அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1548 சோழநாடு அரசு. சமயாசாரியர் மூவர்களாலும் பதிகம் வீரபத்திர தீர்த்தம். ஞா-நா-. R-மாயூரத்தி பெற்றுளது. நாரசிங்கம்பேட்டை ஸ்டேஷ விருந்து (கி) 7 - மைல். இதற்கு (வ - கி) னிலிருந்து (கி) 2-மைல், இதற்கு (வ-கி) 3- 1-கடிகையில், கடிகையில், 43. திருநனிபள்ளி- (புஞ்சை) அஷ்ட 37. திருத்துருத்தி - (குற்றாலம்) சத்தி வசுக்கள் முதலியோர் பூசித்த தலம். திரு யம தவறிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் ஞானசம்பந்த சுவாமிகளின் தாய் பிறப்பிடம். தேகத்திற் கண்ட பிணிநீங்கின தலம். (சு-ர்) (சு-ர்) நற்றுணையப்பர். (தே-ர்) பர்வதராஜ வேதேச்வார். (தேர்) அமிர்தமுகிழாம்பிகை. புத்ரி (தீ-ம்) சுவர்ண தீர்த்தம், ஞா-நா-சு. (தீ-ம்) சுந்தர தீர்த்தம். குற்றால விருக்ஷம். பதி 3, R-மாயூரத்திலிருந்து (A) 8-மைல் மூவர் பதிகம்-ஈ. R-ஸ்டேஷன் குற்றாலம். இதற்கு (A) 21-கடிகையில். இதற்கு (தெ-A) 1-கடிகையில். 44. திருவலம்புரம் - (பெரும்பள்ளம்) 38. திருவழந்தூர் - வேதம், திக்குப் திருமால் பூசித்துச் சங்குபெற்ற தலம். சங்கு பாலகர், தேவர்கள் பூசித்த தலம். (சு-ர்) கன்னன் பூசித்த தலம். (சு-ர்) வலம்புரிநாதர், வேதபுரீசர். (தே - ர் ) சௌந்தராம்பிகை. (தே-ர்) வடுவகிற்கண்ணம்மை. (தீ-ம்) பிரம் (தீ-ம்) வேத தீர்த்தம். ஞா-க. R-குற்றாலம் தீர்த்தம். சமயாசாரியர் மூவர் பதிகம் ச. R- ஸ்டேஷனிலிருந்து (தெ-A) 3-மைல். இத சீர்காழியிலிருந்து 9-மைல் இதற்கு (தெ- ற்கு (வ-கி) 5-கடிகையில். மே) 1-கடிகையில். 39. திருமயிலாடு துறை (மாயூரம்) 45. திருத்தலைச்சங்காடு သိန်း / , உமாதேவியார் மயிலாகப் பூசிக்கச் சிவபெரு திக்குப்பாலகர், திக்கஜங்கள் பூசித்த தலம். மான் ஆண்மயிலாக நடஞ்செய்து மறைந் (சு-ர்) சங்காரண்யேசுரர். (தேர்) சௌந்தர தருள, இறைவனையெண்ணிப் பிரிவாற்றாது நாயகி. (தீ-ம்) காவிரி . வில்வவிருக்ஷம் பூசித்து முத்தி அடைந்த தலம். விதி விஷ் ஞா-க. (தெ) R-சீர்காழியி லிருந்து 10- ணுக்கள் இந்திரன் முதலிய திக்குப் பாலகர் மைல். இதற்கு (தெ) 1 -கடிகையில். பல ரூஷிகள் இலக்ஷமியாதியர், யானை, 46. திருஆக்கூர்--தான்றேன் றிமாடம் - குதிரை, கழுதை, குரங்கு, நரி, பூனை, கழுகு, இந்திரன் முதலியோர் பூசித்த தலம். சிறப் கிளி, பாம்பு முதலியன பூசித்து முத்தி புலி நாயனார் முத்திபெற்ற தலம். ஞா-நா பெற்ற தலம். (சு-ர்) மாயூரநாதர். (தேர்) உ. R-ஆக்கூர். இதற்கு (தெ-கி) 2)-கடி அஞ்சனாயகி. (தீ-ம்) காவிரி-இடபதீர்த்தம். கையில். ஞா-நா-உ. R-மாயூரம் ஸ்டேஷன். இதற்கு 47. திருக்கடவூர் வீரட்டானம் - (திருக் கி) 3-கடிகையில். கடவூர்) அட்டவீரட்டத் தொன்று. மார்க் 40. திருவிளநகர் பூஜைக்குத் திருப் கண்ட முனிவர் பொருட்டு யமனை உதைத்த பள்ளித்தாமம் கொண்டு ஆற்றி லிறங்கிய தலம். காரிநாயனார், குங்கிலியக்கலய நாயனார் அருள்வித்தனை வெள்ள மீர்த்துச் செல்லவும் முத்திபெற்ற தலம். (சு-ர்) வீரட்டானேச் திருப்பூக்கூடையை விடாத உறுதி யெண்ணி சார், அமுத கடேசுரர். (தேர்) அபிராமி அவனைக் கரையேற்றி ஞானமுபதேசித்த யம்மை. (தீ-ம்) அமுத தீர்த்தம். வில்வவிரு தலம். (சு-ர்) துறைகாட்டும் வள்ளல் (தே-ர்) ஷம். ஞா-நா-சு -ரு. R-திருக்கடவூர். இதற்கு காம்பன்ன தோளியம்மை. (தீ-ம்) மெஞ்ஞான அரை கடிகையில். தீர்த்தம். R-மாயூரத்திற்கு (கி) 4 -மைல் 48. திருக்கடவூர்மயானம் - ஒரு கற் ஞா-க. இதற்கு (தெ) 2-கடிகையில். பத்தில் பிரமதேவரை யெரித்து நீறாக்கி 41. திருப்பறியலூர் - தக்கன் தலை யணிந்து மீண்டும் அவரைச் சிருட்டித்துச் யறுப்பித்து ஆட்டுத்தலை யருளிய தலம். சிருட்டிசெய்வித்த தலம். (சு-ர்) பிரமபுரீ (அட்ட வீரட்டத்தொன்று சு-ர்) வீரட்டா கார். (தேர்) தயாள மலர்க் குழன் மின் னேசுரர். (தேர்) இளங்கொம்பன்னை, (தீ-ம்) னம்மை. (தீ-ம்) பிரமதீர்த்தம். மூவர் பதிகம் சந்திரபுஷ்கரணி. ஞா-க. R-மாயூரத்திலி 3. R-ஷ. இதற்கு (தெ-கி) 5-கடிகையில். ருந்து (வ - கி) 7-மைல். இதற்கு (வ-A) 2 49. திருவேட்டகுடி தவஞ்செய்த கடிகையில், அருச்சுனன் பொருட்டுச் சிவபெருமான் 42. திருச்செம்பொன்பள்ளி -- இந்தி வேடுருக் கொண்டு வேட்டஞ் செய்து அநுக் என், குபோன் பூசித்த தலம். (ச-ர்) சுவர்ண சகித்த தலம். (க-ர்) திருமேனியழகர். (தேர்) புரேசர் (தேர்) - சுகந்தவனநாயகி : (தீ-ம்) சுகந்தவனநாயகி. (தீ-ம்) அழகு தீர்த்தம்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1548 சோழநாடு அரசு . சமயாசாரியர் மூவர்களாலும் பதிகம் வீரபத்திர தீர்த்தம் . ஞா - நா - . R- மாயூரத்தி பெற்றுளது . நாரசிங்கம்பேட்டை ஸ்டேஷ விருந்து ( கி ) 7 - மைல் . இதற்கு ( - கி ) னிலிருந்து ( கி ) 2 - மைல் இதற்கு ( - கி ) 3- 1 - கடிகையில் கடிகையில் 43. திருநனிபள்ளி- ( புஞ்சை ) அஷ்ட 37. திருத்துருத்தி - ( குற்றாலம் ) சத்தி வசுக்கள் முதலியோர் பூசித்த தலம் . திரு யம தவறிய சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் ஞானசம்பந்த சுவாமிகளின் தாய் பிறப்பிடம் . தேகத்திற் கண்ட பிணிநீங்கின தலம் . ( சு - ர் ) ( சு - ர் ) நற்றுணையப்பர் . ( தே - ர் ) பர்வதராஜ வேதேச்வார் . ( தேர் ) அமிர்தமுகிழாம்பிகை . புத்ரி ( தீ - ம் ) சுவர்ண தீர்த்தம் ஞா - நா - சு . ( தீ - ம் ) சுந்தர தீர்த்தம் . குற்றால விருக்ஷம் . பதி 3 R- மாயூரத்திலிருந்து ( A ) 8 - மைல் மூவர் பதிகம் - . R- ஸ்டேஷன் குற்றாலம் . இதற்கு ( A ) 21 - கடிகையில் . இதற்கு ( தெ- A ) 1 - கடிகையில் . 44. திருவலம்புரம் - ( பெரும்பள்ளம் ) 38. திருவழந்தூர் - வேதம் திக்குப் திருமால் பூசித்துச் சங்குபெற்ற தலம் . சங்கு பாலகர் தேவர்கள் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) கன்னன் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) வலம்புரிநாதர் வேதபுரீசர் . ( தே - ர் ) சௌந்தராம்பிகை . ( தே - ர் ) வடுவகிற்கண்ணம்மை . ( தீ - ம் ) பிரம் ( தீ - ம் ) வேத தீர்த்தம் . ஞா - . R- குற்றாலம் தீர்த்தம் . சமயாசாரியர் மூவர் பதிகம் . R ஸ்டேஷனிலிருந்து ( தெ- A ) 3 - மைல் . இத சீர்காழியிலிருந்து 9 - மைல் இதற்கு ( தெ ற்கு ( - கி ) 5 - கடிகையில் . மே ) 1 - கடிகையில் . 39. திருமயிலாடு துறை ( மாயூரம் ) 45. திருத்தலைச்சங்காடு သိန်း / உமாதேவியார் மயிலாகப் பூசிக்கச் சிவபெரு திக்குப்பாலகர் திக்கஜங்கள் பூசித்த தலம் . மான் ஆண்மயிலாக நடஞ்செய்து மறைந் ( சு - ர் ) சங்காரண்யேசுரர் . ( தேர் ) சௌந்தர தருள இறைவனையெண்ணிப் பிரிவாற்றாது நாயகி . ( தீ - ம் ) காவிரி . வில்வவிருக்ஷம் பூசித்து முத்தி அடைந்த தலம் . விதி விஷ் ஞா - . ( தெ ) R- சீர்காழியி லிருந்து 10 ணுக்கள் இந்திரன் முதலிய திக்குப் பாலகர் மைல் . இதற்கு ( தெ ) 1 -கடிகையில் . பல ரூஷிகள் இலக்ஷமியாதியர் யானை 46. திருஆக்கூர் -- தான்றேன் றிமாடம் - குதிரை கழுதை குரங்கு நரி பூனை கழுகு இந்திரன் முதலியோர் பூசித்த தலம் . சிறப் கிளி பாம்பு முதலியன பூசித்து முத்தி புலி நாயனார் முத்திபெற்ற தலம் . ஞா - நா பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) மாயூரநாதர் . ( தேர் ) . R- ஆக்கூர் . இதற்கு ( தெ - கி ) 2 ) -கடி அஞ்சனாயகி . ( தீ - ம் ) காவிரி - இடபதீர்த்தம் . கையில் . ஞா - நா - . R- மாயூரம் ஸ்டேஷன் . இதற்கு 47. திருக்கடவூர் வீரட்டானம் - ( திருக் கி ) 3 - கடிகையில் . கடவூர் ) அட்டவீரட்டத் தொன்று . மார்க் 40. திருவிளநகர் பூஜைக்குத் திருப் கண்ட முனிவர் பொருட்டு யமனை உதைத்த பள்ளித்தாமம் கொண்டு ஆற்றி லிறங்கிய தலம் . காரிநாயனார் குங்கிலியக்கலய நாயனார் அருள்வித்தனை வெள்ள மீர்த்துச் செல்லவும் முத்திபெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) வீரட்டானேச் திருப்பூக்கூடையை விடாத உறுதி யெண்ணி சார் அமுத கடேசுரர் . ( தேர் ) அபிராமி அவனைக் கரையேற்றி ஞானமுபதேசித்த யம்மை . ( தீ - ம் ) அமுத தீர்த்தம் . வில்வவிரு தலம் . ( சு - ர் ) துறைகாட்டும் வள்ளல் ( தே - ர் ) ஷம் . ஞா - நா - சு -ரு . R- திருக்கடவூர் . இதற்கு காம்பன்ன தோளியம்மை . ( தீ - ம் ) மெஞ்ஞான அரை கடிகையில் . தீர்த்தம் . R- மாயூரத்திற்கு ( கி ) 4 -மைல் 48. திருக்கடவூர்மயானம் - ஒரு கற் ஞா - . இதற்கு ( தெ ) 2 - கடிகையில் . பத்தில் பிரமதேவரை யெரித்து நீறாக்கி 41. திருப்பறியலூர் - தக்கன் தலை யணிந்து மீண்டும் அவரைச் சிருட்டித்துச் யறுப்பித்து ஆட்டுத்தலை யருளிய தலம் . சிருட்டிசெய்வித்த தலம் . ( சு - ர் ) பிரமபுரீ ( அட்ட வீரட்டத்தொன்று சு - ர் ) வீரட்டா கார் . ( தேர் ) தயாள மலர்க் குழன் மின் னேசுரர் . ( தேர் ) இளங்கொம்பன்னை ( தீ - ம் ) னம்மை . ( தீ - ம் ) பிரமதீர்த்தம் . மூவர் பதிகம் சந்திரபுஷ்கரணி . ஞா - . R- மாயூரத்திலி 3. R- . இதற்கு ( தெ - கி ) 5 - கடிகையில் . ருந்து ( - கி ) 7 - மைல் . இதற்கு ( வ- A ) 2 49. திருவேட்டகுடி தவஞ்செய்த கடிகையில் அருச்சுனன் பொருட்டுச் சிவபெருமான் 42. திருச்செம்பொன்பள்ளி -- இந்தி வேடுருக் கொண்டு வேட்டஞ் செய்து அநுக் என் குபோன் பூசித்த தலம் . ( - ர் ) சுவர்ண சகித்த தலம் . ( - ர் ) திருமேனியழகர் . ( தேர் ) புரேசர் ( தேர் ) - சுகந்தவனநாயகி : ( தீ - ம் ) சுகந்தவனநாயகி . ( தீ - ம் ) அழகு தீர்த்தம்