அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1542 சோழநாடு தாடகை உடை (தேர்) அமிர்தகரவல்லி. (தீ-ம்) அமிர்த தீர்த் (தேர்) கற்பக நாயகி, (நீ-ம்) அக்னி தீர்த்தம். தம். சு-க பதிகமுடையது. புராணமுடையது. (ர-ல்) திருவிடை மருதூரி லிருந்து (வ - 3) இப்பொழுது இலுப்பைப்பட்டு என வழங்கும் (51) மைல். நா-த பதிகமுடையது. புராண (-ல்) வை தீசுரன் கோயிலிலிருந்து மேற்கு முண்டு. இதற்கு (3) க-கடிகையில். (க) மைல், இதற்கு (வ-மே) உ கடிகையில், 37. திருக்கோடிகா - மூன்று கோடி 31. திருஓமாம்புலியூர் - புலி தூத்தப் ரிஷிகள் பூசித்த தலம். ஐயடிகள் காடவர் பட்ட வேடன் வில்வமரத்தேறி யிருந்து சிவ சோன் க்ஷேத்ர வெண்பா பாடிய தலம், சர்) பெருமானைப் பூசித்த தலம். (சு-1) துயர் கோடிகா வீசார் (தேவர்) வடிவாம்பிகை. தீர்த்த செல்வர். (தேர்) பூங்கொடியம்பிகை. (தீ-ம்) அகத்திய தீர்த்தம். (ர-ல்) நாசில் (தீ-ம்) சிவ தீர்த்தம், ( ஈ-ல்) சிதம்பாத்தி கன் பேட்டையிலிருந்து (கி) ஒன்றரைமைல். லிருந்து (கசு) மைல். ஞா - க, நா-க பதிகங்க நா-க. இதற்கு - (மே) உ - கடிகையில் ளுடையது. கொள்ளிடத்துக்கு வடகரையி 38. திருமங்கலக்குடி - அரசன் பொரு விருக்கிறது. இதற்கு (வகி) உ-கடிகையில். ளைத் திருப்பணி செய்து செலவிட்டஞ்சி 32. திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் - பதஞ்சலி யிறந்து மனைவி இத்தலத்து மங்கள நாயகி முனிவர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) பதஞ்சலி யருளால் உயிர்ப்பிக்க உயிர்பெற்று வணங் நாதர், (தே-ர்) கோல்வளைக் சையம்மை, கிய தலம். (சு-ர்) பிராணவரதர், (தேர்) மங் (தி- ம்) சிவபுஷ்கரிணி. (ர-ல்) இதற்கும் கன நாயகி. (தீ-ம்) மங்கள தீர்த்தம். (ச-ல்) ஷ ஸ்டேஷன், சு-ச இது பொழுது கானட் திருவிடை மருதூரிலிருந்து (வ.கி) (33)மைல். டாம் புலியூர் என வழங்குகிறது. இதற்கு ஞ *க, நா உ இதற்கு (வமே) கூ-டிகையில், (வ-கி) ச-கடிகையில். 39. திருப்பனந்தாள் - 33. திருநாரையூர் - துருவாசரது தவத் யெனும் அம்மையார் மாலை சாத்துக்கால் திற் கிடையூறியற்றிய காந் தருவன் நாரை நெகிழச் சிவபெருமான் திருமுடி யாகப் பூசித்த தலம், (சு-ர்) சௌந்தரேசர். வளைத்துத் தந்த தலம். குங்கிலியக் கலய (தே - ர்) திரிபுரசுந்தரி. (தீ - ம்) காருண்ய நாயனார் சிவபெருமானை நிமிர்த்தருளிய தீர்த்தம். நம்பியாண்டார் நம்பிக் கருளிய தலம், (சு-ர்) சடையப்பேசுரர். (தே- ர்) பொல்லாப் பிள்ளையார் எழுந்தருளியிருக்கும் பெரிய நாயகி. (தீ-ம்) சிவகங்கை. (r-ல்) ஊர், (ர-ல்) சிதம்பரத்தி லிருந்து (60) மைல், கும்பகோணத்திற்கு (வ - A) (50) மைல். ஞா-, நா உ. இதற்கு (தெ-மே) 6.கடி ஞா-க புராணமிருக்கிறது. அச்சேறவில்லை. கையில், இதற்கு (தெ-மே) -கடி கையில், 34. திருக்கடம்பூர் - (மேலக்கடம்பூர்) 40, திருஆய்ப்பாடி -. இடையன் அமுதக் கடைகையில் அமுதகடம் எழ இந்தி பாலைத் தினந்தோறுங் கவிழ்த்து ஒருநாள் என் பூசித்த தலம். (சுர்) அமிர்தகடேசர். கொடுவாளால் வெட்டி இரத்தங்கண்டு பாலு (தே-ர்) சோதிமின்னம்மை. (தீ-ம்) அமுத கந்த நாதரோ வென்று வேண்டிய தலம். தீர்த்தம். ஞா-க, கா-உ . இதற்கு (தெமே) (சுர்) பாலுகந்தாசர் (தேர்) பெரியநாயகி . (தீ-ம்) பால் தீர்த்தம். கும்பகோணத்திலிருந்து 35. திருப்பந்தணை நல்லூர் - விச்வா (சக) மைல் ஞா-க. இதற்கு (தெ) கால் கடி மித்திரரிடம் மாறுகொண்ட காமதேனு பூசி கையில். த்த தலம் (சு-ர்) பசுபதீச்சுரர். (தேர்) காம் 41 திருச்சேருஞலூர் குமாரக் கட பன தோளி. (தீ-ம்) பசு தீர்த்தம். (ச-ல்) திரு வுள் பூசித்து ஆயுதம் பெற்ற தலம். விடை மருதூரி லிருந்து (வ.3) (73) மைல். டேசர் பூசித்துச் சண்டேசபதம் பெற்ற குத்தாலத்திலிருந்து பத்து மைல். இது தலம். (சு-ர்) சத்தகிரியீசுரர். (தேர்) சகி பொழுது பந்தநல்லூர் என வழங்குவது. தேவியம்மை, (தீ-ம்) மண்ணிந்தி, கும்ப ஞா க, நா-2. இதற்கு (தெ-மே) க-கடி கோணத்திலிருந்து (2) மைல். கையில், இதற்கு (தெ-மே) -கடிசையில். 36. திருக்கஞ்சனூர் பிரமன், மார்க் 42. திருந்துதேவன் குடி கண்டர், இந்திரன் பூசித்த தலம், பூசித்து முத்திபெற்ற தலம். நண்டுபூசித்துப் கஞ்சாற நாயனார் முத்திபெற்றதும், ஸ்ரீமத் பேறு பெற்ற தலம். இக்காலத்தும் ஒரு நிறப் அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் பல அற்புதங்கள் பசுவின் பால் பதின் கலம் சிவபெருமான் காட்டியதுமாகிய தலம். (சு-ர்) அக்னீசுரர். திருமுடியில் அபிஷேகிக்கின் பொன்னிறத்த அ-கடிகையில், சண் ஞா - க. மானக்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1542 சோழநாடு தாடகை உடை ( தேர் ) அமிர்தகரவல்லி . ( தீ - ம் ) அமிர்த தீர்த் ( தேர் ) கற்பக நாயகி ( நீ - ம் ) அக்னி தீர்த்தம் . தம் . சு - பதிகமுடையது . புராணமுடையது . ( - ல் ) திருவிடை மருதூரி லிருந்து ( - 3 ) இப்பொழுது இலுப்பைப்பட்டு என வழங்கும் ( 51 ) மைல் . நா - பதிகமுடையது . புராண ( -ல் ) வை தீசுரன் கோயிலிலிருந்து மேற்கு முண்டு . இதற்கு ( 3 ) - கடிகையில் . ( ) மைல் இதற்கு ( - மே ) கடிகையில் 37. திருக்கோடிகா - மூன்று கோடி 31. திருஓமாம்புலியூர் - புலி தூத்தப் ரிஷிகள் பூசித்த தலம் . ஐயடிகள் காடவர் பட்ட வேடன் வில்வமரத்தேறி யிருந்து சிவ சோன் க்ஷேத்ர வெண்பா பாடிய தலம் சர் ) பெருமானைப் பூசித்த தலம் . ( சு -1 ) துயர் கோடிகா வீசார் ( தேவர் ) வடிவாம்பிகை . தீர்த்த செல்வர் . ( தேர் ) பூங்கொடியம்பிகை . ( தீ - ம் ) அகத்திய தீர்த்தம் . ( - ல் ) நாசில் ( தீ - ம் ) சிவ தீர்த்தம் ( - ல் ) சிதம்பாத்தி கன் பேட்டையிலிருந்து ( கி ) ஒன்றரைமைல் . லிருந்து ( கசு ) மைல் . ஞா - நா - பதிகங்க நா - . இதற்கு - ( மே ) - கடிகையில் ளுடையது . கொள்ளிடத்துக்கு வடகரையி 38. திருமங்கலக்குடி - அரசன் பொரு விருக்கிறது . இதற்கு ( வகி ) - கடிகையில் . ளைத் திருப்பணி செய்து செலவிட்டஞ்சி 32. திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் - பதஞ்சலி யிறந்து மனைவி இத்தலத்து மங்கள நாயகி முனிவர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) பதஞ்சலி யருளால் உயிர்ப்பிக்க உயிர்பெற்று வணங் நாதர் ( தே - ர் ) கோல்வளைக் சையம்மை கிய தலம் . ( சு - ர் ) பிராணவரதர் ( தேர் ) மங் ( தி- ம் ) சிவபுஷ்கரிணி . ( - ல் ) இதற்கும் கன நாயகி . ( தீ - ம் ) மங்கள தீர்த்தம் . ( - ல் ) ஸ்டேஷன் சு - இது பொழுது கானட் திருவிடை மருதூரிலிருந்து ( வ.கி ) ( 33 ) மைல் . டாம் புலியூர் என வழங்குகிறது . இதற்கு * நா இதற்கு ( வமே ) கூ - டிகையில் ( - கி ) - கடிகையில் . 39. திருப்பனந்தாள் - 33. திருநாரையூர் - துருவாசரது தவத் யெனும் அம்மையார் மாலை சாத்துக்கால் திற் கிடையூறியற்றிய காந் தருவன் நாரை நெகிழச் சிவபெருமான் திருமுடி யாகப் பூசித்த தலம் ( சு - ர் ) சௌந்தரேசர் . வளைத்துத் தந்த தலம் . குங்கிலியக் கலய ( தே - ர் ) திரிபுரசுந்தரி . ( தீ - ம் ) காருண்ய நாயனார் சிவபெருமானை நிமிர்த்தருளிய தீர்த்தம் . நம்பியாண்டார் நம்பிக் கருளிய தலம் ( சு - ர் ) சடையப்பேசுரர் . ( தே- ர் ) பொல்லாப் பிள்ளையார் எழுந்தருளியிருக்கும் பெரிய நாயகி . ( தீ - ம் ) சிவகங்கை . ( r- ல் ) ஊர் ( - ல் ) சிதம்பரத்தி லிருந்து ( 60 ) மைல் கும்பகோணத்திற்கு ( - A ) ( 50 ) மைல் . ஞா- நா . இதற்கு ( தெ - மே ) 6.கடி ஞா - புராணமிருக்கிறது . அச்சேறவில்லை . கையில் இதற்கு ( தெ - மே ) -கடி கையில் 34. திருக்கடம்பூர் - ( மேலக்கடம்பூர் ) 40 திருஆய்ப்பாடி - . இடையன் அமுதக் கடைகையில் அமுதகடம் எழ இந்தி பாலைத் தினந்தோறுங் கவிழ்த்து ஒருநாள் என் பூசித்த தலம் . ( சுர் ) அமிர்தகடேசர் . கொடுவாளால் வெட்டி இரத்தங்கண்டு பாலு ( தே - ர் ) சோதிமின்னம்மை . ( தீ - ம் ) அமுத கந்த நாதரோ வென்று வேண்டிய தலம் . தீர்த்தம் . ஞா - கா - . இதற்கு ( தெமே ) ( சுர் ) பாலுகந்தாசர் ( தேர் ) பெரியநாயகி . ( தீ - ம் ) பால் தீர்த்தம் . கும்பகோணத்திலிருந்து 35. திருப்பந்தணை நல்லூர் - விச்வா ( சக ) மைல் ஞா - . இதற்கு ( தெ ) கால் கடி மித்திரரிடம் மாறுகொண்ட காமதேனு பூசி கையில் . த்த தலம் ( சு - ர் ) பசுபதீச்சுரர் . ( தேர் ) காம் 41 திருச்சேருஞலூர் குமாரக் கட பன தோளி . ( தீ - ம் ) பசு தீர்த்தம் . ( - ல் ) திரு வுள் பூசித்து ஆயுதம் பெற்ற தலம் . விடை மருதூரி லிருந்து ( .3 ) ( 73 ) மைல் . டேசர் பூசித்துச் சண்டேசபதம் பெற்ற குத்தாலத்திலிருந்து பத்து மைல் . இது தலம் . ( சு - ர் ) சத்தகிரியீசுரர் . ( தேர் ) சகி பொழுது பந்தநல்லூர் என வழங்குவது . தேவியம்மை ( தீ - ம் ) மண்ணிந்தி கும்ப ஞா நா -2 . இதற்கு ( தெ - மே ) - கடி கோணத்திலிருந்து ( 2 ) மைல் . கையில் இதற்கு ( தெ - மே ) -கடிசையில் . 36. திருக்கஞ்சனூர் பிரமன் மார்க் 42. திருந்துதேவன் குடி கண்டர் இந்திரன் பூசித்த தலம் பூசித்து முத்திபெற்ற தலம் . நண்டுபூசித்துப் கஞ்சாற நாயனார் முத்திபெற்றதும் ஸ்ரீமத் பேறு பெற்ற தலம் . இக்காலத்தும் ஒரு நிறப் அரதத்தாசாரிய சுவாமிகள் பல அற்புதங்கள் பசுவின் பால் பதின் கலம் சிவபெருமான் காட்டியதுமாகிய தலம் . ( சு - ர் ) அக்னீசுரர் . திருமுடியில் அபிஷேகிக்கின் பொன்னிறத்த - கடிகையில் சண் ஞா - . மானக்