அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1540 சோழநாம் திரத்திலிருந்து கொள்ளிடக்கரை யோரஞ் 12 திருக்காட்டுப்பள்ளி - (கீழை) இந் சென்றால் (உ) மைல். நல்லபாதை, ஞா-க திரன் பூசித்ததலம். (சர்) ஆரண்யசுந்தார். பதிகமுடையது. கொட்டையூர் சிவக்கொழு (தேர்) அகிலாண்டநாயகி, (தீ-ம்) அமிர்த ந்து தேசிகர் பாடிய புராணமுடையது. இது பொய்கை. ஞா - க. சீர்காழிக்கு (தெ-A) அ- இது பொழுது ஆச்சாபுரம் என வழங்கும். மைல். இதற்கு (வ மே) ச.கடிகையில். இதற்கு (வ-கி) க - கடிகையில், 13 திருக்குருகாவூர் (திருமேனி 6. திருமயேந்திரப்பள்ளி (கோயில் வெள்ளடை) சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குக் டிப்பாளையம்) எலிசெய்த புண்ணியத்தால் கட்டமுது தந்தருளிய தலம். ஞா-க, சு.க, மாபலியாகப் பிறக்க அருள் செய்த தலம். சீர்காழிக்கு (3) ச-மைல். இதற்கு (தெ-மே) (சு-ர்) திருமேனியழகர், (தேர்) முல்லைநகை க-டிகையில் வடிவம்மை, (தீ.ம்) மந்திரபுஷ்கரிணி. இது 14. சீர்காழி பிரம, விஷ்ணு, இந்தி (தெ-இ-) ஆணிக்காரன் சத்திரத்திலிறங்கி ரன், பூசித்த தலம். பிரமபுரம் அடியிலும், ஆச்சாபுரஞ்சென்று (ச) மைல் போகவேண் தோணிபுரம் இடையிலும், சட்டைநாதம் டியது. ஞா. க பதிகமுடையது. கடற்கரை அதன்மேலும் ஆன தலம். திருஞானசம்பந்த யோரத்தி லிருக்கிறது. இதற்கு (கி) - சுவாமிகள் திரு அவதாரத் தலம். திருவாத சடிகையில், வூரர் பிடித்தப்பத்து பாடிய தலம். கணநாத 7. (தென்) திருமுல்லைவாயில் - இந்தி நாயனார் முத்தியடைந்த தலம். (சு-ர்) பிரம என் பூசித்த தலம். (சு-ர்) முல்லை வகநாதர். புரேசர். (தேர்) திருநிலைநாயகி. (தீ-ம்) சக் (தே-ர்) கோதையம்மை. (தீ-ம்) சக்கர தீர்த்தம். கா தீர்த்தம். ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஞா-சுஎ, சீர்காழிக்குக் கிழக்கு (அ) மைல்; நல்லபாதை, நா-கூ, சு.க பதிகங்களுடையது. அருணா ஞா-க பதிகமுடையது. இலக்கணவிளக்கம் சலக் கவிராயர் பாடிய புராணமுடையது. வைத்தியநாத தேசிகரின் ஐந்தாவது புத்தி வித்வான் தியாகராஜ தேசிகர் பாடிய அந் என் வநோததேசிகர் செய்த புராணமுடை தாதியும், மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் இதற்கு (தெ) எ - கடிகையில், பிள்ளை பாடிய கோவையுமுடையது. இதற்கு 8. திருக்கலிக்காழர் (அன்னப்பன் (தெ-மே) அரை கடிகையில், பேட்டை) பராசருஷி பூசித்ததலம். (சு - ர்) 15. திருக்கோலக்கா அகஸ்தியர், சுந்தரேசுார். (தேர்) அழகுவனமுலையம்மை. கண்ணுவர் பூசித்த தலம். திருஞான சம் | (தீ-ம்) அம்புவி நீர்த்தம். ஞா-த இதற்கு (தெ) பந்த சுவாமிகளுக்குத் திருத்தானம் அளித்த கூ-கடிகையில். தலம். (சு-ர்) சப்தபுரேசுரர். (தேர்) ஓசை கொடுத்தநாயகி. (தீம்) ஆனந்ததீர்த்தம். இது 9. திருச்சாய்க்காடு - (சாயாவனம்) சீர்காழிக்கு (மே) வ கடிகையிலிருக்கிறது. உபமன்னியருஷி பூசித்த தலம். இயற்பகை நாயனார் முத்திபெற்ற தலம், சீர்காழிக்குத் ஞா க, சு.க. இதற்கு தெற்கு கூ-கடிகையில். தென் கிழக்கு க-மைல், வழியில் (அ)வது தீச்சுவான் கோவில்) சடாயு சம்பாதிகளால் 16. திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வை மைலில் திருவெண்காடு. ஞா-உ, நா.உ பதில் பூசிக்கப்பெற்ற தலம். (ச-ர்) வைத்தியநாதர். முடையது. புராணமுடையது. இதற்கு (A) (தேர்) தையனாயகி. (தீ-ம்) சிற்றாமிர்தம். அரை கடிகையில், (விருக்ஷம்) வேம்பு. (ஸ்டேஷன்) ஞா ச, நா உ 10. திருப்பல்லவனீச்சரம் (காவி பதிகங்களுடையது. புராணமுடையது. குமா ரிப்பூம்பட்டணம்) பல்லவன் பூசித்த தலம். குருபார் பாடிய முத்துக்குமாரசுவாமி பின் பட்டினத்தடிகள் திருவவதாரஞ் செய்த தலம். ளைத் தமிழும், படிக்காசுப் புலவர் பாடிய சீர்காழிக்கு (தெ-கி) 40 - மைல். ஞா.உ. புள்ளிருக்குவேளூர்க் கலம்பகமு முடையது. இதற்கு (வ-மே) 21 கடிகையில், இதற்கு (தெ-கி) க-கடி கையில். 11. திருவெண்காடு (சுவேதாரண் 17. திருக்கண்ணார்கோவில் - (குருமா வம்) வெள்ளையானை பூசித்ததலம். சீர்காழிக்கு ணக்குடி) இந்திரன் பூசித்த தலம். (சு-ர்) (தெ-கி) அ-மைல், (சு-ர்) சுவேதாரண்யேசுரர். கண்ணாயிரேச்சுரர். (தே - ர்) முருகுவளர் (தேர்) பிரம்மவித்யாநாயகி, (தீ-ம்) முக்குளத் கோதையம்மை. (தீ - ம்) இந்திர தீர்த்தம், தீர்த்தம். விருக்ஷம் வடவால், ஞா கூ, நா உ, ஞா-க. இதற்கு (தெ-3) கூ-கடிகையில், சு - 5 பதிகங்களுடையது. சைவ எல்லப்ப 18. திருக்கடைமுடி - (கீழூர்) பிரமன் நாவலர் பாடிய புராணமுடையது, பூசித்த தலம். (ச-ர்) சடைமுடி நாதர். (தேர்) T
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1540 சோழநாம் திரத்திலிருந்து கொள்ளிடக்கரை யோரஞ் 12 திருக்காட்டுப்பள்ளி - ( கீழை ) இந் சென்றால் ( ) மைல் . நல்லபாதை ஞா - திரன் பூசித்ததலம் . ( சர் ) ஆரண்யசுந்தார் . பதிகமுடையது . கொட்டையூர் சிவக்கொழு ( தேர் ) அகிலாண்டநாயகி ( தீ - ம் ) அமிர்த ந்து தேசிகர் பாடிய புராணமுடையது . இது பொய்கை . ஞா - . சீர்காழிக்கு ( தெ- A ) இது பொழுது ஆச்சாபுரம் என வழங்கும் . மைல் . இதற்கு ( மே ) ச.கடிகையில் . இதற்கு ( - கி ) - கடிகையில் 13 திருக்குருகாவூர் ( திருமேனி 6. திருமயேந்திரப்பள்ளி ( கோயில் வெள்ளடை ) சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்குக் டிப்பாளையம் ) எலிசெய்த புண்ணியத்தால் கட்டமுது தந்தருளிய தலம் . ஞா - சு.க மாபலியாகப் பிறக்க அருள் செய்த தலம் . சீர்காழிக்கு ( 3 ) - மைல் . இதற்கு ( தெ - மே ) ( சு - ர் ) திருமேனியழகர் ( தேர் ) முல்லைநகை - டிகையில் வடிவம்மை ( தீ.ம் ) மந்திரபுஷ்கரிணி . இது 14. சீர்காழி பிரம விஷ்ணு இந்தி ( தெ - இ- ) ஆணிக்காரன் சத்திரத்திலிறங்கி ரன் பூசித்த தலம் . பிரமபுரம் அடியிலும் ஆச்சாபுரஞ்சென்று ( ) மைல் போகவேண் தோணிபுரம் இடையிலும் சட்டைநாதம் டியது . ஞா . பதிகமுடையது . கடற்கரை அதன்மேலும் ஆன தலம் . திருஞானசம்பந்த யோரத்தி லிருக்கிறது . இதற்கு ( கி ) - சுவாமிகள் திரு அவதாரத் தலம் . திருவாத சடிகையில் வூரர் பிடித்தப்பத்து பாடிய தலம் . கணநாத 7. ( தென் ) திருமுல்லைவாயில் - இந்தி நாயனார் முத்தியடைந்த தலம் . ( சு - ர் ) பிரம என் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) முல்லை வகநாதர் . புரேசர் . ( தேர் ) திருநிலைநாயகி . ( தீ - ம் ) சக் ( தே - ர் ) கோதையம்மை . ( தீ - ம் ) சக்கர தீர்த்தம் . கா தீர்த்தம் . ரயில்வே ஸ்டேஷன் . ஞா - சுஎ சீர்காழிக்குக் கிழக்கு ( ) மைல் ; நல்லபாதை நா - கூ சு.க பதிகங்களுடையது . அருணா ஞா - பதிகமுடையது . இலக்கணவிளக்கம் சலக் கவிராயர் பாடிய புராணமுடையது . வைத்தியநாத தேசிகரின் ஐந்தாவது புத்தி வித்வான் தியாகராஜ தேசிகர் பாடிய அந் என் வநோததேசிகர் செய்த புராணமுடை தாதியும் மகா வித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் இதற்கு ( தெ ) - கடிகையில் பிள்ளை பாடிய கோவையுமுடையது . இதற்கு 8. திருக்கலிக்காழர் ( அன்னப்பன் ( தெ - மே ) அரை கடிகையில் பேட்டை ) பராசருஷி பூசித்ததலம் . ( சு - ர் ) 15. திருக்கோலக்கா அகஸ்தியர் சுந்தரேசுார் . ( தேர் ) அழகுவனமுலையம்மை . கண்ணுவர் பூசித்த தலம் . திருஞான சம் | ( தீ - ம் ) அம்புவி நீர்த்தம் . ஞா - இதற்கு ( தெ ) பந்த சுவாமிகளுக்குத் திருத்தானம் அளித்த கூ - கடிகையில் . தலம் . ( சு - ர் ) சப்தபுரேசுரர் . ( தேர் ) ஓசை கொடுத்தநாயகி . ( தீம் ) ஆனந்ததீர்த்தம் . இது 9. திருச்சாய்க்காடு - ( சாயாவனம் ) சீர்காழிக்கு ( மே ) கடிகையிலிருக்கிறது . உபமன்னியருஷி பூசித்த தலம் . இயற்பகை நாயனார் முத்திபெற்ற தலம் சீர்காழிக்குத் ஞா சு.க. இதற்கு தெற்கு கூ - கடிகையில் . தென் கிழக்கு - மைல் வழியில் ( ) வது தீச்சுவான் கோவில் ) சடாயு சம்பாதிகளால் 16. திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் ( வை மைலில் திருவெண்காடு . ஞா - நா.உ பதில் பூசிக்கப்பெற்ற தலம் . ( - ர் ) வைத்தியநாதர் . முடையது . புராணமுடையது . இதற்கு ( A ) ( தேர் ) தையனாயகி . ( தீ - ம் ) சிற்றாமிர்தம் . அரை கடிகையில் ( விருக்ஷம் ) வேம்பு . ( ஸ்டேஷன் ) ஞா நா 10. திருப்பல்லவனீச்சரம் ( காவி பதிகங்களுடையது . புராணமுடையது . குமா ரிப்பூம்பட்டணம் ) பல்லவன் பூசித்த தலம் . குருபார் பாடிய முத்துக்குமாரசுவாமி பின் பட்டினத்தடிகள் திருவவதாரஞ் செய்த தலம் . ளைத் தமிழும் படிக்காசுப் புலவர் பாடிய சீர்காழிக்கு ( தெ - கி ) 40 - மைல் . ஞா.உ. புள்ளிருக்குவேளூர்க் கலம்பகமு முடையது . இதற்கு ( - மே ) 21 கடிகையில் இதற்கு ( தெ - கி ) - கடி கையில் . 11. திருவெண்காடு ( சுவேதாரண் 17. திருக்கண்ணார்கோவில் - ( குருமா வம் ) வெள்ளையானை பூசித்ததலம் . சீர்காழிக்கு ணக்குடி ) இந்திரன் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) ( தெ - கி ) - மைல் ( சு - ர் ) சுவேதாரண்யேசுரர் . கண்ணாயிரேச்சுரர் . ( தே - ர் ) முருகுவளர் ( தேர் ) பிரம்மவித்யாநாயகி ( தீ - ம் ) முக்குளத் கோதையம்மை . ( தீ - ம் ) இந்திர தீர்த்தம் தீர்த்தம் . விருக்ஷம் வடவால் ஞா கூ நா ஞா - . இதற்கு ( தெ -3 ) கூ - கடிகையில் சு - 5 பதிகங்களுடையது . சைவ எல்லப்ப 18. திருக்கடைமுடி - ( கீழூர் ) பிரமன் நாவலர் பாடிய புராணமுடையது பூசித்த தலம் . ( - ர் ) சடைமுடி நாதர் . ( தேர் ) T