அபிதான சிந்தாமணி

வேளிர் 1519 வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி கடை கூறப்பட்ட கங்கைக்கணவாயில் வசித்த தர்களுக்கும் படைத்துணையாயிருந்த சிற் சங்கை வீடரும் வேளாளரே. ஒரிஸ்ஸா நாச சென்னலாம். இவர்கள் அகத்தியர் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாடடையாத முன்பே தமிழ் நாட்டி ஆண்ட கங்கவம்சத்தவரும் வேளாளரே. லிருந்தவர்கள். இவர்கள் அகத்தியருடன் வேளாளர் பிராமணர்களிடம் தவிர மற் தமிழ்நா டடைந்தோர் என்பது சிலர் றைச் சாதிகளுடன் கலந்து புசிப்பார். வே கொள்லை. இவர்களுக்குக் கிழார் என்பது ளாளர் நற்றமிழ் பேசுவோர். இவர்களில் உரிமையுடையார் எனும் பொருட்டு, இவ் பெரும்பாலார் தமிழ் நூல் வல்லவர்கள் இவ வேளிரெனும் பட்டம் இன்னும் தென் ர்கள் தேச வேறுபாட்டால் துளுவர் என் னாட்டில் தேர்க்காட்டூர் வேளாளர்க்கு னும், கொண்டை கட்டிகள் என்றும், கொ வழங்கி வருகிறது. மற்றவை வேளாள டிக் காலர் கான கீழ்நாட்டார், பாண்டி வேளா ரைக் காண்க. ளர், காரைக்காட்டார், நரங்குடியார், அரும் வேள்எவ்வி--ஒரு வேளாளனாகிய வள்ளல். பூரார், சிறு குடியார், கோட்டைவேளாளர், வெள்ளெருக்கிலையார் என்னும் தழிழ்ப் நீறுபூசிகள், செந்தலை, படைத்தலை, வெள் புலவராற் பாடல் பெற்றவன். தலையாலங் ளிக்கை, பவளக்கட்டி, தொல்ளைக்காது, கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியனால் ஆற்றங்கரை என்று பலவகைப்படுவர். வெல்லப்பட்டவன் ; வேள் பாரியை இவன் ஒருகாலத்தில் செட்டிகளுக்கும் வேளா குலத்தான் என்பர். (புறநா.) ளருக்கும் வைசியர் யார் என்று கலகம் வேள்பாரி - வேளாளன் என்பர். உண்டாக இவர்கள் இருவரும் அரசனை அரசன் யணுகினர். இதனை வழக்குத் யெழுவள்ளல்களில் ஒருவன். பாரியைக் தீர்க்கமுடியாமல் இருவருக்கும் ஐயாயி காண்க. (புறநா.) சம் வராகன்கள் கொடுத்து ஐந்து வருஷம் வேள்வி கடவுள் வேள்வி, பிரம பொறுத்துக் கொண்டுவருக என் றனன். வேள்வி, பூதவேள்வி, மானிடவேள்வி, இதில் வேளாளர் தாம் கொண்டுபோன தென்புலத்தார் வேள்வி. ஒருபங்கு பணத்தை உழவுத் வேள்விதத்தன் காம்பிலிகாட்டு வேதி தொழிலில் செலவு செய்தனர். செட்டி யன். குபேரனைக் காண்க, கள் தாம் கொண்டுபோன பணத்தை வர்த் வேள்விநிலை முடிவில்லாத கீர்த்தியை தகஞ் செய்தனர். அரசன் இருவரையும் யுடையான் தேவர்களும் மனமகிழ யாகம் ஐந்து வரும் சழித்து வருவித்தனன். பண்ணின தலைமையைச் சொல்லும் புறத் வேளாளர் கரும்பு முறிச்சு அது முதிர்ந்து துறை. (பு. வெ. பாடாண்.) முத்துக்களைத் தந்தன. செட்டிகள் வர்த்த சத்தில் சிறுலாபமே பெற்றனர். இதைக் வேறுநிலை - ஓரிடப்பெயர். இந்திரனை விட் கண்ட அரசன் களிப்படைந்து வேளாளரே டுப் பழிங்கி வேறாய் நின்ற இடம் (திரு வைசியரென்று தீர்மானித்தனன். (பு.வெ.) விளை-இந்திரன்.) வேளிர் -1. தமிழ்நாட்டுப் பழைய குடிகள், வேறுமண்டலம்- கிரௌஞ்ச தீபத்திலுள்ள இவர்கள் தம் தொழில் வேற்றுமையால் வருஷம். பல பெயருற்றனர் எனவும் கூறும். இவர் வேற்றுப்படைவரவு - போர்மிகும் வேலான் சளே வேளாளர். இவர்கள் உழுவித்துண் சூழ்தல் விட்டுப்போக இட்டமாலை மார் போர் உழுதுண்போர் என இருவகையர். பினையுடைய வேற்றுவேந்தன் வரவினைக் தமிழ்நாட்டில் இவர்கள், வேள் ஆவி, வேல் கூறும் புறத்துறை, (பு. வெ.) ஆய், வேள் எவ்வி, வேள் பாரி, வேள்பே கன் எனும் பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி னர். பொதுப்பொருளாற் சிறப்புப் பொருளை 2. இவர்களில் வள்ளல்களெனப் பெய யும், சிறப்புப்பொருளாற் பொதுப்பொரு ரடைந்த கொடையாளர் கடையெழுவள் ளையுஞ் சாதித்தலாம். அது முழுவதுஞ் எல்களில் பெரும்பாலர் வேளாளர். தென் சேறல், ஒருவழிச்சேறல், முரணித்தோன் னாட்டில் தமிழை வளர்த்தவர்கள். இவற் றல், சிலேடையின் முடித்தல், கூடா றைப்புறானூறு, மதுரைக்காஞ்சி முதலிய வியற்கை, கூடுமியற்சை, இருமையியற் வற்றால றியலாம், தமிழ்நாடாண்ட மூவேக் | கை, விபரீதம் என எட்டு வகை இதனை
வேளிர் 1519 வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி கடை கூறப்பட்ட கங்கைக்கணவாயில் வசித்த தர்களுக்கும் படைத்துணையாயிருந்த சிற் சங்கை வீடரும் வேளாளரே . ஒரிஸ்ஸா நாச சென்னலாம் . இவர்கள் அகத்தியர் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாடடையாத முன்பே தமிழ் நாட்டி ஆண்ட கங்கவம்சத்தவரும் வேளாளரே . லிருந்தவர்கள் . இவர்கள் அகத்தியருடன் வேளாளர் பிராமணர்களிடம் தவிர மற் தமிழ்நா டடைந்தோர் என்பது சிலர் றைச் சாதிகளுடன் கலந்து புசிப்பார் . வே கொள்லை . இவர்களுக்குக் கிழார் என்பது ளாளர் நற்றமிழ் பேசுவோர் . இவர்களில் உரிமையுடையார் எனும் பொருட்டு இவ் பெரும்பாலார் தமிழ் நூல் வல்லவர்கள் இவ வேளிரெனும் பட்டம் இன்னும் தென் ர்கள் தேச வேறுபாட்டால் துளுவர் என் னாட்டில் தேர்க்காட்டூர் வேளாளர்க்கு னும் கொண்டை கட்டிகள் என்றும் கொ வழங்கி வருகிறது . மற்றவை வேளாள டிக் காலர் கான கீழ்நாட்டார் பாண்டி வேளா ரைக் காண்க . ளர் காரைக்காட்டார் நரங்குடியார் அரும் வேள்எவ்வி -- ஒரு வேளாளனாகிய வள்ளல் . பூரார் சிறு குடியார் கோட்டைவேளாளர் வெள்ளெருக்கிலையார் என்னும் தழிழ்ப் நீறுபூசிகள் செந்தலை படைத்தலை வெள் புலவராற் பாடல் பெற்றவன் . தலையாலங் ளிக்கை பவளக்கட்டி தொல்ளைக்காது கானத்துச் செருவென்ற பாண்டியனால் ஆற்றங்கரை என்று பலவகைப்படுவர் . வெல்லப்பட்டவன் ; வேள் பாரியை இவன் ஒருகாலத்தில் செட்டிகளுக்கும் வேளா குலத்தான் என்பர் . ( புறநா . ) ளருக்கும் வைசியர் யார் என்று கலகம் வேள்பாரி - வேளாளன் என்பர் . உண்டாக இவர்கள் இருவரும் அரசனை அரசன் யணுகினர் . இதனை வழக்குத் யெழுவள்ளல்களில் ஒருவன் . பாரியைக் தீர்க்கமுடியாமல் இருவருக்கும் ஐயாயி காண்க . ( புறநா . ) சம் வராகன்கள் கொடுத்து ஐந்து வருஷம் வேள்வி கடவுள் வேள்வி பிரம பொறுத்துக் கொண்டுவருக என் றனன் . வேள்வி பூதவேள்வி மானிடவேள்வி இதில் வேளாளர் தாம் கொண்டுபோன தென்புலத்தார் வேள்வி . ஒருபங்கு பணத்தை உழவுத் வேள்விதத்தன் காம்பிலிகாட்டு வேதி தொழிலில் செலவு செய்தனர் . செட்டி யன் . குபேரனைக் காண்க கள் தாம் கொண்டுபோன பணத்தை வர்த் வேள்விநிலை முடிவில்லாத கீர்த்தியை தகஞ் செய்தனர் . அரசன் இருவரையும் யுடையான் தேவர்களும் மனமகிழ யாகம் ஐந்து வரும் சழித்து வருவித்தனன் . பண்ணின தலைமையைச் சொல்லும் புறத் வேளாளர் கரும்பு முறிச்சு அது முதிர்ந்து துறை . ( பு . வெ . பாடாண் . ) முத்துக்களைத் தந்தன . செட்டிகள் வர்த்த சத்தில் சிறுலாபமே பெற்றனர் . இதைக் வேறுநிலை - ஓரிடப்பெயர் . இந்திரனை விட் கண்ட அரசன் களிப்படைந்து வேளாளரே டுப் பழிங்கி வேறாய் நின்ற இடம் ( திரு வைசியரென்று தீர்மானித்தனன் . ( பு.வெ. ) விளை - இந்திரன் . ) வேளிர் -1 . தமிழ்நாட்டுப் பழைய குடிகள் வேறுமண்டலம்- கிரௌஞ்ச தீபத்திலுள்ள இவர்கள் தம் தொழில் வேற்றுமையால் வருஷம் . பல பெயருற்றனர் எனவும் கூறும் . இவர் வேற்றுப்படைவரவு - போர்மிகும் வேலான் சளே வேளாளர் . இவர்கள் உழுவித்துண் சூழ்தல் விட்டுப்போக இட்டமாலை மார் போர் உழுதுண்போர் என இருவகையர் . பினையுடைய வேற்றுவேந்தன் வரவினைக் தமிழ்நாட்டில் இவர்கள் வேள் ஆவி வேல் கூறும் புறத்துறை ( பு . வெ . ) ஆய் வேள் எவ்வி வேள் பாரி வேள்பே கன் எனும் பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட வேற்றுப்பொருள் வைப்பணி னர் . பொதுப்பொருளாற் சிறப்புப் பொருளை 2. இவர்களில் வள்ளல்களெனப் பெய யும் சிறப்புப்பொருளாற் பொதுப்பொரு ரடைந்த கொடையாளர் கடையெழுவள் ளையுஞ் சாதித்தலாம் . அது முழுவதுஞ் எல்களில் பெரும்பாலர் வேளாளர் . தென் சேறல் ஒருவழிச்சேறல் முரணித்தோன் னாட்டில் தமிழை வளர்த்தவர்கள் . இவற் றல் சிலேடையின் முடித்தல் கூடா றைப்புறானூறு மதுரைக்காஞ்சி முதலிய வியற்கை கூடுமியற்சை இருமையியற் வற்றால றியலாம் தமிழ்நாடாண்ட மூவேக் | கை விபரீதம் என எட்டு வகை இதனை