அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1839 சோழநாடு தெற்கு (எ) மைலில் இருக்கிறது. ஞா-த குய்ய தீர்த்தம், புலிமடு, அருந்தம், பிரமம், பதிகமுடையது. நாகேசரி, சிவப்பிரியை, திருப்பாற்கடல், பா 19. திருக்கூடலையாற்றூர் - வன்மீக மாதந் தகூபம் முதலியனவாம். சபை, கனக ருஷி பூசித்த தலம். சுந்தரமூர்த்திகளை விருத் சபை; பதஞ்சலி, வியாக்ரபாதர் பொருட்டுச் தாசலத்திற்குப் போகுமார்க்கத்தில் வேதிய சிவபெருமான் திருநடனஞ் செய்தருளிய ராய்மறித்து இது கூடலையாற்றூர்க்குப் போகு தலம். உபமன்னியருஷி பாற்கடல் பெற் மார்க்கமெனக் கூறிப் பதிகம் பெற்ற தலம். மண்ட தலம், துன்மதன், துற்றெரிசனன், (சு-ர்) நெறிகாட்டும் காயகேகார். (தேர்) புரி துச்சகன் முதலியோர் முத்திபெற்ற தலம். குழலாம்பிகையம்மை. (தீ-ம்) மணிமுத்தாநதி, தில்லைவாழந்தணரென்று சுந்தாமூர்த்திகளால் இது விருத்தாசலத்திலிருந்து (கிழ ) (கச) சிறப்பித்தருளிய அந்தணர் வசிக்கப் பெற்ற மைலில் இருக்கிறது. (சு-க) உண்டு. தலம். வியாசமுனிவர், சுகர், சௌநகர், சூதர், 20. திருத்தூங்கானைமாடம் (திருக் முதலியோர் பூசித்த தலம். சைமினி முனிவர் கடந்தைநகர், பெண்ணாகடம்) இந்திரன், சப்த வேதபா தஸ் தவம் அருளிச்செய்த தலம், சேக் கன்னியர், ஐராவதம், காமதேனு பூசித்த தலம். தனார் அருள் பெற்ற தலம். மாணிக்கவாசக சலிக்கம்பநாயனார் திருவவதாரத்தலம், திரு சுவாமிகள் திருக்கோவையார் திருவாசகம் நாவுக்காசு விடைக்குறி, சூ வேண் பாடி முத்திபெற்ற தலம், திருநீலகண்டர், டிப் பெற்ற தலம். (சு-ர்) சுடர்க்கொழுந்தேச் திருநாளைப்போவார், கூற்றுவநாயனார், கணம் சார். (தேர்) கடந்தைநாயகியம்மை. (தீ-ம்) புல்லர், சந்தானாசாரியர்கள் முத்திபெற்ற கெடிலந்தி தீர்த்தம். விருத்தாசலத்திற்கு (தெ-தலம். (தெ-இ-ா) ஸ்டேஷன் - சிதம்பரம். மே) (கக) மைலிலிருக்கிறது. ஞா-க, நா-க ஞா உ, நா-அ , சுக பதிகங்களையுடையது. பதிசங்களுடையது. உமாபதிசிவம் செய்தருளிய கோயிற் புரா 21. திருநெல்வாயில் அரத்துறை-சப்தணம், சிதம்பா புராணம், சபாபதி நாவலர் ருஷிகளும், இந்திரனும் பூசித்த தலம், திரு செய்த ஹேமசபாநாத புராணம், தில்லைக் ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாதசாரியாய் எழுந் கலம்பகம், குமாகுருபார் செய்தருளிய சிதம் தருளியது கண்ட சிவபெருமான் முத்துச் பா மும்மணிக்கோவை, சிதம்பா செய்யுட் சிவிரை, குடை, சின்னம் முதலியன அருளிய கோவை, மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய தலம். (சு-ர்) அரத்துறைநாதர், (தே-ர்) ஆகந்த திருக்கோவையார் முதலியன உடையபதி . நாயக யம்மை. (தீம்) கெடிலந்தி தீர்த்தம். இதற்கு (தெ.கி) உ-கடிகையில், இது தூங்கானைமாடத்திற்கு (ச) மைல் தூர 2. திருவேட்களம் - நாரதர் பூசித்த த்திலிருக்கிறது. ஞா-க, நா-க, சு.க பதிக தலம். (சுர்) பாசுபதேசுரர். (தேர்) நல்ல முடையது. நாயகியம்மை. (தீ-ம்) நாரத தீர்த்தம், மூங்கில் 22. திருத்துறையூர் (திருத்தரூர்) வனம் ஞாக, நா.ச. இதற்கு (தெ) ஒரு நாரதமுனிவர் பூசித்த தலம். அருணந்தி சிவா கடிகையில், சாரியர் முத்திபெற்ற தலம். (சுர்) துறையூசப் 3. திருநெல்வாயில் (சிவபுரி) கண். பேசுார். (தேர்) பூங்கோதையம்மை. (தீ-ம்) ணுவருஷி பூசித்த தலம், (சு-ர்) உச்சிநாதேச் பெண்ணை நதி. பண்ணுருட்டியிலிருந்து (வ வார். (தோ) கனகாம்பிகை. (தீ-ம்) கனகாம் மே) (இ) மைல். (சு.க) பதிகமுடையது. பிகை. ஞா - க. இதற்கு (தெ) வ கடிகையில், 4. திருக்கழிப்பாலை (காரைமேடு) நடு நாடு முற்றும் வான்மீகருஷி பூசித்த தலம். (சு-ர்) பால்வண் ண ஈசர். (தேர்) பொற்பதவே தாயகி, (தீம்) சோழநாடு. கொள்ளிடம். ஞா-2, நாடு, சு.க. இதற்கு 1. காவேரியின் வடகரை, 63 (தெ-கி) ரு-கடிகையில், 5. திருநல்லூர்ப் பெருமணம் 1. திருக்கோயில் இது திருப்புலி சாபுரம்) திருஞான சம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் யூர், புண்டரிகபுரம், தகராகாசம் முதலிய பல திருமணக்கோலத்துடன் சோதியுட் கலந்த திருநாமங்கள் பெறும், இது ஆகாசத்தலம். தலம், (சு-ர்) சிவலோகத்தியாசர். (தேர்) (சுவாமிபெயர்) சபாநாயகர். (பிராட்டியார்) கங்கையுமை நாயகி. (தீ-ம்) பஞ்சாக்ஷர தீர்த்தம். சிவகாமியம்மை, திருமூல நாயகர், உமை இது சிதம்பரத்திற்குத் தெற்கே ஆணிக் யம்மை. (தீர்த்தங்கள்) திருப்புலீச்சுர தீர்த்தம், காரன் சத்திரம் என்னம் அணைக்கரைச் சத்
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1839 சோழநாடு தெற்கு ( ) மைலில் இருக்கிறது . ஞா - குய்ய தீர்த்தம் புலிமடு அருந்தம் பிரமம் பதிகமுடையது . நாகேசரி சிவப்பிரியை திருப்பாற்கடல் பா 19. திருக்கூடலையாற்றூர் - வன்மீக மாதந் தகூபம் முதலியனவாம் . சபை கனக ருஷி பூசித்த தலம் . சுந்தரமூர்த்திகளை விருத் சபை ; பதஞ்சலி வியாக்ரபாதர் பொருட்டுச் தாசலத்திற்குப் போகுமார்க்கத்தில் வேதிய சிவபெருமான் திருநடனஞ் செய்தருளிய ராய்மறித்து இது கூடலையாற்றூர்க்குப் போகு தலம் . உபமன்னியருஷி பாற்கடல் பெற் மார்க்கமெனக் கூறிப் பதிகம் பெற்ற தலம் . மண்ட தலம் துன்மதன் துற்றெரிசனன் ( சு - ர் ) நெறிகாட்டும் காயகேகார் . ( தேர் ) புரி துச்சகன் முதலியோர் முத்திபெற்ற தலம் . குழலாம்பிகையம்மை . ( தீ - ம் ) மணிமுத்தாநதி தில்லைவாழந்தணரென்று சுந்தாமூர்த்திகளால் இது விருத்தாசலத்திலிருந்து ( கிழ ) ( கச ) சிறப்பித்தருளிய அந்தணர் வசிக்கப் பெற்ற மைலில் இருக்கிறது . ( சு - ) உண்டு . தலம் . வியாசமுனிவர் சுகர் சௌநகர் சூதர் 20. திருத்தூங்கானைமாடம் ( திருக் முதலியோர் பூசித்த தலம் . சைமினி முனிவர் கடந்தைநகர் பெண்ணாகடம் ) இந்திரன் சப்த வேதபா தஸ் தவம் அருளிச்செய்த தலம் சேக் கன்னியர் ஐராவதம் காமதேனு பூசித்த தலம் . தனார் அருள் பெற்ற தலம் . மாணிக்கவாசக சலிக்கம்பநாயனார் திருவவதாரத்தலம் திரு சுவாமிகள் திருக்கோவையார் திருவாசகம் நாவுக்காசு விடைக்குறி சூ வேண் பாடி முத்திபெற்ற தலம் திருநீலகண்டர் டிப் பெற்ற தலம் . ( சு - ர் ) சுடர்க்கொழுந்தேச் திருநாளைப்போவார் கூற்றுவநாயனார் கணம் சார் . ( தேர் ) கடந்தைநாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) புல்லர் சந்தானாசாரியர்கள் முத்திபெற்ற கெடிலந்தி தீர்த்தம் . விருத்தாசலத்திற்கு ( தெ - தலம் . ( தெ - -ா ) ஸ்டேஷன் - சிதம்பரம் . மே ) ( கக ) மைலிலிருக்கிறது . ஞா - நா - ஞா நா - சுக பதிகங்களையுடையது . பதிசங்களுடையது . உமாபதிசிவம் செய்தருளிய கோயிற் புரா 21. திருநெல்வாயில் அரத்துறை - சப்தணம் சிதம்பா புராணம் சபாபதி நாவலர் ருஷிகளும் இந்திரனும் பூசித்த தலம் திரு செய்த ஹேமசபாநாத புராணம் தில்லைக் ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் பாதசாரியாய் எழுந் கலம்பகம் குமாகுருபார் செய்தருளிய சிதம் தருளியது கண்ட சிவபெருமான் முத்துச் பா மும்மணிக்கோவை சிதம்பா செய்யுட் சிவிரை குடை சின்னம் முதலியன அருளிய கோவை மணிவாசகப் பெருமான் அருளிய தலம் . ( சு - ர் ) அரத்துறைநாதர் ( தே - ர் ) ஆகந்த திருக்கோவையார் முதலியன உடையபதி . நாயக யம்மை . ( தீம் ) கெடிலந்தி தீர்த்தம் . இதற்கு ( தெ.கி ) - கடிகையில் இது தூங்கானைமாடத்திற்கு ( ) மைல் தூர 2. திருவேட்களம் - நாரதர் பூசித்த த்திலிருக்கிறது . ஞா - நா - சு.க பதிக தலம் . ( சுர் ) பாசுபதேசுரர் . ( தேர் ) நல்ல முடையது . நாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) நாரத தீர்த்தம் மூங்கில் 22. திருத்துறையூர் ( திருத்தரூர் ) வனம் ஞாக நா.ச. இதற்கு ( தெ ) ஒரு நாரதமுனிவர் பூசித்த தலம் . அருணந்தி சிவா கடிகையில் சாரியர் முத்திபெற்ற தலம் . ( சுர் ) துறையூசப் 3. திருநெல்வாயில் ( சிவபுரி ) கண் . பேசுார் . ( தேர் ) பூங்கோதையம்மை . ( தீ - ம் ) ணுவருஷி பூசித்த தலம் ( சு - ர் ) உச்சிநாதேச் பெண்ணை நதி . பண்ணுருட்டியிலிருந்து ( வார் . ( தோ ) கனகாம்பிகை . ( தீ - ம் ) கனகாம் மே ) ( ) மைல் . ( சு.க ) பதிகமுடையது . பிகை . ஞா - . இதற்கு ( தெ ) கடிகையில் 4. திருக்கழிப்பாலை ( காரைமேடு ) நடு நாடு முற்றும் வான்மீகருஷி பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) பால்வண் ஈசர் . ( தேர் ) பொற்பதவே தாயகி ( தீம் ) சோழநாடு . கொள்ளிடம் . ஞா -2 நாடு சு.க. இதற்கு 1. காவேரியின் வடகரை 63 ( தெ - கி ) ரு - கடிகையில் 5. திருநல்லூர்ப் பெருமணம் 1. திருக்கோயில் இது திருப்புலி சாபுரம் ) திருஞான சம்பந்தமூர்த்திசுவாமிகள் யூர் புண்டரிகபுரம் தகராகாசம் முதலிய பல திருமணக்கோலத்துடன் சோதியுட் கலந்த திருநாமங்கள் பெறும் இது ஆகாசத்தலம் . தலம் ( சு - ர் ) சிவலோகத்தியாசர் . ( தேர் ) ( சுவாமிபெயர் ) சபாநாயகர் . ( பிராட்டியார் ) கங்கையுமை நாயகி . ( தீ - ம் ) பஞ்சாக்ஷர தீர்த்தம் . சிவகாமியம்மை திருமூல நாயகர் உமை இது சிதம்பரத்திற்குத் தெற்கே ஆணிக் யம்மை . ( தீர்த்தங்கள் ) திருப்புலீச்சுர தீர்த்தம் காரன் சத்திரம் என்னம் அணைக்கரைச் சத்