அபிதான சிந்தாமணி

சவக்ஷத்ரமான்மியம் 1846 சோழநாடு வீரட்டானேச்சுரர். (தே-ர்) மங்கைநாயகி யம்மை. (தீ-ம்) பிரம தீர்த்தம். நா-க. கும்ப (தீ-ம்) காவிரி. நா-ஞா-ப-2. B-தஞ்சையி கோணத்தை படுத்த பாபநாசம் ஸ்டேஷனி லிருந்து (வ) 6-மைல். இதற்கு (A) 3-கடி விருந்து (வ-கி) 1-மைல். கையில். 20, திருநல்லூர் வசுதேவர், கிருஷ் 13. திருச்சோற்றுத்துறை - அருளா ணன், பாண்டவர்கள் பூசித்த தலம். திரு என் என்னும் வேதியன் பொருட்டு மாளாச் நாவுக்கரசு சுவாமிகளுக்குத் திருவடி சூட்டிய சோறு அளித்த தலம். இந்திரன் பூசித்தது. தலம். அமர்நீதி நாயனார் முத்திபெற்ற தலம். (சு-ர்) தொலையாச் செல்வேசர். (தேர்) ஒப் (ச-ர்) பெரிய பாண்டவேச்சுார். (தேர்) திரி பிலாம்பிகையம்மை. (தீ - ம்) சூர்ய தீர்த்தம். புரசுந்தரியம்மை. (தீ - ம்) சுந்தர தீர்த்தம். ஞா-க, நா-F, சு-க. R-தஞ்சை. கண்டியூரி ஞா-நா-டு. வைத்தியநாத தேசிகர் பாடிய விருந்து 4-மைல். இதுபொழுது திருச்சித் புராணமுண்டு. கும்பகோணத்தை யடுத்த துறை என வழங்கும். இதற்கு (தெ-மே) சுந்தரப் பெருமாள் கோயில் ஸ்டேஷனி 1-கடிகையில், லிருந்து (தெ) 2-மைல். இதற்கு (தெ - கி) 14. திருவேதிகுடி வேதங்கள், 2-கடிகையில், குபோன், சைதன்ய மகருஷி பூசித்த தலம். (க-ர்) வேதபுரீசர். (தே-ர்) மங்கையர்க்காசி. 21. திருஆவூர் - (பசுபதீச்சரம்) இந் திரன், சப்தரிஷிகள், பசுக்கள் பூசித்த தலம், (தீ-ம்) சுந்தர தீர்த்தம். ஞா-நா-உ. R-தஞ்சை. (சு-ர்) பசுபதீச்சுரர். (தே-ர்) மங்கள நாயகி. கண்டியூரி லிருந்து தென்கிழக்கு 2-கட்டை. (-ம்) பசு தீர்த்தம். ஞா-க. R-கும்பகோண இதற்கு (தெ-கி) 3-கடிகையில். 15. திருத்தென்குடி - (திட்டை) காம த்திலிருந்து (தெ - மே) 8--மைல். இதற்கு தேனு, கௌதமர், ஆதிசேடன் பூசித்த தலம். (வ) 3-கடிகையில், (சு-ர்) பசுபதீச்சுரர். (தேர்) உலகநாயகி 22. திருச்சத்திழற்றம் - பிராட்டி பூசித் யம்மை. (தீ-ம்) பசு தீர்த்தம். ஞா-க. இது துப் பேறுபெற்ற தலம். (சு-ர்) சிவக்கொழுந் தஞ்சாவூர்க்கு வடக்கிலுள்ள R-ஸ்டேஷன். தேச்சுரர். (தே-ர்) பெரியநாயகி. (தீ-ம்) சத்தி தீர்த்தம், இதற்கு (வ-மே) 3-கடிகையில். R-கும்பகோணத் 16. திருப்புள்ளமங்கை திற்கு (தெ - மே) 4-மைல். (தெ) --கடி. ஆலகால கையில். விஷம் புசித்த சிவமூர்த்தியைத் தேவர் வழி பட்ட தலம். (சு - ர்) ஆலந்தரித்த ஈசுரர். 23. திருப்பட்டீச்சுரம்-ஆனிரைகளைக் (தே-ர்) அல்லியங்கோதை. (தீ-ம்) சிவ தீர்த் காத்தவர். திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளுக்கு தம். ஞா-க. R-தஞ்சையை யடுத்த ஐயம் முத்துப்பந்த ரருளிய தலம். (சு-ர்) பட்டீச் பேட்டை ஸ்டேஷனிலிருந்து (மே) 2-மைல். சார். (தே-ர்) பால்வளை நாயகி. (தீ-ம்) சிவ இதற்கு (A) 1-கடிகையில். கங்கை. ஞா-க. R-கும்பகோணத்திற்கு (தெ- 17. திருச்சக்காப்பள்ளி- (ஐயம்பேட் மேர் 4-மைல். இ-கு (தெ-கி) 1-கடிகையில் டை) சயந்தனும் தேவர்களும் பூசித்த தலம். 24. திருப்பழையாறை - வடதளி--சந் (சு-ர்) பசுபதிநாதர். (தே-ர்) பால்வளை நாயகி. திரன் பூசித்துத் தேய்தல் நீங்கிய தலம். (தீ-ம்) காவிரி. ஞா-க. R-ஐயம்பேட்டையி (சு-ர்) சோமேசர், (தே-ர்) சோமகலா நாயகி. லிருந்து அரைமைல். இதற்கு (தெ-A) (தீ-ம்) சந்திரபுஷ்காணி. ஞா-நா-2, இங்கு 3-கடிகையில், இரண்டு தலங்களிருக்கின்றன. இதற்கு (வ) 18. திருக்கருகாவூர் - (திருக்களாவூர்) 1-கடிகையில். சந்திரன், இராசிகள் பூசித்த தலம். (சு - ர்) 25. திருவலஞ்சுழி - இந்திரன் பொரு முல்லைவனேச்சுார். (தேர்) கரும்பனையா ட்டுவந்த காவிரி ஈண்டுச் சுழியில் ஆழ, இந் ளம்மை. (தீ-ம்) அற்புத தீர்த்தம். நா-ஞா-2. திரன் வேண்டுகோளால் வரகண்ட முனிவர் ஐயம்பேட்டையி லிருந்து (தெ-A) 4-மைல். அதில் ஆழ அது பாதாளஞ் செல்லாது பிரவ இதற்கு (வ) 3-கடிகையில். கித்தது. இத்தலத்து இந்திரனாற் பூசிக்கப் 19. திருப்பாலைத்துறை பிரமன், பட்ட கணபதி அவன்மீண்டு எடுக்கவாராமல் தேவர்கள் பூசித்த தலம். தாருகவனத்து அழுந்தியிருக்கின்றனர். (சு-ர்) சித்தீசர். இருடிகள் அனுப்பிய புலியை யுரித்துப் (தேர்) வித்தியநாயகி. (8-ம்) காவிரி. ஞா- போர்த்தருளிய தலம். (சு-ர்) பாலைவனநா நா-ப-ரு. R-சுவாமிமலை ரோடு. இதற்கு (கி தேச்சுசர். (தே-ர்) தவள வெண்ணகை 4-கடிகையில், நா - க.
சவக்ஷத்ரமான்மியம் 1846 சோழநாடு வீரட்டானேச்சுரர் . ( தே - ர் ) மங்கைநாயகி யம்மை . ( தீ - ம் ) பிரம தீர்த்தம் . நா - . கும்ப ( தீ - ம் ) காவிரி . நா - ஞா - -2 . B- தஞ்சையி கோணத்தை படுத்த பாபநாசம் ஸ்டேஷனி லிருந்து ( ) 6 - மைல் . இதற்கு ( A ) 3 - கடி விருந்து ( - கி ) 1 - மைல் . கையில் . 20 திருநல்லூர் வசுதேவர் கிருஷ் 13. திருச்சோற்றுத்துறை - அருளா ணன் பாண்டவர்கள் பூசித்த தலம் . திரு என் என்னும் வேதியன் பொருட்டு மாளாச் நாவுக்கரசு சுவாமிகளுக்குத் திருவடி சூட்டிய சோறு அளித்த தலம் . இந்திரன் பூசித்தது . தலம் . அமர்நீதி நாயனார் முத்திபெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) தொலையாச் செல்வேசர் . ( தேர் ) ஒப் ( - ர் ) பெரிய பாண்டவேச்சுார் . ( தேர் ) திரி பிலாம்பிகையம்மை . ( தீ - ம் ) சூர்ய தீர்த்தம் . புரசுந்தரியம்மை . ( தீ - ம் ) சுந்தர தீர்த்தம் . ஞா - நா- F சு - . R- தஞ்சை . கண்டியூரி ஞா - நா - டு . வைத்தியநாத தேசிகர் பாடிய விருந்து 4 - மைல் . இதுபொழுது திருச்சித் புராணமுண்டு . கும்பகோணத்தை யடுத்த துறை என வழங்கும் . இதற்கு ( தெ - மே ) சுந்தரப் பெருமாள் கோயில் ஸ்டேஷனி 1 - கடிகையில் லிருந்து ( தெ ) 2 - மைல் . இதற்கு ( தெ - கி ) 14. திருவேதிகுடி வேதங்கள் 2 - கடிகையில் குபோன் சைதன்ய மகருஷி பூசித்த தலம் . ( - ர் ) வேதபுரீசர் . ( தே - ர் ) மங்கையர்க்காசி . 21. திருஆவூர் - ( பசுபதீச்சரம் ) இந் திரன் சப்தரிஷிகள் பசுக்கள் பூசித்த தலம் ( தீ - ம் ) சுந்தர தீர்த்தம் . ஞா - நா - . R- தஞ்சை . ( சு - ர் ) பசுபதீச்சுரர் . ( தே - ர் ) மங்கள நாயகி . கண்டியூரி லிருந்து தென்கிழக்கு 2 - கட்டை . ( -ம் ) பசு தீர்த்தம் . ஞா - . R- கும்பகோண இதற்கு ( தெ - கி ) 3 - கடிகையில் . 15. திருத்தென்குடி - ( திட்டை ) காம த்திலிருந்து ( தெ - மே ) 8 -- மைல் . இதற்கு தேனு கௌதமர் ஆதிசேடன் பூசித்த தலம் . ( ) 3 - கடிகையில் ( சு - ர் ) பசுபதீச்சுரர் . ( தேர் ) உலகநாயகி 22. திருச்சத்திழற்றம் - பிராட்டி பூசித் யம்மை . ( தீ - ம் ) பசு தீர்த்தம் . ஞா - . இது துப் பேறுபெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) சிவக்கொழுந் தஞ்சாவூர்க்கு வடக்கிலுள்ள R- ஸ்டேஷன் . தேச்சுரர் . ( தே - ர் ) பெரியநாயகி . ( தீ - ம் ) சத்தி தீர்த்தம் இதற்கு ( - மே ) 3 - கடிகையில் . R- கும்பகோணத் 16. திருப்புள்ளமங்கை திற்கு ( தெ - மே ) 4 - மைல் . ( தெ ) --கடி . ஆலகால கையில் . விஷம் புசித்த சிவமூர்த்தியைத் தேவர் வழி பட்ட தலம் . ( சு - ர் ) ஆலந்தரித்த ஈசுரர் . 23. திருப்பட்டீச்சுரம் - ஆனிரைகளைக் ( தே - ர் ) அல்லியங்கோதை . ( தீ - ம் ) சிவ தீர்த் காத்தவர் . திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளுக்கு தம் . ஞா - . R- தஞ்சையை யடுத்த ஐயம் முத்துப்பந்த ரருளிய தலம் . ( சு - ர் ) பட்டீச் பேட்டை ஸ்டேஷனிலிருந்து ( மே ) 2 - மைல் . சார் . ( தே - ர் ) பால்வளை நாயகி . ( தீ - ம் ) சிவ இதற்கு ( A ) 1 - கடிகையில் . கங்கை . ஞா - . R- கும்பகோணத்திற்கு ( தெ 17. திருச்சக்காப்பள்ளி- ( ஐயம்பேட் மேர் 4 - மைல் . - கு ( தெ - கி ) 1 - கடிகையில் டை ) சயந்தனும் தேவர்களும் பூசித்த தலம் . 24. திருப்பழையாறை - வடதளி -- சந் ( சு - ர் ) பசுபதிநாதர் . ( தே - ர் ) பால்வளை நாயகி . திரன் பூசித்துத் தேய்தல் நீங்கிய தலம் . ( தீ - ம் ) காவிரி . ஞா - . R- ஐயம்பேட்டையி ( சு - ர் ) சோமேசர் ( தே - ர் ) சோமகலா நாயகி . லிருந்து அரைமைல் . இதற்கு ( தெ- A ) ( தீ - ம் ) சந்திரபுஷ்காணி . ஞா - நா -2 இங்கு 3 - கடிகையில் இரண்டு தலங்களிருக்கின்றன . இதற்கு ( ) 18. திருக்கருகாவூர் - ( திருக்களாவூர் ) 1 - கடிகையில் . சந்திரன் இராசிகள் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) 25. திருவலஞ்சுழி - இந்திரன் பொரு முல்லைவனேச்சுார் . ( தேர் ) கரும்பனையா ட்டுவந்த காவிரி ஈண்டுச் சுழியில் ஆழ இந் ளம்மை . ( தீ - ம் ) அற்புத தீர்த்தம் . நா - ஞா -2 . திரன் வேண்டுகோளால் வரகண்ட முனிவர் ஐயம்பேட்டையி லிருந்து ( தெ- A ) 4 - மைல் . அதில் ஆழ அது பாதாளஞ் செல்லாது பிரவ இதற்கு ( ) 3 - கடிகையில் . கித்தது . இத்தலத்து இந்திரனாற் பூசிக்கப் 19. திருப்பாலைத்துறை பிரமன் பட்ட கணபதி அவன்மீண்டு எடுக்கவாராமல் தேவர்கள் பூசித்த தலம் . தாருகவனத்து அழுந்தியிருக்கின்றனர் . ( சு - ர் ) சித்தீசர் . இருடிகள் அனுப்பிய புலியை யுரித்துப் ( தேர் ) வித்தியநாயகி . ( 8 - ம் ) காவிரி . ஞா போர்த்தருளிய தலம் . ( சு - ர் ) பாலைவனநா நா - - ரு . R- சுவாமிமலை ரோடு . இதற்கு ( கி தேச்சுசர் . ( தே - ர் ) தவள வெண்ணகை 4 - கடிகையில் நா - .