அபிதான சிந்தாமணி

வேதாந்ததேசிகர் 1514 வேதாந்தி வர். குத் தோஷங் கூறிச் சகாரத்தின் மீது குத்தி தார்க்கீக சிரம மென்னும் பெயர் தகுமெ யனுப்பினர். அதனால் இவர், (சகாரகமர்த் ன்று அழைக்க உடன்பட்டுப் பெருமாளைத் தனம்) என்னும் கிரந்தஞ்செய்து மற்றொரு துதிக்கத் தொடங்கினர். அழகிய மணவாள குத்திட்டு வென்றனர். ஒருஷ்ண மிச்சர் நயினார் பதகமல சஹஸ்திரம்பாட ஆரம் செய்த பிரபோத சந்திரோதயத்திற்கு மா பித்து முடிக்காது சோர்ந்தனர். இவரோ, சாய்ச் சங்கற்ப சூர்யோதயஞ்செய்து தீர்த் பாதுகாசஹஸ்திரம் என்னும் கிரந்தம் ஆரம் தங் கொடுப்பதிலும் அவரை வென்றவர். பித்து முடித்து அவரை வென்றனர். பின் இவர், டிண்டிபனை அம்சசந்தேச முதலிய சர்வக்கிய சிங்கப்பநாய்க்கனுக்கு அநுக்கிர நூல் செய்து வென்று, பாம்பாட்டி விட்ட இத்து வாதனென்னுங் குமாரனைப்பெற்று, நாகத்தைக் சருடபஞ்சசத்தால் கிரகித்து கர்தாடை லக்ஷ்மணாசாரியரின் மாணாக்கர் அதை அவன் வேண்டக் கொடுத்தனர் செய்த உபத்திரவத்தால் அவ்வூர் விட்டுச் இவர் எண்ணெயிட்டுக் கொள்ளுஞ் சமயத் சத்யமங்கலத்தில் வசித்தனர். பின் கந்தாடை தில் அப்பாம்பாட்டி குளத்து நீரையுண்டு லக்ஷ்மணாசாரியர் வேண்டிக்கொள்ள அவர் உபாதியுண்டாக்கினன். அப் பாம்பாட்டி க்கு அருள் புரிந்து ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் பிர யை முன் தம்பத்து இருந்து நீர் வடியச் சாதித்து அவருக்குப் புத்திரோற்பத்தியும் செய்தது போற் செய்து அவனை வென்ற அநுக்கிரகித்துச் சுதரிசன பட்டர் கொடுத்த இவர் திருமலை சென்று பெருமாளைச் சுதப்பிரகாக்யையும் அவர் குமாரரையும் சேவித்து மீள்கையில் ஒரு நாள் உபவாசம் பெற்று இராஜ கலகமாகையால் கிரந்தத் இருக்க நேரிட இவர் தமது உபாசனாமூர்த் திற்குக் குறைவு வராதபடி அதை மணலிற் தியாகிய அயக்கிரீவருக்குத் தீர்த்தமாரா புதைத்து வைத்துப் பொழுதேற வெடுத்து தித்துத் தாம் ஒரு செட்டி வீட்டுத் திண்ணை முதலிகளுடனும் குமாரருடனும் சத்திய யில் கண்ணுறங்கினர். அயக்கிரீவர் செட்டி மங்கலம் அடைந்து கலக மடங்கியபின் வீட்டில் குதிரையுருவுடன் அவ்விடமிருந்த திருவரங்க மடைந்து பெரிய பெருமாளைச் கடலைமூட்டை முதலியவற்றைத் தின்ற சேவித்துத் திருச்சித்திர கூடத்தில் பெரு னர். அச்செட்டி தேசிகரை வேண்டி மாளைச் கோபலராயனால் பிரதிட்டை செய் அவர் சொற்படி பால் கொண்டுவந்து கொடு வித்துச் சிலரால் ஏவப்பட்ட பிரமசாரி த்துப் பெருமாளுக்கு அமுது செய்வித்த யொருவன் வந்து கலியாணத்திற்குப் னன், அதனால் குதிரையின் தொந்தரை பொருள் வேண்டுமென அவனைப் பிராட்டி நீங்கியது. கொத்தன் ஒருவன் கிணறு சந்நிதியில் அழைத்துச் சென்று பொருள் கட்ட இவரை வலிந் தழைத்தனன். இவர் கொடுப்பித்து, திரு அத்யயனோற்சவத் இசைந்து கிணறு கட்டி அவரை வென்ற தைத தடைசெய்த குமதிகளை நிராகரித்து னர். இவ்வகையிருக்கையில் அழகிய மண அவர்கள் மந்திரத்தால் வாய்கட்ட அதைத் வாள நயினார் என்பவர் இவர்க்குப் பல தீமை தாமே போக்கிக் கொண்டு அவர்களை செய்தனர். அவற்றை இவர் பொறுத்த வென்று பிரமதந்திர சுதந்தரஜீயரால் புற னர். அநந்தசூரிகள் திரு அத்யயனத்திற் மதத்தாரை வெல்வித்துத் தம்மைப் போல் குத் தேவபித்ரு, விஷ்ணு ஸ்தானத்திற்கு விக்கிரகஞ் செய்யத் தூண்டிய சிற்பி நியமிக்கப் பட்டவர்களைச் சிலர் தடுக்க யொருவன் பொருட்டு அவ்வாறு விக்கி அதற்குக் கலங்காமல் தமது உபாசனாமூர்த் ரகஞ் செய்து காட்டி வென்று சில நாளி திகள் மூவரையும் அந்த இடங்களில் எழுந் ரூந்து நயினாராசாரியர் மடியில் திருமுடி தருளச்செய்து அத்யயனம் பூர்த்திசெய்து யும் பிரமதந்திர சுதந்திரஜீயர் மடியில் எதிரிகளைக் கலக்கஞ் செய்தனர். அர்ச்சகர், திருவடியுமாகத் திருநாட்டிற் கெழுந்தரு ஏகாதசியில் தீர்த்தத்துடன் பொங்கல் பிர ளினர். இவர் (500) வருஷம் இருந்தனர். சாதத்தைக் கொடுக்க நிக்கித்துப் பெரு இவர் செய்த கிரந்தங்கள் வடமொழியில் மாள நியமனத்தால் அவர்களைச் சிக்ஷை ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம முதலிய கரு, தமி செய்வித்தனர் மாற்றார் அமுதுபடியுடன் ழில் அமிர்தாஞ்சனி முதலிய உச. (குரு பொற்காசு கலந்து பிக்ஷையிட அதனை பாம்) விலக்கியவர் அழகிய மணவாள நயினார் கம் வேதாந்தி - பட்டரிடத்து வாதிட்டுத் மிருவரில் யாவர் விடிவதற்குமுன் ஆயிரம் தோற்று நம்ஜீயரெனப் பிறகு பட்டம் கவி செய்கின்றாரோ அவர்களுக்கே கவி அடைந்த வேதியர்,
வேதாந்ததேசிகர் 1514 வேதாந்தி வர் . குத் தோஷங் கூறிச் சகாரத்தின் மீது குத்தி தார்க்கீக சிரம மென்னும் பெயர் தகுமெ யனுப்பினர் . அதனால் இவர் ( சகாரகமர்த் ன்று அழைக்க உடன்பட்டுப் பெருமாளைத் தனம் ) என்னும் கிரந்தஞ்செய்து மற்றொரு துதிக்கத் தொடங்கினர் . அழகிய மணவாள குத்திட்டு வென்றனர் . ஒருஷ்ண மிச்சர் நயினார் பதகமல சஹஸ்திரம்பாட ஆரம் செய்த பிரபோத சந்திரோதயத்திற்கு மா பித்து முடிக்காது சோர்ந்தனர் . இவரோ சாய்ச் சங்கற்ப சூர்யோதயஞ்செய்து தீர்த் பாதுகாசஹஸ்திரம் என்னும் கிரந்தம் ஆரம் தங் கொடுப்பதிலும் அவரை வென்றவர் . பித்து முடித்து அவரை வென்றனர் . பின் இவர் டிண்டிபனை அம்சசந்தேச முதலிய சர்வக்கிய சிங்கப்பநாய்க்கனுக்கு அநுக்கிர நூல் செய்து வென்று பாம்பாட்டி விட்ட இத்து வாதனென்னுங் குமாரனைப்பெற்று நாகத்தைக் சருடபஞ்சசத்தால் கிரகித்து கர்தாடை லக்ஷ்மணாசாரியரின் மாணாக்கர் அதை அவன் வேண்டக் கொடுத்தனர் செய்த உபத்திரவத்தால் அவ்வூர் விட்டுச் இவர் எண்ணெயிட்டுக் கொள்ளுஞ் சமயத் சத்யமங்கலத்தில் வசித்தனர் . பின் கந்தாடை தில் அப்பாம்பாட்டி குளத்து நீரையுண்டு லக்ஷ்மணாசாரியர் வேண்டிக்கொள்ள அவர் உபாதியுண்டாக்கினன் . அப் பாம்பாட்டி க்கு அருள் புரிந்து ஸ்ரீ பாத தீர்த்தம் பிர யை முன் தம்பத்து இருந்து நீர் வடியச் சாதித்து அவருக்குப் புத்திரோற்பத்தியும் செய்தது போற் செய்து அவனை வென்ற அநுக்கிரகித்துச் சுதரிசன பட்டர் கொடுத்த இவர் திருமலை சென்று பெருமாளைச் சுதப்பிரகாக்யையும் அவர் குமாரரையும் சேவித்து மீள்கையில் ஒரு நாள் உபவாசம் பெற்று இராஜ கலகமாகையால் கிரந்தத் இருக்க நேரிட இவர் தமது உபாசனாமூர்த் திற்குக் குறைவு வராதபடி அதை மணலிற் தியாகிய அயக்கிரீவருக்குத் தீர்த்தமாரா புதைத்து வைத்துப் பொழுதேற வெடுத்து தித்துத் தாம் ஒரு செட்டி வீட்டுத் திண்ணை முதலிகளுடனும் குமாரருடனும் சத்திய யில் கண்ணுறங்கினர் . அயக்கிரீவர் செட்டி மங்கலம் அடைந்து கலக மடங்கியபின் வீட்டில் குதிரையுருவுடன் அவ்விடமிருந்த திருவரங்க மடைந்து பெரிய பெருமாளைச் கடலைமூட்டை முதலியவற்றைத் தின்ற சேவித்துத் திருச்சித்திர கூடத்தில் பெரு னர் . அச்செட்டி தேசிகரை வேண்டி மாளைச் கோபலராயனால் பிரதிட்டை செய் அவர் சொற்படி பால் கொண்டுவந்து கொடு வித்துச் சிலரால் ஏவப்பட்ட பிரமசாரி த்துப் பெருமாளுக்கு அமுது செய்வித்த யொருவன் வந்து கலியாணத்திற்குப் னன் அதனால் குதிரையின் தொந்தரை பொருள் வேண்டுமென அவனைப் பிராட்டி நீங்கியது . கொத்தன் ஒருவன் கிணறு சந்நிதியில் அழைத்துச் சென்று பொருள் கட்ட இவரை வலிந் தழைத்தனன் . இவர் கொடுப்பித்து திரு அத்யயனோற்சவத் இசைந்து கிணறு கட்டி அவரை வென்ற தைத தடைசெய்த குமதிகளை நிராகரித்து னர் . இவ்வகையிருக்கையில் அழகிய மண அவர்கள் மந்திரத்தால் வாய்கட்ட அதைத் வாள நயினார் என்பவர் இவர்க்குப் பல தீமை தாமே போக்கிக் கொண்டு அவர்களை செய்தனர் . அவற்றை இவர் பொறுத்த வென்று பிரமதந்திர சுதந்தரஜீயரால் புற னர் . அநந்தசூரிகள் திரு அத்யயனத்திற் மதத்தாரை வெல்வித்துத் தம்மைப் போல் குத் தேவபித்ரு விஷ்ணு ஸ்தானத்திற்கு விக்கிரகஞ் செய்யத் தூண்டிய சிற்பி நியமிக்கப் பட்டவர்களைச் சிலர் தடுக்க யொருவன் பொருட்டு அவ்வாறு விக்கி அதற்குக் கலங்காமல் தமது உபாசனாமூர்த் ரகஞ் செய்து காட்டி வென்று சில நாளி திகள் மூவரையும் அந்த இடங்களில் எழுந் ரூந்து நயினாராசாரியர் மடியில் திருமுடி தருளச்செய்து அத்யயனம் பூர்த்திசெய்து யும் பிரமதந்திர சுதந்திரஜீயர் மடியில் எதிரிகளைக் கலக்கஞ் செய்தனர் . அர்ச்சகர் திருவடியுமாகத் திருநாட்டிற் கெழுந்தரு ஏகாதசியில் தீர்த்தத்துடன் பொங்கல் பிர ளினர் . இவர் ( 500 ) வருஷம் இருந்தனர் . சாதத்தைக் கொடுக்க நிக்கித்துப் பெரு இவர் செய்த கிரந்தங்கள் வடமொழியில் மாள நியமனத்தால் அவர்களைச் சிக்ஷை ஹயக்ரீவ ஸ்தோத்ரம முதலிய கரு தமி செய்வித்தனர் மாற்றார் அமுதுபடியுடன் ழில் அமிர்தாஞ்சனி முதலிய உச . ( குரு பொற்காசு கலந்து பிக்ஷையிட அதனை பாம் ) விலக்கியவர் அழகிய மணவாள நயினார் கம் வேதாந்தி - பட்டரிடத்து வாதிட்டுத் மிருவரில் யாவர் விடிவதற்குமுன் ஆயிரம் தோற்று நம்ஜீயரெனப் பிறகு பட்டம் கவி செய்கின்றாரோ அவர்களுக்கே கவி அடைந்த வேதியர்