அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1652 சோழநாடு வராக R- கபில 90. திருவிளமர் பதஞ்சலிமுதலி குழலியம்மை. (தீ-ம்) காசி தீர்த்தம். ஞா-க. யோர் பூசித்த தலம். விடங்கத் தலத்தொன்று. R நீடாமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (வ) 4- (சு-ர்) பதஞ்சலிமனோகரர். (தே-ர்) யாழினு மைல் (தெ-மே) 3-கடிகையில், மென்மொழியம்மை. (தீ-ம்) முத்தி தீர்த் 99. திருவாதைப் பெரும்பாழி - (அரி தம். ஞா-க. R-திருவாரூருக்கு (தெ-மே) த்வாரமங்கலம்) வராக உருக்கொண்ட விஷ் 2-மைல். இதற்கு (வ-மே) 3-கடிகையில். ணுமூர்த்தியின் கோட்டை முரித்த தலம். 91. திருக்காவீரம்-(கரையபுரம்). (சு-ர்) பாதாளேச்சுரர். (தே-ர்) அலங்கார கௌதமர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) கரவீரேசுார். நாயகி, (தீ-ம்) பாதாள தீர்த்தம். ஞா-க. 1. (தே-ர்) பிரத்யக்ஷமின்னம்மை. (தீ-ம்) அக தஞ்சை சாலியமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து வாத தீர்த்தம். ஞா-க. R-திருவாரூருக்கு (வ) 8-மைல். (மே) 1-கடிகையில். (மே) 4-மைல். (வ-மே) முக்கால் கடிகையில். 100. திருஅவளிவணல்லூர் 92. திருப்பெருவேளூர் (காட்டூர் மூர்த்தி பூசித்து அருள் பெற்ற தலம் (சு-ர்) ஐயன்பேட்டை) சத்தி பூசித்த தலம். (க-ர்) காட்சிநாயகேசுரர். (தேர்) சௌந்தரநாயகி பிரியா தநாயகர்.' (தே-ர்) மின்னனையாளம்மை. (தீ-ம்) பிரசன்ன தீர்த்தம். ஞா-நா-உ. (தீ-ம்) சத்தி தீர்த்தம். ஞா-க. R-திருவாரூரி சாலியமங்கலத்திலிருந்து (வ-கி) 61 - மைல். விருந்து (மே) 5-மைல். (மே) 24-கடிகையில். (தெ-மே) 7. -கடிகையில். 93. திருத்தலையாலங்காடு 101. திருப்பருதிநியமம் - (பருத்தியப் ருஷி பூசித்த தலம். முயலகனை முதுகிற பார்கோயில்) சூரியன் பூசித்த தலம். (சர்) நடித்த தலம். (சு-ர்) ஆடவல்லவேச்சுார். பரிதியப்பர். (தோ) மங்கள நாயகியம்மை. (தே-ர்) திருமடந்தை. (தீ-ம்) சுவர்ண தீர்த் (தீ-ம்) பாஸ்கர தீர்த்தம். ஞா-க. R-தஞ்சை தம். ஞா-க, நா-க. R-திருவாரூருக்கு மேற்கு சாலியமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (தெ-மே) 8-மைல். (மே) 31 கடிகையில். 8-மைல். (வ-A) 8-கடிகையில். 94. திருக்குடவாயில் - திரண பிந்து 102. திருவெண்ணியூர் தத்தாத்தி முனிவர்க்குக் குடத்திற்றோன்றித் தரிசனந் ரேயர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) வெண்ணிநாயகே தந்தருளிய தலம். (சு-ர்) கோணேச்சுவார். சர். (தே-ர்) அழகியநாயகி. (தீ-ம்) அழகு (தேர்) பெரிய நாயகி. (தீ-ம்) திருக்குட நீர்த் சிவகங்கை. ஞா-நா-. R-கோயில் வெண்ணி தம். ஞா-2. R-கொரடாச்சேரி ஸ்டேஷனி ஸ்டேஷன். (தெ-A) 31-கடிகையில். லிருந்து (வ) 8-மைல். (வ-மே) 1-கடிகையில், 103. திருப்பூவனூர் - பலரிஷிகளும் 95. திருச்சேறை (உடையார்கோ தேவர்களும் புட்பவனம் வைத்துப் பூசித்த யில்) தௌமியருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) புட்பவனேச்சுார். (தே-ர்) உலம். (சு-ர்) செந்நெறியப்பர். (தே-ர்) ஞான கற்பகவல்லியம்மை. (தீ-ம்) கற்பக தீர்த்தம். வல்லியம்மை. (தீ-ம்) மனோகர தீர்த்தம். ஞா- நா-க. R-நீடாமங்கலம் ஸ்டேஷனி விருந்து R-கும்பகோணத்திற்கு (தெ - A) 9- (தெ.மே) 2-மைல் (தெ-கி) 4-கடிகையில், மைல். (தெ-கி) 1-கடிகையில், 104. திருப்பாதாளேச்சாம் 96. திருநாலூர்மயானம் நாரதர் மணி) நாகர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) சர்ப்பபுரே ஆபத்தம்பருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். கர். (தே-ர்) அமிர்தநாயகியம்மை. (தீ-ம்) (சு-ர்) பல்லவனேசார். (தே-ர்) பெரியாம் நாகதீர்த்தம். ஞா-க. R-மன்னார்குடி. ஸ்டே பிகை. (தீ-ம்) பலாவடி தீர்த்தம். ஞா-க. R- ஷனிலிருந்து வடக்கு 11-மைல். (தெ - 2) கும்பகோணம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (தெ-கி) 10-கடிகையில். 10-மைல். (தெ-மே) 3-கடிகையில், 105. திருக்களர் - காள முனி பூசித்த 97. திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் தலம், திருவாசருக்கு நடன தரிசனந் தந்த தாசிபருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். (சுர்) தலம். (ச-ர்) களரிமுலையீசர். (தே-ர்) அழ சுவர்ணபுரேசர். (தே-ர்) சிவாம்பிகை. (தீ-ம்) கேச்வரி- (தீ-ம்) திருவாசதீர்த்தம். மன்னார் சுவர்ண தீர்த்தம். நா-க. R-நீடாமங்கலம் குடியிலிருந்து (தெ.) 9-மைல். (தெ - கி) ஸ்டேஷனி விருந்து (தெ- மே) 11-மைல். 10-கடிகையில் (தெ) 2-கடிகையில். 106. திருச்சிற்றேமம் (சிற்றாம்பூர்) 98. திருஇரும்பூளை (ஆலங்குடி) விச் விபுத்தனென்னு மடியவர்க்கு நாடோறும் படி வாமித்திரருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். யிற் பொற்காசு கொடுத்தருளிய தலம். (கர்) (ச-ர்) காசியாரண்யேச்சுார். (தேர்) எலவார் பொன்வைத்தநாதர். (தேர்) அகிலாண்டேச் கா-க.
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1652 சோழநாடு வராக R கபில 90. திருவிளமர் பதஞ்சலிமுதலி குழலியம்மை . ( தீ - ம் ) காசி தீர்த்தம் . ஞா - . யோர் பூசித்த தலம் . விடங்கத் தலத்தொன்று . R நீடாமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( ) 4 ( சு - ர் ) பதஞ்சலிமனோகரர் . ( தே - ர் ) யாழினு மைல் ( தெ - மே ) 3 - கடிகையில் மென்மொழியம்மை . ( தீ - ம் ) முத்தி தீர்த் 99. திருவாதைப் பெரும்பாழி - ( அரி தம் . ஞா - . R- திருவாரூருக்கு ( தெ - மே ) த்வாரமங்கலம் ) வராக உருக்கொண்ட விஷ் 2 - மைல் . இதற்கு ( - மே ) 3 - கடிகையில் . ணுமூர்த்தியின் கோட்டை முரித்த தலம் . 91. திருக்காவீரம்- ( கரையபுரம் ) . ( சு - ர் ) பாதாளேச்சுரர் . ( தே - ர் ) அலங்கார கௌதமர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கரவீரேசுார் . நாயகி ( தீ - ம் ) பாதாள தீர்த்தம் . ஞா - . 1 . ( தே - ர் ) பிரத்யக்ஷமின்னம்மை . ( தீ - ம் ) அக தஞ்சை சாலியமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து வாத தீர்த்தம் . ஞா - . R- திருவாரூருக்கு ( ) 8 - மைல் . ( மே ) 1 - கடிகையில் . ( மே ) 4 - மைல் . ( - மே ) முக்கால் கடிகையில் . 100. திருஅவளிவணல்லூர் 92. திருப்பெருவேளூர் ( காட்டூர் மூர்த்தி பூசித்து அருள் பெற்ற தலம் ( சு - ர் ) ஐயன்பேட்டை ) சத்தி பூசித்த தலம் . ( - ர் ) காட்சிநாயகேசுரர் . ( தேர் ) சௌந்தரநாயகி பிரியா தநாயகர் . ' ( தே - ர் ) மின்னனையாளம்மை . ( தீ - ம் ) பிரசன்ன தீர்த்தம் . ஞா - நா - . ( தீ - ம் ) சத்தி தீர்த்தம் . ஞா - . R- திருவாரூரி சாலியமங்கலத்திலிருந்து ( - கி ) 61 - மைல் . விருந்து ( மே ) 5 - மைல் . ( மே ) 24 - கடிகையில் . ( தெ - மே ) 7. -கடிகையில் . 93. திருத்தலையாலங்காடு 101. திருப்பருதிநியமம் - ( பருத்தியப் ருஷி பூசித்த தலம் . முயலகனை முதுகிற பார்கோயில் ) சூரியன் பூசித்த தலம் . ( சர் ) நடித்த தலம் . ( சு - ர் ) ஆடவல்லவேச்சுார் . பரிதியப்பர் . ( தோ ) மங்கள நாயகியம்மை . ( தே - ர் ) திருமடந்தை . ( தீ - ம் ) சுவர்ண தீர்த் ( தீ - ம் ) பாஸ்கர தீர்த்தம் . ஞா - . R- தஞ்சை தம் . ஞா - நா - . R- திருவாரூருக்கு மேற்கு சாலியமங்கலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( தெ - மே ) 8 - மைல் . ( மே ) 31 கடிகையில் . 8 - மைல் . ( வ- A ) 8 - கடிகையில் . 94. திருக்குடவாயில் - திரண பிந்து 102. திருவெண்ணியூர் தத்தாத்தி முனிவர்க்குக் குடத்திற்றோன்றித் தரிசனந் ரேயர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) வெண்ணிநாயகே தந்தருளிய தலம் . ( சு - ர் ) கோணேச்சுவார் . சர் . ( தே - ர் ) அழகியநாயகி . ( தீ - ம் ) அழகு ( தேர் ) பெரிய நாயகி . ( தீ - ம் ) திருக்குட நீர்த் சிவகங்கை . ஞா - நா- . R- கோயில் வெண்ணி தம் . ஞா -2 . R- கொரடாச்சேரி ஸ்டேஷனி ஸ்டேஷன் . ( தெ- A ) 31 - கடிகையில் . லிருந்து ( ) 8 - மைல் . ( - மே ) 1 - கடிகையில் 103. திருப்பூவனூர் - பலரிஷிகளும் 95. திருச்சேறை ( உடையார்கோ தேவர்களும் புட்பவனம் வைத்துப் பூசித்த யில் ) தௌமியருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) புட்பவனேச்சுார் . ( தே - ர் ) உலம் . ( சு - ர் ) செந்நெறியப்பர் . ( தே - ர் ) ஞான கற்பகவல்லியம்மை . ( தீ - ம் ) கற்பக தீர்த்தம் . வல்லியம்மை . ( தீ - ம் ) மனோகர தீர்த்தம் . ஞா- நா - . R- நீடாமங்கலம் ஸ்டேஷனி விருந்து R- கும்பகோணத்திற்கு ( தெ - A ) 9- ( தெ.மே ) 2 - மைல் ( தெ - கி ) 4 - கடிகையில் மைல் . ( தெ - கி ) 1 - கடிகையில் 104. திருப்பாதாளேச்சாம் 96. திருநாலூர்மயானம் நாரதர் மணி ) நாகர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) சர்ப்பபுரே ஆபத்தம்பருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . கர் . ( தே - ர் ) அமிர்தநாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) ( சு - ர் ) பல்லவனேசார் . ( தே - ர் ) பெரியாம் நாகதீர்த்தம் . ஞா - . R- மன்னார்குடி . ஸ்டே பிகை . ( தீ - ம் ) பலாவடி தீர்த்தம் . ஞா - . R- ஷனிலிருந்து வடக்கு 11 - மைல் . ( தெ - 2 ) கும்பகோணம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( தெ - கி ) 10 - கடிகையில் . 10 - மைல் . ( தெ - மே ) 3 - கடிகையில் 105. திருக்களர் - காள முனி பூசித்த 97. திருக்கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் தலம் திருவாசருக்கு நடன தரிசனந் தந்த தாசிபருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . ( சுர் ) தலம் . ( - ர் ) களரிமுலையீசர் . ( தே - ர் ) அழ சுவர்ணபுரேசர் . ( தே - ர் ) சிவாம்பிகை . ( தீ - ம் ) கேச்வரி- ( தீ - ம் ) திருவாசதீர்த்தம் . மன்னார் சுவர்ண தீர்த்தம் . நா - . R- நீடாமங்கலம் குடியிலிருந்து ( தெ . ) 9 - மைல் . ( தெ - கி ) ஸ்டேஷனி விருந்து ( தெ- மே ) 11 - மைல் . 10 - கடிகையில் ( தெ ) 2 - கடிகையில் . 106. திருச்சிற்றேமம் ( சிற்றாம்பூர் ) 98. திருஇரும்பூளை ( ஆலங்குடி ) விச் விபுத்தனென்னு மடியவர்க்கு நாடோறும் படி வாமித்திரருஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . யிற் பொற்காசு கொடுத்தருளிய தலம் . ( கர் ) ( - ர் ) காசியாரண்யேச்சுார் . ( தேர் ) எலவார் பொன்வைத்தநாதர் . ( தேர் ) அகிலாண்டேச் கா - .