாசம் . காரிகரை . பருத்திநியமம் . தண்டலையாலங்காடு கொண்டல் . இரையான் சேரி . நல்லேமம் . ஞாழற்கோயில் கண்ணை . வாரணாசி . மாகாளம் . மாணிக்கோயில் . காறை . அசோகந்தி . பெருந்துறை . கச்சிப்பல தளி . வளளி . தண்டந்தோட்டம் . வடமாகறல் குரக்குத்தளி . நல்லாளை . தண்டங்குறை . படம்பக்கம் . ஆறைமேற்றளி . திரிபுராந்தகம் . சடைமுடி . அங்கணம் . மாதானம் . கோட்டுக்கா . அரிச்சந்திரம் . ஆறை . திருவாசகம் பெற்ற சிவத்தலங்கள் 16. விராலிமலை 17. விநாயகமலை 18. திருச் திருப்பெருந்துறை . திரு உத்தரகோசமங்கை . செங்கோடு 19. கொல்லிமலை 20. இராஜ திருவாசகவைப்புத்தலங்கள் கல் முகப்பிரவள நாட்டுமலை 21. ஞானமலை லாடம் . பஞ்சப்பள்ளி . நந்தம்பாடி . வேலம் 22. ஊதிமலை 23. குருடிமலை 24. தென் புத்தூர் . தர்ப்பணம் . சாந்தம்புத்தூர் . மொக் சேரிகிரி 25. கொங்கணகிரி 25. கொடுங் கனி . பூவலம் . பட்டமங்கை . ஓரியூர் . பாண் குன்றம் 27. குன்றக்குடி 28. பொதியமலை டூர் . மந்திரமாமலை . 29. கழுகுமலை 30. வள்ளியூர் 31. கதிர்கா திருவிசைப்பாப்பெற்றதலங்கள் - திருமம் 32. அருக்கொணாமலை 33. திருக்கோண விடைக்கழி . திருக்களந்தை யாதிதேச்சுரம் . மலை 34. பழமுதிர்சோலை 35. காஞ்சி திருக்கீழ்க்கோட்டூர் மணியம்பலம் . திருமுகத் புரம் 36. திருவானைக்கா 37. திருவருணை தலை . திரைலோக்ய சுந்தரம் . கங்கை கொண் 38. திருக்காளத்தி 39. சிதம்பரம் 40. புகழி டசோளேச்சுரம் . திருச்சாட்டியக்குடி . தஞ் மலை 41. தனிச்சயம் 42. காசி 43. வயிரவ சையிராசராசேச்சுரம் . வனம் 44. அத்திப்பட்டு 45. திருஒற்றியூர் திருப்புகழ் பாடல் பெற்ற தலங்கள் - 46. திருவேற்காடு 47. பாக்கம் 48. ளேசை 1. திருப்பரங்குன்றம் 2. திருச்செந்தூர் நகர் ( கோயம்பேடு ) 49. திருவலிதாயம் 3. திருவாவினன்குடி - பழனி 4. திருவோகம் ( பாடி ) 50. குறட்டி ( குறட்டூர் ) 51. வட ( சுவாமிமலை ) 5. குன்றுதோறாடல் 6. கைலை முல்லைவாயில் 52. திருவாலங்காடு 53 . மலை 7. ஸ்ரீ சைலம் 8. திருவேங்கடம் 9. வெள்ளிங்கர் 54. திருவல்லம் 55. வேலூர் திருத்தணிகை 10. வள்ளிமலை 11. திருக் 56. திருவிரிஞ்சை 57. திருடித்தார் 58. திரு கழுக்குன்றம் 13. மயிலம் 13. திரிசிராப் மயிலை 59. திருவான்மியூர் 60. மாடையம் பள்ளி 14. திருக்கற்குடி 15. இரத்னகிரி பதி ( மாடம்பாக்கம் ) 61. திருப்போரூர்