அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1536 தொண்டைநாடு அநேகதங்காவதேசவார். (தேர்) காமாக்ஷி தலம். வாயிலார் நாயனார், ஐயடிகள் காடவர் யம்மை, (தீ-ம்) தாணு தீர்த்தம். (காஞ்சிபுரம்) கோன், திருவள்ளுவதேவர் முதலியோர் தங் புத்தேரித் தெருவுக்கு மேற்கிலுள்ள கழனி கிய சிறப்புள்ளது (சு-ர்) கபாலீச்சுரர், (தேர்) வெளியிலிருக்கிறது. சு - க பதிகமுடையது. கற்பகவல்லியம்மை, (தீ-ம்) பிரம தீர்த்தம், கைலாயநாதர் கோயிலென்றும் கூறப்படுவது. புன்னை விருக்ஷம், இம்மயிலை சென்னப்பட்ட 24, திருவலிதாயம் (பாடி) தேவ ணத்திற்குத் தெற்கு ச மைலில் இருக்கிறது. குரு, அநுமான் பூசித்த தலம். (சு-ர்) திரு ஞா - க பதிக முடையது. திரு அண்ணாமலை வலிதாயநாதேசுரர், (தேர்) தாயம்மை, (தீ-ம்) ஆதீனத்தைச் சார்ந்த அமிர்தலிங்கத் தர்பி அநுமதீர்த்தம், (ம-ர-ல்) வில்லிவாக்கத்திலி ரான் இயற்றிய தலபுராணமும், உலா, கலம் ரூந்து (தெமே) உ-மைல், ஞா-க பாடலுடை பகம், யம டிவந்தாதி முதலியனவும் உடையது. யது. பழையபுராண முடையது. 29. திருவான்மியூர் காமதேனு பூசி 25. திருவடதிருமுல்லைவாயில் - தொண் த்த சுவயம்புமூர்த்தித் தலம். வான்மீகருஷி டைமான் பகைவர்க்கஞ்சிப் பின்னிட யானை பூசிக்க நடன தரிசனங் கொடுத்த தலம். (சு-ர்) யின் காலில் முல்லைக்கொடி சுற்றிக்கொண்டு மருந்தீசர், (தே-ர்) சொக்கநாயகி, (தீ-ர்) வன் தடைபடக்கண்டு வாளால் வெட்ட, வெட்டிய மீகதீர்த்தம். திருமயிலைக்குத் தெற்கு -- விடத்திருந்து தரிசனந் தந்து நந்திமாதே மைலில் இருக்கிறது. ஞா . உ, நா-உ பதி வரை யுத்தத்திற்கனுப்பின தலம். இத்தலத் கங்களை யுடையது. பூவை கல்யாணசுந்தர தில் நந்திமாதேவர் சுவாமிக்குப் புறங்காட் முதலியார் பாடிய தலபுராண முடையது. டிக்கொண்டு இருக்கின்றார். (சு-ர்) மாசிலா 30. திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் (திருக் மணியீசார், (தேர்) கொடியிடைநாயகி, தீ-ம்) கச்சூர்) - வித்யா தார் பூசித்த தலம். சுந்தர சுப்பிரமணிய தீர்த்தம், சக்கர தீர்த்தம், (மால்) மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு வேதியராய்ப் பிக்ஷை அம்பத்தூர், இத்தலத்தில் எருக்கர் தூண்க கொண்டு அளித்த தலம். (சு-ர்) விருந்திட்ட ளிரண் டிருக்கின்றன. சு-க பதிகமுடையது. ஈசார், அமிர்தத்தியாகர், (தேர்) அஞ்சனாக்ஷி. திருமயிலை மகாவித்வான் சண்முகம் பிள்ளை (தீ-ம்) அமுத தீர்த்தம். (தெ-ர-ல்) சிங்கப் பாடிய புராணமும், சிவஞான முனிவர் பெருமாள் கோயிலிலிருந்து (வ-மே) (2) பாடிய அந்தாதியு முடையது. மைலி லிருக்கிறது. சு - க பதிகமுடையது. 26 திருவேற்காடு - குமாரக்கடவுள் 31. திரு இடைச்சுரம் கௌதமர், பூசித்த தலம். மூர்க்கநாயனார் திருவவதாரத் சத்குமாரர் முதலியமகரிஷிகள் பூசித்த தலம். தலம், (சு-ர்) வேற்காட்டீசர், (தேர்) வேற் (சுர்) இடைச்சுரநாதர். (தேர்) இமயமடக் கண்ணியம்மை, (தீ-ம்) வேலாயுத தீர்த்தம், கொடியம்மை. (தீ-ம்) இந்திர தீர்த்தம். (தெ- (மர-ல்) ஆவடிஸ்டேஷனிலிருந்து ச.மைல் -ல்) செங்கற்பட்டி லிருந்து (நி) மைலிலிருக் நல்லபாதை. ஞா-5 பதிகமுடையது. பழைய கிறது. ஞா - க பதிகமுடையது. புராண முடையது. 32 திருக்கழக்குன்றம் - அஷ்டவசக் 27. திருவொற்றியூர் - ஆதிசேடன் பூசி கள், நந்தி, இந்திரன், பசு, வராகம் முதலி த்த தலம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சங்கிலி யோர் பூசித்த தலம். திருமால் முதலியவர் யாரை மணந்து சூள் கூறிய தலம். பட்டினத் பிரதக்ஷிணம் வந்து முத்தியடைந்த தலம். தடிகள் முத்திபெற்ற தலம் (சு-ர்) படம்பக்க சண்ட, பிரசண்டர், சம்பாதி, சடாயு, சம் நாதர், மாணிக்கத்தியாகர். (தேர்) வடிவுடை புகுந்தன், மாகுத்தன் முதலிய கழுகுகள் மூன் யம்மை, (தீ-ம்) கிருபா தீர்த்தம், அலைவாய்த் றுயுகத்திலும் முறையே இரண்டிரண்டாய்ப் தீர்த்தம். மகிழவிருக்ஷம். கீழைக்கரைரெயில் பூசித்து முத்தியடைந்த தலம். இக்கலியுகத் திருவொற்றியூர். ஞா. க, ந. இ, சு - உ. பதி தில் பூஷா, விருத்தா எனும் தவசிகள் கழு கங்களையுடையது. கமலை ஞானப்பிரகாசரது குருவாயிருக்குந் தலம். இத்தலத்தில் பன்னி சீடரொருவர் இயற்றிய புராணமுடையது. ரண்டு வருஷத்திற் கொருமுறை சங்கு பிற இரட்டையர் இயற்றிய பஞ்சாத்தினங்களை ந்து வருகிறது. வாதவூரடிகளுக்குக் குரு யுடையது. மூர்த்தம் தரிசனம் தந்தருளிய தலம், பிரத்தி 28. திருமயிலை உமாதேவியார் மயி யக்ஷத்தில் பலநோய்களைத் தீர்க்குந் தலம். ஒருக்கொண்டு பூசித்த தலம், திருஞான சம் (சர்) வேதகிரீசார். (தேர்) பெண்ணினல் பந் தசுவாமிகள் சிவநேசச் செட்டியாரின் கும லாளம்மை. (தீ-ம்) பக்ஷ தீர்த்தம், சங்கு தீர்த் ரியாராகிய பூம்பாவையாரை உயிர்ப்பித்த தம். (தெ-ர-ல்) செங்கற்பட்டி விருந்து (க)
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1536 தொண்டைநாடு அநேகதங்காவதேசவார் . ( தேர் ) காமாக்ஷி தலம் . வாயிலார் நாயனார் ஐயடிகள் காடவர் யம்மை ( தீ - ம் ) தாணு தீர்த்தம் . ( காஞ்சிபுரம் ) கோன் திருவள்ளுவதேவர் முதலியோர் தங் புத்தேரித் தெருவுக்கு மேற்கிலுள்ள கழனி கிய சிறப்புள்ளது ( சு - ர் ) கபாலீச்சுரர் ( தேர் ) வெளியிலிருக்கிறது . சு - பதிகமுடையது . கற்பகவல்லியம்மை ( தீ - ம் ) பிரம தீர்த்தம் கைலாயநாதர் கோயிலென்றும் கூறப்படுவது . புன்னை விருக்ஷம் இம்மயிலை சென்னப்பட்ட 24 திருவலிதாயம் ( பாடி ) தேவ ணத்திற்குத் தெற்கு மைலில் இருக்கிறது . குரு அநுமான் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) திரு ஞா - பதிக முடையது . திரு அண்ணாமலை வலிதாயநாதேசுரர் ( தேர் ) தாயம்மை ( தீ - ம் ) ஆதீனத்தைச் சார்ந்த அமிர்தலிங்கத் தர்பி அநுமதீர்த்தம் ( - - ல் ) வில்லிவாக்கத்திலி ரான் இயற்றிய தலபுராணமும் உலா கலம் ரூந்து ( தெமே ) - மைல் ஞா - பாடலுடை பகம் யம டிவந்தாதி முதலியனவும் உடையது . யது . பழையபுராண முடையது . 29. திருவான்மியூர் காமதேனு பூசி 25. திருவடதிருமுல்லைவாயில் - தொண் த்த சுவயம்புமூர்த்தித் தலம் . வான்மீகருஷி டைமான் பகைவர்க்கஞ்சிப் பின்னிட யானை பூசிக்க நடன தரிசனங் கொடுத்த தலம் . ( சு - ர் ) யின் காலில் முல்லைக்கொடி சுற்றிக்கொண்டு மருந்தீசர் ( தே - ர் ) சொக்கநாயகி ( தீ - ர் ) வன் தடைபடக்கண்டு வாளால் வெட்ட வெட்டிய மீகதீர்த்தம் . திருமயிலைக்குத் தெற்கு -- விடத்திருந்து தரிசனந் தந்து நந்திமாதே மைலில் இருக்கிறது . ஞா . நா - பதி வரை யுத்தத்திற்கனுப்பின தலம் . இத்தலத் கங்களை யுடையது . பூவை கல்யாணசுந்தர தில் நந்திமாதேவர் சுவாமிக்குப் புறங்காட் முதலியார் பாடிய தலபுராண முடையது . டிக்கொண்டு இருக்கின்றார் . ( சு - ர் ) மாசிலா 30. திருக்கச்சூர் ஆலக்கோயில் ( திருக் மணியீசார் ( தேர் ) கொடியிடைநாயகி தீ - ம் ) கச்சூர் ) - வித்யா தார் பூசித்த தலம் . சுந்தர சுப்பிரமணிய தீர்த்தம் சக்கர தீர்த்தம் ( மால் ) மூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு வேதியராய்ப் பிக்ஷை அம்பத்தூர் இத்தலத்தில் எருக்கர் தூண்க கொண்டு அளித்த தலம் . ( சு - ர் ) விருந்திட்ட ளிரண் டிருக்கின்றன . சு - பதிகமுடையது . ஈசார் அமிர்தத்தியாகர் ( தேர் ) அஞ்சனாக்ஷி . திருமயிலை மகாவித்வான் சண்முகம் பிள்ளை ( தீ - ம் ) அமுத தீர்த்தம் . ( தெ - - ல் ) சிங்கப் பாடிய புராணமும் சிவஞான முனிவர் பெருமாள் கோயிலிலிருந்து ( - மே ) ( 2 ) பாடிய அந்தாதியு முடையது . மைலி லிருக்கிறது . சு - பதிகமுடையது . 26 திருவேற்காடு - குமாரக்கடவுள் 31. திரு இடைச்சுரம் கௌதமர் பூசித்த தலம் . மூர்க்கநாயனார் திருவவதாரத் சத்குமாரர் முதலியமகரிஷிகள் பூசித்த தலம் . தலம் ( சு - ர் ) வேற்காட்டீசர் ( தேர் ) வேற் ( சுர் ) இடைச்சுரநாதர் . ( தேர் ) இமயமடக் கண்ணியம்மை ( தீ - ம் ) வேலாயுத தீர்த்தம் கொடியம்மை . ( தீ - ம் ) இந்திர தீர்த்தம் . ( தெ ( மர - ல் ) ஆவடிஸ்டேஷனிலிருந்து ச.மைல் -ல் ) செங்கற்பட்டி லிருந்து ( நி ) மைலிலிருக் நல்லபாதை . ஞா -5 பதிகமுடையது . பழைய கிறது . ஞா - பதிகமுடையது . புராண முடையது . 32 திருக்கழக்குன்றம் - அஷ்டவசக் 27. திருவொற்றியூர் - ஆதிசேடன் பூசி கள் நந்தி இந்திரன் பசு வராகம் முதலி த்த தலம் . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சங்கிலி யோர் பூசித்த தலம் . திருமால் முதலியவர் யாரை மணந்து சூள் கூறிய தலம் . பட்டினத் பிரதக்ஷிணம் வந்து முத்தியடைந்த தலம் . தடிகள் முத்திபெற்ற தலம் ( சு - ர் ) படம்பக்க சண்ட பிரசண்டர் சம்பாதி சடாயு சம் நாதர் மாணிக்கத்தியாகர் . ( தேர் ) வடிவுடை புகுந்தன் மாகுத்தன் முதலிய கழுகுகள் மூன் யம்மை ( தீ - ம் ) கிருபா தீர்த்தம் அலைவாய்த் றுயுகத்திலும் முறையே இரண்டிரண்டாய்ப் தீர்த்தம் . மகிழவிருக்ஷம் . கீழைக்கரைரெயில் பூசித்து முத்தியடைந்த தலம் . இக்கலியுகத் திருவொற்றியூர் . ஞா . . சு - . பதி தில் பூஷா விருத்தா எனும் தவசிகள் கழு கங்களையுடையது . கமலை ஞானப்பிரகாசரது குருவாயிருக்குந் தலம் . இத்தலத்தில் பன்னி சீடரொருவர் இயற்றிய புராணமுடையது . ரண்டு வருஷத்திற் கொருமுறை சங்கு பிற இரட்டையர் இயற்றிய பஞ்சாத்தினங்களை ந்து வருகிறது . வாதவூரடிகளுக்குக் குரு யுடையது . மூர்த்தம் தரிசனம் தந்தருளிய தலம் பிரத்தி 28. திருமயிலை உமாதேவியார் மயி யக்ஷத்தில் பலநோய்களைத் தீர்க்குந் தலம் . ஒருக்கொண்டு பூசித்த தலம் திருஞான சம் ( சர் ) வேதகிரீசார் . ( தேர் ) பெண்ணினல் பந் தசுவாமிகள் சிவநேசச் செட்டியாரின் கும லாளம்மை . ( தீ - ம் ) பக்ஷ தீர்த்தம் சங்கு தீர்த் ரியாராகிய பூம்பாவையாரை உயிர்ப்பித்த தம் . ( தெ - - ல் ) செங்கற்பட்டி விருந்து ( )