அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1543 சோழநாடு நண்டு தரிசனந்தருந் தலம். (சு-i) கற்கடே அழகுசடைநாயகி. (தீம்) வாலி தீர்த்தம். சார். (தேர்) அருமருந் தம்மை. (தீ.ம்) அசுவ (ர-ல்) ஐயம்பேட்டை ஸ்டேஷனிலிருந்து தீர்த்தம். (எ-ல்) கும்பகோணத்திலிருந்து (3) வடகிழக்கு (ச) மைல், ஞா-சு. இதற்கு (மே) மைல். ஞா - க. (தெ) கடிகையில். 4) கடிகையில், 43 திருவியலூர் அரசனுக் கஞ்சி 50. திருப்பழனம் திக்குப்பாலகர் இறந்த அடியவரை உயிர்ப்பித்த தலம். (சு-ர்.) பூசித்த தலம். அப்பூதியடிகள் முத்திபெற்ற யோகாநந்தர், (தே - ர்) சௌந்தரநாயகி, தலம், (சு-ர்) ஆபத்சகாயர். (தே-ர்) பெரிய (தீ-ம்) நிருதி தீர்த்தம். (1-ல்) கும்பகோணத் நாயகி, (நீ.) மங்கள தீர்த்தம். (எல்.) ஐயம் திற்கு (3) (ச) மைல். ஞா-க. இதற்கு (மே) பேட்டையிலிருந்து (க)மைல், ஞா க, நா-டு. அரை கடிகையில், இதற்கு மேற்கு க-நடிகையில், 44. திருக்கொட்டையூர் - (கொட்டை 51. திருவையாறு -- தருமதேவதை பூர்) மார்க்கண்டர் முதலியவர் பூசித்த தலம். பூசித்து நந்திதேவராய்ச் சிவமூர்த்தியைத் தால் (சு-ர்) கோடீச்சுரர். (தே - ர்) பந்தாடு கும் அழியாப் பதம் பெற்ற தலம். திருநாவுக் நாயகி, (தீ - ம்) சிவகங்கை. (ர-ல்) கும்ப காசுகளுக்குத் திருக்கைலாய தரிசனம் கோணத்திற்கு (மே) (உ) மைல் நா-ச. சிவக் தருளிய தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைத் கொழுந்து தேசிகர் பாடிய கொட்டையூர்ப் தடுத்த வெள்ளத்தை அணையாக நிற்கச் புராணமும், கோடீசுரக் கோவையும் இருக் செய்து வழியளித்த தலம், பஞ்சாதக்ஷேத்ரம். கிறது. இதற்கு (மே) 13.கடிகையில், (ச-ல்) தஞ்சாவூர்க்கு (வ) (7) மைல், ஞா-ரு, 45. திருஇன்னம்பர் - ஒரு கணக்சர் நா-கஉ, சு-சு பதிகங்களுடையது ஞானக் பொருட்டுச் சிவபெருமான் கணக்கராய்க்கணக் கூத்தர் பாடிய பஞ்சநதிப் புராணமும், தரு குக் கூறிய தலம். அகத்தியருக்கு இலக்கணம் மையா தீன முனிவர் ஒருவர் பாடிய ஐயாற் உபதேசித்தருளிய தலம். (ச-ர்) எழுத்தறி றுப் புராணமும் பதிற்றுப்பத் தந்தாதியும் வித்த நாதர். (தே - ர்) கொந்தார்பூல் குழலம் உடையது. இதற்கு (மே) முக்கால்கடிகையில், மை. (தீ - ம்) சிவபுஷ்கரணி. (-ல்). கும்ப 52, திருநெய்த்தானம் (தில்லைத்தா சோணத்திற்கு (மே) (ச) மைல், ஞா . கனம்) சாஸ்வதி பூசித்த தலம். (சு.ர்.) செய்யா நா-ச. இதற்கு (வ) க. கடிகையில், டியப்பர். (தேர்) வாலாம்பிகை (தீ-ம்) காவிரி . 46. திருப்புறம்ப்யம் சுந்தோபசுந் (ச-ல்) தஞ்சாவூரிலிருந்து (அ) மைல், ஞா-க, தர் பூசித்த தலம், வணிகக்கன்னிகை குறித்த நாட்டு பதிகங்களுடையது. இதற்கு (மே) நாயகன் பாம்புகடித்திறக்க அவனை உயிர்ப் க.கடிகையில், மத்த தலம். (சு.ர்) சாக்ஷிநாதேசுரர். (தேர்) 53 திருப்பெரும்புலியூர் - வியாக்ர கரும்பன்ன சொல்லம்மை. (தீ - ம்) பிரம் பாதருஷி பூசித்த தலம். (சு-ர்) வியாக்ரபுரே தீர்த்தம். (தெ - 1.) கும்பகோணத்திற்கு சர். (தேர்.) சௌந்தரநாயகி, (தீ-ம்) வியாக்ர (வ-மே) (ச) மைல், ஞா -க, நா-க, சுக பதி தீர்த்தம். (ர-ல்) தஞ்சாவூர். தில்லை ஸ்தா கங்களுடையது. புராணமுண்டு. இ - கு. னத்துக்கு வடக்கில் ஒரு கட்டை தொலைவி (வமே) க-டிகையில், லிருக்கிறது. ஞா.க. இதற்கு (வ-மே) உ. 47. திருவிஜயமங்கை - பாண்பேத்தி கடிசையில், சனாகிய விஜயன் பாசுபதம்பெறப் பூசித்த 54. திருமழபாடி - இந்திரன் பூசித்த தலம். (சு-ர்) விஜயநாதேசார். (தேர்) மல்கை தலம். (சு-ர்). வச்சிரநாதேசுரர். (தேர்) அழ நாயகி. (தீ-ம்) அருச்சுன தீர்த்தம். (தொ.) காம்பிகை (தீ-ம்) கொள்ளிடம். (1-ல்) தஞ் கும்பகோணத்திலிருந்து (அ) மைல், ஞா-5, சாவூர், திருவையாற்றுக்கு வடமேற்கு ஐந்து நா-க இதற்கு (வ-மே) கடிகையில், சட்டை யளவில் கொள்ளிடத்துக்கு வடகரை 48. திருவைகாவூர் - திருமகள் பூசித்த யில் இருக்கிறது. புராண மிருக்கிறது. ஞா. தலம், வில்வவன க்ஷேத்ரம். (சு-ர்) வில்வ கூ, நா உ, சு.க. இதற்கு (வ) எத.கடிகையில். வனாதர். (தேர்) பூவல்லி. (நீ-ம்) கூற்றுவ 55. திருப்பழவூர் - (பழுவூர்) சிவபெரு தீர்த்தம். (ச-ல்) கும்பசோணத்திலிருந்து (9) மான் கயாசுரனாகிய யானையுரித்த திருத்தலம், மைல். ஞா க. இதற்கு (தெ-மே) சு -கடிகை (சு-ர்) மாவுரிநாதர்- (தேர்) வன முலையம்மை. வில். (தீ-ம்) சிவகங்சை. ஞா - க. - - தஞ்சாவூரி 49, திருவடதாங்காடுதுறை வாலி விருந்து வடக்கு அரியலூர் செல்லும் சாலையி பூசித்த தலம். (சு-ர்) குலைவணங்கீசுரர் (தேர்) | லுள்ளது. அரியலூருக்குத் தெற்கு க கட்டை
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1543 சோழநாடு நண்டு தரிசனந்தருந் தலம் . ( சு- i ) கற்கடே அழகுசடைநாயகி . ( தீம் ) வாலி தீர்த்தம் . சார் . ( தேர் ) அருமருந் தம்மை . ( தீ.ம் ) அசுவ ( - ல் ) ஐயம்பேட்டை ஸ்டேஷனிலிருந்து தீர்த்தம் . ( - ல் ) கும்பகோணத்திலிருந்து ( 3 ) வடகிழக்கு ( ) மைல் ஞா - சு . இதற்கு ( மே ) மைல் . ஞா - . ( தெ ) கடிகையில் . 4 ) கடிகையில் 43 திருவியலூர் அரசனுக் கஞ்சி 50. திருப்பழனம் திக்குப்பாலகர் இறந்த அடியவரை உயிர்ப்பித்த தலம் . ( சு - ர் . ) பூசித்த தலம் . அப்பூதியடிகள் முத்திபெற்ற யோகாநந்தர் ( தே - ர் ) சௌந்தரநாயகி தலம் ( சு - ர் ) ஆபத்சகாயர் . ( தே - ர் ) பெரிய ( தீ - ம் ) நிருதி தீர்த்தம் . ( 1 - ல் ) கும்பகோணத் நாயகி ( நீ . ) மங்கள தீர்த்தம் . ( எல் . ) ஐயம் திற்கு ( 3 ) ( ) மைல் . ஞா - . இதற்கு ( மே ) பேட்டையிலிருந்து ( ) மைல் ஞா நா - டு . அரை கடிகையில் இதற்கு மேற்கு - நடிகையில் 44. திருக்கொட்டையூர் - ( கொட்டை 51. திருவையாறு -- தருமதேவதை பூர் ) மார்க்கண்டர் முதலியவர் பூசித்த தலம் . பூசித்து நந்திதேவராய்ச் சிவமூர்த்தியைத் தால் ( சு - ர் ) கோடீச்சுரர் . ( தே - ர் ) பந்தாடு கும் அழியாப் பதம் பெற்ற தலம் . திருநாவுக் நாயகி ( தீ - ம் ) சிவகங்கை . ( - ல் ) கும்ப காசுகளுக்குத் திருக்கைலாய தரிசனம் கோணத்திற்கு ( மே ) ( ) மைல் நா - . சிவக் தருளிய தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளைத் கொழுந்து தேசிகர் பாடிய கொட்டையூர்ப் தடுத்த வெள்ளத்தை அணையாக நிற்கச் புராணமும் கோடீசுரக் கோவையும் இருக் செய்து வழியளித்த தலம் பஞ்சாதக்ஷேத்ரம் . கிறது . இதற்கு ( மே ) 13.கடிகையில் ( - ல் ) தஞ்சாவூர்க்கு ( ) ( 7 ) மைல் ஞா - ரு 45. திருஇன்னம்பர் - ஒரு கணக்சர் நா - கஉ சு - சு பதிகங்களுடையது ஞானக் பொருட்டுச் சிவபெருமான் கணக்கராய்க்கணக் கூத்தர் பாடிய பஞ்சநதிப் புராணமும் தரு குக் கூறிய தலம் . அகத்தியருக்கு இலக்கணம் மையா தீன முனிவர் ஒருவர் பாடிய ஐயாற் உபதேசித்தருளிய தலம் . ( - ர் ) எழுத்தறி றுப் புராணமும் பதிற்றுப்பத் தந்தாதியும் வித்த நாதர் . ( தே - ர் ) கொந்தார்பூல் குழலம் உடையது . இதற்கு ( மே ) முக்கால்கடிகையில் மை . ( தீ - ம் ) சிவபுஷ்கரணி . ( -ல் ) . கும்ப 52 திருநெய்த்தானம் ( தில்லைத்தா சோணத்திற்கு ( மே ) ( ) மைல் ஞா . கனம் ) சாஸ்வதி பூசித்த தலம் . ( சு.ர். ) செய்யா நா - . இதற்கு ( ) . கடிகையில் டியப்பர் . ( தேர் ) வாலாம்பிகை ( தீ - ம் ) காவிரி . 46. திருப்புறம்ப்யம் சுந்தோபசுந் ( - ல் ) தஞ்சாவூரிலிருந்து ( ) மைல் ஞா - தர் பூசித்த தலம் வணிகக்கன்னிகை குறித்த நாட்டு பதிகங்களுடையது . இதற்கு ( மே ) நாயகன் பாம்புகடித்திறக்க அவனை உயிர்ப் க.கடிகையில் மத்த தலம் . ( சு.ர் ) சாக்ஷிநாதேசுரர் . ( தேர் ) 53 திருப்பெரும்புலியூர் - வியாக்ர கரும்பன்ன சொல்லம்மை . ( தீ - ம் ) பிரம் பாதருஷி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) வியாக்ரபுரே தீர்த்தம் . ( தெ - 1. ) கும்பகோணத்திற்கு சர் . ( தேர் . ) சௌந்தரநாயகி ( தீ - ம் ) வியாக்ர ( - மே ) ( ) மைல் ஞா -க நா - சுக பதி தீர்த்தம் . ( - ல் ) தஞ்சாவூர் . தில்லை ஸ்தா கங்களுடையது . புராணமுண்டு . - கு . னத்துக்கு வடக்கில் ஒரு கட்டை தொலைவி ( வமே ) - டிகையில் லிருக்கிறது . ஞா.க. இதற்கு ( - மே ) . 47. திருவிஜயமங்கை - பாண்பேத்தி கடிசையில் சனாகிய விஜயன் பாசுபதம்பெறப் பூசித்த 54. திருமழபாடி - இந்திரன் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) விஜயநாதேசார் . ( தேர் ) மல்கை தலம் . ( சு - ர் ) . வச்சிரநாதேசுரர் . ( தேர் ) அழ நாயகி . ( தீ - ம் ) அருச்சுன தீர்த்தம் . ( தொ . ) காம்பிகை ( தீ - ம் ) கொள்ளிடம் . ( 1 - ல் ) தஞ் கும்பகோணத்திலிருந்து ( ) மைல் ஞா -5 சாவூர் திருவையாற்றுக்கு வடமேற்கு ஐந்து நா - இதற்கு ( - மே ) கடிகையில் சட்டை யளவில் கொள்ளிடத்துக்கு வடகரை 48. திருவைகாவூர் - திருமகள் பூசித்த யில் இருக்கிறது . புராண மிருக்கிறது . ஞா . தலம் வில்வவன க்ஷேத்ரம் . ( சு - ர் ) வில்வ கூ நா சு.க. இதற்கு ( ) எத.கடிகையில் . வனாதர் . ( தேர் ) பூவல்லி . ( நீ - ம் ) கூற்றுவ 55. திருப்பழவூர் - ( பழுவூர் ) சிவபெரு தீர்த்தம் . ( - ல் ) கும்பசோணத்திலிருந்து ( 9 ) மான் கயாசுரனாகிய யானையுரித்த திருத்தலம் மைல் . ஞா . இதற்கு ( தெ - மே ) சு -கடிகை ( சு - ர் ) மாவுரிநாதர்- ( தேர் ) வன முலையம்மை . வில் . ( தீ - ம் ) சிவகங்சை . ஞா - . - - தஞ்சாவூரி 49 திருவடதாங்காடுதுறை வாலி விருந்து வடக்கு அரியலூர் செல்லும் சாலையி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) குலைவணங்கீசுரர் ( தேர் ) | லுள்ளது . அரியலூருக்குத் தெற்கு கட்டை