அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1560 மசுதகாடு அல்லது நடுநாடு அகராய தீர்த்தம். காரகருஷிக்குப் பிரத்தி பார்த்தசாரதி முதலிய ஐந்து திருப்பதிகள் பக்ஷம். (காஞ்சீபுரம்). (நி-ம்.) உள்ள தலம். (பி-ம்) வேதவல்லி, பெருந் 11. திருக்கார்வனம் - (பெ-ம்) ஈவநீத தேவித் தாயார், இலக்ஷமிதேவி, சீதாபிரா சோரன். (பி-ம்) கமலவல்லி. (வி-ம்) புட்களட்டியார், உருக்மணி தேவியார். (வி-ம்) சேஷ விமானம். (தீ-ம்) கௌரிதடாகம், காமாக்ஷி விமானம். (நீ-ம்) கைாவணி தீர்த்தம், இல பம்மனுக்குப் பிரத்தியவும். (காஞ்சீபுரம்). க்ஷமிதேவி அல்லியிலவ தரித்த க்ஷேத்ரம். (நி-ம்.) அத்ரி, பிருகு, விகடன், ஆத்ரேயருஷி, 12. திருக்கள்வனூர் (பொம்) ஆதி சுமதி, சர்ப்பரோமன், முத்கல முனி முதலி வராகப்பெருமாள். (பி- ம்) அபயகாயகி யோர்க்குப் பிரத்தியக்ஷம். இதற்கருகிலிருக் காய்ச்சியார். (வி-ம்) வாமனவிமானம். (தீ-ம்) கும் திருமலையில் பேயாழ்வார் திருவவதா நித்யபுஷ்கரணி, அசுவத்தநாராயணனுக்குப் ரம், (நி-ம்.) பிரத்தியக்ஷம். (காஞ்சீபுரம்). (நி-ம்.) 20. திருவிடவெந்தை - (பெ-ம்) நித்ய 13. திருப்பாமேச்வாவிண்ணகாம் கல்யாணப் பெருமாள். (பி-ம்) கோமள (பொம்) பாமபதநாதன். (பி-ம்) வைகுண்ட வல்லி நாய்ச்சியார். (வி-ம்) கல்யாணவிமா வல்லி நாய்ச்சியார். (வி-ம்) குமுதவிமானம். னம். (தீ-ம்) கல்யாண தீர்த்தம், மகாபலி (தீ-ம்) அயிரம்மதி தீர்த்தம், பல்லவனுக்குப் பேறடைந்த தலம். காலவ முனி தன் (மரி பிரத்தியக்ஷம். (காஞ்சீபுரம்). (நி-ம்.) யர் முந்நூற்று அறுபதின்மரை நாடோறும் 14. திருப்பவழவண்ணம் - (பெ-ம்) ஒவ்வொருவராக மணஞ்செய்து கொடுக்கப் பவழவண்ணப்பெருமாள். (பி-ம்) பவழவல்லி பெற்ற க்ஷேத்ரம். (நி-ம்.) நாய்ச்சியார். (வி - ம்) பிரவாள விமானம். 21. திருநீர்மலை (பெ-ம்) நீலமுகில் (தீ-ம்) சக்ர தீர்த்தம். அச்வனி தேவர்களுக் வண்ணர், ரங்கநாதர், நீர்வண்ணர், குப் பிரத்தியக்ஷம். (காஞ்சீபுரம்). (நி-ம்.) (பி - ம்) அணிமாமலர் மங்கை, மணிமா 15. திருப்புட்குழி - (பெ-ம்) விஜய மடந்தை, (வி-ம்) தோதகிரி விமானம். (தீ-ம் ) தொண்டைமான் ராகவப் பெருமாள். (பி-ம்) மரகதவல்லி மணிகர்ணிகா தீர்த்தம். காய்ச்சியார். (வி-ம்) விஜயகோடி விமானம். சக்கிரவர்த்திக்கும் பிருகு ருஷிக்கும் பிரத்தி யக்ஷம். (கிடந்த திருக்கோலம்.) (தீ-ம்) ஜடாயு தீர்த்தம். ஜடாயுவை இராமர் 22. திருக்கடன் மல்லை - (மாவலிபுரம்) தகனஞ்செய்து முத்திகொடுத்த தலம். (வீ-ம்). 16. திருக்கடிகை - (சோளங்கிபுரம்) நிலமங்கை நாய்ச்சியார். (வி-ம்) ககனாகருதி (பெ-ம்) நித்ய தலச் சயனத்துறைவர். (பி-ம்) (பெ-ம்) யோகநரசிங்க சுவாமி. (3-ம்) அமிர்த விமானம் (நீ-ம்) கருடநதி தீர்த்தம். புண்டரீக வல்லி நாய்ச்சியார். (வி-ம்) சிங்ககோஷ் முனிக்குப் பிரத்தியக்ஷம். பூதத்தாழ்வார் அவ டத்தி விமானம். (தீ-ம்) அனும தீர்த்த முத தரித்த தலம். (புஜங்கசயனம்.) லிய (உஉ) தீர்த்தங்கள். பிரகலாதாழ்வா னுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (வீ-ம்). 17. திரு எவ்வளூர் - (திருவெள்ளூர் ) மகதநாடு அல்லது நடுநாடு. (பெ-ம்) வீரராகவப் பெருமாள். (பி-ம்.) 1. திருக்கோவலூர் - (பெ-ம்) தெக கனகவல்லித் தாயார். (வி-ம்) விஜயகோடி ளீசன், ஆயனார், திருவிக்கிரமன். (பி-ம்) பூங் விமானம். (தீ-ம்) இருத்தாப நாசினி தீர்த் கோயில் நாய்ச்சியார், பூகவல்லித் தாயார். தம். பிரத்யும்னன், கௌசிகன், தருமசே (வி-ம்) ஸ்ரீதர விமானம். (தீ-ம்) ஸ்ரீ கரபுஷ் னன், சாலிகோத்ரமுனி முதலியவர்களுக் காணி. மிருகண்டருஷிக்குப் பிரத்தியக்ஷம். குப் பிரத்தியக்ஷம். (புஜங்கசயனம்). (நி-ம்.) 18. திருநின்றவூர் - (பெ-ம்) பக்தவச் 2. திருவயிந்தாபுரம்-(பெ-ம்) தெய்வ சலப்பெருமாள். (பி - ம்) என்னைப்பெற்ற நாயகப் பெருமாள். (பி-ம்) செங்கமல வல் தாயார். (வி-ம்) உத்பல விமானம். (நீ-ம்) லித் தேவி. (வி-ம்) சந்திரவிமானம். (தீ-ம் ) வருணபுட்கரணி. வருணன், தருமத்துவசன், சேஷதீர்த்தம், பிரமதீர்த்தம், கருடநதி, சந் புரந்தான் என்பவருக்குப் பிரத்தியக்ஷம், திரனுக்கும் கருடனுக்கும் பிரத்தியக்ஷம். இவ் (நி-ம்.) வாலயத்தை யிடிக்க வந்த சோழனுக்குப் 19. திருவல்லிக்கேணி-(பெ-ம்) மன் பெருமாள் திரிநேத்ரமும் சூலமுங்காட்டித் நாதன், வரதராஜன், நரசிங்கன், ஸ்ரீராமன், தரிசனந் தந்தனுக்கிரகித்தார். (நி-ம்.)
விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1560 மசுதகாடு அல்லது நடுநாடு அகராய தீர்த்தம் . காரகருஷிக்குப் பிரத்தி பார்த்தசாரதி முதலிய ஐந்து திருப்பதிகள் பக்ஷம் . ( காஞ்சீபுரம் ) . ( நி - ம் . ) உள்ள தலம் . ( பி - ம் ) வேதவல்லி பெருந் 11. திருக்கார்வனம் - ( பெ - ம் ) ஈவநீத தேவித் தாயார் இலக்ஷமிதேவி சீதாபிரா சோரன் . ( பி - ம் ) கமலவல்லி . ( வி - ம் ) புட்களட்டியார் உருக்மணி தேவியார் . ( வி - ம் ) சேஷ விமானம் . ( தீ - ம் ) கௌரிதடாகம் காமாக்ஷி விமானம் . ( நீ - ம் ) கைாவணி தீர்த்தம் இல பம்மனுக்குப் பிரத்தியவும் . ( காஞ்சீபுரம் ) . க்ஷமிதேவி அல்லியிலவ தரித்த க்ஷேத்ரம் . ( நி - ம் . ) அத்ரி பிருகு விகடன் ஆத்ரேயருஷி 12. திருக்கள்வனூர் ( பொம் ) ஆதி சுமதி சர்ப்பரோமன் முத்கல முனி முதலி வராகப்பெருமாள் . ( பி- ம் ) அபயகாயகி யோர்க்குப் பிரத்தியக்ஷம் . இதற்கருகிலிருக் காய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) வாமனவிமானம் . ( தீ - ம் ) கும் திருமலையில் பேயாழ்வார் திருவவதா நித்யபுஷ்கரணி அசுவத்தநாராயணனுக்குப் ரம் ( நி - ம் . ) பிரத்தியக்ஷம் . ( காஞ்சீபுரம் ) . ( நி - ம் . ) 20. திருவிடவெந்தை - ( பெ - ம் ) நித்ய 13. திருப்பாமேச்வாவிண்ணகாம் கல்யாணப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) கோமள ( பொம் ) பாமபதநாதன் . ( பி - ம் ) வைகுண்ட வல்லி நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) கல்யாணவிமா வல்லி நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) குமுதவிமானம் . னம் . ( தீ - ம் ) கல்யாண தீர்த்தம் மகாபலி ( தீ - ம் ) அயிரம்மதி தீர்த்தம் பல்லவனுக்குப் பேறடைந்த தலம் . காலவ முனி தன் ( மரி பிரத்தியக்ஷம் . ( காஞ்சீபுரம் ) . ( நி - ம் . ) யர் முந்நூற்று அறுபதின்மரை நாடோறும் 14. திருப்பவழவண்ணம் - ( பெ - ம் ) ஒவ்வொருவராக மணஞ்செய்து கொடுக்கப் பவழவண்ணப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) பவழவல்லி பெற்ற க்ஷேத்ரம் . ( நி - ம் . ) நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) பிரவாள விமானம் . 21. திருநீர்மலை ( பெ - ம் ) நீலமுகில் ( தீ - ம் ) சக்ர தீர்த்தம் . அச்வனி தேவர்களுக் வண்ணர் ரங்கநாதர் நீர்வண்ணர் குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( காஞ்சீபுரம் ) . ( நி - ம் . ) ( பி - ம் ) அணிமாமலர் மங்கை மணிமா 15. திருப்புட்குழி - ( பெ - ம் ) விஜய மடந்தை ( வி - ம் ) தோதகிரி விமானம் . ( தீ - ம் ) தொண்டைமான் ராகவப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) மரகதவல்லி மணிகர்ணிகா தீர்த்தம் . காய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) விஜயகோடி விமானம் . சக்கிரவர்த்திக்கும் பிருகு ருஷிக்கும் பிரத்தி யக்ஷம் . ( கிடந்த திருக்கோலம் . ) ( தீ - ம் ) ஜடாயு தீர்த்தம் . ஜடாயுவை இராமர் 22. திருக்கடன் மல்லை - ( மாவலிபுரம் ) தகனஞ்செய்து முத்திகொடுத்த தலம் . ( வீ - ம் ) . 16. திருக்கடிகை - ( சோளங்கிபுரம் ) நிலமங்கை நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) ககனாகருதி ( பெ - ம் ) நித்ய தலச் சயனத்துறைவர் . ( பி - ம் ) ( பெ - ம் ) யோகநரசிங்க சுவாமி . ( 3 - ம் ) அமிர்த விமானம் ( நீ - ம் ) கருடநதி தீர்த்தம் . புண்டரீக வல்லி நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) சிங்ககோஷ் முனிக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . பூதத்தாழ்வார் அவ டத்தி விமானம் . ( தீ - ம் ) அனும தீர்த்த முத தரித்த தலம் . ( புஜங்கசயனம் . ) லிய ( உஉ ) தீர்த்தங்கள் . பிரகலாதாழ்வா னுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( வீ - ம் ) . 17. திரு எவ்வளூர் - ( திருவெள்ளூர் ) மகதநாடு அல்லது நடுநாடு . ( பெ - ம் ) வீரராகவப் பெருமாள் . ( பி - ம் . ) 1. திருக்கோவலூர் - ( பெ - ம் ) தெக கனகவல்லித் தாயார் . ( வி - ம் ) விஜயகோடி ளீசன் ஆயனார் திருவிக்கிரமன் . ( பி - ம் ) பூங் விமானம் . ( தீ - ம் ) இருத்தாப நாசினி தீர்த் கோயில் நாய்ச்சியார் பூகவல்லித் தாயார் . தம் . பிரத்யும்னன் கௌசிகன் தருமசே ( வி - ம் ) ஸ்ரீதர விமானம் . ( தீ - ம் ) ஸ்ரீ கரபுஷ் னன் சாலிகோத்ரமுனி முதலியவர்களுக் காணி . மிருகண்டருஷிக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( புஜங்கசயனம் ) . ( நி - ம் . ) 18. திருநின்றவூர் - ( பெ - ம் ) பக்தவச் 2. திருவயிந்தாபுரம்- ( பெ - ம் ) தெய்வ சலப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) என்னைப்பெற்ற நாயகப் பெருமாள் . ( பி - ம் ) செங்கமல வல் தாயார் . ( வி - ம் ) உத்பல விமானம் . ( நீ - ம் ) லித் தேவி . ( வி - ம் ) சந்திரவிமானம் . ( தீ - ம் ) வருணபுட்கரணி . வருணன் தருமத்துவசன் சேஷதீர்த்தம் பிரமதீர்த்தம் கருடநதி சந் புரந்தான் என்பவருக்குப் பிரத்தியக்ஷம் திரனுக்கும் கருடனுக்கும் பிரத்தியக்ஷம் . இவ் ( நி - ம் . ) வாலயத்தை யிடிக்க வந்த சோழனுக்குப் 19. திருவல்லிக்கேணி- ( பெ - ம் ) மன் பெருமாள் திரிநேத்ரமும் சூலமுங்காட்டித் நாதன் வரதராஜன் நரசிங்கன் ஸ்ரீராமன் தரிசனந் தந்தனுக்கிரகித்தார் . ( நி - ம் . )