அபிதான சிந்தாமணி

விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1559 தொண்டைநாட்டுத் திருப்பதிகள் 8. திருவடமதுரை (பெ-ம்) கோபி 2. திருவட்டபுயங்கம் - (காஞ்சிபுரம்) காரமணன். (பி-ம்) சத்தியபாமை, ருக்மணிப் (பெ-ம்) ஆதிகேசவப்பெருமாள். (பி-ம்) அலர் பிராட்டியார். (வி-ம்) பத்ரவிமானம் (தீ-ம்) மேன் மங்கை காய்ச்சியார். (வி-ம்) ககனாக்ருதி இந்திர தீர்த்தம், கோவர்த்தன தீர்த்தம், யமு விமானம். (தீ-ம்) கஜேந்திர புஷ்காணி. சாப னை. இந்திராதிதேவர்களுக்குப் பிரத்திய னுடன் யுத்தஞ்செய்ய அட்டபுயங்களுடன் க்ஷம். (நீ-ம்) நின்றவர். கஜேந்திரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். 9. திருப்பிருதி (பெ-ம்) பாமபுரு (நி-ம்.) ஷன். (பி-ம்) பரிமளவல்லி நாய்ச்சியார். 3. திருத்தண்கா (காஞ்சீபுரம்) (வி-ம்) கோவர்த்தனவிமானம். (தீ-ம்) கோ (பொம்) தீபப்பிரகாசர். (பி-ம்) மரகதவல் வர்த்தன தீர்த்தம். பார்வதிப் பிராட்டிக்குப் லித்தாயார். (வி-ம்) ஸ்ரீ காவிமானம், (தீ-ம் ) பிரத்தியக்ஷம். (தி-ம்) புஜங்கசயனம். சரஸ்வதி தீர்த்தம். சரஸ்வதிக்குப் பிரத்திய 10. திருச் சிங்கவேள்குன்றம் க்ஷம் (நி-ம்.) அகோபிலம்). (பெ-ம்) நாசிங்கப்பெருமாள். 4. திருவேளுக்கை - (பெ-ம்) முகுந்த (பி-ம்) இலக்ஷ்மிநாய்ச்சியார். (வி-ம்) குகை வாதப்பெருமாள். (பி-ம்) வேளுக்கை வல்லி விமானம். (தீ-ம்) நரசிங்க தீர்த்தம். பிரகலா நாய்ச்சியார். (வி-ம்) எமவிமானம். (தீ-ம்) தனுக்கு அருள் செய்த தலம். (வீ-ம்.) கதம்பரசு. முசுகுந்தன் முதலியோருக்குப் 11. திருத்துவாரகை (பெ-ம்) கல் பிரத்தியக்ஷம். (காஞ்சீபுரத்திலுள்ள தலம்). யாண நாராயணர். (பி-ம்) கல்யாண நாய்ச்சி (நி-ம்.) யார். ஏமகூட விமானம். (தீ-ம்) கோமதி. பாண் 5. திருப்பாடகம் - (பெ-ம்) பாண்ட டவருக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (வீ-ம்.) வர் தூதப்பெருமாள் (பி-ம்) உருக்குமணி, 12. திருமலை (திருப்பதி) (திருவே சத்யபாமை, (வி-ம்) பத்ரவிமானம். (தீ-ம்) ங்கடம்) (பெ-ம்) ஸ்ரீ நிவாசன். (பி-ம்) அலர் மச்ச தீர்த்தம். அரீ தருஷி, அருச்சுனன் முத மேன்மங்கைத்தாய். (வி-ம்) ஆனந்த நிலைய லியோர்க்குப் பாத்தியக்ஷம். (காஞ்சீபுரத்தி விமானம். (தீ-ம்) சுவாமிபுஷ்காணி முதலிய லுள்ள தலம்). (வீ-ம்.) பதினெட்டு தீர்த்தங்கள், குமார தாமரை, தும் 6. திருநீரகம் - (பெ-ம்) ஜெகதீச்வாப் புரு தீர்த்தம், நாரத தீர்த்தம், ஆகாசகங்கை, பெருமாள். (உ-ம்) நிலமங்கைவல்லி. (வி-ம்) கிருஷ்ண தீர்த்தம், சக்கர தீர்த்தம், பாண்டவ ஜெகதீச்வரவிமானம். (தீ-ம்) அக்ரூர தீர்த் நீர்த்தம், கபில தீர்த்தம், சப்தருஷிதீர்த்தம், தம். அக்ரூரருக்குப் பிரத்யக்ஷம். (காஞ்சீ இந்திர தீர்த்தம், விஷ்வக்சேன தீர்த்தம், பஞ் புரத்திலுள்ள தலம்). (நி-ம்.) சாயுத தீர்த்தம், அக்னிகுண்ட தீர்த்தம், பிரம் தீர்த்தம், பாபவிநாசனி தீர்த்தம், தொட்டி நிலாத்திங்கட்டுண்டத்தான். (பி-ம்) நேரொ 7. திருநிலாத்திங்கட்டுண்டம் - (பெ-ம்) தீர்த்தம், சுவாமி புஷ்கரணி, கோகர்ப்பம், தேவருஷிகளுக்கும், தொண்டமானுக்கும் ருவரில்லாவல்லி. (வி-ம்) புருஷசூக்தலிமா னம். (தீ-ம்) சந்திரபுஷ்கரணி. ருத்ரமூர்த் பிரத்தியக்ஷம். (நி-ம்.) திக்குப் பிரத்தியக்ஷம், (நி-ம்.) தொண்டைநாட்டுத் 8. தீருவூரகம் - (பெடம்) திருவிக்ரமர். (பி - ம்) அமுதவல்லிநாய்ச்சியார். (வி - ம் ) திருப்பதிகள் சாரஸ்ரீகர விமானம். (நீ-ம்) சேஷதீர்த்தம். 1. திருக்காஞ்சி அத்திகிரிமேல்வரை ஆதிசேஷனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (காஞ்சீ (பெ-ம்) வரதராஜப்பெருமாள். (பி-ம்) பெரும் புரம்). (நி-ம்.) தேவித்தாயார்- (வி-ம்) புண்யகோடிவிமானம். 9. திருவெஃகா - (பெ-ம்) சொன்ன (நீ-ம்) அனந்தசரசுமுதலிய எழு தீர்த்தல் வண்ணஞ் செய்தபெருமான் (பி-ம்) கோமள கள். பிரமன், பிருகு, நாரதர்,. அநந்தன், வல்லி. (வி-ம்) வேதசாரவிமானம். (தீ-ம் ) கஜேந்திரன் முதலியவர்களுக்குப் பிரத்தி பொய்கைபுஷ்கரணி. சரஸ்வதிக்குப் பிரத்தி யக்ஷம். - பொய்கையாழ்வா ரவதரித்த தலம். யக்ஷம். (நி-ம் ) அத்திகிரியின்றம் வரை - (பெ-ம்) அழ (காஞ்சீபுரம்). புஜங்கசயனம். கியசிங்கப்பெருமாள். (பி - ம்) அரிதேவித் 10. திருக்காாகம் (பெ-ம்) கருணாக தாயார். (நீ-ம்) வேதவல்லி தீர்த்தம். பிரகஸ் சப்பெருமாள் . (பி - ம்) பத்மாமணிநாய்ச்சி பதிக்குப் பிரத்தியக்ஷம். (வீ-ம்.) யார். (வி - ம்) வாமன விமானம். (-ம்)
விஷ்ணுத்தலமான்மியம் 1559 தொண்டைநாட்டுத் திருப்பதிகள் 8. திருவடமதுரை ( பெ - ம் ) கோபி 2. திருவட்டபுயங்கம் - ( காஞ்சிபுரம் ) காரமணன் . ( பி - ம் ) சத்தியபாமை ருக்மணிப் ( பெ - ம் ) ஆதிகேசவப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) அலர் பிராட்டியார் . ( வி - ம் ) பத்ரவிமானம் ( தீ - ம் ) மேன் மங்கை காய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) ககனாக்ருதி இந்திர தீர்த்தம் கோவர்த்தன தீர்த்தம் யமு விமானம் . ( தீ - ம் ) கஜேந்திர புஷ்காணி . சாப னை . இந்திராதிதேவர்களுக்குப் பிரத்திய னுடன் யுத்தஞ்செய்ய அட்டபுயங்களுடன் க்ஷம் . ( நீ - ம் ) நின்றவர் . கஜேந்திரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . 9. திருப்பிருதி ( பெ - ம் ) பாமபுரு ( நி - ம் . ) ஷன் . ( பி - ம் ) பரிமளவல்லி நாய்ச்சியார் . 3. திருத்தண்கா ( காஞ்சீபுரம் ) ( வி - ம் ) கோவர்த்தனவிமானம் . ( தீ - ம் ) கோ ( பொம் ) தீபப்பிரகாசர் . ( பி - ம் ) மரகதவல் வர்த்தன தீர்த்தம் . பார்வதிப் பிராட்டிக்குப் லித்தாயார் . ( வி - ம் ) ஸ்ரீ காவிமானம் ( தீ - ம் ) பிரத்தியக்ஷம் . ( தி - ம் ) புஜங்கசயனம் . சரஸ்வதி தீர்த்தம் . சரஸ்வதிக்குப் பிரத்திய 10. திருச் சிங்கவேள்குன்றம் க்ஷம் ( நி - ம் . ) அகோபிலம் ) . ( பெ - ம் ) நாசிங்கப்பெருமாள் . 4. திருவேளுக்கை - ( பெ - ம் ) முகுந்த ( பி - ம் ) இலக்ஷ்மிநாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) குகை வாதப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) வேளுக்கை வல்லி விமானம் . ( தீ - ம் ) நரசிங்க தீர்த்தம் . பிரகலா நாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) எமவிமானம் . ( தீ - ம் ) தனுக்கு அருள் செய்த தலம் . ( வீ - ம் . ) கதம்பரசு . முசுகுந்தன் முதலியோருக்குப் 11. திருத்துவாரகை ( பெ - ம் ) கல் பிரத்தியக்ஷம் . ( காஞ்சீபுரத்திலுள்ள தலம் ) . யாண நாராயணர் . ( பி - ம் ) கல்யாண நாய்ச்சி ( நி - ம் . ) யார் . ஏமகூட விமானம் . ( தீ - ம் ) கோமதி . பாண் 5. திருப்பாடகம் - ( பெ - ம் ) பாண்ட டவருக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( வீ - ம் . ) வர் தூதப்பெருமாள் ( பி - ம் ) உருக்குமணி 12. திருமலை ( திருப்பதி ) ( திருவே சத்யபாமை ( வி - ம் ) பத்ரவிமானம் . ( தீ - ம் ) ங்கடம் ) ( பெ - ம் ) ஸ்ரீ நிவாசன் . ( பி - ம் ) அலர் மச்ச தீர்த்தம் . அரீ தருஷி அருச்சுனன் முத மேன்மங்கைத்தாய் . ( வி - ம் ) ஆனந்த நிலைய லியோர்க்குப் பாத்தியக்ஷம் . ( காஞ்சீபுரத்தி விமானம் . ( தீ - ம் ) சுவாமிபுஷ்காணி முதலிய லுள்ள தலம் ) . ( வீ - ம் . ) பதினெட்டு தீர்த்தங்கள் குமார தாமரை தும் 6. திருநீரகம் - ( பெ - ம் ) ஜெகதீச்வாப் புரு தீர்த்தம் நாரத தீர்த்தம் ஆகாசகங்கை பெருமாள் . ( - ம் ) நிலமங்கைவல்லி . ( வி - ம் ) கிருஷ்ண தீர்த்தம் சக்கர தீர்த்தம் பாண்டவ ஜெகதீச்வரவிமானம் . ( தீ - ம் ) அக்ரூர தீர்த் நீர்த்தம் கபில தீர்த்தம் சப்தருஷிதீர்த்தம் தம் . அக்ரூரருக்குப் பிரத்யக்ஷம் . ( காஞ்சீ இந்திர தீர்த்தம் விஷ்வக்சேன தீர்த்தம் பஞ் புரத்திலுள்ள தலம் ) . ( நி - ம் . ) சாயுத தீர்த்தம் அக்னிகுண்ட தீர்த்தம் பிரம் தீர்த்தம் பாபவிநாசனி தீர்த்தம் தொட்டி நிலாத்திங்கட்டுண்டத்தான் . ( பி - ம் ) நேரொ 7. திருநிலாத்திங்கட்டுண்டம் - ( பெ - ம் ) தீர்த்தம் சுவாமி புஷ்கரணி கோகர்ப்பம் தேவருஷிகளுக்கும் தொண்டமானுக்கும் ருவரில்லாவல்லி . ( வி - ம் ) புருஷசூக்தலிமா னம் . ( தீ - ம் ) சந்திரபுஷ்கரணி . ருத்ரமூர்த் பிரத்தியக்ஷம் . ( நி - ம் . ) திக்குப் பிரத்தியக்ஷம் ( நி - ம் . ) தொண்டைநாட்டுத் 8. தீருவூரகம் - ( பெடம் ) திருவிக்ரமர் . ( பி - ம் ) அமுதவல்லிநாய்ச்சியார் . ( வி - ம் ) திருப்பதிகள் சாரஸ்ரீகர விமானம் . ( நீ - ம் ) சேஷதீர்த்தம் . 1. திருக்காஞ்சி அத்திகிரிமேல்வரை ஆதிசேஷனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( காஞ்சீ ( பெ - ம் ) வரதராஜப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) பெரும் புரம் ) . ( நி - ம் . ) தேவித்தாயார்- ( வி - ம் ) புண்யகோடிவிமானம் . 9. திருவெஃகா - ( பெ - ம் ) சொன்ன ( நீ - ம் ) அனந்தசரசுமுதலிய எழு தீர்த்தல் வண்ணஞ் செய்தபெருமான் ( பி - ம் ) கோமள கள் . பிரமன் பிருகு நாரதர்
Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 108

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 109

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/ocr-tool/view.php on line 110
அநந்தன் வல்லி . ( வி - ம் ) வேதசாரவிமானம் . ( தீ - ம் ) கஜேந்திரன் முதலியவர்களுக்குப் பிரத்தி பொய்கைபுஷ்கரணி . சரஸ்வதிக்குப் பிரத்தி யக்ஷம் . - பொய்கையாழ்வா ரவதரித்த தலம் . யக்ஷம் . ( நி - ம் ) அத்திகிரியின்றம் வரை - ( பெ - ம் ) அழ ( காஞ்சீபுரம் ) . புஜங்கசயனம் . கியசிங்கப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) அரிதேவித் 10. திருக்காாகம் ( பெ - ம் ) கருணாக தாயார் . ( நீ - ம் ) வேதவல்லி தீர்த்தம் . பிரகஸ் சப்பெருமாள் . ( பி - ம் ) பத்மாமணிநாய்ச்சி பதிக்குப் பிரத்தியக்ஷம் . ( வீ - ம் . ) யார் . ( வி - ம் ) வாமன விமானம் . ( -ம் )