அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் சோழநாடு முயலக நா.சு தொலைவிலிருக்கிறது. இதற்ரு (தெ-மே). 61, திருப்பைஞ்ஜீலி - யமனை யுதைத்த ஏழரை - சடிகையில், பாரந் தீரப் பூமிதேவியும் தேவர்களும் வேண் 56. திருக்கானூர் யோகத்திருந்த டச் சிவபெருமான் யமனை யெழுப்பிய தலம். பிராட்டியாருக்குச் சிவபெருமான் அக்னிச்வ தேவர்களும் அரம்பையரும் வாழைமாங்க ரூபமாய்த் தரிசனம் கொடுத்தருளிய தலம். ளாய்ச் சிவபூசைசெய்த தலம். (சர்.) செம்மேனிநாயகர். (தேர்) சிவயோக இம் பாறையில் வாழை வளரும் தலம். திரு இக்காலத் நாயகி. (தீ-ம்) வேத தீர்த்தம், நாக, ஞா- நாவுக்கரசின் வழிவருத்தம் தீரக் கட்டம் பதிகங்களுடையது. பூதலூர் ஸ்டேஷனி தளித்த தலம். (சார்) மாற்றறிவரதர். (தே-ர்) லிருந்து (வ) (எ) மைல், இதற்கு (வ மே) ச- வாலசௌந்தரி. (தீம்) சிவகங்கை. நா.ஞா - கடி கையில், சுப. கூ-புராண மிருக்கிறது. R-திரிசிராப் 57. திருஅன்பிலாலந்துறை (அன் பள்ளியிலிருந்து (வ) (உ) மைல். இதற்கு- பில்) விதி, விஷ்ணு, இந்திரர், வாகீசர் (தெ.கி) கூ-கடிகையில், பூசித்தது. (ச-ர்) சத்யவாக்கேகார். (தேர்) 62. திருப்பாச்சிலாச்சிரமம் (திரு சௌந்தரநாயகி. (தீ-) காயத்திரி தீர்த்தம். வாசி) திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொல்லி நா-5, ஞா.க பதிகங்களுடையது. R-பூதலூரி மழவன் குமரிக்குற்ற முயலகவலி தொலைத்த லிருந்து (உ) மைல். இதற்கு (வ-மே) ந-கடி தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குப் பொன் கையில், 58. திருமாந்துறை - கண்ணுவர் பூசி நோய் தீரப் பாடியபடியால் ஈண்டு நடராஜப் தா நீட்டித்துப் பின் தந்த தலம். த்த தலம். (சு-ர்) ஆம்பிரவனேச்சுார், (தேர்) பெருமானுக்கு முயலகனில்லை. மோகூ அழகாலுயர்ந்தநாயகி. (தீ-ம்) மகாதீர்த்தம். மடைந்தான் என்பது தலஐ தீகம், ஞா-க. R. திரிசிராப்பள்ளியிலிருந்து மைல். இதற்கு (தெ-மே) கூ-கடிகையில், (ப.உ) (சு-ர்) ஆரண்யவிடங்கர். (தே - ர்.) 59. திருப்பாற்றுறை -- விசாலாக்ஷி. (தீ-ம்) ஆரண்ய தீர்த்தம். R - அபிஷேகிக் கப் பால் கிடைக்காது வருந்திய மார்க்கண்ட இ-கு. (மே) கடு - கடிகையில். திரிசிராப்பள்ளியிலிருந்து (வ) (சு) மைல். ருக்குப் பால் பெருகிவா அநுக்ரஹித்த தலம், 63. திருஈங்கோய்மலை அகத்திய (க-ர்) திருமூலநாதேச்சுரர். (தே-ர்) மேகலாம் மிகை. (தீ-ம்) கொள்ளிடம். ஞா-க. R-திரிசி கொண்டு பூசித்த தலம். (சு-ர்) மரகதாசலேசர். முனிவர் பூசிக்கக் காலம் வாய்க்காமல் ஈ உருக் ராப்பள்ளியிலிருந்து (73) மைல். இதற்கு (தேர்) மரகதவல்லி. (தீ-ம்) அகஸ்திய தீர்த் (தெ-மே) ச-கடிகையில், தம், R-திரிசிராப்பள்ளிக்கு மேற்கிலுள்ள 60. திருஆனைக்கா - (ஜம்புகேச்வரம்) இது பஞ்சபூதத் தலங்களுள் அப்புத் தலம். குழித்தலை ஸ்டேஷனிலிருந்து (வ-மே) கடம் பர் கோயிலிலுள்ள காவிரி கடந்தால் அக் அகிலாண்ட நாயகியார் ஞானோபதேசம் கரையிலிருக்கிறது. ஞா - க பதிகமுடை பெற்ற தலம். தொௗதமர், சிலந்தி, யானை, 5க்கீரதேவ நாயனார் பாடிய திரு ஈங் சம்பு முனிவர் இவர்கள் பூசித்துப் பேறு கோய்மலை பெற்ற தலம். கோச்செங்கட் சோழன் திருப் எழுபது உடையது. (திருவிங்க பணி செய்த தலம். உறையூர்ச்சோழன் மனை நாதமலை) என வழங்குகிறது. ஷை - ஈங்கோய் வியின் கழுத்திலிருந்து காவிரியில் வீழ்ந்த மலைக்குத் தெற்கு - எ-நடிகையில் திருவாட் போக்கி. ஆரத்தைத் திருமுடியி லணிந்த தலம். ஆகத் தலங்கள் 63. பெருமான் சித்தராய்த் திருநீறு தந்து திரும தில் செய்வித்துத் திருநீற்று மதில் இயற்றி யருளிய தலம். (சு-ர்) சம்புசேசுரர். (தேர்) II. காவிரியின் தென்கரை. 190. அகிலாண்ட ஈச்வரி. (தீ-ம்) காவிரி, (விருக்ஷம்) 1. திருவாட்போக்கி - (இரத்தினகிரி சம்புநாவல். ஞா-கூ, நா-கூ, சு-க பதிகங்க மாணிக்கமலை ) ஆர்ய அரசன் ஒருவன் ளுடையது. ஞானப்பிரகாசர் பாடிய இபவன மாணிக்க விருப்பாற் றலங்கள் பலவற்றினுஞ் புராணமும், கச்சியப்ப முனிவர் பாடிய திரு சென்று இடைக்காது இங்குற்றுப் பிரார்த் ஆனைக்காப் புராணமும், காளமேகம் பாடிய திக்கச் சிவபெருமான் தோன்றி ஒரு தொட்டி திரு ஆனைக்கா உலாவு முடையது. R. திரிசி யைக் காட்டி இதனை நீரால் நிறைக்கின் உன ராப்பள்ளிக்கு (வ) (இரண்டரை) மைல். தெண்ணம் முடியுமெனக் கேட்டு அவ்வாறு இதற்கு (வ - மே) அ-கடிகையில். செய்கையில் நீர் நிறையாமல் கோபங்கொண்டு
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் சோழநாடு முயலக நா.சு தொலைவிலிருக்கிறது . இதற்ரு ( தெ - மே ) . 61 திருப்பைஞ்ஜீலி - யமனை யுதைத்த ஏழரை - சடிகையில் பாரந் தீரப் பூமிதேவியும் தேவர்களும் வேண் 56. திருக்கானூர் யோகத்திருந்த டச் சிவபெருமான் யமனை யெழுப்பிய தலம் . பிராட்டியாருக்குச் சிவபெருமான் அக்னிச்வ தேவர்களும் அரம்பையரும் வாழைமாங்க ரூபமாய்த் தரிசனம் கொடுத்தருளிய தலம் . ளாய்ச் சிவபூசைசெய்த தலம் . ( சர் . ) செம்மேனிநாயகர் . ( தேர் ) சிவயோக இம் பாறையில் வாழை வளரும் தலம் . திரு இக்காலத் நாயகி . ( தீ - ம் ) வேத தீர்த்தம் நாக ஞா- நாவுக்கரசின் வழிவருத்தம் தீரக் கட்டம் பதிகங்களுடையது . பூதலூர் ஸ்டேஷனி தளித்த தலம் . ( சார் ) மாற்றறிவரதர் . ( தே - ர் ) லிருந்து ( ) ( ) மைல் இதற்கு ( மே ) ச- வாலசௌந்தரி . ( தீம் ) சிவகங்கை . நா.ஞா - கடி கையில் சுப . கூ - புராண மிருக்கிறது . R- திரிசிராப் 57. திருஅன்பிலாலந்துறை ( அன் பள்ளியிலிருந்து ( ) ( ) மைல் . இதற்கு பில் ) விதி விஷ்ணு இந்திரர் வாகீசர் ( தெ.கி ) கூ - கடிகையில் பூசித்தது . ( - ர் ) சத்யவாக்கேகார் . ( தேர் ) 62. திருப்பாச்சிலாச்சிரமம் ( திரு சௌந்தரநாயகி . ( தீ- ) காயத்திரி தீர்த்தம் . வாசி ) திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கொல்லி நா -5 ஞா.க பதிகங்களுடையது . R- பூதலூரி மழவன் குமரிக்குற்ற முயலகவலி தொலைத்த லிருந்து ( ) மைல் . இதற்கு ( - மே ) - கடி தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குப் பொன் கையில் 58. திருமாந்துறை - கண்ணுவர் பூசி நோய் தீரப் பாடியபடியால் ஈண்டு நடராஜப் தா நீட்டித்துப் பின் தந்த தலம் . த்த தலம் . ( சு - ர் ) ஆம்பிரவனேச்சுார் ( தேர் ) பெருமானுக்கு முயலகனில்லை . மோகூ அழகாலுயர்ந்தநாயகி . ( தீ - ம் ) மகாதீர்த்தம் . மடைந்தான் என்பது தலஐ தீகம் ஞா - . R. திரிசிராப்பள்ளியிலிருந்து மைல் . இதற்கு ( தெ - மே ) கூ - கடிகையில் ( ப.உ ) ( சு - ர் ) ஆரண்யவிடங்கர் . ( தே - ர் . ) 59. திருப்பாற்றுறை -- விசாலாக்ஷி . ( தீ - ம் ) ஆரண்ய தீர்த்தம் . R - அபிஷேகிக் கப் பால் கிடைக்காது வருந்திய மார்க்கண்ட - கு . ( மே ) கடு - கடிகையில் . திரிசிராப்பள்ளியிலிருந்து ( ) ( சு ) மைல் . ருக்குப் பால் பெருகிவா அநுக்ரஹித்த தலம் 63. திருஈங்கோய்மலை அகத்திய ( - ர் ) திருமூலநாதேச்சுரர் . ( தே - ர் ) மேகலாம் மிகை . ( தீ - ம் ) கொள்ளிடம் . ஞா - . R- திரிசி கொண்டு பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) மரகதாசலேசர் . முனிவர் பூசிக்கக் காலம் வாய்க்காமல் உருக் ராப்பள்ளியிலிருந்து ( 73 ) மைல் . இதற்கு ( தேர் ) மரகதவல்லி . ( தீ - ம் ) அகஸ்திய தீர்த் ( தெ - மே ) - கடிகையில் தம் R- திரிசிராப்பள்ளிக்கு மேற்கிலுள்ள 60. திருஆனைக்கா - ( ஜம்புகேச்வரம் ) இது பஞ்சபூதத் தலங்களுள் அப்புத் தலம் . குழித்தலை ஸ்டேஷனிலிருந்து ( - மே ) கடம் பர் கோயிலிலுள்ள காவிரி கடந்தால் அக் அகிலாண்ட நாயகியார் ஞானோபதேசம் கரையிலிருக்கிறது . ஞா - பதிகமுடை பெற்ற தலம் . தொௗதமர் சிலந்தி யானை 5 க்கீரதேவ நாயனார் பாடிய திரு ஈங் சம்பு முனிவர் இவர்கள் பூசித்துப் பேறு கோய்மலை பெற்ற தலம் . கோச்செங்கட் சோழன் திருப் எழுபது உடையது . ( திருவிங்க பணி செய்த தலம் . உறையூர்ச்சோழன் மனை நாதமலை ) என வழங்குகிறது . ஷை - ஈங்கோய் வியின் கழுத்திலிருந்து காவிரியில் வீழ்ந்த மலைக்குத் தெற்கு - - நடிகையில் திருவாட் போக்கி . ஆரத்தைத் திருமுடியி லணிந்த தலம் . ஆகத் தலங்கள் 63 . பெருமான் சித்தராய்த் திருநீறு தந்து திரும தில் செய்வித்துத் திருநீற்று மதில் இயற்றி யருளிய தலம் . ( சு - ர் ) சம்புசேசுரர் . ( தேர் ) II . காவிரியின் தென்கரை . 190 . அகிலாண்ட ஈச்வரி . ( தீ - ம் ) காவிரி ( விருக்ஷம் ) 1. திருவாட்போக்கி - ( இரத்தினகிரி சம்புநாவல் . ஞா - கூ நா - கூ சு - பதிகங்க மாணிக்கமலை ) ஆர்ய அரசன் ஒருவன் ளுடையது . ஞானப்பிரகாசர் பாடிய இபவன மாணிக்க விருப்பாற் றலங்கள் பலவற்றினுஞ் புராணமும் கச்சியப்ப முனிவர் பாடிய திரு சென்று இடைக்காது இங்குற்றுப் பிரார்த் ஆனைக்காப் புராணமும் காளமேகம் பாடிய திக்கச் சிவபெருமான் தோன்றி ஒரு தொட்டி திரு ஆனைக்கா உலாவு முடையது . R. திரிசி யைக் காட்டி இதனை நீரால் நிறைக்கின் உன ராப்பள்ளிக்கு ( ) ( இரண்டரை ) மைல் . தெண்ணம் முடியுமெனக் கேட்டு அவ்வாறு இதற்கு ( - மே ) - கடிகையில் . செய்கையில் நீர் நிறையாமல் கோபங்கொண்டு