அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1650 சோழநாடு கடிகையில். காம யம்மை. (தீ - ம்) சற்குண தீர்த்தம். நா-5. நா - க, சு - க. R-நன்னிலம் ஸ்டேஷனி R-கும்பகோணத்திருந்து 12 - மைல். இதலிருந்து (மே) 64 மைல். இதற்கு (கி) 3-கடி ற்கு (தெ-மே) 3-கடிகையில். கையில். 64. திருப்பேணுபெருந்துறை 71. திருநன்னிலத்துப் பெருங்கோ சத்தி, பிரமன் முதலியோர் பூசித்த தலம். யில் - சூரியன் ஒளிபெறப் பூசித்த தலம், (க-ர்) சிவாநந்தேச்வார். (தேர்) மலையாசி. (சு-ர்) பிரகாசேச்வரர். (தே-ர்) பிரகாசேச் (தீ-ம்) ஆநந்த தீர்த்தம். ஞா-க. R-கும்பகோ வரி. (தீ-ம்) சூரியகாந்த தீர்த்தம். சு-க. ணத்திருந்து எ-மைல். இதற்கு (மே) 14- R-ஸ்டேஷனிலிருந்து 3-மைல். இதற்கு (A) அரை கடிகையில், 65. திருநறையூர்ச்சித்தீச்சாம்- குபே 72. திருக்கொண்டீச்சுரம் எனும், தேவகாந்தருவரும் பூசித்த தலம். தேனு பூசித்துப் பலபொருள் பெற்ற தலம். (சு-ர்.) சௌந்தரேச்வரர். (தே-ர்) அழகாம் (சு-ர்) பசுபதீச்சுரர். (தே-ர்) சாந்தநாயகி பிகை. (தீ-ம்) தேன்சித்தி தீர்த்தம். ஞா-க, யம்மை. (தீ-ம்) பசுதீர்த்தம். நா-உ. R-நன் சு-க. R-கும்பகோணத்திற்கு (தெ - கி) 5.- னிலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) 2-மைல். மைல். இதற்கு (வ-மே) 1-கடிகையில் இதற்கு (தெ-கி) 14-கடிகையில். 66. அரிசிற்கரைபுத்தூர் (அழகார் புத்தூர்) உண்மையாநந்த இருடி பூசித்த வர்த்தியும், திருமகளும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) 73. திருப்பனையூர் - முசுகுந்த சக்கிர தலம். புகழ்த்துணை நாயனாருக்குப் படிக்கா சௌந்தரேச்சுரர். (தே - ர்) பெரியநாயகி. சளித்த தலம். (சு-ர்) படிக்காசளித்த ஈசுரர். (தீ - ம்) மகாலக்ஷ்மி தீர்த்தம். ஞா-நா-உ. (தேர்) அழகாம்பிகை. (தீ-ம்) அரிசில் நதி. - திருவாரூரி லிருந்து (வ) 8-மைல், நன்னி ஞா-க, நா-க,சு-க. R-கும்பகோணத்திற்கு லத்திருந்து தெற்கு 2-மைல். இதற்கு (தெ) (தெ-க) 4-மைல். இதற்கு (வ-மே) 1-கடி 1-கடிகையில், கையில். 67. திருச்சிவபுரம் - - பிரமன் பூசித்த தொன்று, சலந்தராசுரனை வதைத்த தலம். 74. திருவிற்குடி அட்டவீரட்டத் தலம், (சு - ர்) பிரமபுரி எயகர். (தே - ர்) பெரியநாயகி யம்மை. (தீ-ம்) பிரம தீர்த்தம். (சு-ர்) வீரட்டானேசுவரர். (தே-ர்) மைவார் ஞா-க, நா-ச. R-கும்பகோணத்திற்கு (தெ- குழலியம்மை. (தீ-ம்) சக்கரை தீர்த்தம். ஞா- கி) 3- மைல். இதற்கு (தெமே) 1ஏ-கடி இதற்கு (வ-கி) 3-கடிகையில். க. R-விற்குடி ஸ்டேஷனி லிருந்து 2-மைல், கையில். 68. திருக்கலயநல்லூர் (சாக்கோ 75. திருப்புகலூர் - அக்நி பூசித்த ட்டை) தேவர்கள் அமிர்த கலசம் பெற்ற தலம். திருநாவுக்கரசுகள் முத்திபெற்ற தலம். களிப்பாற் பூசித்த தலம். (ச-ர்) அமிர்தகலை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குச் செங்கற்கள் யீசுார். (தே-ர்) அமிர்தவல்லியம்மை. (தீ-ம்) பொன்னாயின தலம். (சு - ர்) அக்கீபுரீச்வார். அரிசில் நதி. அரி சொல்லியபடி வந்த நதி. (தேர்) கொந்தார் குழலி 'யம்மை. (தீ-ம்) அமிர்த தீர்த்தம். சு-க. R-கும்பகோணத் அக்கி தீர்த்தம். ஞா, நா, சு-அ. R-நன்னிலம் திற்கு (தெ- A) 1-மைல். இதற்கு (தெ-A) ஸ்டேஷனிலிருந்து (கிழ ) 4-மைல். ஷை ஆலய இடப்புறம். அரை கடிகையில். 69. திருக்கருக்குடி விச்வாமித்திரர், 76. திரிப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சுரம் -- மார்க்கண்டர் முதலிய இருடிகளும், சற்கு மேகங்கள் பூசித்த தலம். முருகநாயனார் ணன் முதலிய வரசரும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) திருவவதாரம் செய்தருளிய தலம். சற்குணலிங்கர். (தே-ர்) சர்வாலங்கிருத மின் வர்த்தமானேச்சுரர். (தே - ர்) கருந்தார் னம்மை. (தீ-ம்) சற்குண தீர்த்தம். ஞா-க. குழலியம்மை. ஞா-க. இதற்கு (தெ) 1-கடி R-கும்பகோணத்திருந்து (தெ-கி) 31-மைல். கையில், இதற்கு (தெ-கி) அரை கடிகையில், 77. திருசோமனத்திச்சுாம்- இராமர், 70. திருவாஞ்சியம் - நாக கன்னிகை மிருகண்டரிஷி முதலியோர் பூசித்த தலம். யொருத்தி மிக வாஞ்சையோடு இறைவனைத் (சர்) இராமகாதேச்சுரர். (தேர்) கருவார் தழுவிச் சாயுஜ்யமடைந்த தலம். (சு-ர்) குழலியம்மை. (நீ-ம்) இராம தீர்த்தம். ஞா- வாஞ்சலிங் கேச்வார். (தேர்) வாழவந்த க. நன்னிலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து (கிழ) நாயகி. (தீ-ம்) சுகவாஞ்ச தீர்த்தம். ஞா-க, 6-மைல். இதற்கு (தெ) 19-கடிசையில், சுா
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1650 சோழநாடு கடிகையில் . காம யம்மை . ( தீ - ம் ) சற்குண தீர்த்தம் . நா -5 . நா - சு - . R- நன்னிலம் ஸ்டேஷனி R- கும்பகோணத்திருந்து 12 - மைல் . இதலிருந்து ( மே ) 64 மைல் . இதற்கு ( கி ) 3 - கடி ற்கு ( தெ - மே ) 3 - கடிகையில் . கையில் . 64. திருப்பேணுபெருந்துறை 71. திருநன்னிலத்துப் பெருங்கோ சத்தி பிரமன் முதலியோர் பூசித்த தலம் . யில் - சூரியன் ஒளிபெறப் பூசித்த தலம் ( - ர் ) சிவாநந்தேச்வார் . ( தேர் ) மலையாசி . ( சு - ர் ) பிரகாசேச்வரர் . ( தே - ர் ) பிரகாசேச் ( தீ - ம் ) ஆநந்த தீர்த்தம் . ஞா - . R- கும்பகோ வரி . ( தீ - ம் ) சூரியகாந்த தீர்த்தம் . சு - . ணத்திருந்து - மைல் . இதற்கு ( மே ) 14- R- ஸ்டேஷனிலிருந்து 3 - மைல் . இதற்கு ( A ) அரை கடிகையில் 65. திருநறையூர்ச்சித்தீச்சாம்- குபே 72. திருக்கொண்டீச்சுரம் எனும் தேவகாந்தருவரும் பூசித்த தலம் . தேனு பூசித்துப் பலபொருள் பெற்ற தலம் . ( சு - ர் . ) சௌந்தரேச்வரர் . ( தே - ர் ) அழகாம் ( சு - ர் ) பசுபதீச்சுரர் . ( தே - ர் ) சாந்தநாயகி பிகை . ( தீ - ம் ) தேன்சித்தி தீர்த்தம் . ஞா - யம்மை . ( தீ - ம் ) பசுதீர்த்தம் . நா - . R- நன் சு - . R- கும்பகோணத்திற்கு ( தெ - கி ) 5.- னிலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) 2 - மைல் . மைல் . இதற்கு ( - மே ) 1 - கடிகையில் இதற்கு ( தெ - கி ) 14 - கடிகையில் . 66. அரிசிற்கரைபுத்தூர் ( அழகார் புத்தூர் ) உண்மையாநந்த இருடி பூசித்த வர்த்தியும் திருமகளும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) 73. திருப்பனையூர் - முசுகுந்த சக்கிர தலம் . புகழ்த்துணை நாயனாருக்குப் படிக்கா சௌந்தரேச்சுரர் . ( தே - ர் ) பெரியநாயகி . சளித்த தலம் . ( சு - ர் ) படிக்காசளித்த ஈசுரர் . ( தீ - ம் ) மகாலக்ஷ்மி தீர்த்தம் . ஞா - நா - . ( தேர் ) அழகாம்பிகை . ( தீ - ம் ) அரிசில் நதி . - திருவாரூரி லிருந்து ( ) 8 - மைல் நன்னி ஞா - நா - சு - . R- கும்பகோணத்திற்கு லத்திருந்து தெற்கு 2 - மைல் . இதற்கு ( தெ ) ( தெ - ) 4 - மைல் . இதற்கு ( - மே ) 1 - கடி 1 - கடிகையில் கையில் . 67. திருச்சிவபுரம் - - பிரமன் பூசித்த தொன்று சலந்தராசுரனை வதைத்த தலம் . 74. திருவிற்குடி அட்டவீரட்டத் தலம் ( சு - ர் ) பிரமபுரி எயகர் . ( தே - ர் ) பெரியநாயகி யம்மை . ( தீ - ம் ) பிரம தீர்த்தம் . ( சு - ர் ) வீரட்டானேசுவரர் . ( தே - ர் ) மைவார் ஞா - நா - . R- கும்பகோணத்திற்கு ( தெ குழலியம்மை . ( தீ - ம் ) சக்கரை தீர்த்தம் . ஞா கி ) 3- மைல் . இதற்கு ( தெமே ) 1 - கடி இதற்கு ( - கி ) 3 - கடிகையில் . . R- விற்குடி ஸ்டேஷனி லிருந்து 2 - மைல் கையில் . 68. திருக்கலயநல்லூர் ( சாக்கோ 75. திருப்புகலூர் - அக்நி பூசித்த ட்டை ) தேவர்கள் அமிர்த கலசம் பெற்ற தலம் . திருநாவுக்கரசுகள் முத்திபெற்ற தலம் . களிப்பாற் பூசித்த தலம் . ( - ர் ) அமிர்தகலை சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குச் செங்கற்கள் யீசுார் . ( தே - ர் ) அமிர்தவல்லியம்மை . ( தீ - ம் ) பொன்னாயின தலம் . ( சு - ர் ) அக்கீபுரீச்வார் . அரிசில் நதி . அரி சொல்லியபடி வந்த நதி . ( தேர் ) கொந்தார் குழலி ' யம்மை . ( தீ - ம் ) அமிர்த தீர்த்தம் . சு - . R- கும்பகோணத் அக்கி தீர்த்தம் . ஞா நா சு - . R- நன்னிலம் திற்கு ( தெ- A ) 1 - மைல் . இதற்கு ( தெ- A ) ஸ்டேஷனிலிருந்து ( கிழ ) 4 - மைல் . ஷை ஆலய இடப்புறம் . அரை கடிகையில் . 69. திருக்கருக்குடி விச்வாமித்திரர் 76. திரிப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சுரம் -- மார்க்கண்டர் முதலிய இருடிகளும் சற்கு மேகங்கள் பூசித்த தலம் . முருகநாயனார் ணன் முதலிய வரசரும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) திருவவதாரம் செய்தருளிய தலம் . சற்குணலிங்கர் . ( தே - ர் ) சர்வாலங்கிருத மின் வர்த்தமானேச்சுரர் . ( தே - ர் ) கருந்தார் னம்மை . ( தீ - ம் ) சற்குண தீர்த்தம் . ஞா - . குழலியம்மை . ஞா - . இதற்கு ( தெ ) 1 - கடி R- கும்பகோணத்திருந்து ( தெ - கி ) 31 - மைல் . கையில் இதற்கு ( தெ - கி ) அரை கடிகையில் 77. திருசோமனத்திச்சுாம்- இராமர் 70. திருவாஞ்சியம் - நாக கன்னிகை மிருகண்டரிஷி முதலியோர் பூசித்த தலம் . யொருத்தி மிக வாஞ்சையோடு இறைவனைத் ( சர் ) இராமகாதேச்சுரர் . ( தேர் ) கருவார் தழுவிச் சாயுஜ்யமடைந்த தலம் . ( சு - ர் ) குழலியம்மை . ( நீ - ம் ) இராம தீர்த்தம் . ஞா வாஞ்சலிங் கேச்வார் . ( தேர் ) வாழவந்த . நன்னிலம் ஸ்டேஷனிலிருந்து ( கிழ ) நாயகி . ( தீ - ம் ) சுகவாஞ்ச தீர்த்தம் . ஞா - 6 - மைல் . இதற்கு ( தெ ) 19 - கடிசையில் சுா