அபிதான சிந்தாமணி

வைசுவதேவம் 1524 வைதரணி ஞ்சு, மணியின் சவ்வு, ரத்தினத்தின் சூத் இம்மதத்திற்கு வைசேஷிகமென்று பெய திரபரீஷை . வச்சிரத்தின் மஞ்சாடி, பச் ருண்டாயிற்று. இதனைக் கணா தம தமென சையின் ரதி முதலிய அறிந்து, திரயம், வுங் கூறுவர். இம்மதம் உலகம் பரமாணு வட்டம், வட்டி முதலிய அறிந்து பொருள் காரியமெனவும், கர்ம நிஷேதத்திற்குப் செய்து, கிருஷி, கௌபாலிகம், யசனம், பரமேச்வா சாக்ஷாத்காரம் தவிர வேறு அத்யயனம், தானமுடன் சூர்யாதி, பத்தி உபாயம் இல்லையெனவும், ஆத்மா தேகேக் முதலிய கர்மயுக்தரானவர்கள் வைசிய திரியாதிகளுக்கு அந்நியன் எனவும், இம் ராம். வக்குவமகாஷியைக் காண்க. இவர் மதத்தில் பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம் இர களுக்குத் தசாங்கம், கிட்கிந்தமலை, பம் ண்டே பிரமாணம் என்றும் கூறும். (தத் பையாறு, கருடக்கொடி, காந்தண்மலர், துவ.) பைந்நாகமுாசம், கலிமாருதப்புரவி, கமல வைச்சிரவணன் - விச்சிரவாகு குமாரன். கண்டிகைத்தேர், உபலாயபுரி பட்டணம், (குபோன்) இவன் (1000) வருஷம் தவஞ் வைகுந்தவள நாடு, ஜயவாரணம் முதலி செய்து இயக்கர்க்கு அரசனாகித் தந்தை யனவாம். யால் இலங்கையைப் பெற்றான். 4. மதுவால் கூறப்பட்ட மூன்றாவது வைச்வாநான்-1. ஒரு அக்கினி. இவன் ஜாதியார் வைசியர். உண்மையான வைசி தன் தந்தைக்கு, நாரதர் (கஉ) வயதில் யர் காணப்படவில்லை. சில வர்த்தகசெட்டி உன் பிள்ளை இடிவிழுந்து இறப்பன் எனக் மார்களும், கோமட்டிகளும் தங்களை வைசி கூறக் கேட்டுச் சிவமூர்த்தியை யெண் யர் என்பர். வேளாளரிற் சிலர் பூவைசிய ணித் தவமியற்றச் சிவபிரான் இந்திர சென்றும், இடையரிற் சிலர் கோவைசியர் னைப்போல் தரிசனந் தந்து என்ன வரம் களென்றும் கூறுவர். நாட்டுக் கோட்டை வேண்டுமெனக் கேட்க, இவன் உன்னிடம் செட்டிகளும் தங்களைப் பூவைசியர் என்பர். ஒருவாரமும் வேண்டேன் என, இந்திரன் தமிழ் வணிகர் தங்களை வைசியர் என்பர். வாள் கொண்டோச்ச எடுக்கையில் வைச்சு ஆதலால் இவர்களில் யாவர் உண்மையான வாநான் அஞ்சக் கண்டு, சிவமூர்த்தி தரிச வைசியர் என்று துணிந்து கூறமுடிய னம் தந்து முதுகைத் தடவி ஒரு உலகம் வில்லை. (தர்ஸ்டன்.) சிருட்டித்து அக்னியாக நியமித்தனர். வைசுவதேவம் -1. வேதியர் நித்தியமாகச் (காசிகண்டம்) காசியில் விச்வாநான் என் செய்யும் அக்கினிகார்யமாகிய ஒருவித னும் ரிஷிக்குக் குமரனாய்ப் பிறந்தமை யாகம். இதில் பலிகொள்ளுந் தேவதைக யால் இப்பெயர் பெற்ற அக்கினி, இவனை ளாவர். அக்னி, சந்திரன், அக்கினி ஆங்கீரச வம்சத்து அக்கினி யெனவும் ஷோமர்கள், விசுவேதேவர்கள், தன்வந் கூறுவர். திரி, குரு, அநுமதி, பிரசாபதி, ஆகாசம், 2. தது என்னும் அசுரன் புத்திரன். பூமி, தவிஷ்டகிருது என்போர். இவனுக்கு அயசிரை, உபதானவி, கால 2. எந்த யாகத்தில் எந்தத் தேவர் பூசிக் கை, புலோமை என்னும் நான்கு குமாரி கப்படுகின் றனரோ அந்த யாகமாம். (பார. கள் உண்டு, இக்குமரியரில் காலகையையும் மா.) புலோமையையும், கச்யபனும், உபதான வைசேடிகன் மதம் - சுகச்வரூபனாய் நித்திய இரண்யாக்ஷனும், அயசிரயைக் னான சிவன் ஒருவன் உண்டெனவும், ஆன் கத்ருவும் மணந்தனர். மா, அநேகன், சடனாய் குணகுணிபோல் வைடூர்யம்-1. நருமதை தப்திக்கு இடை அவத்தையடைந்து பிறப்பிடைப் யில் இருக்கும் மலை. பட்டுக் கருட தியானத்தால் விஷவேகம் 2. ஒரு நாடு. தணிவதுபோலச் சிவபாவனையால் முத்தி 3. நவமணிகளில் ஒன்று, யடைவன் என்பன். இம்மதம், விக்ரம வைடூர்யர்-வையே நாடாண்ட அரசர். சகம் (க0கச) ஹத்திற்கு முன் அந்தாஜீக வைணவபுராணம் - விஷ்ணு புராணம் மென்னும் நகரத்தை அரசாண்ட பலச்ரீ காண்க. எனும் அரசன் போஷணத்திலிருந்த கண வைணவமதம்- விசிட்டாத்வைதம் காண்க, புக் என்றும், கணாதனென்றும் பெயருள் வைதாணி-1. களிங்க தேசத்திலுள்ள ஒரு ளவனால் தாபிக்கப்பட்டது. விசேஷமெ நதி. இதில் இருடிகள் யாகஞ்செய்து பசு ன்று ஒரு பொருள் இவன் கூறினதினால் பதிக்குப் பசுபாகந் தந்தனர். Betrani is a வியை பல
வைசுவதேவம் 1524 வைதரணி ஞ்சு மணியின் சவ்வு ரத்தினத்தின் சூத் இம்மதத்திற்கு வைசேஷிகமென்று பெய திரபரீஷை . வச்சிரத்தின் மஞ்சாடி பச் ருண்டாயிற்று . இதனைக் கணா தம தமென சையின் ரதி முதலிய அறிந்து திரயம் வுங் கூறுவர் . இம்மதம் உலகம் பரமாணு வட்டம் வட்டி முதலிய அறிந்து பொருள் காரியமெனவும் கர்ம நிஷேதத்திற்குப் செய்து கிருஷி கௌபாலிகம் யசனம் பரமேச்வா சாக்ஷாத்காரம் தவிர வேறு அத்யயனம் தானமுடன் சூர்யாதி பத்தி உபாயம் இல்லையெனவும் ஆத்மா தேகேக் முதலிய கர்மயுக்தரானவர்கள் வைசிய திரியாதிகளுக்கு அந்நியன் எனவும் இம் ராம் . வக்குவமகாஷியைக் காண்க . இவர் மதத்தில் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் இர களுக்குத் தசாங்கம் கிட்கிந்தமலை பம் ண்டே பிரமாணம் என்றும் கூறும் . ( தத் பையாறு கருடக்கொடி காந்தண்மலர் துவ . ) பைந்நாகமுாசம் கலிமாருதப்புரவி கமல வைச்சிரவணன் - விச்சிரவாகு குமாரன் . கண்டிகைத்தேர் உபலாயபுரி பட்டணம் ( குபோன் ) இவன் ( 1000 ) வருஷம் தவஞ் வைகுந்தவள நாடு ஜயவாரணம் முதலி செய்து இயக்கர்க்கு அரசனாகித் தந்தை யனவாம் . யால் இலங்கையைப் பெற்றான் . 4. மதுவால் கூறப்பட்ட மூன்றாவது வைச்வாநான் -1 . ஒரு அக்கினி . இவன் ஜாதியார் வைசியர் . உண்மையான வைசி தன் தந்தைக்கு நாரதர் ( கஉ ) வயதில் யர் காணப்படவில்லை . சில வர்த்தகசெட்டி உன் பிள்ளை இடிவிழுந்து இறப்பன் எனக் மார்களும் கோமட்டிகளும் தங்களை வைசி கூறக் கேட்டுச் சிவமூர்த்தியை யெண் யர் என்பர் . வேளாளரிற் சிலர் பூவைசிய ணித் தவமியற்றச் சிவபிரான் இந்திர சென்றும் இடையரிற் சிலர் கோவைசியர் னைப்போல் தரிசனந் தந்து என்ன வரம் களென்றும் கூறுவர் . நாட்டுக் கோட்டை வேண்டுமெனக் கேட்க இவன் உன்னிடம் செட்டிகளும் தங்களைப் பூவைசியர் என்பர் . ஒருவாரமும் வேண்டேன் என இந்திரன் தமிழ் வணிகர் தங்களை வைசியர் என்பர் . வாள் கொண்டோச்ச எடுக்கையில் வைச்சு ஆதலால் இவர்களில் யாவர் உண்மையான வாநான் அஞ்சக் கண்டு சிவமூர்த்தி தரிச வைசியர் என்று துணிந்து கூறமுடிய னம் தந்து முதுகைத் தடவி ஒரு உலகம் வில்லை . ( தர்ஸ்டன் . ) சிருட்டித்து அக்னியாக நியமித்தனர் . வைசுவதேவம் -1 . வேதியர் நித்தியமாகச் ( காசிகண்டம் ) காசியில் விச்வாநான் என் செய்யும் அக்கினிகார்யமாகிய ஒருவித னும் ரிஷிக்குக் குமரனாய்ப் பிறந்தமை யாகம் . இதில் பலிகொள்ளுந் தேவதைக யால் இப்பெயர் பெற்ற அக்கினி இவனை ளாவர் . அக்னி சந்திரன் அக்கினி ஆங்கீரச வம்சத்து அக்கினி யெனவும் ஷோமர்கள் விசுவேதேவர்கள் தன்வந் கூறுவர் . திரி குரு அநுமதி பிரசாபதி ஆகாசம் 2. தது என்னும் அசுரன் புத்திரன் . பூமி தவிஷ்டகிருது என்போர் . இவனுக்கு அயசிரை உபதானவி கால 2. எந்த யாகத்தில் எந்தத் தேவர் பூசிக் கை புலோமை என்னும் நான்கு குமாரி கப்படுகின் றனரோ அந்த யாகமாம் . ( பார . கள் உண்டு இக்குமரியரில் காலகையையும் மா . ) புலோமையையும் கச்யபனும் உபதான வைசேடிகன் மதம் - சுகச்வரூபனாய் நித்திய இரண்யாக்ஷனும் அயசிரயைக் னான சிவன் ஒருவன் உண்டெனவும் ஆன் கத்ருவும் மணந்தனர் . மா அநேகன் சடனாய் குணகுணிபோல் வைடூர்யம் -1 . நருமதை தப்திக்கு இடை அவத்தையடைந்து பிறப்பிடைப் யில் இருக்கும் மலை . பட்டுக் கருட தியானத்தால் விஷவேகம் 2. ஒரு நாடு . தணிவதுபோலச் சிவபாவனையால் முத்தி 3. நவமணிகளில் ஒன்று யடைவன் என்பன் . இம்மதம் விக்ரம வைடூர்யர் - வையே நாடாண்ட அரசர் . சகம் ( 0 கச ) ஹத்திற்கு முன் அந்தாஜீக வைணவபுராணம் - விஷ்ணு புராணம் மென்னும் நகரத்தை அரசாண்ட பலச்ரீ காண்க . எனும் அரசன் போஷணத்திலிருந்த கண வைணவமதம்- விசிட்டாத்வைதம் காண்க புக் என்றும் கணாதனென்றும் பெயருள் வைதாணி -1 . களிங்க தேசத்திலுள்ள ஒரு ளவனால் தாபிக்கப்பட்டது . விசேஷமெ நதி . இதில் இருடிகள் யாகஞ்செய்து பசு ன்று ஒரு பொருள் இவன் கூறினதினால் பதிக்குப் பசுபாகந் தந்தனர் . Betrani is a வியை பல