அபிதான சிந்தாமணி

சிவாஷத்ரமான்மியம் 1532 வடநாடு இந்திர தீர்த்தம். இதுவும் வடநாட்டிலுள்ளது. 14. ஹரித்வாரம் டில்லி ஸ்டேஷ சௌரிசங்கரமலை நேபாள ராஜதானியான னிலிருந்து லாக்ஸர் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்தி காட்மாண்டி லிருந்து கூ - மைல் தூரத்திலுள் விருக்கிறது. இந்த ஹரித்வாரத்தில் கங்கை எது. ஞா - 5 உடையது. பூமியி லிறங்குகிறது. இங்கு ஹரித்வாரம், 4. திருக்கேதாரம் இது புரட்டாசி மாயா த்வாரம், கங்கா த்வாரம் இருக்கின்றன. மாதத் தமாவாசைமுதல் பங்குனி மாதத்தமா 15 அயோத்தி பனாரிஸி லிருந்து வாசை வரையில் தேவர்களும், மற்ற மாதங் லக்னோ ஸ்டேஷன் சென்று அங்கிருந்து களில் மனுஷ உருவம் பூசிப்பதுமாயுள்ள செல்லவேண்டியது. தலம், (ச-ர்) கேதாரேசுார், (தே-ர்) கேதார 16. நைமிசாரண்யம் - - லக்னோஸ்டே கௌரியம்மை, (தீ-ம்) நாரதகுண்டம். ஞா க, ஷனிலிருந்து சண்டிலாஸ்டேஷனுக்கு (20) சு-உ, பதிகங்கள் உடையது. வடநாட்டில் மைலி லிருக்கிறது, இமயச் சாரலின் கண்ணது. காட்மாண்டி 17. ஓரிஷீகேசம்- ஹரித்வாரத்திற்கு லிருந்து அம் மலையின் மேலாகவே திருக் சுமார் (20) மைலி லிருக்கிறது. இதிலிருந்து கேதாரம் இருக்கிறது. இமாசலத்தைத் தரிசிக்கலாம். 5. ஓங்காரம் ஜபல்பூருக்கு சு-மை 18. உருத்ரப்ரபாகை அரித்வாரத் லில் நருமதைநதி தீரத்தில் பாணலிங்கம் திலிருந்து சத்திநாராயணம், சத்ருக்னம், லஷ் உண்டாம் இடம், மணஜூல், தபோவனம், புலாலிசட்டி, பிஜி 6. திருவேணி சங்கமம் அலகபாத் லிடாட்டி மார்க்கமாய் போகவேண்டும். ஸ்டேஷன், பிரயாகை என்றும் பேர்பெறும். 19 பதரி நாராயணம் - உருத்ரப்ரயா இங்கு கங்கையில் யமுனை, சரசுவதி என்ற கையிலிருந்து விஷ்ணுப்பிரயாகை, பண்டி நதிகள் கூடுகின்றன. பிதிர் தர்ப்பணம் செய் கேசவம் மார்க்கமாய்ப் போகவேண்டும். வது முக்கியமானது. 20. பிரமகபாலம் -- பதரி நாராயணத் 7. உஞ்சை மாகாளம் உஜேன் திற்கருகிலிருக்கிறது. ஸ்டேஷன். (Ujjain). அவந்தி, ஆடகேசுரம், 21. பதரிகாச்சிரமம் - அரித்வாரத்தி தாரகேசரம் எனவும் பெறும். (சு-ர்) மாகாள விழுந்து (கஅஎ) மைலி லிருக்கிறது. சாதா. அப்பர் இரு பதிகங்களிலும் பயில் 22. ஸ்ரீகாசி- இது சத்தமுத்தித்தலல் வது. திரு அவந்தி மாகாளம் எனவும் பேர் களுள் ஒன்று, புராணாதிகளால் கூறி அடங் பெறும். காத்து. இதில் இறக்கும் ஆத்மாக்களுக்குச் 8. புஷ்காக்ஷேதாம் - அஜ்மீர் ஸ்டே சிவபெருமான் தாரகவுபதேசஞ் செய்து ஷனுக்குச் சமீபத்தி லிருக்கிறது. திருவடி யளிப்பர். இதில் உமாதேவியாரின் 9. சோமநாதம் - ஆம் தபாத் மார்க்க விரற்கண் தோன்றிய மணிகர்ணிகை யுண்டு, மாய்ச் செல்லவேண்டியது. குஜாத்தில் அர காலபைரவராற் காக்கப்பட்ட தலம். இதில் பிக் கடலோரமாக இருக்கிறது. பிரபாச இறக்க, முத்தியுண்டு. இது யமுனை சங்கை முதலிய புண்ய நதிகளால் சூழப்பெற்றது. தீர்த்தம் இருக்கிறது. (சு-ர்) விசுவநாதர், (தேர்) விசாலாக்ஷியம்மை, 10. துவாரகை-ஆமதபாத் வழியாய்ச் செல்ல வேண்டியது. (தீ.ம்) கங்கை. இது வாரணாசி யென்றுஞ் போர்பந்தர் மார்க்க சொல்லப்படும். கேதார கட்டம் என்ற தீர்த்த மாய்ப் போகலாம். இதுவும் குஜராத்தில் கட்ட முண்டு. அப்பர் சுவாமிகள் க்ஷேத்திரக் அரபிக் கடலோரமாக இருக்கிறது. கோவையிலும் தேவாரங்களிலும் பயில்வது. 11. இந்திரப்பிரத்தம்- டில்லி, ஸ்டே காசி கண்டம் என்பது காசிமான்மியம் கூறும். ஷனிலிருந்து வடக்கு 7-8 கட்டைக்குள் 23. ஜகந்நாதம் - பூரி ஸ்டேஷன். இருக்கிறது. இது போது புரி என்றழைக்கப் படுவது. 12. அஸ்தினபுரம் - மீரட் ஸ்டேஷ வடக்கிலுள் ளாருக்கு முக்கியமான தலம். னுக்கு (20) மைலி லிருக்கிறது . 24. புவனேச்வாம் - சர்டாரோட் 13. குருக்ஷேத்ரம் - டில்லிக்கும் உம் ஸ்டேஷனுக்குச் சமீபத்தில் இருக்கிறது. பலாவுக்கும் மத்தியிலுள்ள தானேசர் ஸ்டேஷ 25. விருந்தாவனம், கோவர்த்தனம்- னுக் கருகி லிருக்கிறது. (சு.ர்) தாணு நாதர். அஜ்மீர் வழியாக அச்சோ ஸ்டேஷன் மதுரை (தே - ர்) பார்வதி யம்மை, அப்பர், சுந்தரர் ஸ்டேஷன் சென்றால் வடமதுரை, காளிந்தி பதிகங்களில் பயில்வது. நதி, கோகுலம் இருக்கின் றன.
சிவாஷத்ரமான்மியம் 1532 வடநாடு இந்திர தீர்த்தம் . இதுவும் வடநாட்டிலுள்ளது . 14. ஹரித்வாரம் டில்லி ஸ்டேஷ சௌரிசங்கரமலை நேபாள ராஜதானியான னிலிருந்து லாக்ஸர் ஸ்டேஷன் மார்க்கத்தி காட்மாண்டி லிருந்து கூ - மைல் தூரத்திலுள் விருக்கிறது . இந்த ஹரித்வாரத்தில் கங்கை எது . ஞா - 5 உடையது . பூமியி லிறங்குகிறது . இங்கு ஹரித்வாரம் 4. திருக்கேதாரம் இது புரட்டாசி மாயா த்வாரம் கங்கா த்வாரம் இருக்கின்றன . மாதத் தமாவாசைமுதல் பங்குனி மாதத்தமா 15 அயோத்தி பனாரிஸி லிருந்து வாசை வரையில் தேவர்களும் மற்ற மாதங் லக்னோ ஸ்டேஷன் சென்று அங்கிருந்து களில் மனுஷ உருவம் பூசிப்பதுமாயுள்ள செல்லவேண்டியது . தலம் ( - ர் ) கேதாரேசுார் ( தே - ர் ) கேதார 16. நைமிசாரண்யம் - - லக்னோஸ்டே கௌரியம்மை ( தீ - ம் ) நாரதகுண்டம் . ஞா ஷனிலிருந்து சண்டிலாஸ்டேஷனுக்கு ( 20 ) சு - பதிகங்கள் உடையது . வடநாட்டில் மைலி லிருக்கிறது இமயச் சாரலின் கண்ணது . காட்மாண்டி 17. ஓரிஷீகேசம்- ஹரித்வாரத்திற்கு லிருந்து அம் மலையின் மேலாகவே திருக் சுமார் ( 20 ) மைலி லிருக்கிறது . இதிலிருந்து கேதாரம் இருக்கிறது . இமாசலத்தைத் தரிசிக்கலாம் . 5. ஓங்காரம் ஜபல்பூருக்கு சு - மை 18. உருத்ரப்ரபாகை அரித்வாரத் லில் நருமதைநதி தீரத்தில் பாணலிங்கம் திலிருந்து சத்திநாராயணம் சத்ருக்னம் லஷ் உண்டாம் இடம் மணஜூல் தபோவனம் புலாலிசட்டி பிஜி 6. திருவேணி சங்கமம் அலகபாத் லிடாட்டி மார்க்கமாய் போகவேண்டும் . ஸ்டேஷன் பிரயாகை என்றும் பேர்பெறும் . 19 பதரி நாராயணம் - உருத்ரப்ரயா இங்கு கங்கையில் யமுனை சரசுவதி என்ற கையிலிருந்து விஷ்ணுப்பிரயாகை பண்டி நதிகள் கூடுகின்றன . பிதிர் தர்ப்பணம் செய் கேசவம் மார்க்கமாய்ப் போகவேண்டும் . வது முக்கியமானது . 20. பிரமகபாலம் -- பதரி நாராயணத் 7. உஞ்சை மாகாளம் உஜேன் திற்கருகிலிருக்கிறது . ஸ்டேஷன் . ( Ujjain ) . அவந்தி ஆடகேசுரம் 21. பதரிகாச்சிரமம் - அரித்வாரத்தி தாரகேசரம் எனவும் பெறும் . ( சு - ர் ) மாகாள விழுந்து ( கஅஎ ) மைலி லிருக்கிறது . சாதா . அப்பர் இரு பதிகங்களிலும் பயில் 22. ஸ்ரீகாசி- இது சத்தமுத்தித்தலல் வது . திரு அவந்தி மாகாளம் எனவும் பேர் களுள் ஒன்று புராணாதிகளால் கூறி அடங் பெறும் . காத்து . இதில் இறக்கும் ஆத்மாக்களுக்குச் 8. புஷ்காக்ஷேதாம் - அஜ்மீர் ஸ்டே சிவபெருமான் தாரகவுபதேசஞ் செய்து ஷனுக்குச் சமீபத்தி லிருக்கிறது . திருவடி யளிப்பர் . இதில் உமாதேவியாரின் 9. சோமநாதம் - ஆம் தபாத் மார்க்க விரற்கண் தோன்றிய மணிகர்ணிகை யுண்டு மாய்ச் செல்லவேண்டியது . குஜாத்தில் அர காலபைரவராற் காக்கப்பட்ட தலம் . இதில் பிக் கடலோரமாக இருக்கிறது . பிரபாச இறக்க முத்தியுண்டு . இது யமுனை சங்கை முதலிய புண்ய நதிகளால் சூழப்பெற்றது . தீர்த்தம் இருக்கிறது . ( சு - ர் ) விசுவநாதர் ( தேர் ) விசாலாக்ஷியம்மை 10. துவாரகை - ஆமதபாத் வழியாய்ச் செல்ல வேண்டியது . ( தீ.ம் ) கங்கை . இது வாரணாசி யென்றுஞ் போர்பந்தர் மார்க்க சொல்லப்படும் . கேதார கட்டம் என்ற தீர்த்த மாய்ப் போகலாம் . இதுவும் குஜராத்தில் கட்ட முண்டு . அப்பர் சுவாமிகள் க்ஷேத்திரக் அரபிக் கடலோரமாக இருக்கிறது . கோவையிலும் தேவாரங்களிலும் பயில்வது . 11. இந்திரப்பிரத்தம்- டில்லி ஸ்டே காசி கண்டம் என்பது காசிமான்மியம் கூறும் . ஷனிலிருந்து வடக்கு 7-8 கட்டைக்குள் 23. ஜகந்நாதம் - பூரி ஸ்டேஷன் . இருக்கிறது . இது போது புரி என்றழைக்கப் படுவது . 12. அஸ்தினபுரம் - மீரட் ஸ்டேஷ வடக்கிலுள் ளாருக்கு முக்கியமான தலம் . னுக்கு ( 20 ) மைலி லிருக்கிறது . 24. புவனேச்வாம் - சர்டாரோட் 13. குருக்ஷேத்ரம் - டில்லிக்கும் உம் ஸ்டேஷனுக்குச் சமீபத்தில் இருக்கிறது . பலாவுக்கும் மத்தியிலுள்ள தானேசர் ஸ்டேஷ 25. விருந்தாவனம் கோவர்த்தனம் னுக் கருகி லிருக்கிறது . ( சு.ர் ) தாணு நாதர் . அஜ்மீர் வழியாக அச்சோ ஸ்டேஷன் மதுரை ( தே - ர் ) பார்வதி யம்மை அப்பர் சுந்தரர் ஸ்டேஷன் சென்றால் வடமதுரை காளிந்தி பதிகங்களில் பயில்வது . நதி கோகுலம் இருக்கின் றன .