அபிதான சிந்தாமணி

க்ஷத்ரதரன் 1530 க்ஷேமியன் க்ஷத்ராதான்-ஆயு வம்சத்திற் பிறந்த அரசன். தமதிருக்கையை அடுத்த தடாகத்தில் ஜலக் க்ஷத்ரதருமன் - புரூரவன் மகனாகிய ஷத்ர கீரிடை செய்துகொண் டிருத்தல் கண்டு விருத்தன் குலத்தவன். ஒரு திருவிளையாடல் கருதி அவர்களுடன் க்ஷத்ரவிருத்தன் - புரூரவன் குமாரன். நகு சென்று விளையாடிக்கொண் டிருந்தனர். ஷன் தம்பி. தம்மிடம் நீக்கத்தைக் கண்ட பார்வதிப் க்ஷத்ரோபேக்ஷன் - அக்ரூான் தம்பி. பிராட்டியார் இதனை யோகத்தா லறிந்து க்ஷமை - தக்ஷன் குமாரி. க்ஷே மங்கிரி என்னும் உருக்கொண்டு அப் க்ஷத்விராட் - மகாவிராட்டினம்சம். இந்த பெண்களி னிடஞ் சென்று அவர்களது க்ஷ த்விராட்டினின்று பிரகிருதி தோன்றி சிகையைப் பிடித்து அப்புறப்படுத்திச் யது. (தேவி-பா.) சிஷத்தனள். (பதும - புராணம்). க்ஷபன் கனிதான் குமாரன். க்ஷேமதன்வா - புண்டரீகன் குமாரன். க்ஷேத்திரபாலன் - பைரவர் காண்க. க்ஷேமகன் -1. பார தவம்சத்துக் கடைசி க்ஷேமன் ஸுகேதுவின் தந்தை. சுநீதிக் குக் குமாரன். அரசன். 2. சந்திரவம்சத்துக் கடைசி யாசன். க்ஷேமாவி - சிருஞ்சயன் குமாரன். க்ஷேமங்கிரி - சத்தியி னம்சாவதாரம். ஒரு க்ஷேமியன் பூருவம்சத்து உக்கிராயுதன் முறை சிவபிரான் காந்தார ஸ்திரீகள் சிலர் குமாரன். முற்றிற்று. வே
க்ஷத்ரதரன் 1530 க்ஷேமியன் க்ஷத்ராதான் - ஆயு வம்சத்திற் பிறந்த அரசன் . தமதிருக்கையை அடுத்த தடாகத்தில் ஜலக் க்ஷத்ரதருமன் - புரூரவன் மகனாகிய ஷத்ர கீரிடை செய்துகொண் டிருத்தல் கண்டு விருத்தன் குலத்தவன் . ஒரு திருவிளையாடல் கருதி அவர்களுடன் க்ஷத்ரவிருத்தன் - புரூரவன் குமாரன் . நகு சென்று விளையாடிக்கொண் டிருந்தனர் . ஷன் தம்பி . தம்மிடம் நீக்கத்தைக் கண்ட பார்வதிப் க்ஷத்ரோபேக்ஷன் - அக்ரூான் தம்பி . பிராட்டியார் இதனை யோகத்தா லறிந்து க்ஷமை - தக்ஷன் குமாரி . க்ஷே மங்கிரி என்னும் உருக்கொண்டு அப் க்ஷத்விராட் - மகாவிராட்டினம்சம் . இந்த பெண்களி னிடஞ் சென்று அவர்களது க்ஷ த்விராட்டினின்று பிரகிருதி தோன்றி சிகையைப் பிடித்து அப்புறப்படுத்திச் யது . ( தேவி - பா . ) சிஷத்தனள் . ( பதும - புராணம் ) . க்ஷபன் கனிதான் குமாரன் . க்ஷேமதன்வா - புண்டரீகன் குமாரன் . க்ஷேத்திரபாலன் - பைரவர் காண்க . க்ஷேமகன் -1 . பார தவம்சத்துக் கடைசி க்ஷேமன் ஸுகேதுவின் தந்தை . சுநீதிக் குக் குமாரன் . அரசன் . 2. சந்திரவம்சத்துக் கடைசி யாசன் . க்ஷேமாவி - சிருஞ்சயன் குமாரன் . க்ஷேமங்கிரி - சத்தியி னம்சாவதாரம் . ஒரு க்ஷேமியன் பூருவம்சத்து உக்கிராயுதன் முறை சிவபிரான் காந்தார ஸ்திரீகள் சிலர் குமாரன் . முற்றிற்று . வே