அபிதான சிந்தாமணி

சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1585 தொண்டை நாடு தலம். (-ல்) காஞ்சிபுரத்தி விருந்து (தெ) (அ) உமாதேவியார் பூசிக்கக் கம்பாநதி பெருகி மைலில் இருக்கிறது. வாச் சவாமியைத் தழுவிக்கொண்ட தலம். 13. திருவோத்தூர் (அனகாவூர்)- சிவ இதில் காமாக்ஷிக்குத் தனித்த ஆலயம் இருக் பெருமான் தேவருஷிகளுக்கு வேதப்பொரு கிறது. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஒரு சண் ளுணர்த்திய தலம். சிவனடியவரை நிந்தித்து பெற்ற தலம். திருக்குறிப்புத்தொண்டர், ஐய அருகர் பொருட்டுத் திருஞான சம்பந்த சுவாமி டிகள் காடவர்கோன் முதலியவர்கள் முத்தி களால் ஆண் பனைகள் பெண்பனைகளாக்கிய பெற்ற மகாத்தலம். இதில் குமரகோட்டம் (சுர்) வேதநாதேசார், (தேர்) இள எனக் குமாரக்கடவுள் - ஆலயம் இருக்கிறது, முலையம்மை, (தீ-ம்) வேத தீர்த்தம், இது (சு-ர்) ஏசாம்பாநாதர், (தேர்) ஸ்ரீ காமாக்ஷி காஞ்சிபுரம் ஸ்டேஷனிலிறங்கி வந்தவாசி யம்மை, தீம்) கம்பாநதி முதலிய பல தீர்த் பாதையாய் சுமார் (கக) மைலி லிருக்கிறது. தங்கள் உண்டு. (தொல்) காஞ்சிபுரம். நல்லபாதை. ஞா-க பதிகமுடையது; அப்டர் மூவர் பதிகம் ஞா-சீ, நா-அ, சு.க. பதிகங்களில் பயில்வது. கருணாசாக் கவிராயர் யது. திருவாவடுதுறைச் சிவஞான முனிவ இயற்றிய புராண முடையது. ரும் கச்சியப்ப முனிவரும் சேர்ந்து பாடிய 14. திருமாகறல் - தேவேந்திரன் பூசி புதிய புராணமும் மிகப் பழமையான புராண த்த தலம், கடகனெனும் அசுரன் பொருட்டு மும் உடையது ; காஞ்சி கலித்துறைப் புரா இந்திரன் பூசிப்பச் சிவபெருமான் வளையிலி ணம், காமகோட்டப் புராணமும் உண்டு. ருந்து தரிசனம் தந்த தலம். உடும்பு சிவலில் இரட்டையர் இயற்றிய கச்சியுலாவும், கச்சி சுத்தைத் தழுவிக்கொண் டிருக்கிறது. (சு-ர்) ஆநந்த ருத்திரேசர் பதிற்றுப் பத்தந்தாதியும் அடைக்கலங் காத்த நாதர், மங்கலங் காத்த ஆகந் தருத்திரேசர் வண்டுவிடு தூதும் உடை ஈசார், (தேர்) புவன நாயகியம்மை, (தீ-ம்) யது. நவ்வி தீர்த்தம். சீவரம் ஸ்டேஷனிலிருந்து 18. திருக்கச்சிமயானம் - ஏகம்பநாதர் சுமார் (க0) மைவி விருக்கிறது. ஞா -க பதிக கோயிலுள் கொடிமரத்துக்கு அருகிலிருப் முடையது. பது. மூவர் பாடலும் பெற்றது. (சர்.) 15. திருக்காங்கணில்முட்டம் - குரங்கு, மயான நாதர். அணில், காக்கைகள் பூசித்துப் பேறுபெற்ற 19. திருக்கச்சி நெறிகாரைக்காடு தலம். (சர்) வாலீசுரர், (தேர்) இறையார். இது திருக்காலிமேடு என வழங்கும். (ஈர்.) வளையம் மை, (தீ-ம்) வாலி தீர்த்தம். (ர-ல்) திருக்காரைநாதர். சம்பந்தரது பதிகமுடை காஞ்சிபுரத்திலிருந்து (தெ) (சு) மைலி விருக் யது. கிறது. ஞா-க பதிகமுடையது. 20. திருக்கச்சி வெள்ளிடை - இது 16. திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு வீரட்ட காசேசுரர் கோயில் என வழங்கும், இங்கு காரைவன மிருந்ததினா லிப்பெயர் வந் ஆடிசன் பேட்டையி லிருக்கிறது. சாக்கிய தது, சந்திரன் பூசித்த தலம். (சு-ர்) சத்திய நாயனார் வணங்கிய தலம். திருக்கச்சி முத் வாதர், (தே-ர்) காரார்குழலியம்மை, (தீ-ம்) தீச்சுாம். இதுவும் ஆடிசன்பேட்டையி லிருக் சத்திய தீர்த்தம், (தேர்) காமாக்ஷி. (தெ-ரல்) கிறது. திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் காஞ்சிபுரம். ஆட்சன்பேட்டையிலிருக்கிறது. வணங்கிய தலம். (சு-ர்.) முத்தீச்சுார். ஞா-5. பதிகமுடையது. 21. திருக்கச்சிமேற்றளி - விஷ்ணு சிவ 17. திருவேகம்பம் முத்தித் ரூபம் பெற்றது (கார்) கச்சபேசுவார், (தேர்) தலங்கள் ஏழனுள் ஒன்று. வேதங்கள் மாவு காமாக்ஷியம்மை (தீ - ம்) விஷ்ணு தீர்த்தம், ருவாய்ப் பூசித்த தலம். இத்தலத்துள் நல் காஞ்சிபுரம்) பிள்ளை பாளையத்தி லிருக்கிறது. லக்கம்பம், வெள்ளக்கம்பம், கள்ளக்கம்பம், நா - க பதிகமுடையது. திருமயானம், வாலீச்சுரம் எனும் ஐந்து தலங் 22. திருக்கச்சி ஓணகாந்தன்றளி - தே களிருக்கின் றன. இவை முறையே பிரமன், வர்களும் ஒணன், காந்தன் என்னும் அகார் விஷ்ணு, உருத்திரன், வண்டாகான், வாலி இருவரும் பூசித்த தலம், (சு-ர்) ஓணகார் பூசித்தவையாம். இவைகளன்றியும், திருக் தேசுார், (தே-ர்) காமாக்ஷியம்மை, (தீம்) கச்சபாலயம், காரோணம், பணாதரீச்சுரம், விஷ்ணு தீர்த்தம். (காஞ்சிபுரம்)சர்வ தீர்த்தத்தி சாகரீசம், பராசரீசம், வீராட்டகாசம், மாணீச் லிருக்கிறது. சு- க பதிகமுடையது. சாம், உருத்திரகோடி, மகாசாத்தன் றளி 23. திருக்கச்சி அநேகதங்காபதம்-கன முதலியன உண்டு. இது பிருதிவித்தலம். இத் பதியும், குபோனும் பூசித்த தலம் (க-ர்) திரு
சிவக்ஷேத்ரமான்மியம் 1585 தொண்டை நாடு தலம் . ( -ல் ) காஞ்சிபுரத்தி விருந்து ( தெ ) ( ) உமாதேவியார் பூசிக்கக் கம்பாநதி பெருகி மைலில் இருக்கிறது . வாச் சவாமியைத் தழுவிக்கொண்ட தலம் . 13. திருவோத்தூர் ( அனகாவூர் ) - சிவ இதில் காமாக்ஷிக்குத் தனித்த ஆலயம் இருக் பெருமான் தேவருஷிகளுக்கு வேதப்பொரு கிறது . சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஒரு சண் ளுணர்த்திய தலம் . சிவனடியவரை நிந்தித்து பெற்ற தலம் . திருக்குறிப்புத்தொண்டர் ஐய அருகர் பொருட்டுத் திருஞான சம்பந்த சுவாமி டிகள் காடவர்கோன் முதலியவர்கள் முத்தி களால் ஆண் பனைகள் பெண்பனைகளாக்கிய பெற்ற மகாத்தலம் . இதில் குமரகோட்டம் ( சுர் ) வேதநாதேசார் ( தேர் ) இள எனக் குமாரக்கடவுள் - ஆலயம் இருக்கிறது முலையம்மை ( தீ - ம் ) வேத தீர்த்தம் இது ( சு - ர் ) ஏசாம்பாநாதர் ( தேர் ) ஸ்ரீ காமாக்ஷி காஞ்சிபுரம் ஸ்டேஷனிலிறங்கி வந்தவாசி யம்மை தீம் ) கம்பாநதி முதலிய பல தீர்த் பாதையாய் சுமார் ( கக ) மைலி லிருக்கிறது . தங்கள் உண்டு . ( தொல் ) காஞ்சிபுரம் . நல்லபாதை . ஞா - பதிகமுடையது ; அப்டர் மூவர் பதிகம் ஞா - சீ நா - சு.க. பதிகங்களில் பயில்வது . கருணாசாக் கவிராயர் யது . திருவாவடுதுறைச் சிவஞான முனிவ இயற்றிய புராண முடையது . ரும் கச்சியப்ப முனிவரும் சேர்ந்து பாடிய 14. திருமாகறல் - தேவேந்திரன் பூசி புதிய புராணமும் மிகப் பழமையான புராண த்த தலம் கடகனெனும் அசுரன் பொருட்டு மும் உடையது ; காஞ்சி கலித்துறைப் புரா இந்திரன் பூசிப்பச் சிவபெருமான் வளையிலி ணம் காமகோட்டப் புராணமும் உண்டு . ருந்து தரிசனம் தந்த தலம் . உடும்பு சிவலில் இரட்டையர் இயற்றிய கச்சியுலாவும் கச்சி சுத்தைத் தழுவிக்கொண் டிருக்கிறது . ( சு - ர் ) ஆநந்த ருத்திரேசர் பதிற்றுப் பத்தந்தாதியும் அடைக்கலங் காத்த நாதர் மங்கலங் காத்த ஆகந் தருத்திரேசர் வண்டுவிடு தூதும் உடை ஈசார் ( தேர் ) புவன நாயகியம்மை ( தீ - ம் ) யது . நவ்வி தீர்த்தம் . சீவரம் ஸ்டேஷனிலிருந்து 18. திருக்கச்சிமயானம் - ஏகம்பநாதர் சுமார் ( 0 ) மைவி விருக்கிறது . ஞா -க பதிக கோயிலுள் கொடிமரத்துக்கு அருகிலிருப் முடையது . பது . மூவர் பாடலும் பெற்றது . ( சர் . ) 15. திருக்காங்கணில்முட்டம் - குரங்கு மயான நாதர் . அணில் காக்கைகள் பூசித்துப் பேறுபெற்ற 19. திருக்கச்சி நெறிகாரைக்காடு தலம் . ( சர் ) வாலீசுரர் ( தேர் ) இறையார் . இது திருக்காலிமேடு என வழங்கும் . ( ஈர் . ) வளையம் மை ( தீ - ம் ) வாலி தீர்த்தம் . ( - ல் ) திருக்காரைநாதர் . சம்பந்தரது பதிகமுடை காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ( தெ ) ( சு ) மைலி விருக் யது . கிறது . ஞா - பதிகமுடையது . 20. திருக்கச்சி வெள்ளிடை - இது 16. திருக்கச்சிநெறிக்காரைக்காடு வீரட்ட காசேசுரர் கோயில் என வழங்கும் இங்கு காரைவன மிருந்ததினா லிப்பெயர் வந் ஆடிசன் பேட்டையி லிருக்கிறது . சாக்கிய தது சந்திரன் பூசித்த தலம் . ( சு - ர் ) சத்திய நாயனார் வணங்கிய தலம் . திருக்கச்சி முத் வாதர் ( தே - ர் ) காரார்குழலியம்மை ( தீ - ம் ) தீச்சுாம் . இதுவும் ஆடிசன்பேட்டையி லிருக் சத்திய தீர்த்தம் ( தேர் ) காமாக்ஷி . ( தெ - ரல் ) கிறது . திருக்குறிப்புத் தொண்ட நாயனார் காஞ்சிபுரம் . ஆட்சன்பேட்டையிலிருக்கிறது . வணங்கிய தலம் . ( சு - ர் . ) முத்தீச்சுார் . ஞா -5 . பதிகமுடையது . 21. திருக்கச்சிமேற்றளி - விஷ்ணு சிவ 17. திருவேகம்பம் முத்தித் ரூபம் பெற்றது ( கார் ) கச்சபேசுவார் ( தேர் ) தலங்கள் ஏழனுள் ஒன்று . வேதங்கள் மாவு காமாக்ஷியம்மை ( தீ - ம் ) விஷ்ணு தீர்த்தம் ருவாய்ப் பூசித்த தலம் . இத்தலத்துள் நல் காஞ்சிபுரம் ) பிள்ளை பாளையத்தி லிருக்கிறது . லக்கம்பம் வெள்ளக்கம்பம் கள்ளக்கம்பம் நா - பதிகமுடையது . திருமயானம் வாலீச்சுரம் எனும் ஐந்து தலங் 22. திருக்கச்சி ஓணகாந்தன்றளி - தே களிருக்கின் றன . இவை முறையே பிரமன் வர்களும் ஒணன் காந்தன் என்னும் அகார் விஷ்ணு உருத்திரன் வண்டாகான் வாலி இருவரும் பூசித்த தலம் ( சு - ர் ) ஓணகார் பூசித்தவையாம் . இவைகளன்றியும் திருக் தேசுார் ( தே - ர் ) காமாக்ஷியம்மை ( தீம் ) கச்சபாலயம் காரோணம் பணாதரீச்சுரம் விஷ்ணு தீர்த்தம் . ( காஞ்சிபுரம் ) சர்வ தீர்த்தத்தி சாகரீசம் பராசரீசம் வீராட்டகாசம் மாணீச் லிருக்கிறது . சு- பதிகமுடையது . சாம் உருத்திரகோடி மகாசாத்தன் றளி 23. திருக்கச்சி அநேகதங்காபதம் - கன முதலியன உண்டு . இது பிருதிவித்தலம் . இத் பதியும் குபோனும் பூசித்த தலம் ( - ர் ) திரு