அபிதான சிந்தாமணி

வைரவி 1528 வைஜயந்தன் வைாவி வாணியனென்று பெயர்கொடுத்துக் கோத் அதிதியிடம் வாமனராக அவதரித்தனர் திரத்தில் (Foo) கோத்திரம் பங்கிட்டுக் என்ப. இந்த மநுவின் ஒன்பதாவது குமார கொடுக்கக் கீர்த்திபெற்றவன். னுக்கு கபாசன் பிறந்தனன். ஒரு பண்டாரசாதி வகுப்பார். வைனதத்தன்- கொக்கோகரை மதன நூல் இவர்கள் கோவில்களில் பூசாரி வேலை செய்ய எவினவன். செய்பவர்கள். இவர்கள் மேளக்காரர் வைனதேயர்- வசிஷ்டருக்குச் சூத்திர ஜாதிப் வகையில் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் மதுரை பெண்ணிடம் பிறந்தவர். (பார்-அநுசா-ம்.) யில் உள்ளவர்கள். இவர்கள் நாட்டுக் வைஷ்ணவம் -- விஷ்ணுவைத் தியானிப் கோட்டைச் செட்டிமாரிடம் உத்யோகம் போர் கொண்ட மதம். விசிட்டாத்துவிதத் செய்வர். (தர்ஸ்டன்.) தைக்காண்க. வைாாகியசதகம்-(வைராக்ய தீபம்) பேறை வைஷ்ணவி - 1. ஒரு மாயாதேவி. இவள் யூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள் இயற்றிய ஞான சருடவாகனத்தில் எழுந்தருளினவளாய் எல். சாந்தலிங்க சுவாமிகளைக் காண்க, சங்கு, சக்கரம், கதை, வாதம், உடையவ வைராசர் - பித்ருக்களைக்காண்க, ளாய் இருப்பள். வைராசன் - ஆறாமன் வந்தரத்து விஷ்ணு 2. மத்தியான்ன காலத்தில் தியானிக் மூர்த்தியைக் குமாரனாகப் பெற்றவன். கப்படும் சந்தியாதேவதை. யௌவன முள் வைரிழகத்தின் அங்கங்கள் பதின்ழன்று ளவளாய் வெண்ணிறத்தவளாய் வெண்பட் (விமர்சமெனினுமாம்) இவை நாடக விகற் குடுத்து வநமாலை, பூணூல், சங்கு, சக்கரம் பங்கள். அபவாதம், சம்பேடம், வித்திர இடக்கரங்களிலும், கதை, அபயம் வலக் வம், திரவம், சத்தி, துதி, பிரசங்கம், சல காங்களிலும் உள்ளவளாய்க் கருடவாகனத் னம், விவசாயம், நிரோதனம், பிரரோச தில் பதுமாசனத்தளா யிருப்பவளாய் மகா னம், விசலனம், ஆதானம் என்பனவாம், லக்ஷ்மி உருவமாய்த் தியானிக்கப்படுபவள். விமரிசமாவது தோடு விரித்துக் கதிர் போங் பார்வதிதேவி. தாற்போலவும், மேயதுவளைத்தாற்போல வைஜயந்தம் 1. வருணனால் இலக்ஷ்மி வும், நாடகப் பொருள் நன்குவிளிக்கப் தேவிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பூமாலை. பயன்படுவது. (வீரசோ.) 2. இதனை இந்திரன் உபரிசரவசுவிற் வைவசு - யமன். குக் கொடுத்தனன். இது விடாத தாமரை வைவச்சுதபட்டணம் ஆன்மா யமபுத் களை யுடையதும், விஜயத்தைத் தருவது திற்குப் போகும் வழியில் உள்ள மாம். இது யுத்தங்களில் ஆயுதங்களால் காய ணம், இதில் ஜலம் கிடையாது. இரத்த மடையாமற் காப்பாற்றும். பாக்யத்தைக் மழைபெய்து கொண் டிருக்கும். இதில் கொடுப்பதுமாம். பாபஞ்செய்தோர் இருந்து ஒலமிடுவர். 3. திருப்பாற் கடலிலுள்ள ஒரு மலை. இது உயர்ந்த மாளிகைகள் நெருங்கிக் பிரமாவிற்கிருக்கை. (பாரா-சார்.) கோர ரூபமுள்ள அநேக பிராணிகள் வைஜயந்தன் - விதேகத்துள்ள கந்தமாலினி நெருங்கி யுள்ளது. நாட்டு வீதசோக நகரத் தாசன். இவன் வைவச்சுதமநு - எ.வது மநு. விவச்வான் தேவி சர்வஸ்ரீ. இவனுக்கு சஞ்சயந்தன் குமாரன். இவன் குமாரன் இக்ஷ்வாகு. மச் சயந்தன் என்று இரண்டு குமாரர் உண்டு. சாவதாரமூர்த்தியைக் காண்க. வைசயந்தன் சஞ்சயனுக்குத் திருமணஞ் க்யாதேவி. இவன் காலத்து நான்கு வரு செய்தபிறகு சஞ்சயந்தன் வைசயந்தன் ணங்கள் உண்டாயின. இவனை மச்சாவ என்னும் புத்திரனைப் பெற்றான். இவ் தாரமூர்த்தி சாக்ஷஸமன்வந்தரத்தில் காத் வாறு வைசயந்தன் அரசாண்டு வருசையில் தார், சிரார்த்ததேவனைக் காண்க. இவன் அரசன் சுவாயம்பு நாமதீர்த்தங்கரரிடம் பத்துக்குமாரரைப் பெற்றனன். அவர்க மோக்ஷமார்க்கோபதேசம் பெற்று ளில் புரந்தரன் இந்திரன் ஆனான். இரண் சாட்சியைப் புத்திரர் மறுக்க பௌத்திர டாவது குமாரன் ஆதித்தன் ஆயினான், னிடம் கொடுத்து புத்திரர்களுடன் தீகை எழுகுமாரர் சப்தருஷிகள் ஆயினர். இந்த பெற்று ஸயோகிஜின ராயினர். (மேருமக் ருஷிகளில் காசிபருக்கு விஷ்ணு மூர்த்தி தாம்.) தாய் சமூ
வைரவி 1528 வைஜயந்தன் வைாவி வாணியனென்று பெயர்கொடுத்துக் கோத் அதிதியிடம் வாமனராக அவதரித்தனர் திரத்தில் ( Foo ) கோத்திரம் பங்கிட்டுக் என்ப . இந்த மநுவின் ஒன்பதாவது குமார கொடுக்கக் கீர்த்திபெற்றவன் . னுக்கு கபாசன் பிறந்தனன் . ஒரு பண்டாரசாதி வகுப்பார் . வைனதத்தன்- கொக்கோகரை மதன நூல் இவர்கள் கோவில்களில் பூசாரி வேலை செய்ய எவினவன் . செய்பவர்கள் . இவர்கள் மேளக்காரர் வைனதேயர்- வசிஷ்டருக்குச் சூத்திர ஜாதிப் வகையில் சேர்ந்தவர்கள் . இவர்கள் மதுரை பெண்ணிடம் பிறந்தவர் . ( பார் - அநுசா - ம் . ) யில் உள்ளவர்கள் . இவர்கள் நாட்டுக் வைஷ்ணவம் -- விஷ்ணுவைத் தியானிப் கோட்டைச் செட்டிமாரிடம் உத்யோகம் போர் கொண்ட மதம் . விசிட்டாத்துவிதத் செய்வர் . ( தர்ஸ்டன் . ) தைக்காண்க . வைாாகியசதகம்- ( வைராக்ய தீபம் ) பேறை வைஷ்ணவி - 1. ஒரு மாயாதேவி . இவள் யூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள் இயற்றிய ஞான சருடவாகனத்தில் எழுந்தருளினவளாய் எல் . சாந்தலிங்க சுவாமிகளைக் காண்க சங்கு சக்கரம் கதை வாதம் உடையவ வைராசர் - பித்ருக்களைக்காண்க ளாய் இருப்பள் . வைராசன் - ஆறாமன் வந்தரத்து விஷ்ணு 2. மத்தியான்ன காலத்தில் தியானிக் மூர்த்தியைக் குமாரனாகப் பெற்றவன் . கப்படும் சந்தியாதேவதை . யௌவன முள் வைரிழகத்தின் அங்கங்கள் பதின்ழன்று ளவளாய் வெண்ணிறத்தவளாய் வெண்பட் ( விமர்சமெனினுமாம் ) இவை நாடக விகற் குடுத்து வநமாலை பூணூல் சங்கு சக்கரம் பங்கள் . அபவாதம் சம்பேடம் வித்திர இடக்கரங்களிலும் கதை அபயம் வலக் வம் திரவம் சத்தி துதி பிரசங்கம் சல காங்களிலும் உள்ளவளாய்க் கருடவாகனத் னம் விவசாயம் நிரோதனம் பிரரோச தில் பதுமாசனத்தளா யிருப்பவளாய் மகா னம் விசலனம் ஆதானம் என்பனவாம் லக்ஷ்மி உருவமாய்த் தியானிக்கப்படுபவள் . விமரிசமாவது தோடு விரித்துக் கதிர் போங் பார்வதிதேவி . தாற்போலவும் மேயதுவளைத்தாற்போல வைஜயந்தம் 1. வருணனால் இலக்ஷ்மி வும் நாடகப் பொருள் நன்குவிளிக்கப் தேவிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட பூமாலை . பயன்படுவது . ( வீரசோ . ) 2. இதனை இந்திரன் உபரிசரவசுவிற் வைவசு - யமன் . குக் கொடுத்தனன் . இது விடாத தாமரை வைவச்சுதபட்டணம் ஆன்மா யமபுத் களை யுடையதும் விஜயத்தைத் தருவது திற்குப் போகும் வழியில் உள்ள மாம் . இது யுத்தங்களில் ஆயுதங்களால் காய ணம் இதில் ஜலம் கிடையாது . இரத்த மடையாமற் காப்பாற்றும் . பாக்யத்தைக் மழைபெய்து கொண் டிருக்கும் . இதில் கொடுப்பதுமாம் . பாபஞ்செய்தோர் இருந்து ஒலமிடுவர் . 3. திருப்பாற் கடலிலுள்ள ஒரு மலை . இது உயர்ந்த மாளிகைகள் நெருங்கிக் பிரமாவிற்கிருக்கை . ( பாரா - சார் . ) கோர ரூபமுள்ள அநேக பிராணிகள் வைஜயந்தன் - விதேகத்துள்ள கந்தமாலினி நெருங்கி யுள்ளது . நாட்டு வீதசோக நகரத் தாசன் . இவன் வைவச்சுதமநு - எ.வது மநு . விவச்வான் தேவி சர்வஸ்ரீ . இவனுக்கு சஞ்சயந்தன் குமாரன் . இவன் குமாரன் இக்ஷ்வாகு . மச் சயந்தன் என்று இரண்டு குமாரர் உண்டு . சாவதாரமூர்த்தியைக் காண்க . வைசயந்தன் சஞ்சயனுக்குத் திருமணஞ் க்யாதேவி . இவன் காலத்து நான்கு வரு செய்தபிறகு சஞ்சயந்தன் வைசயந்தன் ணங்கள் உண்டாயின . இவனை மச்சாவ என்னும் புத்திரனைப் பெற்றான் . இவ் தாரமூர்த்தி சாக்ஷஸமன்வந்தரத்தில் காத் வாறு வைசயந்தன் அரசாண்டு வருசையில் தார் சிரார்த்ததேவனைக் காண்க . இவன் அரசன் சுவாயம்பு நாமதீர்த்தங்கரரிடம் பத்துக்குமாரரைப் பெற்றனன் . அவர்க மோக்ஷமார்க்கோபதேசம் பெற்று ளில் புரந்தரன் இந்திரன் ஆனான் . இரண் சாட்சியைப் புத்திரர் மறுக்க பௌத்திர டாவது குமாரன் ஆதித்தன் ஆயினான் னிடம் கொடுத்து புத்திரர்களுடன் தீகை எழுகுமாரர் சப்தருஷிகள் ஆயினர் . இந்த பெற்று ஸயோகிஜின ராயினர் . ( மேருமக் ருஷிகளில் காசிபருக்கு விஷ்ணு மூர்த்தி தாம் . ) தாய் சமூ