அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1587 மகதநாடு - - நடுநாடு என மைல் இருக்கிறது. ஞா-க, நா-க, சு-க பதிகங் குகைமடம் மறைஞான சம்பந்தர் பாடிய களை யுடையது. அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலி அருணகிரிப் புராணமும், எல்லப்ப நயினார் யார் பாடிய புராண முடையது. கோவையும், பாடிய அருணாசலப் புராணமும், குகை நம அந்தாதியு முடையது. சிவாயர் பாடிய அண்ணாமலை வெண்பாவும், 33. திரு அச்சிறுபாக்கம் - தேவர்கள் எல்லப்பர் பாடிய அருணைக் கலம்பகமும், பூசித்த தலம், திரிபுர சங்காரத்தின் பொருட் அருணை யந் தாதியு முடையது. சிவப் இத் தேவர் செருக்கடங்கச் சிவபெருமான் பிரகாச சுவாமிகள் சோனசைவ மாலை பாடி தேரை யூன்ற அச்சு முறிந்த தலம். (சர்) யுள்ளார். அருணகிரி யந்தாதி யொன்று பார்க்கபுரேசுார். (தே-ர்) ஆதிசுந்தாமின் முண்டு. னம்மை. (தீ-ம்) தேவ தீர்த்தம். (தெ-ர-ல்) 2. திருஆமாத்தூர் கோடிருஷிகளும் அச்சிறுபாக்கம். ஞா - க பதிகமுடையது. காமதேனுவும் பூசித்த தலம். (சு-ர்) காமார்த் 34. திருவக்கரை - வக்சாசுரன், சந்தி தேசார். (தேர்) அழகியநாயகியம் மை, (தீ-ம்) என் பூசித்த தலம். (சு-ர்) சந்திரசேகரேசுவார். பசு தீர்த்தம். (தெ-ர-ல்) விழுப்புரம் ஸ்டேஷ (தேர்) தேனாம்பிகையம்மை, அமுதாம்பிகை. னுக்கு (வ-மே) (ச) மைல். ஞா உ, நா-2, (தீ-ம்) சுந்தர தீர்த்தம், பிரமதீர்த்தம், (தெ. சு - க பதிகங்களுடையது . புராணம் அச் ர-ல்) மயிலம் அல்லது விழுப்புரம் ஸ்டேஷ சிடப்பட்டுளது. இரட்டையர் பாடிய கலம் னிலிறங்கிப் போகலாம். ஞா - க பதிக பகம் இருக்கிறது. முடையது. 3. புறவார்பனங்காட்டூர் (பனை 35. திருஅரசிலி (ஒழுந்தியா பட்டு) யபுரம்) வித்யாதார் பூசித்த தலம். (கார்) பனங் இப்பொழுது வழங்குகிறது. வாமதேவ காட்டேசுார். (தே-ர்) அமிர்தவல்லியம்மை. ருஷி பூசித்த தலம். (ச-ர்) அரசிலிநாதர். (தீ-ம்) அமிர்த தீர்த்தம், விழுப்புரம் ஸ்டேஷ (தேர்) பெரியநாயகியம்மை. (தீ-ம்) அரசடி னுக்கு (வ) (53) மைல். ஞா - க பதிக தீர்த்தம். (தெ-ர-ல்) புதுவையிலிருந்து (எ) முடையது. மைலிலிருக்கிறது. ஞா-க பதிகமுடையது. 4. திருமுண்டீச்சுரம் - இந்திரன் பூசித்த 36. திரு இரும்பைமாகாளம் மகா தலம். (சு-ர்) முண்டீச்சுர். (தேர்) கானார் காளர் பூசித்த தலம். (சு-ர்) மாகாளேசுார். குழலியம்மை. (தீ-ம்) கண்ணாயிர தீர்த்தம். (தே-ர்) குயின் மொழியம்மை, (தீ-ம்) மாகாள திருவெண்ணெய் நல்லூருக்குக் கிழக்கு (ச) தீர்த்தம். (தெ-ர-ல்) புதுவைக்கு (வ.கி) (இ) மைல். நா-க பதிகமுடையது. மைலிலிருக்கிறது, ஞாக பதிகமுடையது. 5. திருப்பாதிரிப்புலியூர் வியாக்கிர பாத ரிஷியாற் பூசிக்கப்பட்டது. இது வடபுலி தொண்டை நாடு முற்றும் யூரெனவும் படும். பாதிரி விருக்ஷம், அப்பர் சுவாமிகள் கற்றூணிற் கட்டிக் கடலிலிட்ட மகதநாடு காலத்துக் கரை யேறிய தலம். (சு-ர்) தோன் அல்லது நடுநாடு. 22 முத்துணை நாதர். (தேர்) தோகையாம்பிகை யம்மை. (தீ-ம்) பெண்ணை நதி. (தெ-இ-ர-ல்) 1. திரு அண்ணாமலை சிவபெருமான் ஸ்டேஷன். ஞா ச, நா-க பதிசமுடையது. பிரம விஷ்ணுக்களுக்கிடையே சோதியுருவாய் புராண முடையது. தொல்காப்பிய தேவ எழுந்தருளித் தரிசனந் தந்தருளிய தலம், ரியற்றிய கலம்பக முடையது. அப்பர் கடலி உமாதேவியார் இறைவன் திரிநேத்திரங்க விருந்து கரையேறிய இடத்திற்குக் ளைப் புதைத்த பாவ நீங்கப் பூசித்துப் பாகம் யேற விட்ட புராணம் பாடப்பட்டிருக்கிறது. பெற்ற தலம். பிரதக்ஷிணஞ்செய்த புழுகுப் 6. திருமாணிகுழி - (திருமாண்டகுழி) பூனை, குதிரை முதலியன நற்பதவி பெற்ற வாமனாவதாரக் கொண்ட விஷ்ணு மாணிக் தலம். அருணகிரிநாதர் அவதரித்துத் திருப் கம் வைத்துப் பூசித்த தலம் (சர்) மாணிக்க புகழ் முதலியன பாடியருளிய தலம். தேயு மேனி வாதர். (தேர்) மாணிக்கவல்லியம்மை, லிங்கம். மணிபூாக ஸ்தலம். (சு-ர்) அருணாச (தீ-ம்) பெண்ணை நதி. திருப்பாதிரிப்புலியூர் லேசுரர். (தேர்) உண்ணாமுலையம்மை. (தீ-ம்) ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே (34) மைலில் சிவகங்கை. பிரமதீர்த்த முதலிய பல. இது இருக்கிறது. ஞா-க பதிகமுடையது. (தெ-ர-ல்) திருவண்ணாமலை ஞா - உ, நா க. 7. திருவடுகர் (ஆண்டார்கோவில்) இவர்களுடைய பாடலுடையது. சிதம்பரம் உக்ரவீர்யரிஷியும், பைாவரும் பூசித்த தலம் 193 கரை
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1587 மகதநாடு - - நடுநாடு என மைல் இருக்கிறது . ஞா - நா - சு - பதிகங் குகைமடம் மறைஞான சம்பந்தர் பாடிய களை யுடையது . அந்தகக்கவி வீரராகவ முதலி அருணகிரிப் புராணமும் எல்லப்ப நயினார் யார் பாடிய புராண முடையது . கோவையும் பாடிய அருணாசலப் புராணமும் குகை நம அந்தாதியு முடையது . சிவாயர் பாடிய அண்ணாமலை வெண்பாவும் 33. திரு அச்சிறுபாக்கம் - தேவர்கள் எல்லப்பர் பாடிய அருணைக் கலம்பகமும் பூசித்த தலம் திரிபுர சங்காரத்தின் பொருட் அருணை யந் தாதியு முடையது . சிவப் இத் தேவர் செருக்கடங்கச் சிவபெருமான் பிரகாச சுவாமிகள் சோனசைவ மாலை பாடி தேரை யூன்ற அச்சு முறிந்த தலம் . ( சர் ) யுள்ளார் . அருணகிரி யந்தாதி யொன்று பார்க்கபுரேசுார் . ( தே - ர் ) ஆதிசுந்தாமின் முண்டு . னம்மை . ( தீ - ம் ) தேவ தீர்த்தம் . ( தெ - - ல் ) 2. திருஆமாத்தூர் கோடிருஷிகளும் அச்சிறுபாக்கம் . ஞா - பதிகமுடையது . காமதேனுவும் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) காமார்த் 34. திருவக்கரை - வக்சாசுரன் சந்தி தேசார் . ( தேர் ) அழகியநாயகியம் மை ( தீ - ம் ) என் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) சந்திரசேகரேசுவார் . பசு தீர்த்தம் . ( தெ - - ல் ) விழுப்புரம் ஸ்டேஷ ( தேர் ) தேனாம்பிகையம்மை அமுதாம்பிகை . னுக்கு ( - மே ) ( ) மைல் . ஞா நா -2 ( தீ - ம் ) சுந்தர தீர்த்தம் பிரமதீர்த்தம் ( தெ . சு - பதிகங்களுடையது . புராணம் அச் - ல் ) மயிலம் அல்லது விழுப்புரம் ஸ்டேஷ சிடப்பட்டுளது . இரட்டையர் பாடிய கலம் னிலிறங்கிப் போகலாம் . ஞா - பதிக பகம் இருக்கிறது . முடையது . 3. புறவார்பனங்காட்டூர் ( பனை 35. திருஅரசிலி ( ஒழுந்தியா பட்டு ) யபுரம் ) வித்யாதார் பூசித்த தலம் . ( கார் ) பனங் இப்பொழுது வழங்குகிறது . வாமதேவ காட்டேசுார் . ( தே - ர் ) அமிர்தவல்லியம்மை . ருஷி பூசித்த தலம் . ( - ர் ) அரசிலிநாதர் . ( தீ - ம் ) அமிர்த தீர்த்தம் விழுப்புரம் ஸ்டேஷ ( தேர் ) பெரியநாயகியம்மை . ( தீ - ம் ) அரசடி னுக்கு ( ) ( 53 ) மைல் . ஞா - பதிக தீர்த்தம் . ( தெ - - ல் ) புதுவையிலிருந்து ( ) முடையது . மைலிலிருக்கிறது . ஞா - பதிகமுடையது . 4. திருமுண்டீச்சுரம் - இந்திரன் பூசித்த 36. திரு இரும்பைமாகாளம் மகா தலம் . ( சு - ர் ) முண்டீச்சுர் . ( தேர் ) கானார் காளர் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) மாகாளேசுார் . குழலியம்மை . ( தீ - ம் ) கண்ணாயிர தீர்த்தம் . ( தே - ர் ) குயின் மொழியம்மை ( தீ - ம் ) மாகாள திருவெண்ணெய் நல்லூருக்குக் கிழக்கு ( ) தீர்த்தம் . ( தெ - - ல் ) புதுவைக்கு ( வ.கி ) ( ) மைல் . நா - பதிகமுடையது . மைலிலிருக்கிறது ஞாக பதிகமுடையது . 5. திருப்பாதிரிப்புலியூர் வியாக்கிர பாத ரிஷியாற் பூசிக்கப்பட்டது . இது வடபுலி தொண்டை நாடு முற்றும் யூரெனவும் படும் . பாதிரி விருக்ஷம் அப்பர் சுவாமிகள் கற்றூணிற் கட்டிக் கடலிலிட்ட மகதநாடு காலத்துக் கரை யேறிய தலம் . ( சு - ர் ) தோன் அல்லது நடுநாடு . 22 முத்துணை நாதர் . ( தேர் ) தோகையாம்பிகை யம்மை . ( தீ - ம் ) பெண்ணை நதி . ( தெ - - - ல் ) 1. திரு அண்ணாமலை சிவபெருமான் ஸ்டேஷன் . ஞா நா - பதிசமுடையது . பிரம விஷ்ணுக்களுக்கிடையே சோதியுருவாய் புராண முடையது . தொல்காப்பிய தேவ எழுந்தருளித் தரிசனந் தந்தருளிய தலம் ரியற்றிய கலம்பக முடையது . அப்பர் கடலி உமாதேவியார் இறைவன் திரிநேத்திரங்க விருந்து கரையேறிய இடத்திற்குக் ளைப் புதைத்த பாவ நீங்கப் பூசித்துப் பாகம் யேற விட்ட புராணம் பாடப்பட்டிருக்கிறது . பெற்ற தலம் . பிரதக்ஷிணஞ்செய்த புழுகுப் 6. திருமாணிகுழி - ( திருமாண்டகுழி ) பூனை குதிரை முதலியன நற்பதவி பெற்ற வாமனாவதாரக் கொண்ட விஷ்ணு மாணிக் தலம் . அருணகிரிநாதர் அவதரித்துத் திருப் கம் வைத்துப் பூசித்த தலம் ( சர் ) மாணிக்க புகழ் முதலியன பாடியருளிய தலம் . தேயு மேனி வாதர் . ( தேர் ) மாணிக்கவல்லியம்மை லிங்கம் . மணிபூாக ஸ்தலம் . ( சு - ர் ) அருணாச ( தீ - ம் ) பெண்ணை நதி . திருப்பாதிரிப்புலியூர் லேசுரர் . ( தேர் ) உண்ணாமுலையம்மை . ( தீ - ம் ) ஸ்டேஷனிலிருந்து மேற்கே ( 34 ) மைலில் சிவகங்கை . பிரமதீர்த்த முதலிய பல . இது இருக்கிறது . ஞா - பதிகமுடையது . ( தெ - - ல் ) திருவண்ணாமலை ஞா - நா . 7. திருவடுகர் ( ஆண்டார்கோவில் ) இவர்களுடைய பாடலுடையது . சிதம்பரம் உக்ரவீர்யரிஷியும் பைாவரும் பூசித்த தலம் 193 கரை