அபிதான சிந்தாமணி

உ சிவமயம் தேவார வைப்புத்தலங்கள். திங்களூர். நங்களூர். தங்களூர். எங்களூர். பாசனூர். நாசனூர். ஈசனூர். தேசனூர். கூறனூர். ஏறனூர். தேறனூர். பேறனர். காட்டூர். மாட்டூர். பூமியூர். ஆழியூர். வேலனூர். இறைவனூர். முதல்வனூர். நம்பனூர். பாஞ்சலூர். தேரூர். - பேரூர். மாவூர். மூலனூர். நாலனூர். வேங்கூர். நாங்கூர். பொன்னூர். தென்னூர். தாழையூர். கூழையூர். எழூர். தோழூர். விடங்களூர். கடங்களூர். முந்தையூர். பந்தையூர். மறையனூர். நிறையனூர். பிறையனூர். குன்றியூர். செங்குன்றூர். வெற்றியூர். மூவலூர். கருப்பூர். தேவனூர். ஏமநல்லூர். பெருமூர். பேராவூர். வாதவூர். வழுவூர். நியமநல்லூர். பொய்கைநல்லூர். வடபேறூர். கொடுங்கோளூர். தகட்டூர். துடையூர். மூறையூர். வேளூர். தேவீச்சுரம். விளத்தூர். வே தீச்சுரம். துவையூர் விவீச்சுரம். நாலூர். ஏயீச்சுரம். தஞ்சையெழுமூர். அக்கீச்சுரம். கூந்தலூர். குக்குடேச்சுரம். கச்சையூர். நாகளேச்சுரம். பனங்காட்டூர். இராப்பட்டீச்சுரம். கூரூர். மயிண்டீச்சுரம். போற்றூர். திண்டீச்சுரம். காற்றூர். வெகுளீச்சுரம். கறையூர். மாகாளேச்சுரம். பாட்டூர். அயனீச்சுரம். மூதூர். அகத்தீச்சரம். பேறனூர். ஆடகேச்சுரம். அரணநல்லூர். அகத்தீச்சுரம். கொடுங்கோவலூர். சோமேசம். குழையூர். குருந்தங்குடி. பொய்கை. மாணிகுடி. நெற்குன்றம். விடைவாய்க்குடி. நற்குன்றம். கருந்திட்டைக்குடி திருமலை. கடையக்குடி. பொதியின்மலை. செம்பங்குடி. மகாமேருமலை. புற்குடி. உதயமலை. மத்தங்குடி. அத்தமயனமலை. குத்தங்குடி. மகேந்திரமலை. சாலைக்குடி. ஏமகூடமலை.. தனிச்சாத்தங்குடி கந்தமாதனமலை. புதுக்குடி, விந்தமாமலை. தென்களக்குடி. சையமலை. நல்லக்குடி. நீலமலை. கிள்ளிகுடி. கொல்லிமலை. திருவண்குடி. மந்தாரம். மாகுடி. நந்திசேச்சுரம். இடைப்பள்ளி. பிடவூர், கோவந்தபுத்தூர். தேனூர். ஆமாவூர். அளப்பூர். ஊற்றத்தூர். மாற்றூர். சேற்றூர். சல்லாற்றூர். எமப்பேரூர். தக்களூர்.
சிவமயம் தேவார வைப்புத்தலங்கள் . திங்களூர் . நங்களூர் . தங்களூர் . எங்களூர் . பாசனூர் . நாசனூர் . ஈசனூர் . தேசனூர் . கூறனூர் . ஏறனூர் . தேறனூர் . பேறனர் . காட்டூர் . மாட்டூர் . பூமியூர் . ஆழியூர் . வேலனூர் . இறைவனூர் . முதல்வனூர் . நம்பனூர் . பாஞ்சலூர் . தேரூர் . - பேரூர் . மாவூர் . மூலனூர் . நாலனூர் . வேங்கூர் . நாங்கூர் . பொன்னூர் . தென்னூர் . தாழையூர் . கூழையூர் . எழூர் . தோழூர் . விடங்களூர் . கடங்களூர் . முந்தையூர் . பந்தையூர் . மறையனூர் . நிறையனூர் . பிறையனூர் . குன்றியூர் . செங்குன்றூர் . வெற்றியூர் . மூவலூர் . கருப்பூர் . தேவனூர் . ஏமநல்லூர் . பெருமூர் . பேராவூர் . வாதவூர் . வழுவூர் . நியமநல்லூர் . பொய்கைநல்லூர் . வடபேறூர் . கொடுங்கோளூர் . தகட்டூர் . துடையூர் . மூறையூர் . வேளூர் . தேவீச்சுரம் . விளத்தூர் . வே தீச்சுரம் . துவையூர் விவீச்சுரம் . நாலூர் . ஏயீச்சுரம் . தஞ்சையெழுமூர் . அக்கீச்சுரம் . கூந்தலூர் . குக்குடேச்சுரம் . கச்சையூர் . நாகளேச்சுரம் . பனங்காட்டூர் . இராப்பட்டீச்சுரம் . கூரூர் . மயிண்டீச்சுரம் . போற்றூர் . திண்டீச்சுரம் . காற்றூர் . வெகுளீச்சுரம் . கறையூர் . மாகாளேச்சுரம் . பாட்டூர் . அயனீச்சுரம் . மூதூர் . அகத்தீச்சரம் . பேறனூர் . ஆடகேச்சுரம் . அரணநல்லூர் . அகத்தீச்சுரம் . கொடுங்கோவலூர் . சோமேசம் . குழையூர் . குருந்தங்குடி . பொய்கை . மாணிகுடி . நெற்குன்றம் . விடைவாய்க்குடி . நற்குன்றம் . கருந்திட்டைக்குடி திருமலை . கடையக்குடி . பொதியின்மலை . செம்பங்குடி . மகாமேருமலை . புற்குடி . உதயமலை . மத்தங்குடி . அத்தமயனமலை . குத்தங்குடி . மகேந்திரமலை . சாலைக்குடி . ஏமகூடமலை .. தனிச்சாத்தங்குடி கந்தமாதனமலை . புதுக்குடி விந்தமாமலை . தென்களக்குடி . சையமலை . நல்லக்குடி . நீலமலை . கிள்ளிகுடி . கொல்லிமலை . திருவண்குடி . மந்தாரம் . மாகுடி . நந்திசேச்சுரம் . இடைப்பள்ளி . பிடவூர் கோவந்தபுத்தூர் . தேனூர் . ஆமாவூர் . அளப்பூர் . ஊற்றத்தூர் . மாற்றூர் . சேற்றூர் . சல்லாற்றூர் . எமப்பேரூர் . தக்களூர் .